Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roy M. Slettvold, Partner i Advokatfirmaet Selmer Oslo, 4 mai 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roy M. Slettvold, Partner i Advokatfirmaet Selmer Oslo, 4 mai 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Roy M. Slettvold, Partner i Advokatfirmaet Selmer Oslo, 4 mai 2006
Evaluering av eiendomsreformen i Oslo kommune Gjennomgang av rapportkonklusjoner for Finanskomiteen i Oslo Kommune Roy M. Slettvold, Partner i Advokatfirmaet Selmer Oslo, 4 mai 2006 Kilde: OsloSurf.com Konfidensielt Dette dokumentet er utarbeidet av Advokatfirmaet Selmer DA til bruk for klienter eller andre spesielt identifiserte personer. Dokumentets innhold er beskyttet i henhold til norsk lov, og ingen del av dokumentet kan eller skal videreformidles eller distribueres utenfor klientorganisasjonen uten Advokatfirmaet Selmer DAs skriftlige godkjenning. Materialet i dokumentet ble benyttet i forbindelse med en muntlig presentasjon, og gir derfor ikke en fullstendig sammenfatning av presentasjonen.

2 Agenda Bakgrunn og utført arbeid
Prosjektmandat, evalueringsprinsipper og avgrensninger Konklusjoner, hovedutfordringer og anbefalinger

3 Eiendomsreformen i Oslo kommune har vært en omfattende prosess med betydelig grad av omstilling og tilvenning for alle involverte parter Bakgrunn Bystyret i Oslo vedtok i 1998 nye mål og strategier for forvaltningen av kommunens eiendommer Bolig- og eiendomsetaten fikk i oppdrag av Byrådet å lede arbeidet som skulle føre frem til et forslag til hovedprinsipper for fremtidig organisering av eiendomsforvaltningen i Oslo kommune Formålet med eiendomsreformen var primært å: Redusere antall eiendomsforvaltere i kommunen Stimulere til mer effektiv arealbruk gjennom å la brukerne betale kostnadene knyttet til kommunal eiendom Fristille eiendomsvirksomheten i egne enheter med rammevilkår som legger til rette for langsiktig og verdibevarende vedlikehold 4 kommunale foretak skulle være ansvarlig for å forvalte eierskap, drift og vedlikehold for hovedparten av kommunens eiendommer Undervisningsbygg Oslo KF (etablert ) Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Kultur- og kontorbygg Oslo KF Eierstrategien for de kommunale foretakene ble først vedtatt (etablert ) Eiendomsreformen er enda ung og partenes forståelse av roller og ansvarsområder er fremdeles under utvikling

4 Rapporten og dens innhold og konklusjoner står for Selmers regning
Advokatfirmaet Selmer har bistått Oslo Kommune i evaluering av eiendomsreformen Evaluering Referansegruppen Høsten 2005 igangsatte Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) et prosjekt for å evaluere eiendomsreformen Oppdragsgivers kontaktperson i kommunen har vært Rita Kvivesen Etter en ordinær anbudsprosess ble Advokatfirmaet Selmer valgt til å bistå kommunen i å foreta en uavhengig evaluering av reformen Arbeidet har vært utført av advokater og strategi- og finansrådgivere i Selmer Arbeidet er avstemt underveis i prosessen med både oppdragsgiver og med referansegruppen Rita Kvivesen – Byrådsavdeling for byutvikling (oppdragsgiver) Bente Borgen Wold – Byrådsavdeling for barn og utdanning Astrid Marie Haga – Byrådsavdeling for næring og kultur Tor Olav Backer – Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Bård Westbye – Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Arne Kiil – Byrådsavdeling for finans og utvikling Even Rudberg – Byrådslederens avdeling - internrevisjon Stig Øvrebø – Eiendoms- og byfornyelsesetaten Rapporten og dens innhold og konklusjoner står for Selmers regning

5 Evalueringen av eiendomsreformen omfatter vurdering av 8 hovedpunkter i henhold til prosjektmandatet fra kommunen I hvilken grad de vedtatte hovedmål, strategier og prinsipper for Oslo kommunes eiendomsforvaltning er oppnådd gjennom eiendomsreformen, herunder om den valgte organisasjonsformen kommunale foretak har vært hensiktsmessig for å oppnå disse målsettinger I hvilken grad foretakene drifter i samsvar med foretakenes vedtatte formål Foretakenes rammebetingelser Evalueringen er en ”temperaturmåler” og en statusrapportering på hva som har fungert bra og på mulige forbedringsområder i det videre arbeidet I hvilken grad eiendomsforetakenes eiendommer og tjenester er utsatt for konkurranse og hvilke tiltak som bør igangsettes for å øke konkurransen PROSJEKTMANDAT Vurdere grunnlaget og prinsippene for fastsetting av leienivå for eiendomskategorier som i liten grad er utsatt for konkurranse Leietakernes tilfredshet og utøvelse av leietakerrollen, herunder leietakernes rammebetingelser Utøvelse av eierrollen Forslag til forbedringer og anbefalinger

6 Måloppnåelse er evaluert i forhold til foretakenes hovedmål, strategier og prinsipper
Evalueringspunkter Metodisk tilnærming til evalueringen For å undersøke om foretakenes hovedmål er oppnådd har vi Klargjort hvilke utfordringer man opprinnelig søkte å løse Evaluert hvorvidt strategiene og prinsippene som ble lagt er blitt fulgt I den grad strategiene og prinsippene er fulgt, i hvilken grad har disse bidratt til ønsket måloppnåelse? Hovedmål Prinsipper Strategier Brukertilfredshet Rammebetingelser Gjennomgang av dokumentasjon Intervjuer Egen evaluering Avgrensninger Det har ikke vært innenfor mandatet Å analysere eller foreta nye verdivurderinger knyttet til kommunens eiendomsmasse. Analysene og konklusjonene i rapporten baserer seg derfor på verdiene satt i åpningsbalansen, justert for senere endringer opplyst av foretakene Å måle kostnadseffektivitet og utvikling i forvaltning, drift og vedlikeholdskostnadene (fdv-kostnadene) Prosessen rundt avviklingen av Kultur- og kontorbygg har heller ikke vært en del av denne evalueringen

7 Totalt 21 personer fra foretak og brukere/bestillere er intervjuet i forbindelse med evalueringen
Intervjuer - Foretakene Gjennomgang av dokumentasjon Store mengder dokumentasjon fra eiendomsprosjektet er samlet inn og gjennomgått 7 permer med sammenstilt bakgrunnsinformasjon fra reformen er overlevert i forbindelse med sluttrapporten Intervjuer 15 intervjuer med totalt 21 personer er gjennomført Eiersiden i kommunen er ikke intervjuet Egen evaluering Med bakgrunn i dokumentasjonsgjennomgangen og intervjuene Egen og uavhengig vurdering av reformens måloppnåelse Amund Alm (Adm. Dir - BBY) Stig Beck (Styreleder - BBY) Erik Krogseth (Adm. Dir - UBF) Olaf Stene (Styreleder - UBF) Jan Egil Clausen (Adm. Dir - OBY) Rolf Barry Berg (Styreleder - OBY) Gustav Sverdrup Thygeson (Adm. Dir - KBY) Sveinung Lunde (Styreleder - KBY) Magnar Havro (Avd. direktør Eiendom - KBY) Intervjuer - Bestillere / Brukere Mona Taasen (Bydelsdirektør - BNA) Per Solli (Rektor - Elvebakken vdg.skole) Lilleba Fauske (Bydelsdirektør - RME) Jan Hagen (Bydelsdirektør - BVA) Jan Nyland (Økonomisjef - BVA) Knut Egger (Bydelsdirektør - BSA) Hans Raastad (Økonomisjef - BSA) Ellen Kobro (Avdelingsdirektør - HEV) Kari Lindegård (Økonomisjef - HEV) Gunnar Leganger (Adm. Dir - EBY) Lars Inge Merok Olsen (Økonomisjef - KIE) Harald Øvland (Avdelingsdirektør - UDE)

8 Vi mener at gjennomføringen av eiendomsreformen har vært riktig og vil kunne bidra til at hovedmålsetningene med reformen kan oppnås… Nødvendig oversikt over eiendomsmassen Bidratt til at positive effekter av andre igangsatte kommunale prosjekter er blitt forsterket Samling av eierskapet i et fåtall enheter Effekter av eiendomsreformen Bidra til en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon i kommunen på sikt Grunnlag for en mer kostnadseffektiv kommunal eiendomsforvaltning Legger til rette for bedre ivaretakelse av kommunens eiendomsverdier

9 …men det er fremdeles en del områder hvor måloppnåelsen så langt har vært begrenset
Kommunen har hittil ikke klart å ta ut potensialet for kostnadseffektivisering i forbindelse med reformen Antall ansatte Liten grad av konkurranseutsetting innen fdv-tjenestene Det bør gjøres en separat vurdering av kostnadseffektivitet før og etter reformen inklusiv en benchmarking i forhold til andre aktører I hvilken grad har kostnadseffektiviteten økt? Hvilke ytterligere tiltak kan iverksettes? Begrensninger i foretakenes tilgang på kapital og muligheten til å opprettholde en tilstrekkelig egen kapitalbase (utbyttekrav), svekker foretakenes evne til å gjøre de store vedlikeholdsløftene Foretakene må på sikt evne å balansere utvikling og løpende vedlikehold for at kommunens realverdier skal ivaretas på en mest hensiktsmessig måte Politisk detaljstyring og uforutsigbare rammebetingelser bidrar også til at vedlikeholdsetterslepet fremdeles er betydelig (7-8 mrd. kroner) Liten fokus på eiendomsutvikling som virkemiddel for å ivareta kommunens realverdier Fokus på “brannslukking” innen vedlikehold Dersom Oslo kommune skal oppnå en bedre ivaretakelse av realverdiene, mener vi det er en grunnleggende forutsetning at foretakene gis bedre og forutsigbare rammevilkår Bestillerkompetansen er ikke blitt ivaretatt og det brukes mye tid på avklaringer knyttet til grensesnitt og ansvarsområder mellom brukere/bestillere og foretakene

10 Foretaksmodellen har så langt vært hensiktsmessig i forhold til å bidra til en effektiv måloppnåelse, men modellen har utfordringer knyttet til roller og ansvar Foretaksmodellen har en iboende utfordring knyttet til det å forene de involverte parter om en mest mulig likeartet forståelse av rolle- og ansvarsfordelingen Gir imidlertid rom for en rekke ulike tolkninger i forhold til rolle- og ansvarsutøvelse Dersom ikke kommunen lykkes i å etablere et omforent syn, vil det kunne lede til en uklar rolle- og ansvarsforståelse, noe som vil kunne sette hele eiendomsreformen på prøve og at de ønskede målsetningene ikke realiseres Eierstrategien for de kommunale eiendomsforetakene (vedtatt i sept. 2005), vil kunne bidra til å rydde opp i noen av de uklarhetene knyttet til rolle- og ansvarsfordeling som er avdekket i arbeidet med evalueringen Foretaksmodellens utfordringer knyttet til rolle- og ansvarsforståelse må adresseres

11 Slik vi ser det har Oslo kommune har 4 hovedutfordringer knyttet til å forsterke måloppnåelsen i det videre arbeidet med eiendomsforvaltning Formål: Lykkes med å få etablert et omforent syn på rolle- og ansvarsfordelingen mellom kommunen som eier og de kommunale foretakene Konsekvens: Uklar rolle- og ansvarsforståelse vil kunne sette hele eiendomsreformen på prøve og medføre at de ønskede målsetningene med reformen ikke realiseres Gjennomføringen av eiendomsreformen i Oslo kommune danner en god plattform for det videre arbeidet med kommunens eiendomsforvaltning Etablere omforent syn på roller og ansvar Formål: Lykkes med å videreutvikle bruker/bestillerkompetansen Formål: Bidra til en ytterligere effektivisering av eiendomsforvaltningen, for eksempel gjennom økt bruk av konkurranseutsetting Legge til rette for ytterligere effektivisering Konsekvens: Brukerne vil ikke evne å stille de nødvendige krav til foretakene og/eller effektivt nyttiggjøre seg sin valgfrihet, noe som vil hemme målsetningen om en bedret tjenesteproduksjon Utvikle bestiller kompetansen Konsekvens: Vil ikke klare å ta ut det potensialet for kostnadsbesparelser som eiendomsreformen åpner for Formål: Sette foretakene i stand til å ivareta realverdiene på en bedre måte og styrker deres konkurranseevne Bidra til konkurransedyktige rammebetingelser Konsekvens: Vil ikke klare å få bukt med vedlikeholdsetterslepet og valgfriheten for brukerne vil kunne begrenses

12 Selmer er et ledende norsk rådgivningsfirma innen juridiske, strategiske og finansielle tjenester
Nøkkel informasjon Multidisiplinært advokatkontor ~ 120 ansatte 75 advokater 12 strategi og finansrådgivere ~190 MNOK i omsetning i 2005 Kontorer i Oslo og Trondheim Moskva kontor åpnet i april 2006 Erfarent team av advokater og rådgivere med spesiell fokus på energi og offentlig sektor Betydelig del av omsetning stammer fra strategi og transaksjonsrelaterte prosjekter Ledelse, planlegging, strukturering, skatte evaluering, forhandlinger og implementering av både store og små strategi og transaksjonsrelaterte prosjekter Betydelig erfaring fra offentlig sektor og fra internasjonale selskaper Fokus på energi og offentlig sektor


Laste ned ppt "Roy M. Slettvold, Partner i Advokatfirmaet Selmer Oslo, 4 mai 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google