Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013 08.07.2014 |Aldersdiskriminering i Norge/678381.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013 08.07.2014 |Aldersdiskriminering i Norge/678381."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013 08.07.2014 |Aldersdiskriminering i Norge/678381

2 Advokatfirma Ræder Aldersdiskriminering i Norge 2013 08.07.2014 | 2 Oslo, 11. oktober 2013 Adv. Erik Råd Herlofsen (erh@raeder.no)erh@raeder.no Innledning om likeverd Historisk tilbakeblikk Aldersdiskriminering i arbeidslivet Aldersdiskriminering på andre samfunnsområder

3 Advokatfirma Ræder FN’s menneskerettighetserklæring Artikkel 7. Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering. 10. desember 1948 FN’s resolusjon 46/91 – Prinsipper for eldre 08.07.2014 | 3

4 Advokatfirma Ræder Grunnloven § 110 c – Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneske-rettighederne Menneskerettsloven viser til de viktigste konvensjonene og presiserer at disse går foran norsk lov (1999) Oslo 08.07.2014 | 4

5 Advokatfirma Ræder Likebehandlingsreglene Oslo 08.07.2014 | 5 Grunnleggende saklighetsnorm Internasjonale konvensjoner EU-direktiver & EØS-avtalen Menneskerettigheter Tilleggsprotokoll nr. 12 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven LikestillingslovenArbeidsmiljøloven Grunnloven § 110 Grunnleggende saklighetsnorm Diskrimineringsloven om seksuell orientering

6 Advokatfirma Ræder «Reasonable and objective» Forskjellsbehandling som har et saklig formål, er nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, er ikke diskriminering i rettslig forstand. Oslo 08.07.2014 | 6

7 Advokatfirma Ræder Oslo 08.07.2014 | 7 Positiv særbehandling

8 Advokatfirma Ræder Diskriminering – Definisjon «Handlinger, praksis eller ytringer som virker eller kan virke begrensende på personers livsutfoldelse, redusere livskvaliteten, begrense muligheter og føre til at noen personer eller grupper får en dårligere stilling i samfunnet enn andre.» «Ulik behandling av like tilfeller.» – NOU 2009:14 s. 37 Oslo 08.07.2014 | 8

9 Advokatfirma Ræder Historisk tilbakeblikk Cicero – (År 106 – 43 f.kr.) Det er vanlig å påstå at alderdommen gjør oss uskikket til arbeid. Å si noe slikt, mener den gamle Cato, er like dumt som å påstå at en styrmann ikke gjør nytte for seg under seilasen "fordi han ikke klatrer opp i mastene, ikke løper omkring hit og dit på dekk eller pumper vann, men bare sitter stille akterut med hånden på rorkulten". Hans virksomhet forutsetter jo beregnende klokskap, og det er en egenskap som alderdommen gir langt mer av enn ungdomsårene. Klokskap og beregning er nødvendig i alle ledende stillinger, like meget for den som skal passe en jordeiendom som for statsmannen og hærføreren Oslo 08.07.2014 | 9

10 Advokatfirma Ræder Fra ættestup til legdsystem Oslo 08.07.2014 | 10

11 Advokatfirma Ræder «Livstrappen» – Fra fattiglover til pensjon Oslo 08.07.2014 | 11

12 Advokatfirma Ræder Antall tusen innbyggere i Norge ved inngangen til hvert århundre. Oslo 08.07.2014 | 12

13 Advokatfirma Ræder Otto von Bismarck – 1889 alderspensjon Oslo 08.07.2014 | 13

14 Advokatfirma Ræder Fattiglov – løsgjengerlov 1900 Oslo 08.07.2014 | 14

15 Advokatfirma Ræder Aldersgrenseloven 1917 – 70/65 år Enhver vet jo, at det ikke er aarenes antal, der avgjør, om man er arbeidsdygtig eller ikke. Ser man paa pensionslisterne vil man se, at mange er over 80 aar, naar de melder sig til pension, enkelte endog 90 aar. Peder Rinde Stortingsdebatten i 1917 Oslo 08.07.2014 | 15

16 Advokatfirma Ræder Forventet levetid Ved fødselVed fylte 60 1916 – 1920M: 54,5M: 76,67 K: 57,67K: 77,69 2011M: 79,00M: 82,16 K: 83,45K: 85.52 Kilde SSB Oslo 08.07.2014 | 16

17 Advokatfirma Ræder Grunnloven § 110 – Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe seg Udkomme ved sit Arbeide. Oslo 08.07.2014 | 17

18 Advokatfirma Ræder Aldersdiskriminering i arbeidslivet Direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder er forbudt, jf. aml § 13-1 Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles…på grunn av alder, jf. aml § 13-3 (2) Oslo 08.07.2014 | 18

19 Advokatfirma Ræder Vi ønsker ingen forgubbing i LO Arve Bakke om 62 års grensen Ut med 62-åringene Spark de gamle E24 Oslo 08.07.2014 | 19

20 Advokatfirma Ræder Senior skvist ut av politijobb Erfarne politifolk får ikke jobbe etter fylte 60 år, selv om de vil. Oslo 08.07.2014 | 20

21 Advokatfirma Ræder Vindern rens- og skjorteservice "Vi oppfordrer voksen dame 30-50 år til å søke ledig stilling i vårt renseri på Røa". Oslo 08.07.2014 | 21

22 Advokatfirma Ræder Kr.sand brannvesen mars 2008 Vi søker brannkonstabel: - Alder, 20 – 26 år. Den begrensende aldersgruppe som søkes skyldes at vi pga ingen ”turn-over” blant mannskapene og de strenge fysiske krav som stilles, er nødt til å ta inn yngre folk for å hindre forgubbing i systemet og ende opp med for mange ansatte som ikke klarer de helsemessige krav som stilles. Oslo 08.07.2014 | 22

23 Advokatfirma Ræder Tre ulike aldersgrenser Særaldersgrenser – Aldersgrenseloven (70, 65, 60, 57…) Bedriftsfastsatte aldersgrenser (67, 65…) 70 års-grensen (62 for sjøfolk) – Bortfall av stillingsvern Oslo 08.07.2014 | 23

24 Advokatfirma Ræder Rt. 2010 s. 202Rt. 2011 s. 609 Oslo 08.07.2014 | 24

25 Advokatfirma Ræder Bedriftsfastsatte aldersgrenser Nødvendig for å oppnå et saklig formål Ikke uforholdsmessig inngripende Konsekvent praktisert Allment kjent blant de ansatte Direkte overgang til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning Rt. 2011 s. 964 Oslo 08.07.2014 | 25

26 Advokatfirma Ræder Helikopter-dommen Tariffestet aldersgrense på 60 år Sertifikatgrensen er 65 år Ikke nødvendig og forholdsmessig Sosiale hensyn vektlagt, behov for å gjøre nytte for seg, bruke ferdigheter Rt. 2012 s. 219 Oslo 08.07.2014 | 26

27 Advokatfirma Ræder Oslo 08.07.2014 | 27 Dersom oppsigelse ikke foreligger innen 10 dager, vil arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess» «Medarbeidere leder ønsker å beholde kan tilbys ett års vikariat på samme vilkår. Vikariatet kan ved behov forlenges med inntil ett år om gangen frem til du blir 70 år»

28 Advokatfirma Ræder Hvor står vi i forhold til aldersgrenser i arbeidslivet? 70 års grensen er juridisk «uangripelig» – Til politisk vurdering – Sjømannslovens 62 års grense er foreslått hevet til 70 år Bedriftsfastsatte aldersgrenser er under press – Nordre Vestfold tingrett – Politiske uttalelser Særaldersgrenser – Til vurdering – P.t. ikke rettspraksis Oslo 08.07.2014 | 28

29 Advokatfirma Ræder Utenfor arbeidslivet NOU 2009:14 Tilleggsprotokoll nr. 12 Sverige 1. januar 2013 Oslo 08.07.2014 | 29

30 Advokatfirma Ræder BANKGIGANTEN CITIBANK: - Eldre nektes kredittkort «Man vet ikke hvor lenge man lever når man har fylt 75 år,» sier Citibank Oslo 08.07.2014 | 30

31 Advokatfirma Ræder Varer og tjenester Øvre aldersgrenser for lån og kredittkort Øvre aldersgrenser for leie av bil Økte gebyrer for manuelle tjenester Øvre aldersgrenser for mobilabonnement Øvre aldersgrenser for bensinkort Øvre aldersgrenser/økte priser for forsikringstjenester – Reiseforsikring – Ulykkesforsikring – Helseforsikring Oslo 08.07.2014 | 31

32 Advokatfirma Ræder Helse og omsorg Prioriteringer i helsevesenet relatert til alder Oslo 08.07.2014 | 32

33 Advokatfirma Ræder Bjarne vil ikke bry nattevakten: – Jeg har ofte sittet og grått på badet GRUE (TV 2):Èn nattevakt har ansvaret for 32 beboere i omsorgsboligene i Grue kommune. Pleierne har varslet om situasjonen, men ordføreren sier han aldri har hørt om det Oslo 08.07.2014 | 33

34 Advokatfirma Ræder Marta Sofie (82) må bo på fellesbadet Oslo 08.07.2014 | 34

35 Advokatfirma Ræder Begrensninger i yrkesutøvelse Inndragning av fastlegehjemmel ved fylte 70 år Inndragning av eldre fiskeres fangstkvoter Inndragning av støtte til eldre bønder Begrensninger i stipend og forskningsmidler til eldre forskere (70 år) Bortfall av sykepenger, arbeidsavklaringspenger (67 år) Bortfall av yrkesskadeforsikring (70 år) Bortfall av bostyreroppdrag ved fylte 62 år Oslo 08.07.2014 | 35

36 Advokatfirma Ræder Generelle begrensninger Øvre aldersgrenser for tilgang i enkelte borettslag Øvre aldersgrenser for deltakelse i samfunnet – Meddommere – Blodgivere – Transportreiser/fritidsreiser – Studier – Stønad til invalidebil – Sertifikater, legeattester – Øvre aldersgrenser på restauranter/nattklubber – Øvre aldersgrenser på ulike kundearrangementer Oslo 08.07.2014 | 36

37 Advokatfirma Ræder Oppsummering Bør vi ha et generelt forbud mot aldersdiskriminering? – Andre land har tatt standpunkt – Bør man akseptere forskjellsbehandling basert på fødselsdato? Trenger vi øvre aldersgrenser? – Verdig avgang? – Fremme yngres deltakelse? – Bidra til ansettelse av eldre? Hva er konsekvensene ved opphevelse av aldersgrenser? Oslo 08.07.2014 | 37

38 Advokatfirma Ræder Anbefaling: Øvre aldersgrenser bør oppheves Aldersdiskriminering bør forbys også utenfor arbeidslivet Oslo 08.07.2014 | 38

39 Advokatfirma Ræder 39 Likestilling i Storebrand anno 1913...Fram har mange damer i sin tjeneste. Min erfaring om disse er, at de ikke er saa utholdende som mandlige kontorister og derfor trenger permission utover den ordinære ferie. Naar selskapets erfaring er saadan, har det ikke vovet at gaa til det experiment at ha gifte kvinder i sin tjeneste. Disse, der foruten sin kontorgjerning også vil faa sit hjem at tænke paa og ordne med, maa forutsættes at kunne komme til at faa behov for end yderligere permission, og det har direktionen av hensynet til arbeidet ikke turdet utsætte seg for.... » Brev til Landskvindestemmeretsforeningen 17.11.13


Laste ned ppt "ALDERSDISKRIMINERING I NORGE 2013 08.07.2014 |Aldersdiskriminering i Norge/678381."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google