Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

’Risiko’ - fra italiensk: betyr ’fare’ Risikoanalyse Risikokartlegging Risikovurdering «ROS» (Risikostyring - Virksomhetsstyring) Oslo kommune Sykehjemsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "’Risiko’ - fra italiensk: betyr ’fare’ Risikoanalyse Risikokartlegging Risikovurdering «ROS» (Risikostyring - Virksomhetsstyring) Oslo kommune Sykehjemsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ’Risiko’ - fra italiensk: betyr ’fare’ Risikoanalyse Risikokartlegging Risikovurdering «ROS» (Risikostyring - Virksomhetsstyring) Oslo kommune Sykehjemsetaten RISIKOVURDERING

3 Arbeidsmiljølovens § 3-1 c - kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen AML § 3-1 (2-c) Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

4

5 Risiko – to definisjoner: ”Forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke oppnåelse av målsettinger negativt” ”Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier”

6 Risiko – mulighet for tap I ordet ”tap” ligger av vi mister eller skader noe av verdi, for eksempel: Mennesker (liv, helse, livskvalitet/produktivitet) Materielle verdier (bygninger, maskiner, penger etc.) Produksjon/drift (tid) Informasjon / data Kommunikasjon Ytre miljøforhold Omdømme Tillit fra brukere, pårørende, medarbeidere, politikere og befolkningen

7 Link til Arbeidstilsynets brosjyre

8 Kjernespørsmål: Hva kan gå galt og hvor sannsynlig er det at det skjer? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det likevel skjer? Hvilke tiltak er nødvendig nå og senere ?

9 Risikovurdering består av to hovedelementer – å vurdere: sannsynligheten for at noe uønsket kan skje og konsekvensene dersom det skjer Risikovurderinger inngår naturlig som aktivitet i HMS-gruppene – og settes opp i årshjulet Aristoteles (384 – 322 f.kr.) ”Det er sannsynlig at det usannsynlige kan skje”

10 Risiko Den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier Hendelse X Risiko SannsynlighetKonsekvens

11 Kan vi forutse det usannsynlige?

12 Sannsynlighet: Skjer ofte: Daglig/ukentlig? Skjer sjelden: Toppen en gang annen hver måned? Lite sannsynlig at det skjer: Er det 1 gang i året? Svært lite sannsynlig: En gang hvert 10. år?

13 NivåBeskrivelseSannsynlighetskriterier (enten/eller) 1Meget liten Sjeldnere enn årlig eller 0 -5 prosent sannsynlig 2LitenÅrlig eller 5-10 prosent sannsynlig 3Moderat Kvartalsvis eller 10-30 prosent sannsynlig 4StorMånedlig eller 30-70 prosent sannsynlig 5Meget storUkentlig eller 70-80 prosent SANNSYNLIGHETSMODELL

14 Konsekvens: Liten: Små skader eller belastninger på mennesker og/eller mindre materielle skader Middels: Uheldige belastninger eller skader på mennesker og/eller materielle skader Stor: Skade på mennesker og/eller alvorlige materielle skader Katastrofal: Svært alvorlig skade på mennesker eller død – og/eller svært alvorlige materielle skader

15 Risikomatrise Svært sannsynlig 510152025 Meget sannsynlig 48121620 Sannsynlig 3691215 Lite sannsynlig 246810 Svært lite sannsynlig 12345 UbetydeligMindre alvorligAlvorligKritiskKatastrofal KONSEKVENS SANNSYNLIGHET Kritisk (typisk uakseptabel) Betydelig (vurderes) Ubetydelig (typisk akseptabel) Risikovurdering i forhold til:

16 Eksempel på bruk av konsekvensskala Versjon 0.9.5, 2010-11-0916 Konsekvens- rangering UbetydeligLavModeratAlvorligSvært alvorlig Avvik fra mål UbetydeligSvært alvorlig Avvik fra budsjett< 1%>5% Omdømme Begrenset omtale Fullstendig tap av rykte Lover og reglerIngen brudd Fengsel, bøter, erstatninger HMSPlaster Dødsfall Avbruddstid systemer Akseptabel avbruddtid Stort avvik fra avtalt oppetidskrav FASE 1FASE 5FASE 2 FASE 3 FASE 4 Vurdere og prioritere risikoer

17 Akseptkriterier Rød Gul Grønn Uakseptabelt område Risiko er ikke akseptabel tiltak må settes inn ToleranseområdeRisikoreduksjon bare dersom den er kosteffektiv Allment akseptabelt område Man må forsikre seg om at risikoen opprettholdes på dette nivået og ikke stiger ”Er det mulig å fjerne risikoen fullstendig? Hvilken ”restrisiko” kan vi leve med? ”

18 Risikovurderingsprosessen Velge hva som skal kartlegges Fordele ansvar, gjennomføre tiltak Vurdere, bl.a. bruke skjema Lage handlings- plan Igang- settelse Kommunikasjon og dokumentasjon

19 Risikovurderinger i Sykehjemsetaten Fysisk kartlegging minimum en gang pr år (vernerunden) Fare for yrkesskader risikovurderes minimum en gang årlig. Pluss minimum en ROS til. Alltid vurdere å gjennomføre ROS etter alvorlige hendelser (skader/ulykker) eller nesten-ulykker Når hendelser/kartlegginger tilsier dette (MUS) Ellers: etter lokale behov/vurderinger

20 Drøft mulige risikoområder i HMS-gruppen (se blant annet på skademeldinger og avviksmeldinger) Eksempler på områder som risikovurderes: brann, fall/skliulykker, belastningslidelser, støyplager, stikkskader, rømningsveier, omstillingsprossesser, konflikter, arbeidspress, inneklima, mobbing, elektrisk utstyr, hygiene/smitte osv.

21 Spørsmål vi kan stille oss: Brann- og elsikkerhet Er det elektriske opplegget i orden - ingen dårlige ledninger/løse kontakter osv? Finnes tilstrekkelige rømningsveier - og er de åpne? Fysiske skader Er det fare for skader påført av utstyr/hjelpemidler? Er det fare for fall/skliskader? Stikkskader? Smitte? Kan gjenstander/innredning falle ned og treffe noen? Ergonomi Er det fare for at helseskade oppstår hvis hjelpemidler ikke brukes? Er arbeidsplassen godt nok tilrettelagt? Riktig høyde ifht. personens høyde? Er det tilstrekkelig lys på arbeidsplassen? Er det passe varmt/kaldt? Psykososialt Er det fare for at arbeidsbelastning, tidsfrister, arbeidstid etc. ikke er forsvarlig? Er det fare for at medarbeidere utsettes for uforsvarlig stress? Trakassering, trusler, vold Er det fare for å bli angrepet og skadet? Er det medarbeiderne som blir/kan bli utsatt for trakassering?

22 fall/skliulykker, belastningslidelser, støyplager, stikkskader, rømningsveier, omstillingsprosesser helseskadelige konflikter, arbeidspress, inneklima, mobbing, elektrisk utstyr, hjelpemidler brukes ikke MRSA-smitte, Mangelfull opplæring av nyansatte, feil plassering av senger, tunge beboerdører feil ved hjelpemidler, hygiene – smitte, stenge brannveier, defekte støpsler - osv osv osv osv

23 Sannsynlighet Konsekvens ProduktPrioritet Forhold som kan medføre risiko (Farer og problemer) 12345 12345 ## 0 0 0 0 Risikovurdering – mal

24 Handlingsplan 1 Avdeling: Gjelder: Deltatt ved utarbeidelse: Planen gjelder for perioden Forhold som kan medføre risiko Su m Tiltak Frist for gjennomføri ng Ansvarlig for gjennomføri ng Kvittering for gjennomføri ng

25 1) Hvilke områder har dere allerede risikovurdert eller planlegger å risikovurdere i 2013 (eller 2014)? Del erfaringer! 2) Gjennomfør en felles risikovurdering for forhold som kan føre til yrkesskader på sykehjemmene Merk A3-arket med bordets fargekode til slutt.


Laste ned ppt "’Risiko’ - fra italiensk: betyr ’fare’ Risikoanalyse Risikokartlegging Risikovurdering «ROS» (Risikostyring - Virksomhetsstyring) Oslo kommune Sykehjemsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google