Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS – sentralt og i Buskerud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS – sentralt og i Buskerud"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS – sentralt og i Buskerud
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

2 KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Dette er KS 19 fylkeskommuner 431 kommuner 450 bedrifter som har ansatte politikere 280 milliarder kroner og 4,7 millioner innbyggere som får gode tjenester fra vugge til grav Presentasjon | 2007 KS er medlemmene – altså dere. KS er landets fylkeskommuner, kommuner og om lag 450 bedrifter. KS er deres arbeidsgiverorganisasjon og interesseorganisasjon. Et slags kommunesektorens svar på NHO. Vi er til stede i alle landets fylker med egne fylkestyrer. Og vi ønsker å styrke den regionale organisasjonen. Landstinget som arrangeres i Molde på nyåret er KS øverste politiske organ. Landsstyrets 53 medlemmer møtes et par ganger i året. Sentralstyret med sine 15 medlemmer møtes månedlig. Rådmannsutvalg Bedriftsstyre Kartgrunnlag Copyright © Statens kartverk, Norsk Eiendomsinf. og Asplan Viak Internet AS KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS Omstilling og konkurranse

3 Interesseorganisasjon for alle landets kommuner og fylkeskommuner
Presentasjon | 2007 Hva er KS? Interesseorganisasjon for alle landets kommuner og fylkeskommuner Arbeidsgiverorganisasjon for landet kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo Medlemsorganisasjon for alle landets kommuner og fylkeskommuner So KS is the National ass. for local gov. KS Omstilling og konkurranse KS Omstilling og konkurranse 3

4 Hovedaktiviteter Konsultasjoner med staten
Presentasjon | 2007 Konsultasjoner med staten Rådgivning i juridiske, økonomiske og administrative saker Initierer FoU-prosjekter, dokumentasjon og NOU’er Utvikler og implementerer opplæring for amdinistrasjon og folkevalgte Informasjon og organisasjonsutvikling Representerer lokale myndigheter i internasjonale saker

5 Strategi Prioriterte områder: Lokaldemokrati og rammebetingelser
Presentasjon | 2007 Prioriterte områder: Lokaldemokrati og rammebetingelser Lokalt og regionalt reformarbeid Økonomiske rammebetingelser (Inntektssystemet) Organisering, effektivitet og kvalitet Gode tilbud til innbyggerne Arbeidsgiverrollen Rekruttering av arbeidskraft Modernisering av avtaleverket

6 Informasjonsvirksomhet
Presentasjon | 2007 Ukentlig utgivelse av ”Kommunal Rapport” Forlagsvirksomhet ”Kommuneforlaget” ks.no med daglige nyhetsbrev FoU-virksomhet Rundskriv om arbeidsgiverforhold Konferanser, seminarer og kursvirksomhet

7 Hva er oppnådd? Betydelig inntekstvekst, og oppretting av ubalanse
Presentasjon | 2007 Betydelig inntekstvekst, og oppretting av ubalanse Konsultasjonsordningen har tatt mange skritt framover: kostnadsberegning, kvalitetsavtaler NAV-reformen Forvaltningsreformen Hjemfallsaken + mange små seire….. Selv om dere sikkert føler at inntektene svinger over tid, så har inntektsoverføringene de seneste årene øket KS og kommunene sliter fortsatt med å få staten til å forstå at vi med dagens overføringer ikke klarer å vedlikeholde kommunale bygg og veier. Derfor satser vi på å få til en avtale som skal sette oss i stand til å få bukt med vedlikeholds- etterslepet Kommunene må ha inntekter som hvert år gir 3% ”overskudd” for å ta hånd om vedlikehold og nybygg Vi har nå beregningsutvalg med representasjon fra staten og KS/medlemmene som skal sørge for at vi er enige om tall i kommuneøkonomien. I år strides vi om tall – og staten ser da at den må ta en ekstra runde med KS for å avklare hva vi er enige/uenige om innenfor kommuneøkonomie. NAV-reformen kan oppleves som vanskelig og utfordrende for mange kommuner. Gjennom avtale mellom NAV og KS har alle kommuner direkte konakt til sentralleddet i NAV og KS. Dette gir oss stor mulighet til også å påvirke lokale prosesser. Både fylkesstyret og rådmannsutvalget i Telemark følger prosessen og utviklingen nøye. KS Omstilling og konkurranse

8 Samarbeid gir resultater Konsultasjonsordningen utvikles
Presentasjon | 2007 Samarbeid gir resultater Konsultasjonsordningen utvikles Avtaler i stedet for statlige pålegg Nytt system for kostnadsberegninger Konsultasjoner med staten har vi startet opp med. Disse handler om at KS får anledning til å påvirke statens budsjettarbeid. Vi har 4 konsultasjonsmøter pr. år for budsjettet for året etter. Vi ønsker gjennom konsultasjonene å få til lengre avtaler en et år om kommuneøkonomien. Foreløpig har ikke Regjering akseptert dette, men vi gir oss ikke i første omgang. Vi har i tillegg en rekke avtaler med ulike departementer som skal bidra til utvikling på ulike områder. Hensikten med noen av disse er å hindre at staten lager bindende forskrifter som kommunene blir pålagt å følge. KS Omstilling og konkurranse

9 Netto driftsresultat er godt nå, men vil falle framover
Presentasjon | 2007 Tilbake til kommuneøkonomien. For å ha en kommuneøkonomi som ivaretar behov for nye investering og tiltrengt vedlikehold må årlig overskudd være på minimum 3%. Her ser dere landet under ett. Det har ikke vært mange gode år siden 1996. Kommunenes regnskapssystem er ikke som privat regnskapsførsel med avskrivinger m.m. Derfor må kommunene har overskudd til bruk for neste års nybygg og vedlikehold. 2005 og 2006 dekker opp for svake 2003 og 2004 Men hva med etterslepet fra tidligere år? KS Omstilling og konkurranse

10 Medlemstilbud Rådgivningsvirksomheten styrket
Presentasjon | 2007 Rådgivningsvirksomheten styrket Bistand på samfunnsutviklerrollen Nordområdesatsningen/internasjonale prosjekter KS har mange ulike tilbud som kommunene kan benytte seg av: KS sentralt har faglige enheter som arbeider med - tjenesteutvikling innenfor pleie/omsorg, utdanning, kommuneøkonomi, folkestyre/lokaldemokrati, tariffspørsmål, konsultasjoner, arbeidsgiver- utvikling, IKT-løsninger/e-forvaltning m.fl. Og prosjekter som arbeider med - kommunen som samfunnsutvikler, lokalt miljøvern, sykefravær KS Omstilling og konkurranse

11 Arbeidsgivervirksomheten
Presentasjon | 2007 Samtlige oppgjør uten konflikt Lønnsvekst innenfor frontfaget Arbeidstidsavtale for undervisningspersonell Ny arbeidsgiverstrategi KS som arbeidsgiverorganisasjon for landets kommuner og fylkeskommuner har gitt (etter KS`s syn) tilfredsstillende resultater for sektoren. Resultatet ser dere ovenfor. Det er ti sider som må veies når tillegg skal gis: Hvor mye kan vi gi uten at tjenestetilbudet blir rammet (må redusere antall ansatte) Hva må vi gi i lønn for å rekruttere dyktige medarbeidere til kommunal sektor KS Omstilling og konkurranse

12 KS Omstilling og konkurranse
Presentasjon | 2007 Her ser dere en oversikt over hvordan utviklingen har vært de seneste årene. Kommunale sektor har lojalt fulgt det opplegget som arbeidsgiverne har vært enige om, mens andre har gitt mer. -Hvor lenge kan kommunesektoren lojal før en merker rekrutteringsproblemene? KS Omstilling og konkurranse

13 Aktuelle saker framover
Presentasjon | 2007 Konsollidere økonomien Avstemme forventninger til rammebetingelsene Lokal frihet vs utjevning (Sørheim-utvalget) Fylkeskommunenes rolle og samspill med kommunene

14 Framtidas lokalsamfunn
Presentasjon | 2007 Klimautfordringene- kommunenes rolle Livskraftige lokalsamfunn - vilkår for verdiskaping Store utfordringer innen VAR-sektoren Trygghet i det offentlige rom Kommunene i verden

15 Vekst i årsverk pleie- og omsorg
Vekst i årsverk pleie- og omsorg. Forutsatt utsatt sykelighet, konstant familieomsorg og 1 pst. årlig standardøkning Presentasjon | 2007 nye årsverk betyr kun noen små prosenter ut over demografi For å holde dagens bemanning fram til 2035: ca. 1 av 10 nye avgangselever i vgs må gå inn i pleie- og omsorg (dobling fra i dag) For å øke bemanningen med 10% fram mot 2035: 2 av 10 må gå inn i pleie- og omsorg. For å øke bemanningen med 25%: 3 av 10 må velge pleie- og omsorg. Forklaring: Med utsatt sykelighet forstås at eldre forventes å leve lengre og få flere friske år. KS Omstilling og konkurranse

16 De politiske styrene i KS
Landsting Hovedstyret Presentasjon | 2007 Landsstyret Fylkesmøtet Fylkesstyret Den politiske koblingen mellom kommunen/fylkeskommunen og KS er slik - Konstituerende kommunestyre/fylkessting velger representant(er) til KS`s fylkesmøte i det enkelte fylke (antall knyttet til kommunestørrelse) Fylkesmøtet i Telemark har 45 representanter Fylkesmøtet velger representanter til KS sitt Landsting (8) (fylkestinget velger selv sine representanter til Landstinget (5) Fylkesmøtet velger i tillegg et fylkesstyret KS Telemark har for tiden 2 medlemmer av KS sitt Hovedstyre: Jørund A. Ruud og Gunn Marit Helgesen (så i denne perioden kan vi øve større påtrykk på KS sin ledelse) KS Bedrift Rådmannsutvalg KS Omstilling og konkurranse

17 Presentasjon | 2007

18 Gode tilbud Folkevalgtprogrammet eKommune 2009 Livskraftige kommuner
Basisprogram (2 dager) og folkevalgtdager eKommune 2009 KS tilbyr deltakelse i ulike prosjekt Livskraftige kommuner Egen medarbeider i KS BTV (spill inn hva dere ønsker å være med på sammen med andre kommuner – forutsetter at også folkevalgte er med) Effektiviseringsnettverkene Deltakelse i prosjekt på tjenesteområdene for å bli bedre ved å sammenligne seg selv med andre eller seg selv over tid (har egen medarbeidet i KS BTV) KS Advokatene Står til tjeneste for kommunen som kommune og som arbeidsgiver Presentasjon | 2007 Her er noen konkrete eksempler som kommunen kan melde sin interesse for å bli med på KS Omstilling og konkurranse

19 Fylkesstyret i KS Buskerud – sammensetning
Presentasjon | 2007 Medlemmer: Varamedlemmer: 1. Oddvar Grøthe, Hemsedal (SP) 1. Torleif Dalseide, Ål (V) 2. Anne Sandum, Fylkeskommunen (AP) 2. Steinar Berthelsen, Rollag (AP) 3. Erik Kaupang, Hol (AP) Kari K. Ask, Sigdal (SP) 4. Anne-Hilde Rese, Hurum (AP) 4. Laila Irene Johansen, Kongsberg (AP) 5. Gotfred Rygh, Fylkeskomm.(SV) 6. Hilde Klæboe, Drammen (AP) 5. Mette Lund Stake, Fylkeskommunen (H) 1. Tore Opdal Hansen,Drammen (H) 6. Rune Kjølstad, Røyken (H) 2. Elly Th. Thoresen, Nedre Eiker (H) 3. Ole M. Kristiansen, Modum (BL) 4. Eva Høili, Røyken (KrF) 7. Oddvar Ingebrigtsen, Drammen (FrP) 1. Karsten Ekeren, Flå (FrP) 2. Tom-Erik Hauger, Røyken (FrP) 3. Britt Homstvedt, Drammen (FrP) 8. Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg (Bedriftsmedlem)

20 Rådmannsutvalget i Buskerud
Presentasjon | 2007 Nina Bønsnes Røed, Hole (leder fram til valget i september 2009) Aud Norunn Strand, Modum  (nestleder) Gabriel Johannessen, Hemsedal  1 fra Drammensregionen (skal oppnevnes av regionen selv) Matz Sandman, fylkeskommunen  med disse varaer i rekke: Astrid Sommerstad, Kongsberg Kjell Tore Finnerud, Sigdal Hege Mørk, Gol Linda Verde (personlig vara for Matz), Fylkeskommunen

21 Regionalt ØkonomiForum i KS BTV
Presentasjon | 2007 Fra Buskerud: Kjell Tore Finnerud (rådmann i Sigdal) m/vara Aud Norunn Strand Fra Telemark: Tore Marthinsen (rådmann i Bamble) m/vara Ole Magnus Stensrud Fra Vestfold: Thor Fjellanger (kemner – og økonomisjef i Sandefjord) m/vara Eirik Fossnes Fra fylkeskommunene: Raymond Bråten (fylkesrådmannens stab i Buskerud m/vara Dag Roar Nilsen (budsjettsjef i Vestfold fylkeskommune) Fra fylkesmennene v/økonomirådgiverne: Buskerud:                             Lisbet Wølner Telemark:                              Knut Ørvik Vestfold:                                Paul Hellenes

22 Organiseringen i KS Buskerud
Fylkesmøte Fylkesstyre Rådmannsutvalg Fylkesvise fagutvalg: Skole/Utdanning (leder Jan Samuelsen, Modum) Regionale utvalg: Regionalt ØkonomiForum Regionalt Arbeidsgivernettverk Presentasjon | 2007 Plansjen viser styre-/utvalgsstrukturen i KS Telemark Fylkesstyret og rådmannsutvalget er vedtektsfestet, mens fagutvalgene oppnevnes ut fra behovet i det enkelte fylke. Som dere ser er to av fagutvalgene regionale. Dette for å kunne få større trøkk bak arbeidet som blir gjort. KS Omstilling og konkurranse

23 KS BTV - fellesadministrasjon
Regional utvikling / trygge lokalsamfunn: - Yngve Carlsson Skole/utdanning: - Ann-Kariin Iversen (60%) - Erling Barlindhaug (1 dg. pr. uke) Kommuneøkonomi/folkevalgtprogrammet/hjemmeside: - Evy Hillestad Effektiviseringsnettverk/NAV: - Tina Skarheim (vikar for Steinar Hansen i 2008) Arbeidsgiver: - Arnfinn Dahl - Anne-Grethe Røsaker Helse/omsorg/Helsedialog - Siri Jensen Program ”Livskraftige kommuner” - Per Bjørnar Knudsen Faglige kurs/inntjening: - Liv Dolven Administrasjon/regnskap/hjemmeside: - Anne-Grethe Røsaker/Hilde Bjørløw Larsen Presentasjon | 2007 Her ser dere hvem som jobber med hva i sekretariatet i KS BTV KS Omstilling og konkurranse

24 KS Omstilling og konkurranse
Presentasjon | 2007 KS organiserer også kommunale og halvkommunale selskaper. Pr. nå er det ca. 500 bedrifter, men det finnes nær 2000 slike. Det finnes i dag svært mange kommunale/halvkommunale bedrifter/selskaper som ikke har tariffavtaler med sine ansatte/organisasjoner. Flere tror at det at kommunen er medlem gjør at selskapet er medlem. Dette er ikke tilfelle. Slike selskaper er egne juridiske enheter. Dere kan jo titte på egne selskaper å se om de er tilsluttet noen arbeidsgiver-organisasjon KS Omstilling og konkurranse

25 Fokusoppgaver i BTV Arbeidsgiveri/tarifforhandlinger/lokale forhandlinger ”AGS 2020” – implementering i kommunene Rekruttering / deltid/heltid Nye regioner Trygge lokalsamfunn Samspillet mellom 1. og 2. linjetjenesten ”Svarte Per-spill” / innhold i utdanningen Kunnskapsløftet/samspill mellom skolenivåene/skolelederutdanning ”Livskraftige kommuner” /samfunnsutviklerrollen NAV-utfordringene Effektiviseringsnettverk (sammenligne seg med andre og seg selv over tid) Kommuneøkonomi/inntektssystemet Kontaktmøter med stortingsbenken Presentasjon | 2007 Her følger en opplisting av saker som fylkesstyrene har vedtatt skal ha prioritet i 2008. Administrasjonen følger opp temaene, - og fremmer saker til fagutvalg, rådmannsutvalg og fylkesstyrere – slik at de kan anvise retning. KS Omstilling og konkurranse

26 KS BTV - fellesadministrasjon
Presentasjon | 2007 Kontorsteder: - Fylkeshuset, Drammen (2. etg) - Fylkeshuset, Tønsberg (2. etg.) - Fylkeshuset, Skien (2. etg. ”gammelt bygg”) Framstå med større faglig tyngde Jobber på tvers av kommuner og fylker KS Telemark har et sekretariat som er felles for medlemmene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Det er forutsatt at det er et kontorsted i hvert fylke. Administrasjonen er fagorganisert. Slik at den som for eksempel jobber med helse/omsorg jobber på tvers av våre 3 fylker – både med utviklingsarbeid og politiske saker i forhold til fylkesstyrene. Omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst er et eksempel på en slik sak. Ved å fagorganisere virksomheten får vi medarbeidere som har inngående kjennskap til sitt fagområde – og ved å jobbe på tvers av 3 fylker tilføres mye ny kunnskap til medlemmene. Fagpersonene er også saksbehandlere for fagutvalgene, rådmannsutvalgene og fylkesstyrene. KS Omstilling og konkurranse

27 Vil du vite mer om KS og KS BTV
Presentasjon | 2007 Klikk deg inn på våre hjemmesider: Her kan du komme inn på KS sine hjemmesider og hjemmesiden til KS BTV Takk for oppmerksomheten KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "KS – sentralt og i Buskerud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google