Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 20. mai 2008 v/ styreleder Thorstein Øverland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 20. mai 2008 v/ styreleder Thorstein Øverland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 20. mai 2008 v/ styreleder Thorstein Øverland

2 2 Disposisjon Resultatet av virksomheten i 2007 Resultat pr 1. kvartal 2008 Noen spesielle tema Økende levealder Nye rammevilkår Vedtektene

3 DKPs oppgave Vi yter pensjon til medlemmene og deres etterlatte: Alderspensjon, uførepensjon og ektefelle-/barnepensjon Administrerer AFP Våre kunder er Drammen kommune og kommunale foretak iht. kommuneloven Foretak kommunen har/har hatt eierandeler i Foretak/stiftelser med nær tilknytning til kommunen Til sammen 11.200 medlemmer 3.000 aktive, 2.000 pensjonister og 6.000 med oppsatte rettigheter 3

4 4 Våre pensjonsprodukter består av tre elementer Pensjons- premie Forsikrings- premie Sparing Admin. (DKP garanterer minst 3 % rente)

5 5 Derfor deler vi også resultatet i tre: Pensjons- premie Forsikrings- premie Sparing Admin. Forsikringsresultat: Uførhet Etterlatte Gj.sn. levetid Renteresultat: Ble finansinntektene mer enn 3 %? Driftsresultat: Driftskostnadene som forutsatt i premien?

6 6 Pensjonspremiens sammensetning i 2007 Forsikrings- premie Sparing Admin. (mill kr) Ordinær premie 119,1 AFP 10,7 Reguleringspremie* 79,7 Sum premie209,5 * Lønnsøkning 20,7 G-regulering 59,0

7 7 Dette ble resultatet i 2007 Forsikrings- premie Sparing Admin. Forsikringsresultat 9,4 Uførhet Etterlatte Gj.sn.levetid (mill kr)

8 8 Uførhet: Bedre enn ventet 2001:+ 42 uføre 2002:+ 58 2003:+ 37 2004:+ 17 2005:- 1 2006:+ 12 2007:+ 18 42 av de aktive ble ufør i 2007, mot forutsatt 48. Dessuten gikk 11 uføre tilbake til arbeid i kommunen.

9 9 Dette ble resultatet i 2007 Forsikrings- premie Sparing Admin. Forsikringsresultat 9,4 Finansinntekter av forsikringsmidlene 119,5 og av annen kapital 19,3 Garanterte renter -47,3 Renteresultat91,5 (mill kr)

10 10 Dette ble resultatet i 2007 Forsikrings- premie Sparing Admin. Forsikringsresultat 9,4 Finansinntekter av forsikringsmidlene 119,5 og av annen kapital 19,3 Garanterte renter -47,3 Renteresultat91,5 Kursreguleringsfond -57,1 Verdijustert avkastning ble 5,0 % (mill kr)

11 11 Kapitalavkastning DKP vs KLP %,inkl. anleggsportefølje

12 12 Kapitalavkastning DKP vs KLP %,inkl. anleggsportefølje DKP5,0 % KLP 5,4 % Best: Vital 8,8 %

13 Fordeling av aktiva pr 31.12.2007 13

14 Avkastning 2007 (%, verdijustert) 14

15 Avkastning 2007 (%, verdijustert) 15 Hva om vi hadde skrevet opp eiendommen tilsvarende en direkte avkastning på 6 %?

16 16 Dette ble resultatet i 2007 Forsikrings- premie Sparing Admin. (mill kr) Forsikringsresultat 9,4 Finansinntekter av forsikringsmidlene 119,5 og av annen kapital 19,3 Garanterte renter -47,3 Renteresultat91,5 Admin.premie 6,6 Driftskostnader 7,5 Administrasjonsresultat- 0,9

17 17 Administrasjonskostnader Kostnadene litt over det som er forutsatt i premieberegningen, men likevel på tilfredsstillende nivå Viktig for å holde lave kostnader: Samarbeidet med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFP) Betydelig merarbeid pga ny lovgivning, bl a nye regnskapsforskrifter, nye kapitalforvaltningsforskrifter mm

18 18 Administrasjonskostnader DKP vs KLP

19 Dette ble resultatet i 2006 Forsikrings- premie Sparing Admin. (mill kr) Forsikringsresultat 9,4 Finansinntekter av forsikringsmidlene 119,5 og av annen kapital 19,3 Garanterte renter -47,3 Renteresultat91,5 Admin.premie 6,6 Driftskostnader 7,5 Administrasjonsresultat- 0,8 Bokført resultat 100,1 (Kursreguleringsfondet - 57,1)

20 20 Resultatdisponering 2007 Driftsoverskudd 2007:100,1 mill kr Til egenkapital:17,8 mill kr Til tilleggsavsetning20,0 mill kr Til sikkerhetsfond29,2 mill kr Til premiefond:33,1 mill kr

21 21 Premiefondet Premiefondet i 2007: (mill kr) Fond pr 1.1.200761,0 Benyttet til reguleringspremie -33,8 *) Andel fra overskudd 33,1 Renter på fondet 1,9 Fond pr 31.12.200762,2 *) I tillegg har arbeidsgiverne innbetalt 45,9 mill kr

22 22 En pensjonskasse må kunne tåle motgang Kredittilsynet anbefaler at en pensjonskasse skal tåle: 30 % fall i norske aksjer 20 % fall i internasjonale aksjer 2 % renteøkning i norske obligasjoner Ovennevnte inntrer samtidig Denne stresstesten tilsa at DKP kunne tåle et verdifall på 171,5 mill kr pr 31.12.2007

23 23 Bufferkapital pr. 31.12.07 (Mill. kroner) Mill. kr Ansvarlig kapital utover minstekravet på 66 mill kr 68,2 Tilleggsavsetning 20,0 Kursreguleringsfond 25,1 Premiefond * 62,2 Til sammen175,5 * Styret vil vurdere hvor mye av dette som kan benyttes til reguleringspremie

24 Resultat pr 1. kvartal 2008 Avkastning- 2,2 % Resultat - 58,8 mill kr Bokført resultat - 33,5 mill kr Bufferkapital 114,7 mill kr Betydelig resultatbedring i april Bufferkapitalen er anslått til 138,3 mill pr 30.4 Styret vurderer å styrke bufferkapitalen ytterligere 24

25 25 Disposisjon Resultatet av virksomheten i 2007 Resultat pr 1. kvartal 2008 Noen spesielle tema Økende levealder Nye rammevilkår Vedtektene

26 26 Det har vært en sterk økning i levealderen, spesielt siste 10 En 40-åring kunne i 2005 vente seg å leve ca 5 år lenger etter fylte 67 år enn i 1965, dvs over 50 % flere år som pensjonist Levealderen økte med hele 2 år fra 1995 til 2005 Heldigvis har sikkerhets- marginene i K1963 holdt til i dag (men nå er de borte) Kilde: Statistisk Sentralbyrå Fra 2007:

27 27 - og levealderen ventes å stige fortsatt Prognosene varierer mellom en økning på 1 til 2 år pr tiår i de neste 40 årene Hvert år i øket levealder vil kreve en økning i premiereserven på 5-7 %, i tillegg til at fremtidige premier må økes Vi snakker om en årlig merkostnad på allerede betalte pensjonsrettigheter på 0,5 – 1,0 % av premiereserven Fra 2007:

28 28 Kredittilsynet har krevd innføring av nye tariffer K2005 + sikkerhetsmarginer Gjelder både i foretak og kommuners regnskaper og i premieforutsetningene hos livselskaper og pensjonskasser Får to konsekvenser for DKP Forsikringsreservene for allerede opptjent pensjon må økes med 91,8 mill kr, fordelt over tre år. Første avsetning ble foretatt i 2007 (sikkerhetsfondet). Årlig premie må økes for fremtidig pensjonsopptjening (er beregnet til 0,27 % pr år)

29 29 Nye rammevilkår for pensjonskassene Fra 1.1.2008 får livselskapene helt nye rammevilkår, og pensjonskasser får samme rammevilkår som livselskapene (!) DKP må gjennomføre enkelte formelle endringer Søke konsesjon Omarbeide vedtekter Opprette formelle forsikringsavtaler Legge om premiestrukturen Sørge for kontoføring for hver arbeidsgiver (DKP har allerede eksterne styremedlemmer) Fra 2007:

30 30 Flere nyheter for pensjons- kassene: Overskudd fra kapitalforvaltning og forsikring kan ikke benyttes til å styrke egenkapitalen, men må overføres til forsikringstakerne Ny egenkapital må komme fra Avkastning på selskapskapitalen eller overskudd på administrasjonspremien Kapitalinnskudd Fortjenesteelement i premiene DKP vil – så langt mulig - ikke legge inn fortjeneste i premiene

31 31 DKP har fått svar på konsesjonssøknaden Kredittilsynet ønsker å innføre et nytt syn på kommunens rolle i forhold til pensjonskassen Tilsynet mener at kommunen ikke kan: Godkjenne vedtekter Oppnevne styreleder Beslutte opptak av nye foretak Overraskende. Vanskelig å se begrunnelse. Vil kunne føre til et uryddig forhold mellom kommunen og pensjonskassen I første omgang har DKPs styre skrevet til Kredittilsynet og krevd at de vedtekter som er godkjent av bystyret i hovedsak må godkjennes

32 32 Oppsummering Resultatet av virksomheten i 2007 Resultat pr 1. kvartal 2008 Noen spesielle tema Økende levealder Nye rammevilkår Vedtektene


Laste ned ppt "Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 20. mai 2008 v/ styreleder Thorstein Øverland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google