Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommunale Pensjonskasse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommunale Pensjonskasse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommunale Pensjonskasse
Presentasjon for Drammen formannskap Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 20. mai 2008 v/ styreleder Thorstein Øverland Drammen kommunale Pensjonskasse

2 Disposisjon Resultatet av virksomheten i 2007
Resultat pr 1. kvartal 2008 Noen spesielle tema Økende levealder Nye rammevilkår Vedtektene

3 DKPs oppgave Vi yter pensjon til medlemmene og deres etterlatte:
Alderspensjon, uførepensjon og ektefelle-/barnepensjon Administrerer AFP Våre kunder er Drammen kommune og kommunale foretak iht. kommuneloven Foretak kommunen har/har hatt eierandeler i Foretak/stiftelser med nær tilknytning til kommunen Til sammen medlemmer 3.000 aktive, pensjonister og med oppsatte rettigheter

4 Våre pensjonsprodukter består av tre elementer
Forsikrings- premie Sparing Pensjons- premie (DKP garanterer minst 3 % rente) Admin.

5 Derfor deler vi også resultatet i tre:
Forsikrings- premie Forsikringsresultat: Uførhet Etterlatte Gj.sn. levetid Renteresultat: Ble finansinntektene mer enn 3 %? Driftsresultat: Driftskostnadene som forutsatt i premien? Sparing Pensjons- premie Admin.

6 Pensjonspremiens sammensetning i 2007
Forsikrings- premie (mill kr) Sparing Ordinær premie ,1 AFP ,7 Reguleringspremie* 79,7 Sum premie 209,5 * Lønnsøkning ,7 G-regulering 59,0 Admin.

7 Dette ble resultatet i 2007 Uførhet Forsikrings-
(mill kr) Forsikrings- premie Forsikringsresultat ,4 Uførhet Etterlatte Gj.sn.levetid Sparing Admin.

8 Uførhet: Bedre enn ventet
2001: + 42 uføre 2002: + 58 2003: + 37 2004: + 17 2005: 2006: + 12 2007: + 18 42 av de aktive ble ufør i 2007, mot forutsatt 48. Dessuten gikk 11 uføre tilbake til arbeid i kommunen.

9 Dette ble resultatet i 2007 Forsikrings- Forsikringsresultat 9,4
(mill kr) Forsikrings- premie Forsikringsresultat ,4 Finansinntekter av forsikringsmidlene ,5 og av annen kapital 19,3 Garanterte renter ,3 Renteresultat 91,5 Sparing Admin.

10 Dette ble resultatet i 2007 Forsikrings- Forsikringsresultat 9,4
(mill kr) Forsikrings- premie Forsikringsresultat ,4 Finansinntekter av forsikringsmidlene ,5 og av annen kapital 19,3 Garanterte renter ,3 Renteresultat 91,5 Kursreguleringsfond ,1 Verdijustert avkastning ble 5,0 % Sparing Admin.

11 Kapitalavkastning DKP vs KLP %,inkl. anleggsportefølje

12 Kapitalavkastning DKP vs KLP %,inkl. anleggsportefølje
Best: Vital 8,8 %

13 Fordeling av aktiva pr

14 Avkastning 2007 (%, verdijustert)

15 Avkastning 2007 (%, verdijustert)
Hva om vi hadde skrevet opp eiendommen tilsvarende en direkte avkastning på 6 %?

16 Dette ble resultatet i 2007 Forsikrings- Forsikringsresultat 9,4
(mill kr) Forsikrings- premie Forsikringsresultat ,4 Finansinntekter av forsikringsmidlene ,5 og av annen kapital 19,3 Garanterte renter ,3 Renteresultat 91,5 Admin.premie ,6 Driftskostnader ,5 Administrasjonsresultat - 0,9 Sparing Admin.

17 Administrasjonskostnader
Kostnadene litt over det som er forutsatt i premieberegningen, men likevel på tilfredsstillende nivå Viktig for å holde lave kostnader: Samarbeidet med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFP) Betydelig merarbeid pga ny lovgivning, bl a nye regnskapsforskrifter, nye kapitalforvaltningsforskrifter mm

18 Administrasjonskostnader DKP vs KLP
18

19 Dette ble resultatet i 2006 Forsikrings- Forsikringsresultat 9,4
(mill kr) Forsikrings- premie Forsikringsresultat ,4 Finansinntekter av forsikringsmidlene ,5 og av annen kapital 19,3 Garanterte renter ,3 Renteresultat 91,5 Admin.premie ,6 Driftskostnader ,5 Administrasjonsresultat - 0,8 Bokført resultat ,1 (Kursreguleringsfondet ,1) Sparing Admin.

20 Resultatdisponering 2007 Driftsoverskudd 2007: 100,1 mill kr
Til egenkapital: 17,8 mill kr Til tilleggsavsetning 20,0 mill kr Til sikkerhetsfond 29,2 mill kr Til premiefond: 33,1 mill kr

21 Premiefondet Premiefondet i 2007: (mill kr) Fond pr 1.1.2007 61,0
Benyttet til reguleringspremie ,8*) Andel fra overskudd 33,1 Renter på fondet 1,9 Fond pr ,2 *) I tillegg har arbeidsgiverne innbetalt 45,9 mill kr

22 En pensjonskasse må kunne tåle motgang
Presentasjon for Drammen formannskap En pensjonskasse må kunne tåle motgang Kredittilsynet anbefaler at en pensjonskasse skal tåle: 30 % fall i norske aksjer 20 % fall i internasjonale aksjer 2 % renteøkning i norske obligasjoner Ovennevnte inntrer samtidig Denne stresstesten tilsa at DKP kunne tåle et verdifall på 171,5 mill kr pr Drammen kommunale Pensjonskasse

23 Bufferkapital pr. 31.12.07 (Mill. kroner)
Ansvarlig kapital utover minstekravet på 66 mill kr 68,2 Tilleggsavsetning 20,0 Kursreguleringsfond 25,1 Premiefond * 62,2 Til sammen 175,5 * Styret vil vurdere hvor mye av dette som kan benyttes til reguleringspremie

24 Resultat pr 1. kvartal 2008 Avkastning - 2,2 % Resultat - 58,8 mill kr
Bokført resultat - 33,5 mill kr Bufferkapital ,7 mill kr Betydelig resultatbedring i april Bufferkapitalen er anslått til 138,3 mill pr 30.4 Styret vurderer å styrke bufferkapitalen ytterligere

25 Disposisjon Resultatet av virksomheten i 2007
Resultat pr 1. kvartal 2008 Noen spesielle tema Økende levealder Nye rammevilkår Vedtektene

26 Det har vært en sterk økning i levealderen, spesielt siste 10
Presentasjon for Drammen formannskap Fra 2007: Det har vært en sterk økning i levealderen, spesielt siste 10 En 40-åring kunne i 2005 vente seg å leve ca 5 år lenger etter fylte 67 år enn i 1965, dvs over 50 % flere år som pensjonist Levealderen økte med hele 2 år fra 1995 til 2005 Heldigvis har sikkerhets- marginene i K1963 holdt til i dag (men nå er de borte) Kilde: Statistisk Sentralbyrå Drammen kommunale Pensjonskasse

27 - og levealderen ventes å stige fortsatt
Fra 2007: - og levealderen ventes å stige fortsatt Prognosene varierer mellom en økning på 1 til 2 år pr tiår i de neste 40 årene Hvert år i øket levealder vil kreve en økning i premiereserven på 5-7 %, i tillegg til at fremtidige premier må økes Vi snakker om en årlig merkostnad på allerede betalte pensjonsrettigheter på 0,5 – 1,0 % av premiereserven

28 Kredittilsynet har krevd innføring av nye tariffer
K sikkerhetsmarginer Gjelder både i foretak og kommuners regnskaper og i premieforutsetningene hos livselskaper og pensjonskasser Får to konsekvenser for DKP Forsikringsreservene for allerede opptjent pensjon må økes med 91,8 mill kr, fordelt over tre år. Første avsetning ble foretatt i 2007 (sikkerhetsfondet). Årlig premie må økes for fremtidig pensjonsopptjening (er beregnet til 0,27 % pr år)

29 Nye rammevilkår for pensjonskassene
Fra 2007: Nye rammevilkår for pensjonskassene Fra får livselskapene helt nye rammevilkår, og pensjonskasser får samme rammevilkår som livselskapene (!) DKP må gjennomføre enkelte formelle endringer Søke konsesjon Omarbeide vedtekter Opprette formelle forsikringsavtaler Legge om premiestrukturen Sørge for kontoføring for hver arbeidsgiver (DKP har allerede eksterne styremedlemmer)

30 Flere nyheter for pensjons-kassene:
Overskudd fra kapitalforvaltning og forsikring kan ikke benyttes til å styrke egenkapitalen, men må overføres til forsikringstakerne Ny egenkapital må komme fra Avkastning på selskapskapitalen eller overskudd på administrasjonspremien Kapitalinnskudd Fortjenesteelement i premiene DKP vil – så langt mulig - ikke legge inn fortjeneste i premiene

31 DKP har fått svar på konsesjonssøknaden
Kredittilsynet ønsker å innføre et nytt syn på kommunens rolle i forhold til pensjonskassen Tilsynet mener at kommunen ikke kan: Godkjenne vedtekter Oppnevne styreleder Beslutte opptak av nye foretak Overraskende. Vanskelig å se begrunnelse. Vil kunne føre til et uryddig forhold mellom kommunen og pensjonskassen I første omgang har DKPs styre skrevet til Kredittilsynet og krevd at de vedtekter som er godkjent av bystyret i hovedsak må godkjennes

32 Oppsummering Resultatet av virksomheten i 2007
Resultat pr 1. kvartal 2008 Noen spesielle tema Økende levealder Nye rammevilkår Vedtektene


Laste ned ppt "Drammen kommunale Pensjonskasse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google