Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UtviklingsPartner INTRODUKSJONSPROGRAM FOR FOLKEVALGTE 2007 Fefor 17 – 18 Oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UtviklingsPartner INTRODUKSJONSPROGRAM FOR FOLKEVALGTE 2007 Fefor 17 – 18 Oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 UtviklingsPartner INTRODUKSJONSPROGRAM FOR FOLKEVALGTE 2007 Fefor 17 – 18 Oktober

2 Utviklingspartner POLITIKERROLLER  OMBUDSROLLEN Registrere og ta opp innbyggernes behov og interesser og tale deres sak inn mot kommunen  STYRINGSROLLEN Utarbeide overordnede mål, planer, økonomiplan og budsjett Gjøre verdivalg og prioriteringer Sette politikken ut i livet og kontrollere måloppnåelse og resultat  SAMFUNNSBYGGERROLLEN Ta ansvar for den arealmessige og fysiske utvikling av kommunen med sentrumsfunksjoner og kommunal service og tjenesteyting  ARBEIDSGIVERROLLEN Ta ansvar for arbeidsgiverpolitikken og personalpolitikken

3 Utviklingspartner ”KOMMUNE”> (latin) = FELLESKAP Kommunens hovedoppgaver: 1. LOKALSAMFUNNSUTVIKLING 2.TJENSTEYTING TIL INNBYGGERNE 3.UTØVE FORVALTNINGSMYNDIGHET OVERFOR INNYGGERNE 4.UTVIKLE OG UTØVE LOKALDEMOKRATIET

4 Utviklingspartner FOLKEVALGTES HOVEDOPPGAVER 1.UTVIKLE OG VEDTA MÅL OG STRATEGIER FOR ØNSKET UTVIKLING AV KOMMUNEN OG DENS VIRKSOMHET 2.UTARBEIDE PLANER FOR Å GJENNOMFØRE ØNSKET UTVIKLING 3.UTARBEIDE ØKONOMIPLAN OG BUDSTETT FOR Å FINANSIERE ØNSKET UTVIKLING 4.FORETA NØDVENDIGE VEDRDIVALG OG PRIORITERINGER FOR Å GJENNOMFØRE TILTAK 5.KONROLLERE OM MÅLSETTINGER OG ØNSKET RESULTAT ER OPPNÅDD 6.FORETA NØDVENDIGE JUSTERINGER HVIS ØNSKET MÅLSETTING OG RESULTAT IKKE ER OPPNÅDD

5 Utviklingspartner Folkevalgtroller FOLKEVALGT ADMINISTRASJONENINNBYGGERNE STYRINGSROLLEN OMBUDSROLLEN ARBEIDSGIVERROLLEN UTVIKLERROLLEN

6 Utviklingspartner ”Politikk er å ville……!” ( Olof Palme) 1.SKAFF DEG INNFLYTELSE VED Å BLI KJENT MED ……… Kommunens organisering og ”arbeidssystem” Hvilke påvirkningsmuligheter og begrensinger som ligger i kommuneplanen, arealplan, økonomiplan og årsbudsjett ”Årshjulet” – kommunens ”kalender” - hva behandles når gjennom året, og med hvilke påvirkningsmuligheter Hvordan ta opp en sak og få den på den politiske dagsorden, – ”spilleregler”, lover, reglementer og rutiner ”Fullført saksbehandling” – hvordan forberedes, behandles og avgjøres saker - administrativt og politisk Hvem avgjør hva, bli kjent med delegeringsreglementet for:  Formannskapet, faste utvalg og institusjonsstyrer  Rådmannen Hvilke ”kontroll- og informasjonsmuligheter” har de folkevalgte i forhold til administrasjonens virksomhet, måloppnåelse og resultat, og hvordan kan dette utnyttes

7 Utviklingspartner Politikk er å ville……!” (2) 2.GJØR DEG GJELDENDE VED Å ………… Sette deg grundig inn i ditt partis (gruppes) og de andre partiers (gruppers) programmer Skaffe deg en posisjon i din partigruppe gjennom å delta i møtene, være aktivt i interne debatter, ta initiativ og komme med konstruktive forslag Velge ut et par saksområder som du setter deg særlig grundig inn i og fronter innad i partiet (gruppen) og utad mot innbyggere og media Delta i den offentlige debatt, være aktiv og avklar ditt forhold til media Gjøre deg tilgjengelig for innbyggerne ved å delta i viktige offentlige møter og arrangementer, og gjøre kjent din postadresse, e-post, hjemmeside på nettet og telefonnummer m/svartjeneste

8 Utviklingspartner Politikertyper  ENSAKSPOLITIKER  PRAKTIKER  HESTEHANDLER  SEKTORPOLITIKER  HELHETSPOLITIKER  IDEOLOG  KORSFARER  GENERALIST

9 Utviklingspartner POLITISK LEDERSKAP 1.DEN ”TRADISJONELLE” LEDERSKAPSROLLEN  Forberede og vedta økonomiplan, årsbudsjett og regnskap  Rullere og utvikle kommuneplan m/arealplan og områdeplaner/sektorplaner/fagplaner  Forberede og fatte vedtak i økonomi-, fag- og driftssaker  Arbeide med næringsutvikling og tiltakssaker for kommunen  Kontrollere mål- og resultatoppnåelse  Utvikle politikerroller og politisk organisering

10 Utviklingspartner POLITISK LEDERSKAP 2.DE ”NYE” UTVIDEDE LEDERSKAPSROLLEN –Utvikle og utøve et samlet ”grep” og perspektiv på lokalsamfunnsutviklingen hvor tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver er virkemidler – ikke mål i seg selv for utviklingen –Utvikle samfunnskontakten, omdømmet og profileringen av kommunen som et attraktivt bosteds- og næringsområde –Ta miljøansvar og miljøhensyn i denne sammenheng –Utvikle målsettinger, strategier og styringssystemer for kommunens plass og rolle i den regionale utviklingen –Ta ansvar for og videreutvikle lokaldemokratiet –Ta ansvar for å utvikle kommunens politiske miljø, ”kultur” og kvaliteten på det politiske arbeidet

11 Utviklingspartner Formannskapets rolle som ”politisk topplederteam”  Utvikling av mål, planer, strategier og handlingsprogram for lokalsamfunnsutviklingen  Kommunens rolle i forhold til nabokommuner og den regionale utviklingen  Overordnet kommuneplanlegging m/overordnet arealplan  Økonomiplan, årsbudsjett, økonomistyring og resultatvurdering  Overordnet "driftsstyre” for tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse overfor innbyggerne  Utviklingen av politikerroller og den politiske organisasjons- og ledelsesstruktur

12 Utviklingspartner ”Klima”, samarbeids- og samværsformer i formannskapet Formannskapets virksomhet og arbeidsformer som ”politisk lederteam” må legges opp slik at flere hensyn kan ivaretas:  Det skal være anledning til å markere de enkelte partiers og representanters politiske ståsted og standpunkt i aktuelle saker og drøftingstema  Det skal være mulig å gjennomføre en saklig debatt og utveksle synspunkter, vurderinger og løsningsalternativer  Det skal være mulig å arbeide seg fram til et vedtak som alle, eller et flertall av medlemmene stiller seg bak  Dette forutsetter blant annet at formannskapet har: Felles forståelse av roller, opptreden og spilleregler En ”tone” og et ”klima” mellom medlemmene hvor det skilles mellom sak og person En felles forståelse for at personlige sympatier og antipatier ikke skal prege forholdet representantene imellom

13 Utviklingspartner ORDFØRERTYPER 1.”HØVDINGEN” 2.”KLAGEMUREN” 3.”MØTELEDEREN” 4.”BORGERMESTEREN”

14 Utviklingspartner ORDFØRERS POLITISKE SAMORDNINGSARENAER HVILKE FORA BRUKES TIL HVA:  Formannskapet  Møter med varaordfører  Møter med gruppelederne  Møter med ”posisjonsleder(e)”  Møter med ”opposisjonsleder(e)”  Møter med partiledere

15 Utviklingspartner ”Regimøter” med varaordfører og komitelederne o.a  Hva er ”regimøtets” funksjon og oppgaver  Hva skal være målsettingen med slike møter Hva skal/kan behandles i slike møter Hva skal ikke behandles i slike møter  Hvem deltar fra politisk side  Rådmannens forhold til og deltakelse i ordførers ”regimøter”  Hvordan innkalle til og organisere slike møter  Forholdet til offentlighet og media

16 Utviklingspartner DEN TRADISJONELLE ORDFØRERROLLEN  Kommunens representant og ”ansikt”utad  Fremste ombudsmann i kommunen  Kommunens rettslige representant  Døråpner og kontaktskaper: Storting og regjering Fylkesmann Fylkeskommune Andre kommuner Næringslivet  Hovedkontakt til interkommunalt samarbeid  Ansvarlig for dagsorden og møteledelse i kommunestyre og formannskap  Følge opp iverksetting av politiske vedtak  Hovedkontakt til media  Ideskaper og initiativtaker til omstilling og utvikling  Politisk hovedkontakt til rådmannen

17 Utviklingspartner DE ”NYE” ORDFØREROPPGAVENE  Beslutningsmyndighet i politiske saker etter delegert myndighet fra kommunestyret  Innstillingsmyndighet i saker til politiske organer  Leder av ”politisk sekretariat”  Saksfordeling til politiske organer  Leder av ”politisk ledergruppe”  Leder av administrasjonsutvalget  Arbeidsgiverrepresentant for, og samtalepart i ledersamtaler med rådmannen  Samfunnskontakt og profilering av kommunen  Leder av ekstern informasjonsfunksjonen  Leder av strategiutviklingen og større utviklings- og utredningsoppgaver  Styreformann i kommunale selskaper  Generalforsamling i kommunale A/S  Direktevalgt ordfører  ”Borgermester”

18 Utviklingspartner VARAORDFØRERROLLEN  Representasjonsoppgaver etter avtale med ordfører Faste oppgaver Ad hoc når ordfører har forfall  Leder av administrasjonsutvalget  Leder av arbeidet med utvikling av de folkevalgte (folkevalgtopplæring)  Hovedkontakt til kommunens forretningsdrift (næringsselskap, kommuneskog og lignende)  Hovedkontakt i selskap for interkommunalt samarbeid  Lede hovedutvalg eller fast komité  Lede større utvalgte utviklings- og utredningsoppgaver  Hovedkontakt til større utbyggingsprosjekter  Informasjonskontakt til innbyggerne  Næringslivskontakt

19 Utviklingspartner OMSTILLINGS OG EFFEKTIVISERINGSUTFORDRINGER I KOMMUNESEKTOREN 1.DEN GENERELLE SAMFUNNSUTVIKLINGEN *Lokalsamfunn i rask endring og utvikling *Nye oppgaver og økende kompleksitet og mangfold *Nye og skjerpede verdikonflikter mellom gode formål *Brukergrupper med nye behov, lovfestede rettigheter presise sentralt fastsatte kvalitetskrav *Økte krav til individuelle og ”skreddersydde” tjenester *Trange økonomiske rammer og krav til effektivitet En kommunesektor i utakt med denne utviklingen vil raskt miste sin legitimitet og betydning

20 Utviklingspartner OMSTILLINGS OG EFFEKTIVISERINGSUTFORDRINGER I KOMMUNESEKTOREN 5.UTFORDRINGER SOM FØLGE AV ENDRET FUNKSJONS- OG OPPGAVEFORDELING *Nedleggelse eller ny struktur for fylkeskommune ¤Nye og mer omfattende oppgaver til kommunene -Videregående skole -Endret oppgavefordeling til statlige sykehus -Mer ansvar i psykiatri og rusomsorg -Nye oppgaver på samferdselssektoren ¤A-kommuner og B-kommuner? ¤Interkommunalt samarbeid som løsning?

21 Utviklingspartner OMMSTILLINGS OG EFFEKTIVISERINGSUTFORDRINGER I KOMMUNESEKTOREN 2.OMSTILLINGSUTFORDRINGER *Kvalitet på service, tjenesteproduksjon ogforvaltningstjenester ¤Serviceerklæringer og kvalitetsstandarder vedtatt av kommunestyret ¤Privatrettslige avtaler med den enkelte bruker som presist beskriver: -Tjenestens faglige innhold -Volum-omfang-frekvens -Tilgjengelighet

22 Utviklingspartner OMSTILLINGS OG EFFEKTIVISERINGSUTFORDRINGER I KOMMUNESEKTOREN *Rekruttere og beholde kompetanse ¤Nye og skjerpede krav til: -Kompetanseplanlegging -Arbeidsgiverpolitikk -Lønns og godtgjøringsordninger -Tilgang til fagmiljø og faglige nettverk -Organisasjon, ledelse og ansvar ¤Nye ”tilsettings”- og engasjementsordninger -Ansatte som ”selvstendig næringsdrivende”

23 Utviklingspartner OMSTILLINGS OG EFFEKTIVISERINGSUTFORDRINGER I KOMMUNESEKTOREN 3.EFFEKTIVITETSUTFORDRINGER *Fortsatt trange rammer og begrenset kostnadsdekning ¤Krav til effektiv ressursbruk og rask omprioritering -klare resultatkrav og god kostnadskontroll -bestiller – utfører -selskapsorganisering – A/S – KF -konkurranseutsetting – privatisering ¤”Out-sourcing”til andre kommuner, interkommunale selskaper eller private selskaper

24 Utviklingspartner OMSTILLINGS OG EFFEKTIVISERINGSUTFORDRINGER I KOMMUNESEKTOREN 4.FOLKEVALGT STYRING OG LEDELSE *Folkevalgtroller og rollefordeling mellom politikk og administrasjon ¤ombud, politisk leder, arbeidsgiver, lokalsamfunnsutvikler ¤rollefordelingen til rådmann og administrasjon *Hvilken rolle må vi utvikle for å bevare og videreutvikle lokaldemokratiet ¤Har vi de politikere vi trenger i dag ¤Klarer vi å rekruttere de vi trenger i framtiden *Formannskapsmodell, parlamentarisme ……..?

25 Utviklingspartner STYRINGSDIALOGEN 1 DE FOLKEVALGTES ROLLE I STYRINGSDIALOGEN  Utarbeide visjoner, mål og strategier for kommunens virksomhet  Utarbeide kommuneplan, overordnet arealplan og områdeplaner/fagplaner for å oppnå målene  Bygge opp kunnskap om brukerbehov og brukererfaring, og beskrive og bestille tjenester fra administrasjonen med krav til: Innhold Mengde/volum Kvalitet Tilgjengelighet  Prioritere ressursbruken og vedta økonomiplan og årsbudsjett som finansierer bestillingene i samsvar med målsettingene

26 Utviklingspartner STYRINGSDIALOGEN 2  Kontrollere og kvalitetssikre ressursbruk og innholdet i tjenesteproduksjonen underveis gjennom året gjennom informasjon og drøfting av periodiske rapporter (tertialrapporter m.v)  Evaluere mål- og resultatoppnåelse gjennom årsmelding og regnskap  Endre/justerer/avvikle eller vedta endret ressursbruk og innhold i tjenester eller kvalitetsstandarder

27 Utviklingspartner STYRINGSDIALOGEN 3 ADMINISTRASJONENS ROLLE I STYRINGSDIALOGEN  Utarbeide virksomhetsplaner for å gjennomføre oppgavene  Organisere og bemanne driftsenhetene med kvalifisert personale  Levere tjenester med avtalt volum, kvalitet og tilgjengelighet  Sikre rettssikkerhet, likebehandling og rettferdighet i tjenestene  Rapportere grad av måloppnåelse og behovsdekning  Rapportere ressursbruk i forhold til budsjett  Levere informasjon om driftserfaringer og nye/endrede behov  Foreslå relevante endringer i tjenester og tjenesteinnhold


Laste ned ppt "UtviklingsPartner INTRODUKSJONSPROGRAM FOR FOLKEVALGTE 2007 Fefor 17 – 18 Oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google