Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.osloregionen.no 1 ”Den grenseløse regionen” Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.osloregionen.no 1 ”Den grenseløse regionen” Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.osloregionen.no 1 ”Den grenseløse regionen” Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-2010

2 www.osloregionen.no 2 ”Den grenseløse regionen” - pilotprosjekt 2008-09 Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering –Prosjektorganisering, grunnmodell –Styringsgruppe –Rollefordeling prosjektledelse Bærum kommune og pilotprosjekt Rammevilkår Milepæler Punkter til pilotprosjektenes implementeringsplan

3 www.osloregionen.no 3 Bakgrunn Prosjektet ”Den grenseløse regionen” ble igangsatt i oktober 2006. Mål: utrede og prøve ut en ordning hvor innbyggerne kan velge hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Rapport med kriterier for valg av tjenester og aktuelle tjenesteområder ferdigstilt desember 2007. Politisk vedtak i de ulike kommunestyrene vedr. grenseløst tjenestetilbud Rigget pilotprosjekt for utprøving av ordningen på bestemte områder, våren 2008 Pilotprosjektet igangsettes offisielt 1. desember 2008

4 www.osloregionen.no 4 Hensikt Pilotprosjektet skal gi erfaringer tilknyttet fritt kommunalt tjenestevalg, og danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen i regionen. Rapport til Fylkesmann i Akershus vedrørende erfaringer

5 www.osloregionen.no 5 Mandat Kommuner og fylkeskommuner som deltar i pilotprosjektet skal innføre fritt kommunalt tjenestevalg for bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Rammebetingelsene for ordningen er regulert i forprosjektet, samt politiske vedtak i den enkelte kommune og fylkeskommunene.

6 www.osloregionen.no 6 Mål Kommuner og fylkeskommuner som deltar i pilotprosjektet skal innføre en ordning hvor innbyggerne etter egne preferanser velger hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Gi erfaringsgrunnlag i forhold til fritt brukervalg. Danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen i regionen. Rapport til Fylkesmannen i Akershus vedrørende erfaringer

7 www.osloregionen.no 7 Deltakere p.t. Kommuner Vestregionen –Asker kommune –Bærum kommune –Hole kommune –Ringerike kommune Øvre Romerike Utvikling –Nes kommune –Eidsvoll kommune –Hurdal kommune –Nannestad kommune –Gjerdrum kommune –Ullensaker kommune Fylkeskommuner Oslo fylkeskommune Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune

8 www.osloregionen.no 8 Prosjektorganisering, grunnmodell BESTILLER/PROSJEKTEIER: Vedtar igangsetting ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE: Medlemmer fra de deltagende regioner/kommuner PROSJEKTLEDER: Ansvar for fremdrift, prosess og resultater, rapporterer til styringsgruppens leder PROSJEKTGRUPPER: Delleveranser til prosjektet

9 www.osloregionen.no 9 Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Bestiller/prosjekteier (vedtar igangsetting) (pilotprosjektgruppe)

10 www.osloregionen.no 10 Organisering pilotforsøk, suksesskriterier Forankring på rådmannsnivå i pilotkommunene Innflytelse og styring fra deltakende pilotkommuner Kontinuitet i prosjektadministrasjonen Kontinuitet i det strategiske utviklingsarbeidet som prosjektet og pilotforsøket er en del av Enkel organisering og korte kommandolinjer

11 www.osloregionen.no 11 Organisering pilot, rollefordeling Osloregionen v/prosjektledelsen (Bærum kommune) Utredning, rapportskriving Rådgivning Koordinering av pilotprosjektene Kommuner/fylkeskommuner Vedtak om deltagelse Prosjektstyring egen pilot Implementering Rapportering til prosjektledelsen

12 www.osloregionen.no 12 Styringsgruppe Pilotforsøk 1 Pilotforsøk 2Pilotforsøk … Prosjektledelse Rådmannsnivå fra deltakende kommuner/fylkeskommuner Rapporterer til styringsgruppens leder. Eksempelvis: En prosjektgruppe pr. pilotforsøk. Representasjon på enhetsleder- nivå. Leder av gruppen rapporterer til prosjektledelsen.

13 www.osloregionen.no 13 Styringsgruppe Akershus FylkeskommuneIngunn O. Nordvold Østfold FylkeskommuneJan Petter Olsen Oslo kommuneTone Skodvin VestregionenWenche Grinderud Øvre Romerike UtviklingTrine Christensen Hanne Espeseth

14 www.osloregionen.no 14 Rammevilkår Tid –Pilotprosjektet starter 01.12.2008 og avsluttes 31.12.2010 Økonomi –Forslag til budsjett for pilotprosjektet fremlegges av prosjektledelsen i styringsgruppemøte 21. oktober 2008. –Arbeidet finansieres av fylkesmannen i Akershus og Osloregionen. Ansvar for budsjettet ligger hos Osloregionen. Bærum kommune stiller med prosjektledelse. Utgiftene tilsvarende en 100 % stilling dekkes av Osloregionen, ihht. egen avtale. Avgrensning –Pilotprosjektet omfatter de tjenestene og de forutsetningene som er beskrevet i forprosjektet. –Eventuelle avvik fra beskrivelsene i forprosjektet avklares med prosjektledelsen før implementering.

15 www.osloregionen.no 15 Milepæler TidAnsvar Etablering av administrativ styringsgruppeOkt. 08Kari Garmann Prosjektplan pilotprosjekt godkjent av styret i Osloregionen Okt. 08Prosj. ledelsen Bærum kommune Pilotprosjektene etablert og deres implementeringsplan godkjent av prosjektledelsen jun. 09Prosj. ledelsen Bærum kommune Kartlegge dagens arbeidsprosesser vedr søknad om barnehageplass Sep.09Prosjektgruppene i ØRU og Vestregionen

16 www.osloregionen.no 16 Milepæler forts. Milepæler TidAnsvar Utvikle ny arbeidsprosess for håndtering av søkere fra andre kommuner Okt.09Prosjektgruppene i ØRU og Vestregionen Studietur til DanmarkOkt.09Prosj. ledelsen Bærum kommune Rapport til Fylkesmannen i AkershusDes. 09Prosj. ledelsen Bærum kommune Utprøving i praksis01.01.10 – 30.06.10 Deltaker- kommunene Arrangere erfaringskonferanse?Sept. 10Prosj. ledelsen Bærum kommune Prosjektrapport til styret i Osloregionen, inkl. evaluering Des. 10Prosj. ledelsen Bærum kommune

17 www.osloregionen.no 17 Punkter til pilotenes implementeringsplan Etablere kontakt med de aktuelle fagmiljøene i egen kommune Informere og motivere internt –Nøkkelord: Brukerfokus –Målsetting: Tilgjengelighet –Metode: Rådmannsnivå og tjenesteledere må ”selge inn” prosjektet og sørge for fokus på brukere og tilgjengelighet i miljøene. Må etterspørre erfaringer og informasjon. Tema i møter. Rapportere til politisk nivå. Etablere samarbeid med fagmiljøene i samarbeidende kommuner (regionen) Etablere regionale arbeidsgrupper for de ulike tjenestene, med ledere

18 www.osloregionen.no 18 Punkter til implementeringsplan, forts. Avklare kapasitet i de ulike kommunene, innenfor de ulike tjenesteområdene. Start med de områdene der det er best kapasitet. Etablere ordning med utveksling av informasjon vedr. kapasitet på tvers i regionen, dersom det ikke finnes fra før. Publiseres til innbyggerne? Utarbeide felles rutiner for ny ordning, med utgangspunkt i beskrivelsene i forprosjektet –Metode: Prosessmodellere tjenesten? Prosjektledelsen kan bistå Markedsføre eksternt: lokalavis(er), nettsider. Politikerne må spre budskapet: ”Større utvalg, bedre kapasitet, fritt brukervalg, vi tar innbyggerbehov på alvor - uten at det går ut over ”egne innbyggere””.

19 www.osloregionen.no 19 Eksempel Søknad om barnehageplass Beste praksis

20 www.osloregionen.no 20

21 www.osloregionen.no 21 Finner informasjon på nettet

22 www.osloregionen.no 22 Har ønsket kommune ledige plasser?

23 www.osloregionen.no 23 Eks: ventelistelukning i Danmark Resultat: Viser hvilke kommuner som er åpne, helt lukket og delvis lukket for søknader fra andre kommuner, i perioden fra 1.1.09 – 31.12.09, for barn fra 3-5 år

24 www.osloregionen.no 24 Sender søknad om barnehageplass til ønsket kommune

25 www.osloregionen.no 25 Ønsket kommune mottar søknad

26 www.osloregionen.no 26 Tildelingsbrev/avslag

27 www.osloregionen.no 27 Ordinære plasseringsrutiner


Laste ned ppt "Www.osloregionen.no 1 ”Den grenseløse regionen” Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google