Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Signe L. Berthelsen – juridisk rådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Signe L. Berthelsen – juridisk rådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Signe L. Berthelsen – juridisk rådgiver

2 Samhandlingsreformen – samhandlingsreformens formål
sikre at pasienter/ brukere mottar et helhetlig tilbud gode tjenester en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom partene en løsningsorientert tilnærming at avgjørelser tas så nær brukeren som mulig De viktigste virkemidlene er: omlegging av finansieringsordningene nytt lovverk lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene !

3 Samhandlingsreformen – avtaleverket
Lovkrav om samarbeidsavtaler Helse og omsorgstjenestelovens § 6-1 sier at ”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har bestemt at Sykehuset Innlandet (SI) skal inngå avtaler med hver enkelt av kommunene i sitt opptaksområde Hver enkelt kommune er avtalepart overfor Sykehuset Innlandet Avtalene er juridisk bindende !

4 Samhandlingsreformen – avtaleverket
Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller minimumskravene for hva avtalen mellom partene skal inneholde: enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester retningslinjer for innleggelse i sykehus beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering

5 Samhandlingsreformen – avtaleverket
samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid samarbeid om jordmortjenester samarbeid om IKT-løsninger lokalt samarbeid om forebygging omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtalene gjelder til – skal revideres!

6 Samhandlingsreformen – avtaleverket
Avtalen har følgende struktur: Overordnet samarbeidsavtale – formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger Tjenesteavtaler – en for hvert av de 11 områdene helse- og omsorgstjenesteloven krever at det inngås avtale på Samhandlingsrutiner – disse er i all hovedsak en videreføring av dagens rutiner mellom partene; men tilpasset nye lover og forskrifter Aktuelt å inngå flere avtaler mellom kommunen og Sykehuset Innlandet som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder (lokale avtaler)

7 Samhandlingsreformen – overordnet samarbeidsavtale
Overordnet samarbeidsavtale = ”overbygningen” Sier noe om hvem som er parter Sier noe om bakgrunn/hjemmel – dvs. at helse- og omsorgstjenesteloven sier at partene er pålagt å gjøre dette Formål: nokså overordnet intensjoner… sikre at pasienter/ brukere mottar et helhetlig tilbud gode tjenester at kommunen og SI gjensidig forplikter seg i pasientbehandlingen en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom partene at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming at avgjørelser tas så nær brukeren som mulig

8 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Avtalen gjelder: Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse utskrivning habilitering rehabilitering lærings- og mestringstilbud – for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester

9 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Tjenesteavtale nr. 2 må ses i sammenheng med overordnet samarbeidsavtale tjenesteavtale nr. 3: Henvisning til innleggelse i SI tjenesteavtale nr. 5: Ansvar og oppgaver for utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra SI godkjente samhandlingsrutiner helse- og omsorgstjenestelovens kap. 7 om individuell plan, koordinator og koordinerende enhet helsepersonellovens § 10 a om helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator av spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-5 og 6-3 om henholdsvis individuell plan og veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 om tvangstiltak IS avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

10 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter Betyr at avtalen må ses i sammenheng med de plikter som følger av lovgivningen!

11 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Formål sikre samarbeid om pasienter/brukere som har rett til individuell plan, koordinator og samordning av tjenester fra koordinerende enhet pasientene skal møte en sammenhengende helsetjeneste og et sammenhengende behandlingsforløp I denne avtalen er habilitering og rehabilitering sentralt Dette defineres som tidsavgrensede, planlagte prosesser, hvor flere aktører samarbeider for å gi nødvendig bistand til pasienters og brukeres egen innsats for å nå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet

12 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Ansvar og oppgavefordeling (begge parter!) Begge parter er ansvarlig for at det opprettes koordinerende enhet i egen organisasjon med ansvar for koordinering av behandlingskjede for pasienter/brukere med behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering Begge parter er forpliktet til å holde hverandre fortløpende oppdatert om kontaktinformasjon Partene skal gjensidig informere hverandre om etablering av nye tilbud innen habilitering og rehabilitering, om endringer og om reduksjon av tilbud

13 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Ansvar og oppgavefordeling (begge parter!) Partene er ansvarlig for at eget personell som har oppgaver i forbindelse med utskriving og innleggelse av pasienter som omfattes av denne avtalen, er kjent med de gjeldende samhandlingsrutinene for innleggelse, utskriving og individuell plan Begge parter har et ansvar for å ivareta barn som pårørende. Det gjelder både barn og mindreårige søsken av pasienter SI skal avklare om akutt innlagte pasienter har barn som trenger ivaretakelse, og varsle kommunen om dette slik at aktuelle instanser og aktører kan bistå der det er behov Kommunen må ha et kontaktpunkt for slik informasjon

14 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Ansvar og oppgavefordeling (begge parter!) Partene er enige om å videreutvikle praksiskonsulentordningen for å systematisere samhandlingen mellom fastlegene, sykehuset og de kommunale tjenestene Partene skal samarbeide for å redusere bruk av tvang og makt i henhold til lovverk Partene skal sørge for at den enkelte pasient og bruker kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud Med gjennomføring menes planlegging, utøving og evaluering Dette gjelder også ved utarbeidelse av individuell plan Partene skal samarbeide om utvikling av lærings-og mestringstilbud slik at dette også kan tilbys i kommunehelsetjenesten

15 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Sykehuset Innlandets ansvar sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i SI sitt opptaksområde tilbys og ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i og utenfor institusjon benytte praksiskonsulentene i arbeidet med å systematisere samarbeidet med fastlegene ivareta veiledningsansvaret vederlagsfritt (se også tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering) identifisere behov for Individuell plan (IP), initiere arbeidet og medvirke i kommunens arbeid med IP avklare behov for hjelpemidler før utskrivning ansvar for det som defineres som behandlingshjelpemidler i henhold til Nasjonale retningslinjer for behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell for spesialisthelsetjenesten

16 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Kommunens ansvar sørge for at alle som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. ansvar for at det blir utarbeidet individuell plan, og at planarbeidet koordineres i samarbeid med SI avklare kommunens eventuelle behov for bistand fra ambulerende spesialisthelsetjeneste sørge for hjelpemidler etter behov

17 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Kommunens ansvar ansvar for behandlingshjelpemidler til beboere i institusjon der spesialisthelsetjenesten ikke dekker utgiftene planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i kommunen tjenester som inngår i kommunenes helse- og omsorgstjenestetilbud, skal integreres i et tverrfaglig re-/habiliteringstilbud arbeide for å systematisere samarbeidet mellom fastlegene, de kommunale tjenestene og SI

18 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 2
Elektronisk samhandling Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og SI er innført skal Norsk Helsenett benyttes Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunen og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet Avtalen gjelder fram til

19 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 4
Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Avtalen regulerer oppgaver som kommunen og SI skal samarbeide om jf. helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 om kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e om sykehuset plikt til å inngå samarbeidsavtaler pasient- og brukerrettighetslovens §§2-1a og b om innbyggernes rett til helsehjelp Innen 2016 skal kommunen ha etablert et kommunalt tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter/brukere med behov for øyeblikkelig hjelp

20 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 4
Formål Avtalen regulerer samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom kommunene og SI om døgnbasert ø-hjelp fram til 2016, og gir veiledning om hva disse tilbudene skal inneholde Det er et mål at det nye kommunale øyeblikkelig-hjelp døgntilbudet skal bli like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus, og redusere behovet for innleggelse i SI

21 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 4
Formål – forts. Denne samarbeidsavtalen har som formål å legge grunnlaget for utarbeidelsen av en lokal tilleggsavtale som kommunen og SI Den skal konkretisere ansvarsforhold mellom kommunen og SI når en pasient har behov for akutt døgnkontinuerlig tilsyn/ behandling Det er normalt fastlegen, sykehjemslegen eller legevaktslegen som foretar den konkrete vurderingen av hvor pasienten skal få sin behandling Den lokale tilleggsavtalen skal danne grunnlaget for at det kommunale døgnopphold for øyeblikkelig hjelp blir et faglig forsvarlig tilbud Pasientene skal møte en sammenhengende helsetjeneste og et sammenhengende behandlingsforløp Det er en målsetting at ansvarsdelingen mellom partene skal skje etter LEON prinsippet, det vil si at pasientene får behandling på laveste effektive omsorgsnivå i forhold til behandlingsbehov

22 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 4
Ansvar og oppgavefordeling (begge parter!) Partene har ansvar for kommunikasjon til befolkningen om tilbudet Kommunikasjonen må bidra til å skape trygghet i befolkningen om tilbudet er like godt eller bedre enn innleggelse i sykehuset Den lokale, tilleggsavtalen skal inneholde en kommunikasjonsplan som sier hvordan innbyggere og ansatte, fastleger og andre samarbeidspartnere skal informeres om det nye tilbudet

23 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 4
Sykehuset Innlandets ansvar: ansvar for forsvarlig dimensjonering av sitt ø-hjelpstilbud og skal ikke bygge ned sitt tilbud knyttet til øyeblikkelig hjelp med bakgrunn i denne avtalen Kommunens ansvar: innen ha utarbeidet en plan for hvordan døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal løses fram mot 2016 sørge for at døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp blir koordinert med tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden

24 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 4
Videre sier avtalen noe om prosessen med utarbeidelse av lokal tilleggsavtale Elektronisk meldingsutveksling Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen, herunder fastlegen, og helseforetaket er innført, skal Norsk Helsenett benyttes Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunen og Sykehuset Innlandet vedrørende avvik, og håndtering av uenighet Avtalen gjelder fram til

25 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 6
Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet blir utarbeidet høsten 2012 Partenes ansvar for informasjonsutveksling og kunnskapsoverføring knyttet til samarbeid om enkeltpasienter er regulert i tjenesteavtale 3 (Henvisning til innleggelse i Sykehuset Innlandet) og 5 (Ansvar og oppgaver for utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra Sykehuset Innlandet) samt i gjeldende samhandlingsrutiner

26 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 6
Formål Denne samarbeidsavtalen skal sikre at det etableres gjensidig forpliktende ordninger for kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling Dette for å fremme sammenhengende behandlingsforløp og bidra til at pasientene opplever ett sømløst pasientforløp Viktige mål er: Styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten for å gi pasienten/brukeren tjenester på laveste effektive omsorgsnivå Bedre samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ved at medarbeiderne får økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse Bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike fagprofesjoner

27 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 6
Ansvar og oppgavefordeling (begge parter!) Partene må vurdere behov for ny kompetanse knyttet til samhandlingsreformens intensjon og gjennomføring Partene inviterer hverandre til egen internopplæring Partene samarbeider om kunnskapsoverføring ved bruk av ambulerende tjenester og avtalte hospiteringsordninger Partene har hver for seg ansvar for å melde behov om nettverk og møteplasser til den andre part, og etablere slike der partene er enige Partene har ansvar for i fellesskap å utvikle behandlingsforløp fra hjem til hjem Hver av partene bærer ansvar for sine kostnader

28 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 6
Sykehuset Innlandets ansvar: benytte praksiskonsulentene i arbeidet med å systematisere samarbeidet med fastlegene gi veiledning til kommunehelsetjenesten knyttet til enkeltpasienter og til generell veiledning sørge for at veiledning til kommunehelsetjenesten blir systematisert Kommunens ansvar: Identifisere, konkretisere og der det er mulig samordne sine behov for generell veiledning fra spesialisthelsetjenesten Benytte muligheten for veiledning knyttet til enkeltpasienter og generell veiledning

29 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 6
Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunen og Sykehuset Innlandet vedrørende avvik, og håndtering av uenighet Avtalen gjelder fram til

30 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 7
Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Samarbeidet reguleres også av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter HOD vil utarbeide en strategi som vil konkretisere hva kommunenes medvirkningsansvar for forskning innebærer

31 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 7
Formål Denne samarbeidsavtalen har som formål å utvikle felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanseoppbygging hos helse- og omsorgspersonell, og forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformen Ansvar og oppgavefordeling (begge eller flere parter!) Forskning SI og kommunene etablerer samarbeidsfora og forskningsnettverk som identifiserer felles forskningsfelt Partene tar ansvar for å etablere en årlig forskningskonferanse hvor ny forskning blir formidlet Utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsliv inviteres inn i arbeidet der det er aktuelt OSU har ansvar for å initiere og iverksette arbeidet på alle disse punktene

32 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 7
Ansvar og oppgavefordeling (begge eller flere parter!) Utdanning, praksis og læretid Spesialisthelsetjenesten og kommunene må hver for seg kartlegge eget behov for kompetanse Partene vil i fellesskap samordne sine bestillinger og ønsker til utdanningsinstitusjonene Partene vil vurdere mulighetene for å prøve ut kombinasjonsstillinger Partene vil legge til rette for felles etterutdanning, internopplæring og tilbud for lærlinger

33 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 7
Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunen og Sykehuset Innlandet vedrørende avvik, og håndtering av uenighet Avtalen gjelder fram til

34 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 8
Samarbeid om svangerskaps- fødsels og barselsomsorg Samarbeidet reguleres av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter Veilederen ”Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen” IS-1877 og St. meld nr 12 ( ) ”en gledelig begivenhet – om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg” legges til grunn for avtalen Nasjonale retningslinjer for barselomsorg er varslet å komme i 2012, og kan få konsekvenser for denne avtalen (eventuelle konsekvenser tas inn i evalueringsarbeidet høsten 2012) Avtalen bygger også på eksisterende avtaler og ordninger lokalt mellom SI og kommunene Behandlingslinjen ”spe- og småbarn med foreldre/foresatte med rusproblemer” forutsettes brukt der det er aktuelt

35 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 8
Formål Formålet med denne avtalen er å klargjøre SI og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende svangerskaps- fødsels og barselsomsorg Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen Beredskap og følgetjeneste: Det utarbeides tilleggsavtale for beredskap og følgetjeneste med aktuelle kommuner Det settes ned en felles nettverksgruppe mellom SI og kommunene for å se på hvordan ”Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav til fødselsomsorg” skal innfris SI leder arbeidet og anbefalingene skal leveres innen

36 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 8
Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet og kommunen Svangerskaps-, fødsels og barselomsorg Sykehuset Innlandets ansvar: Svangerskap: Følge opp kvinner med risikosvangerskap Fødsel: Gi tilbud om fødeplass og yte forsvarlig fødselshjelp ut fra den enkelte kvinnes svangerskap og eventuell identifisert risiko i forbindelse med fødselen Informasjon og kommunikasjon: Ved utreise skal SI sørge for at kvinnen får med seg telefonnummer til barselavdelingen og til helsestasjonen de tilhører og kopi av føde og barnejournal

37 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 8
Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet og kommunen Kommunens ansvar: Svangerskap: Gi tilbud til gravide kvinner i henhold til gjeldende retningslinjer Identifisere kvinner med risiko for komplikasjoner og henvise fødende til riktig fødetilbud Identifisere risikosvangerskap, herav eksterne forhold som påvirker svangerskapet (psykiatri, rus og vold) og sørge for nødvendige tiltak Informasjon og kommunikasjon: Kvinner som går til svangerskapskontroll hos fastlege/jordmor får informasjon om aktuell oppfølging fra helsestasjonen og helsesøster etter fødsel Nye nasjonale retningslinjer for barselomsorg kommer høsten 2012, ansvarsfordeling for dette området avtales før

38 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 8
Samarbeidsarenaer Tverrfaglig samarbeid, utveksling av informasjon og samarbeidsarenaer ivaretas gjennom: Perinatalkomiteen, Honnemøte (årlig møte), internundervisning og fagdager og hospiteringsordninger Elektronisk meldingsutveksling Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført skal denne benyttes Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunen og Sykehuset Innlandet vedrørende avvik, og håndtering av uenighet. Avtalen gjelder fram til

39 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 9
Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Samarbeidet reguleres av de lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer som regulerer IKT-utviklingen, som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter

40 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 9
Formål Formålet med denne avtalen er å sikre god samhandling mellom SI og kommunene, herunder fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten, ved å klargjøre SI og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende samarbeid om IKT-løsninger og utvikling av IKT-systemer

41 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 9
Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet og kommunen Meldingsutveksling: Partene er enig om at implementering av elektronisk kommunikasjon er av vesentlig betydning for pasientsikkerhet, samhandling og rasjonell bruk av ressurser Video/telemedisin Partene skal i samarbeid etablere rutiner for bruk av telemedisinske tjenester og tilrettelegge for bruk av videokommunikasjon der det er hensiktsmessig i pasientforløpet/behandlingen Arbeidet bygger på de erfaringer som er gjort gjennom allerede etablerte ordninger Samarbeidsutvalg for IKT-utvikling Det opprettes et eget samarbeidsutvalg for IKT-utvikling (IKT-SU) Utvalget skal ta initiativ til løsninger som fremmer samhandling og god pasientoppfølging, på kort og lang sikt Utvalget skal informere, drøfte, varsle og gi gjensidig tilbakemelding på prioriteringer. Utvalget skal også ta initiativ til felles risikovurderinger

42 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 9
Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunen og Sykehuset Innlandet HF vedrørende avvik, og håndtering av uenighet Avtalen gjelder fram til

43 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 10
Samarbeid om forebygging Samarbeidet reguleres av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er tillagt etter lov og forskrifter

44 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 10
Formål Formålet med denne avtalen er å tydeliggjøre områder der SI og kommunen har felles ansvar for å fremme helse og forebygge sykdom Avtalen omfatter samarbeid om følgende: lærings- og mestringsarenaer helseovervåkning, herunder analyse av befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer råd og bistand vedrørende miljø- og grupperettede tiltak, herunder bistand ved miljøhendelser med helsemessige konsekvenser samhandling i smittevern og beredskapsarbeid med kommunesektoren er en del av dette kommunehelseprofiler sett opp mot lokal kunnskap dele kunnskap om påvirkningsfaktorer for sykdomsutvikling

45 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 10
Definisjon forebygging: Forebygging kan skilles i tre nivåer, ref. departementets merknader til lov om folkehelsearbeid § 3: Primærforebygging innebærer å styrke helsen og hindre at sykdom, skade eller lyte oppstår Sekundærforebygging handler om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre tilbakefall Tertiærforebygging innebærer og hindre forverring og sikre best mulig liv med den helsesvikten som foreligger Partene må samarbeide for å øke kunnskap om, og iverksette tiltak på levevaneområdet for enkeltpersoner og grupper Dette gjelder også de som allerede har en diagnose

46 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 10
Ansvarsfordeling mellom Sykehuset Innlandet og kommunen (begge parter!) Partene er enige om å samhandle om: Lærings- og mestringsarenaer: Partene plikter å delta i samarbeid om kompetanseutvikling og ved veiledningsbehov Statistikk: Partene plikter å rapportere data i henhold til nasjonale krav, disse data danner grunnlaget for ulike statistikkbanker Dersom enkeltkommuner/interkommunale samarbeid ønsker ytterligere datagrunnlag fra SI, gjør SI dette tilgjengelig dersom statistikk finnes

47 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 10
Partene er enige om å samhandle om: Smittevern: SI plikter å videreføre tilbudet om avtale med enkeltkommuner om ”bistand ved smittevern” Partene har ansvar for smittevern i egne institusjoner Beredskap: Se tjenesteavtale 11 (Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede) Gjennomføre årlig samling med fokus på forebygging: Partene er enige om at det skal nedsettes en felles programkomite som har ansvar for å holde oversikt over, og initiere det forebyggende arbeidet Komiteen får som ansvar å gjennomføre et årlig seminar Fylkeskommunen og fylkesmennene kan ved behov trekkes inn i planleggingen OSU tar ansvaret for igangsetting og leder programkomiteens arbeid

48 Samhandlingsreformen – Tjenesteavtale nr. 10
Avvik og håndtering av uenighet Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunen og Sykehuset Innlandet vedrørende avvik, og håndtering av uenighet Avtalen gjelder fram til


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Signe L. Berthelsen – juridisk rådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google