Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Sygepleie forbliver ligesom keiserens nye klæder usynlige

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Sygepleie forbliver ligesom keiserens nye klæder usynlige"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Sygepleie forbliver ligesom keiserens nye klæder usynlige
– en illusion – hvis vi ikke bliver i stand til at dokumentere, at sygepleiersker dagligt medvirker til at fremme og bevare sundhed i befolkningen.» (Rikke Nissen 1877)

2 Mål for undervisningen
Refleksjon og diskusjon om egen og avdelingens praksis Helsepersonell - har kunnskap om lovpålagt dokumentasjonsplikt - utarbeider individuelle tiltaksplaner - tar ansvar for å dokumentere egen praksis

3 I praksis vil det si at vi vet:
Hva Hvem Hvorfor Hvordan - dokumentere -

4 Men også at vi har: - felles positiv holdning til dokumentasjon - kultur hvor veiledninig er en del av kunnskap og kvalitetsutvikling

5 Avdelingskultur Kulturen kommer til uttrykk gjennom vaner
” det som sitter i veggene” ” måten vi har det på her hos oss” Handlings - og vanemønstre må bevisstgjøres for å oppnå ønsket endring. Ubevisste verdier skaper usynelige grenser for handlings og endringsevne (Einar Aadland)

6 Hvordan er det i ”min” og ”din” avdeling?
- er det en kultur hvor ”korreksjon” oppleves som en del av kunnskap og kvalitetsutvikling ? - er det ufarlig å gi tilbakemeldinger på feil og mangler? - er det lett å be om hjelp?

7 Helsepersonelloven Kapittel 8. Dokumentasjonsplikt
§39: Alle som yter helsehjelp på selvstendig grunnlag skal føre journal. Helsepersonell under instruksjon kan ha dokumentasjonsplikt dersom de er alene om å utføre helsehjelpen eller på annen måte har en selvstendig rolle.

8 Definisjoner Helsehjelp:
enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende formål som utføres av helsepersonell Helsepersonell: Personell med autorisasjon etter §48 = en oppsummering av yrker

9 §5. Bruk av medhjelper: Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavenes art og personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn.

10 et juridisk dokument som sikrer rettsikkerheten for pasienter og
Dokumentasjon er et juridisk dokument som sikrer rettsikkerheten for pasienter og helsepersonell

11 Helsepersonellovens § 47.
Opptegnelser og journal som bevis Journalen kan benyttes som bevis i saker mot helsepersonell og helsevesen. Hvis journalene ikke gir tilstrekkelige opplysninger om hva som faktisk har skjedd, kan bevisbyrden bli lagt på helsepersonellet.

12 Dokumentasjon skal derfor
blant annet synliggjøre faglig ansvar, vurderinger, tiltak og brukermedvirkning være et kommunikasjonsmiddel

13 Tiltaksplanen skal være
Individuell Evaluert og oppdatert Presis og forståelig Oversiktlig og systematisk

14 Pasienten skal oppleve kontinuitet i
Fordi….. Pasienten skal oppleve kontinuitet i omsorg, pleie og behandling Viktig informasjon ikke skal gå tapt

15 Situasjon: Hvorfor må han/hun ha hjelp
Undersøkelser (bl.prøver, CT, osv) Hva er prøvd tidligere Ressurser Faglige vurderinger Mål : - i presens - flere mål (hovedmål og delmål) Prosedyre: Individuelle tiltak Hva er nødvendig for denne pasienten Evaluering: hva fungerte/hva fungerte ikke måloppnåelse/stabilitet

16 Fortløpende dokumentasjon
Journal signatur er også dokumentasjon Journal føringer  nye observasjoner og avtaler, avvik fra tiltaksplanen Vurderinger og tiltak: hvorfor valgte jeg dette tiltaket for denne situasjonen?

17 Eksempel fra institusjonstjenesten
Utdrag fra tilfeldig sykepleiejournal - 7 døgn Vil ikke pusse tenner i dag Pasienten sier det gjør vondt når han pusser tenner Minus tannpuss Pas har vondt i tennene når vi pusser dem Pasienten ville ikke pusse tenner i dag

18 ” Vi skal ikke skrive så mye”
Er det vi skriver aktuelt og gir dekkende opplysninger om pasientsituasjonen? Situasjon: Dusj engang i uka Hvordan dokumenterer vi denne situasjonen?

19 Den store lille forskjellen
Beboeren hadde litt vondt i halsen i kveld Neste kveld: Er hes og har noe ubehag i halsen. Fikk derfor et glass varm melk med honning, han sa det lindret.

20 Eksempel fra natt Har ringt x 10 i natt
Veldig aktiv med snora i natt, sovet lite Har vært en del våken i natt Har ringt på x 7 i natt. lurer ikke på noe når jeg kommer inn til henne Har vært mye våken og ringer mye. Pas. Har utslett på høyre side av brystet. Huden er rødt og utslettet ligner på eksem. Vært en del våken. Ringt mye i perioder Har ringt en del ganger i natt. Sier at hun klør. roet seg ved 04.00

21 Den store lille forskjellen – nok engang
Pasienten var urolig frem til ca. 23. Gjorde da avtale med pas. om at klokka bare skulle brukes hvis det var et reelt behov for hjelp og u.t. lovet å ta tilsyn hver time gjennom hele natta. Både pas. og u.t. har holdt avtalen. Selv om pas. har vært våken ved 2 av tilsynene har det ikke vært unødvendig ringing. Pas. fornøyd nå på morgenen over hvor fint natta har gått

22 Ingen dokumentasjon = Ingen helsehjelp gitt

23 Mulige årsaker til manglende dokumentasjon - avklaringer må til både for leder og medarbeidere
Mangel på tid Problemer med å uttrykke seg skriftlig Etiske dilemma i forhold til hva som bør og skal dokumenteres Lite tilrettelagte omgivelser. Manglende kontinuitet i sykepleien. Behov for opplæring og undervisning er lite ivaretatt Går på bekostning av tid med pasientene

24 Hva må til? Oppfølging av sykepleiedokumentasjonen over tid Ta ansvar for egen læring og oppdatering

25 Forskrift om pasientjournal
Uttyper kravene til pasientjournal: journalsystem journalføring til journalens innhold oppbevaringssted og tid

26 Kvalitetstiltak i Drammen kommune
Verdihåndbok Utarbeidet på bakgrunn av bl.a. aktuelt lovverk og kvalitetsforskriften EQS Pasientsikkerhet  Dokumentasjon PPS

27 Aktuelle spørsmål Hvem er journalansvarlig i din avdeling?
Hvor finner du lovverk og retningslinjer ? Hvem er journalansvarlig i din avdeling? Hva betyr det å være journalansvarlig ? Hvilket ansvar har primærkontakt /ansvarlig sykepleier Hvordan praktiseres innsynsretten i journalen? Hvordan dokumenteres brukermedvirkning?

28 Taushetsplikt Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite i egenskap av å være helsepersonell (hlspl. §21)

29 Selvevaluering har jeg dokumentert den gitte helsehjelp og mine
har jeg ivaretatt brukerens rettigheter har jeg dokumentert den gitte helsehjelp og mine observasjoner til brukerens beste har jeg dokumentert effekten av iverksatte tiltak har jeg et bevisst forhold til brukerens og/eller pårørendes rett til innsyn i egen journal (Verdihåndboka)

30 Dokumentasjon er mer enn pasientjournaler
Opplysninger til hovedkort IPLOS Avviksmeldinger

31 Tiltaksplan som kommunikasjonsmiddel
Internt i avdelingene Pasienter og pårørende Avdelingsleder Ansvarlig sykepleier på institusjonen Lege Mellom avdelinger innen virksomheten Virksomheter imellom Kontor for Tjenestetildeling og Samordning

32 Brukes tiltaksplanen av personalet, eller skrives
den fordi vi må? Er du fornøyd med dokumentasjonen du selv gjør? Hva gjør at dokumentasjonen fungerer i din avdeling?

33 Noen arbeidsoppgaver kan delegeres,
men ikke dokumentasjon av egen praksis. Krever samarbeide for å prioritere riktig.


Laste ned ppt "«Sygepleie forbliver ligesom keiserens nye klæder usynlige"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google