Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMHANDLINGSREFORMEN Samhandlingsreformen i Drammensregionen Prosjekt- /samhandlingsleder Inger Johanne Flingtorp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMHANDLINGSREFORMEN Samhandlingsreformen i Drammensregionen Prosjekt- /samhandlingsleder Inger Johanne Flingtorp."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMHANDLINGSREFORMEN Samhandlingsreformen i Drammensregionen Prosjekt- /samhandlingsleder Inger Johanne Flingtorp

2 Utfordringene: 1.Fragmenterte tjenester 2.For lite forebygging 3.Demografisk utvikling truer økonomisk bæreevne Den nye kommunerollen? Den nye helseforetaksrollen? Den nye pasientrollen?

3 Private spesialist- helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme- tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili- tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Aktører i samhandling Legevakt Rehabiliterings- institusjoner

4 Rettslige Økonomiske Faglige Organisatoriske Virkemidler for å lykkes med samhandlingsreformen

5 Nytt lov- og planverk Grunnlaget for reformen Lov om folkehelsearbeid Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 5

6 Lov om folkehelsearbeid Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid Gjennom den nye loven om folkehelsearbeid får kommunen en tydelig plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem 6

7 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven Det juridiske skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester oppheves. Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak 7

8 Endringer i andre lover Også endringer i andre lover, blant annet i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven Helsepersonelloven skal gjelde for alt personell som yter tjenester etter den nye loven, det vil også si sosialtjenesten 8

9 Pasient- og brukerrettigheter Pasient- og brukerrettigheter knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester videreføres, men de samles i pasientrettighetsloven. Rettighetene blir mer entydige og helhetlige for pasientene og brukerne, som ofte forholder seg til flere deltjenester i kommunen eller til tjenester både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. 9

10 Hovedinnholdet i Helse- og omsorgstjenesteloven Lovens formål er å sikre samhandling både innad i kommunen og mellom kommune og sykehus. Loven blir mer overordnet enn dagens lovverk. Kommunene får et tydeligere ansvar – men større frihet til å organisere tjenestene etter lokale behov. 10

11 Samhandlingsreformen: En retningsreform Helse- og omsorgsplanen: Et politisk dokument som skal omsettes i faglig handling Virkemidler:  Nye lover og forskrifter  Økonomiske virkemidler  Statlig styring av de regionale helseforetakene Kommunenes hovedutfordringer :  Tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske virkemidler  Kompetansebygging og rekruttering  Interkommunalt samarbeide  Samarbeide med helseforetak

12 Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom HF og kommune innen 31.01.2012 Kommunestyret skal inngå samarbeidsavtaler med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. 12

13 Krav til avtalens innhold Samarbeidsavtalen skal som et minimum omfatte: enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 13

14 Krav til avtalens innhold retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, (31.01.12) omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden (31.01.12) 14

15 Samarbeidsavtaler innen 01.07.2012: retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, IKT- løsninger forebygging, habilitering, rehabilitering, lærings – og mestringstilbud og jordmortjenester beskrivelse av kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Også disse delavtalene skal kommunestyrebehandles

16 Samarbeidsarenar i Vestre Viken*: Overordnet samarbeidsutvalg: 7 repr fra hhv VV-HF og kommunene, 2 arbeidstakerrepresentanter Årlig møte mellom ordførerne (26 kommuner) og styret for VV-HF Lokale samarbeidsutvalg ved hvert sykehus (en repr. fra hver kommune, sykehusets ledelse, repr. fra brukersiden) Tvisteorgan*: Uenighet knyttet til enkeltpasient og praktisk håndtering av avtalen skal søkes løst gjennom dialog og forhandlinger mellom partene. Prinsipielle pasientrelaterte enkeltsaker – skal løses så nært pasient/bruker som mulig. Oppnås ikke enighet går saken til videre behandling:  Lokalt tvisteløsningsorgan opprettes av partene med to representanter fra hver av partene, og en brukerrepresentant.  Nasjonalt tvisteløsningsorgan (bindende avgjørelser ) * Forslag til rammeavtale

17 Ny finansieringsmodell  Betaling for utskrivningsklare pasienter fra 1. dag fra 01.01.212. Kr 4000 pr liggedøgn. Det overføres 0,56 mrd kr. fra HF-ene til kommunene.  20 % medfinansiering for alle medisinske konsultasjoner/innleggelser. Gjelder alle medisinske diagnoser med unntak av operasjoner, fødsler, nyfødte barn og kostbare biologiske legemidler. Tak på ca. kr 30 000 for særlig ressurskrevende enkeltopphold. Gjelder fra 1.1.2012.  Øyeblikkelig hjelp og akuttplasser. Gradvis overføring fra 2012 – 2015 med innføring av lovhjemmel fra 2016. Tilskuddet er stipulert til kr. 4330 pr. liggedøgn Det er avsatt 0,26 mrd kr. i Statsbudsjettet for 2012. (50 % til HFene og 50 % HOD, som utløses ved særlige avtaler) 17

18 Utskrivningsklare pasienter VV-HF per 30.09.2011 Drammen Antall døgn i 2011 914 Antall opphold 2011 167 USK i % av antall ligg.døgn totalt 3,45 Kostnadsanslag 2011 4 387 000 Rammetilskudd 2012 Ca 7,1 mill Usikkerhetsfaktorer: Nye avtaler mellom HF og kommunene Registreringspraksis 2011 Endringer i behandlingstilbud og etterspørsel Faktureres månedlig fra VV-HF i 2012

19 Kommunal medfinansiering 2012 (20 %) Kostnadsanslag – Drammen kommune Administeres av departementet Månedlige á konto beløp:kr. 5 474 000,- Årsanslag 2012:kr.65 686 000,- Rammetilskudd 2012:kr.65 100 000,-

20 Hvorfra kommer pasientene som blir innlagt i sykehus? Innlagt fra(%) Hjemmet68,4 Hjemmet med hjemmetjenester16,4 Sykehjem4,5 Poliklinikk6,2 Annet1,1 Ukjent3,4 Totalt100,0 21 % Prof. Anders Grimsmo, NTNU

21 Øyeblikkelig hjelp - døgntilbud Lovpålagt fra 2016 Beregningsgrunnlag: 240 000 liggedøgn á kr. 4 330,- Dette utgjør for Drammen ca. 8 akuttplasser

22 Som virkemidler for å planlegge og håndtere nye krav og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen er det etablert samarbeidsarenaer både i regi av Vestregionen og i Drammensregionen:  Kommunehelsesamarbeide – Vestre Viken  Samhandlingsreformen i Drammensregionen 2012

23 VV-HF og VV-Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken Helseforetak Fire somatiske sykehus: Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike Sykehusavdelinger innen psykisk helse på Blakstad i Asker og i Lier Distriktspsykiatriske sentre i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike (mange mindre enheter) Hallingdal sjukestugu

24 26 kommunestyrerEiermøte, 26 ordførere, en fra hver kommunePolitisk referansegruppe (En ordfører fra hver delregion + leder)Administrativ styringsgruppe, 6 rådmenn (En fra hver delregion)Prosjektleder

25 VV-HF og VV-Kommunehelsesamarbeid VV-HF og 26 kommuner, inngått en overordnet samarbeidsavtale Bygger på gjensidighet og likeverdighet Skal sikre helhetlige og sammenhengende tjenester av høy kvalitet som setter pasienten i sentrum Skal sikre systematisk samarbeid Skal ivareta samfunnets ressurser på en god måte Det er utarbeidet: Mal for lokale samarbeidsavtaler. Grunnlag for intensjons- avtaler mellom den enkelte kommune og lokalt HF Mal for avtale mellom den enkelte kommune og VV-HF vedrørende samarbeide, henvisning, behandling og utskrivning av pasienter (somatikk og psykiskhelse/rus) Områdeplan: Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

26 Under arbeid / videre prosesser under planlegging: Delavtaler, som skal være på plass innen 01.07.2012 Områdeplan - Rehabilitering IKT / meldingsutvekslingsprosjekt Kompetanseutvikling og FoU-virksomhet Styringsdata mellom VV-HF og kommunene Felles grunnlagstenkning for utvikling av lokalmed.tjenester www.vestregionen.no

27 Vestre Viken Kommunehelsesamarbeid Drammensregionprosjektet er ett av seks selvstendige prosjekter i denne ”paraplyorganisasjonen”. Prosjektet har et selvstendig finansieringsgrunnlag og ansvar for utviklingsarbeidet åtte kommuner.

28 Lokale samarbeidsutvalg Fra Vestre Viken(minimum): Foretaksledelsen ved en klinikkdirektør Avd. sjef DPS Avd. sjef medisin Samhandlingssjef Prakiskoordinator Repr. fra brukerutvalg Fra kommunene (minimum): Alle kommuner skal være representert Repr. fra kommuneoverlegene Kommunalsjefer/ledere med ansvar for både pleie- og omsorg og helse- og rehabilitering Kommunalsjefer/ledere med ansvar for både somatikk og psykisk helse Repr fra allmennlegene Repr fra brukere

29 Møter 4 – 6 årlig Felles årlig dialogkonferanse for alle de lokale samarbeidsutvalgene De lokale samarbeidsutvalgene skal  operasjonalisere strategier og føringer gitt av overordnet samarbeidsutvalg  ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ  ha en viktig rolle i forhold til å arbeide for en sammenhengende helsetjeneste

30 Prosjekt Samhandlingsreformen - Drammensregionen 2012 Prosjekteiere:

31 FORPROSJEKT ”BROBYGGENDE HELSETJENESTER I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV” Helhet – Nærhet – Kompetanse 2009 Bygger på erfaringene fra ”Geriatriløft Drammen” Geriatriløft prosjektet omhandles i St.meld. 47 Evaluert av Agenda i 2009

32 Organisering – basert på forprosjektet

33 Organisering – særskilte prosjektutfordringer Vestfold Kongs- berg sykehus Egen legevakt Bærum sykehus Asker

34 Styringsgruppe Samhandlingsreformen Drammensregionen 2012 Delprosjektgruppe Sande, Svelvik, Drammen Arbeidsgrupper Rus / Psykiatri Folkehelse Prosjekt: Rett pasient på rett sted til rett tid Delprosjektgruppe Lier, Hurum, Røyken Arbeidsgrupper Delprosjektgruppe N. Eiker, Ø. Eiker Styringsgruppe Arbeidsgrupper Forebygging Kurativ Koordinering Legetjenester Delprosjektgruppe FoU Bolighelseprosjekt (psyk.) ArbeidsutvalgProsjektleder Vestre Viken - Kommunehelsesamarbeid PROSJEKTORGANISERING REFERANSEGRUPPERREFERANSEGRUPPER REFERANSEGRUPPERREFERANSEGRUPPER

35 Anbefalinger etter fase 1-prosessen: (Grundige utredninger og vurderinger fra de fire delprosjektene) Felles FoU-enhet Koordinatorfunksjon for utskrivning ”Rett pasient på rett sted til rett tid” (ulike samarbeidsmodeller) Faglig nettverksbygging (palliasjon, rehab., sykehjemsleger osv.) Ambulant spesialisthelseteam som støtte for kom.helsetjen. Interkommunale legetjenester (felles sykehjemslege m.m.) Samfunnsmed. oppgaver som samarbeidsarena (beredskap m.m.) Lærings- og mestringstilbud Forebyggende virksomhet (forebyggende team) Rus og psykisk helsevern (bo- og fritidstilbud, kompetanse, nettverk, m.m.)

36 Pågående prosesser nå Nedre og Øvre Eiker:  Viderefører prosessen fra fase 1. - Etablert fire arbeidsgrupper: Akuttplasser; Lindrende behandling og pleie; Ambulante team; Rehabilitering Drammen, Sande og Svelvik:  Videreført samarbeid i forhold til: Lokalmedisinske tjenester, faglige nettverksgrupper og evt. felles sykehjemslegetjenester Røyken, Hurum og Lier  I prosess, sammen med Asker, for utvikling av lokalmedisinsk senter på Bråset ”Rett pasient på rett sted til rett tid” (Drammen kom., VV-HF og HiBu; prosjektmidler fra ”Helsedialog) Kartlegging av sykehusinnleggelser fra sykehjem og hjemmesykepleie  Hvem legges inn, når og hvorfor?  Tilgjengelig kompetanse ved innleggelsen?  Helsepersonalets vurderinger av hvorfor sykehusinnleggelse når pasienten er i en trygg omsorgssituasjon Kartlegging av plassbruken på DGKS Kartlegging av sykepleiernes vurdering av egen kompetanse Sluttrapport foreligger ved årsskiftet 2011/2012

37 Bolighelseprosjekt (Øremerkede statlige prosjektmidler 2009/2010) Alle 8 kommuner og VV-HF Basert på forprosjekt fra 2009. Utrede og gi anbefalinger i forhold til psykisk syke med store adferdsavvik og høy farlighetsgrad Rapport vil foreligge i februar 2012 Koordinering av utskrivningsklare pasienter (Drammen, Lier, N. Eiker, Sande, Svelvik, VV-HF) Utvikle en modell for mottak av utskrivningsklare pasienter som er så lik som mulig for alle kommuner. Etablere nye rutiner på basis av nye avtaler fra 2012:  Samhandling mellom HF og kommunene  Samarbeid interkommunalt, dersom det vurderes som formålstjenelig  Interne kommunale kontrollrutiner Akutt- og observasjonsplasser - Legevakt, sykehjem, helseforetakets akuttmottak (Drammen, Lier, N.Eiker, Ø.Eiker, Sande, Svelvik, Legevakta, VV-HF) Prosess for felles definisjon og forståelse. Etablering av gode og hensiktsmessige pasientforløp

38 Realistiske mål for 2012(?): Unngå at utskrivningsklare pasienter blir liggende i sykehuset Unngå unødige sykehusinnleggelser fra sykehjem og pasienter med daglig hjemmesykepleie Unngå uverdige pasientforflytninger

39 Nye delprosjekter og felles prosesser fra 2012 Etablering av fagnettverk Etablering av gode pasientforløp Interkommunale legetjenester Samfunnsmed. oppgaver som samarbeidsarena Lærings- og mestringstilbud Forebyggende virksomhet Rus og psykisk helsevern FoU-enhet og kompetanseoppbygging Videreføring av pågående prosesser knyttet til lokalmedisinske somatiske tjenester Forutsetter statlige prosjektmidler og gode søknader!

40 Utfordringsbildet…. Parallelle, og til en viss grad sammenfallende, prosesser i regionen Samarbeidskonstellasjoner – interkommunalt ”Klare seg selv” versus interkommunalt samarbeid Helseforetakets kapasitet Usikkerhet knyttet til økonomi

41 Suksesskriterier: Kompetanse Noen kloke, strukturelle grep Elektronisk meldingsutveksling Fastlegenes engasjement og felles forståelse Informasjon og felles forståelse: Ansatte, politikere, innbyggere,

42 Utfordringer og muligheter de kommende årene Større oppmerksomhet mot det helhetlige pasientforløpet Økt innsats mot det forebyggende og tidlig intervensjon Understøtte befolkningens ansvar for egen helse Etablere en mer fremtredende og attraktiv kommunerolle Spesialisthelsetjenesten: ”Sentralisere det de må, desentralisere det de kan” Utdanningsinstitusjonene må bidra til nok personell med nødvendig kompetanse

43 Er Drammen ”godt skodd” for å møte reformen? Har opparbeidet gode erfaringer med samarbeide med VV-HF Geriatriløft Drammen: Forsterkede korttidsplasser, samlokalisering av somatiske korttidsplasser, palliativ enhet, god fagkompetanse God sirkulasjon på korttidsplasser FoU-enhet ”Skap gode dager” Forebyggende team Frisklivssentralen: Gode tilbud til kronikergrupper Pårørendeskoler: Demens, slag


Laste ned ppt "SAMHANDLINGSREFORMEN Samhandlingsreformen i Drammensregionen Prosjekt- /samhandlingsleder Inger Johanne Flingtorp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google