Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MODUM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MODUM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 MODUM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN
KVALITETSHÅNDBOK MODUM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN

2 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
Innholdsfortegnelse Kvalitetsfilosofi Kvalitetskrav i Modum kommune. Kvalitetsarbeid Verktøy i praksis (PDSA) Kommunikasjons- informasjonsflyt Lovverk som regulerer tjenesten Saksbehandling i etaten Medvirkning Internkontroll Kriterier for tjenester i helsetjenesten Samarbeids- og samhandlingsrutiner (internt/eksternt) IT, fagsystemene (PDA). Klage på tjenestekvalitet Kvalitetsindikatorer Internrevisjon Eksterne tilsynsmyndigheter Omdømmebygging Interne brosjyrer hjemmesiden Kvalitetsutvalg Kvalitetsprosedyrer Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

3 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
Kvalitetsfilosofi Filosofien i Modum kommune, helse- og sosialetaten baserer seg på kontinuerlige forbedringer, og for å oppnå dette på en god måte ser vi disse faktorene som viktig: Prosessorientering. Brukerorientering. Forankring i ledelsen. Involvering av alle medarbeidere. Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

4 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
Kvalitetsfilosofi Målet for helse- og sosialtjenesten uttrykker den kvalitetsfilosofien man skal ha hovedfokus på i det kvalitetsforbedrende arbeidet: ”Helse- og sosialetatens hovedmål er å sikre innbyggere tilgang på helse- og sosialtjenester. Den enkelte skal føle trygghet for at grunnleggende helse- og omsorgstjenester er tilgjengelig når det er behov for det.” Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

5 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
Kvalitetsfilosofi Videre utdypes det at et godt helse- og sosialtilbud kjennetegnes ved: Nødvendige helsetjenester for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Tilstrekkelig informasjon – opplysing, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. At den service som gis sikrer brukere et forsvarlig og kvalitativt godt tilbud av tjenester. At tjenestetilbudet endres i takt med endringer av behov i befolkningen og tilpasses de tilbud som andre forvaltningsnivåer har ansvar for. Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

6 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
Kvalitetsfilosofi Indikatorer helse- og sosialetaten skal vektlegge for å beskrive kvalitetsegenskapene er: Tilgjengelighet. Hensiktsmessighet. Kontinuitet. Effektivitet. Nytteverdi. Brukermedvirkning (tilfredshet). Likhet og rettferdighet. Dette er indikatorer som må synliggjøres i det kvalitetsforbedrende arbeidet, og kunne måles og evalueres. Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

7 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
Kvalitetsfilosofi Kvalitetsforbedrende arbeid i etaten krever aktiv medvirkning av personene som forholdende selv angår, man skal oppleve at forandringene som kommer er nødvendige. Samtidig skal ledelsen på de ulike arbeidsplassen engasjeres og involveres, og at de tar nødvendig initiativ utover i sin personalgruppe. Hvert arbeidssted skal ha utviklet kriterier for hva som utrykker god kvalitet ved den indikatoren som skal vurderes. Dette skal da være relevante, brukbare kriterier på god faglig praksis. Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

8 AVVIKSBEHANDLING/KLAGEBEHANDLING
Prosedyren skal brukes ved behandling av: Avviksrapporter. Mottak av klager fra brukere, som ikke skal behandles i hht. Lov, forskrifter, kommunale retningslinjer ol. Mottak av klager fra samarbeidspartnere og andre. Mottak av forbedringsforslag. Andre tilfeller hvor avvik synes å foreligge. Avviksmeldingen skal sendes når det foreligger avvik fra prosedyre, retningslinjer og fastsatte mål, samt ved avvik fra frister som er fastsatt av overordnet myndighet. Den som mottar en klage eller et forbedringsforslag, eller som selv gjør observasjon som kan tyde på at avvik foreligger, skal registrere dette. Ansvar for prosedyren: Medarbeidere i helse- og sosialetaten er ansvarlig for å rapportere avvik til sin nærmeste leder. Dette gjelder også for avvik som oppstår utenfor eget ansvarsområde. Når det gjelder meldinger om avvik fra kvalitetshåndbok, fellesprosedyrer og tverretatlige prosedyrer, som skal behandles utenfor egen etat, er det etatssjefens ansvar å underskrive på avviksmeldingen, før den sendes rett instans for behandling. Klager fra tjenestemottakere på utførsel av tjenesten skal alltid behandles på stedet. Og skal føres i eget skjema når bruker ønsker dette. En klage kan også registreres anonymt, eller på vegne av andre. Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

9 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
KVALITETSUTVALGET Medlemmene i utvalget: Representant fra brukerorganisasjoner. Representant fra hovedutvalget i helse- og sosialetaten. Helse- og sosialsjef. Sekretær. Representant for tillitsvalgte. Utvalget er dermed 3-partssammensatt med forankring i brukerorganisasjonene. Gjennomføring: Det er fastsatt minimum et møte per halvår, hvor man tar opp disse sakene: Forslag til endringer av prosedyrer,, vedta disse, eller komme med forslag til justeringer. Gjennomgang av avviksregistreringen som er foretatt i den enkelte avdelingene. Komme med vedtak til tiltak, for å lukke avvikene. Avgjøre hvilken informasjon utvalget skal komme med til de enkelte avdelingene. Gjennomgå og evaluere systemet. Fortløpende møter når det foreligger alvorlige avvik, som kommer inn under meldeplikt til fylkeslegen jmf. § 38 i helsepersonelloven. Ansvarsområder: Stimulere til forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid i helse- og sosialetaten. Være et bindeledd mellom helse- og sosialetatens ledelse, de enkelte avdelinger, de enkelte ansatte, og det kvalitetsutviklingsarbeid som foregår på disse nivåene. Bidra til at det utvikles en kultur blant de ansatte som gjør at avvikshendelser brukes aktivt for å forebygge kvalitetssvikt. Gi råd og veiledning til de enkelte avdelinger og grupper av helsepersonell Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

10 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
SKJEMA FOR MELDING TIL KVALITETSUTVALGET Hvem melder (egen observasjon, pårørende, kollegaer eller lignende): Meldingen gjelder (skade, uhell, ulykke, klager, systemfeil eller lignende): Mer utdypende beskrivelse av hendelsen: (Ved uhell, ulykker ol. Oppgi hvor alvorlig det var. Lag alltid forslag til endringer i event. prosedyre.) Ved alvorlig tilfelle/straksmelding til: Modum, den______________________ Signatur:________________________________ Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

11 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
Avviksmeldinger Avvik som oppstår på den enkelte arbeidsplass skal registreres i brukerens journal. Den enkelte arbeidsplass benytter et tilpasset Avviksskjema. Selve avviksskjema lages Elektronisk, slik at dataene kan systematiseres , kategoriseres og analyseres på det enkelte arbeidssted. Klager: Den som mottar en klage eller et forbedringsforslag, eller som selv gjør observasjon som kan tyde på at avvik foreligger, skal registrere dette. Klager fra tjenestemottakere på utførsel av tjenesten skal alltid behandles på stedet. Og skal føres i eget skjema når bruker ønsker dette. En klage kan også registreres anonymt, eller på vegne av andre. Det som skal registreres som avvik: Brukeren får ikke tjenester som samsvarer med det vedtak som er fattet. Bruker får ikke tjenester som samsvarer med kvalitetsforskriften. Indikatorer for helse- og sosialtjenestens kvalitet blir ikke oppfylt. Øvrig lovverk som regulerer helse- og sosialtjenesten blir brutt. Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

12 Praktiske prosedyrer (finnes ikke i PPS)
JOURNALFØRING OG DOKUMENTASJON AV SYKEPLEIE KONTAKT MED LEGEVAKT Nødvendig informasjon om pasientkontaktforløp Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

13 JOURNALFØRING OG DOKUMENTASJON AV SYKEPLEIE
Alt autorisert helsepersonell har dokumentasjonsplikt, og skal dokumentere egne observasjoner og vurderinger på sitt fagområde. Dokumentasjonen skal inneholde nødvendige og tilstrekkelige data med tanke på å kunne yte god sykepleie. Dokumentasjonen skal være oversiktlig, nøyaktig, presis og objektiv. Den skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell. Man skal dokumentere endringer i brukers fysiske, psykiske og sosiale tilstand. Man skal være kritisk til hvordan man ordlegger seg, og det skal gjøres med respekt. Dokumentasjon kan delegeres til andre (assistenter) man finner skikket. Dette krever en viss opplæring i emnet, av en lederen finner egnet. Er det både hjelpepleier/omsorgsarbeider og sykepleier/vernepleier på vakt, skal man fordele dokumentasjonen hensiktsmessig. Det skal, ved institusjonen være en person som er journalansvarlig. En person er ansvarlig for begge distriktene. Man skal dokumentere avvik fra brukers tiltaksplan og målsetninger. Man skal dokumentere at informasjon er gitt til bruker og denne pårørende, og hovedinnholdet i dette. Samtykkekompetanse skal dokumenteres at er gitt. Ved medisinske fagområder dokumenterer legen i utgangspunktet dette selv, hvis det ikke er delegert All dokumentasjon skal dateres og signeres. Brukes det signatur skal dette komme frem ved egen navneliste. Hensikten med å dokumentere sykepleie i en pasientjournal: Godt kommunikasjonsverktøy for helsepersonell. Rettssikkerhet for pasienter/brukere av tjenesten. Dokumentasjonsverktøy i ettertid. Helsepersonell er definert som personer som yter helsehjelp og som har autorisasjon jmf. §48, helsepersonelloven. Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

14 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
KONTAKT MED LEGEVAKT Denne prosedyren er som en retningslinje for å sikre nødvendig helsehjelp og hva som skal dokumenteres i pasientjournalen på Gerica. For hjemmetjenesten og sykehjemmet på kveld, natt, helg og helligdager. Der det er inngått særskilte avtaler med fastlege for kontakt utenom kontortid kontaktes denne først. Vakthavende sykepleier/vernepleier for den enkelte virksomhet har ansvar for å kontakte legevakten ved behov for medisinsk faglig konsultasjon, som går ut over vakthavende sykepleiers/vernepleiers ansvarsområde og kompetanseområde. Bo- og dagsentrene og boliger for psykisk utviklingshemmede skal bistås fra vakthavende sykepleier i hjemmetjenesten Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok

15 Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok
NØDVENDIG INFORMASJON OM PASIENTENKONTAKTFORLØP og DOKUMENTASJON MED LEGEVAKTTILTAK INTERNT ETTER KONTAKT MED LEGEVAKT Virksomhet Personalia Fastlegens vurdering Navn og fødselsnummer Pasientens diagnose Dato for kontakt Type kontakt med pasientens fastlege i etterkant Symptomer Klokkeslett Type kontakt med pårørende Årsak til at legevakt ble kontaktet Antall henvendelser tjenesten gjorde Hvor lang tid tok det før situasjonen var under kontroll Legevaktens svar ved kontakt Medikamenter, og type eventuellmedikamenter Svar tilbake til legevakt fra tjenesten Aktuelle målinger: Temperatur: Blodtrykk: Blodsukke:r Annet: Andre instanser som har blitt kontaktet Kontraindikasjoner Annen type bistand det har blitt bedt om fra tjenesten Hvem som har vært tilkalt og hvilke tiltak er iverksatt fra virksomheten Tiltak man har mottatt fra legevakt Type personell på arbeidsplassen som var tilgjengelig Modum kommune helse- og sosialetaten kvalitetshåndbok


Laste ned ppt "MODUM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google