Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.07.20141 Arbeid/tiltak for å redusere Sykefraværet i Ringerike kommune Rådmann Svein Aannestad Ringerike kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.07.20141 Arbeid/tiltak for å redusere Sykefraværet i Ringerike kommune Rådmann Svein Aannestad Ringerike kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid/tiltak for å redusere Sykefraværet i Ringerike kommune Rådmann Svein Aannestad Ringerike kommune

2 Sykefraværsprosjektet I årene etter 2000 har Ringerike kommune vektlagt helsefremmende tiltak i arbeidsmiljøet, for bl.a. å styrke medarbeidernes livskvalitet og arbeidsglede. Tiltakene som er satt inn er mange og ulike. Arbeidsmiljøet har stått i sentrum, samtidig som en hadde forventninger om at det skulle føre til en reduksjon i sykefraværet i årene som kom. Ringerike kommune

3 Eksempler på tiltak som var i gang før deltakelsen i sykefraværsprosjektet Målrettet og aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten. Ringerike kommune blee IA bedrift i løpet av Nært samarbeid med Trygdeetatens arbeidslivssenter (IA). Seniorpolitikk fra Gode sykefraværsrutiner og oppfølging av sykemeldte. Ikke minst betyr dette tilrettelegging for delvis sykemeldte. Tilbud om influensavaksine til utsatte yrkesgrupper i pleie- og omsorg og barnehager.

4 Friskvernsaktiviteter Etablert 5 trimrom med modere utstyr forskjellige steder i kommunen (Austjord, Sokna, Tyribo, Nes og Heradsbygda). Har friskvernleder (fysioterapeut) i halv stilling – gir råd og veiledning og igangsetter lavterskeltilbud til ansatte. Ringerike kommune ble røykfri arbeidsplass i Røykeavvenningskurs til røykerne – sponset av kommunen. Kantinene i kommunen med større innslag av frukt og grønt.

5 Kompetanseheving Mellomlederopplæring med vektlegging bl.a. på sykefraværsoppfølging mv. Opplæring av merkantilt personell HMS opplæring 2. ganger i året for ledere, verneombud, tillitsvalgte og AMU`s medlemmer Alle nytilsatte ledere får opplæring i løpet av en måned Ryggombud Ufaglærte tilbys støtte til fagutdanning. 15 ansatte fått opplæring som helseinspiratører som skal bistå lokale leder med iverksetting av helsefremmende tiltak. Ringerike kommune

6 Flere tiltak Kjøpt inn sykler både i rådhuset og på andre arbeidsplasser – benyttes til oppdrag i nærmiljøet istedenfor bil (miljøgevinst +helse) Har montert støymålere i alle barnehagene i kommunen i Medarbeiderundersøkelser – ansatte opplever å bli spurt om arbeidsforhold og blir tatt på alvor. Dyktige og godt skolerte Hovedtillitsvalgte og verneombud.

7 Sykefraværsprosjektet Alle tiltakene som er vist foran ble videreført også etter at Ringerike kommune har sakt ja i 2006 til å delta som en av 12 ”Innsatskommuner sykefravær” i kommune Norge. Ringerike kommune hadde en utvikling i sykefraværet fra 2000 som vist i tabellen nedenfor (egne tall): Ringerike kommune ,8%8,0%8,1%10.1%7,8%8,2%8,7%9,3%

8 Sykefraværsprosjektet i Ringerike kommune er en del av ”Modellkommuneprosjektet” som kommunestyret har vedtatt skal vare frem til utgangen av Det er samtidig en del av Kvalitetskommuneprosjektet i regi av KS. Sykefraværsprosjektet benytter derfor samme styringsgruppe som ”Modellkommuneprosjektet” Viktige forutsetninger i prosjektet blir derfor: trepartsamarbeid og konsensus. Ringerike kommune

9 Prosjektorganisering Prosjekt-team (nøkkelmedarbeidere) bestående av 12 medarbeidere med et positivt engasjement og kompetanse ut fra prosjektets oppgaver og mål. En har også oppnådd en god fordeling mellom kjønn og alder noe som alltid er viktig i prosjektgrupper/team. Teamdeltakerne er: Prosjektleder, personalkonsulent, friskvernleder, rådgiver IA-Ringerike, bedriftshelsetjenesten, ledere for Hønefoss omsorgsområde, Hønefoss og Tyristrand barnehager, Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, prosjektleder for modellkommuneprosjektet og en politisk representant. Ringerike kommune

10 Styringsgruppe Styringsgruppen er den samme som er opprettet for kommunemetodikkprosjektet og består av følgende personer: Ordfører, varaordfører, politiker fra opposisjonen, rådmannen, kommunalsjef, kontorsjef, HTV fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Skolene landsforbund. I tillegg deltar Fagforbundet sentralt med en observatør. Prosjektleder for kommunemetodikkprosjektet er sekretær for gruppa. Ringerike kommune

11 Arbeidsutvalg: Det er opprettet et arbeidsutvalg som består av følgende personer: –Ordfører –Kontorsjef –HVT – Fagforbundet –Sekretær - prosjektleder for kommunemetodikkprosjektet Ringerike kommune

12 Bakgrunn for prosjektet Sykefraværsprosenten i 2006 var 8.7%. Fikk tilbud fra KS om å delta i storsatsningen ”Innsatskommuner sykefravær” sammen med 11 andre norske kommuner pga. et jevnt og høyt sykefravær. Ut fra erfaringen om at høyt sykefravær fører til redusert kvalitet på tjenestene, stor slitasje på personalet og store merkostnader for kommunen, sa Ringerike kommune ja til deltakelse i prosjektet. Ringerike kommune

13 Ringerike kommunes hypotese i arbeidet med å redusere sykefraværet: Et forbedret arbeidsmiljø vil bidra aktivt til å redusere sykefraværet. Ledelse av virksomheten er sentralt i forbindelse med arbeidet å redusere sykefraværet. Bidra til at ansatte får større ansvar for arbeidet med arbeidsmiljøspørsmål og sykefravær på egen arbeidsplass. Bidra til at prosjektet fører til læring i organisasjonen. Ringerike kommune

14 Resultatmål 1.Hønefoss omsorgsområde skal redusere sykefraværet med 25% sammenliknet med resultatene for Målet er på årsbasis bedre enn 10,3%. 2.Hønefoss og Tyristrand barnehager har som mål å ligge på snittet av hva de andre kommunale barnehagene ligger på i Innen utgangen av 2009 skal sykefraværet i Ringerike kommune reduseres med 14% sammen- liknet med resultatene for Dette betyr at sykefraværet i Ringerike kommune som helhet skal ned på 7,5%. Ringerike kommune

15 Strategier og arbeidsmetoder Kartlegging av sykefraværsgrunner/problemer Valg og prioritering av tiltak Gjennomføring Evaluering Sykefraværsarbeidet på det enkelte arbeidssted skal foregå i de lokale MKS gruppene(Miljø- og kvalitetsikringsgrupper som også skal drøfte temaer rundt kvalitet). I disse gruppene sitter leder, verneombud, tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner. Prosjektet tilføres kompetanse gjennom nettverks - samlinger og løpende råd og veiledning fra KS. Ringerike kommune

16 Mål og tiltak Tyristrand barnehage - mål: Sterk satsing på arbeidsmiljøtiltak. Øke kompetansen hos alle ansatte innenfor områdene HMS og internkontroll. Øke kompetansen om IA og NAV blant ansatte og ledere. Leder står frem som synlig og som medspiller i å skape glede og humør i arbeidsdagen. Ringerike kommune

17 Tiltak Skolering av verneombud, tillitsvalgte og leder. Møter i MKS-gruppen(Arbeidsmiljøgruppen) hver mnd. Medarbeidersamtaler minst en gang per år. Tema arbeidsmiljø på alle planleggingsdager. Lager handlingsplan for HMS/MKS hvor alle deltar. Deltatt på kurs som IA har arrangert – blitt bedre på å se på mulighetene for tilskudd som IA kan bistå med. God på trivselstiltaksom turer til utlandet, kino, kafè og andre sosiale sammenkomster. Godt samarbeid med foreldrerådet i barnehagen. Ringerike kommune

18 Hønefoss barnehage - mål 1.Redusere sykefraværet. 2.Utprøve langtidssykemeldte i forhold til hvor stor stillingsprosent de kan klare. 3.Arbeidsglede, eierforhold og ansvarsfølelse for jobben. 4.Ansatte skal ha en oversikt over sin egen arbeidsplass og jobb. Ringerike kommune

19 Tiltak Skape motivasjon Tilrettelegging Informasjon Planlegge noe å glede seg til Kjøpt inn trillestoler til hver avdeling. Alle ansatte har fått informasjon om hva som skjer og hvorfor. Ringerike kommune

20 Hønefoss omsorgsområde - mål 1.Implementere godt sykefraværsarbeid hos ansvarlige ledere. 2.Kvalitet og kompetanse skal prege arbeidet. 3.Arbeide målrettet for å motivere den enkelte sykemeldte for å komme tilbake til jobb. 4.Opprette lokale MKS grupper (arbeidsmiljøgrupper) for å sette fokus på arbeidsmiljø og dermed sykefravær. Ringerike kommune

21 Tiltak 1.God oppfølging av sykemeldte – hyppig kontakt 2.Bevisstgjøre grupper som ikke er med i prosjektgruppen. 3.Oppfordre til kreativitet i forhold til langtidssyke. 4.Informere om tilretteleggingstilskudd som verktøy for motivasjon og tilrettelegging, hjelpemidler, turnuser og vikarer. 5.Arrangere temadag i kognitiv psykologi med Ingvard Wilhelmsen – leder av Hypokonderklinikken i Bergen. 6.Alle ledere deltar på seminar med coach for å utvikle et felles verdigrunnlag og styrke den faglige og sosiale tilhørigheten. Ringerike kommune

22 Utfordringer Tyristrand barnehage Fortsette videre, det kreves bevisst jobbing. Gjennomføre en vurdering av arbeidsstillinger v/fysioterapeut, spesielt garderoben. Få montert støydempende plater på klubbhuset(lokalet til naturbarnehagen). Temadag om psykiske lidelser. Ringerike kommune

23 Hønefoss barnehage Nybygg (vi har ventet på nybygg i mange år). Saken har vært utsatt 2 ganger i løpet av siste kvartal. Dette gjør noe med motivasjonen og arbeidsgleden (derfor jobber vi med motivasjon). Bygget vi er i nå er i en meget dårlig forfatning. Ting er vanskelig/og ikke lett å jobbe i. Uten lys i flere rom og et gammelt kjøkken. Kommunestyret har nå vedtatt å bygge ny barnehage! Ringerike kommune

24 Hønefoss omsorgsområde Holde trykket på sykefraværsarbeidet oppe. Motivere til fortsatt arbeid. Ringerike kommune

25 Avsluttende kommentarer Prosjektdeltakerne er opptatt av å klare å skape motivasjon for arbeidet og dette vil bli et tema vi skal bruke noe tid på i Det er også et ønske om å få bedre kunnskap om mennesker med psykiske lidelser og forventet arbeidsevne. Innenfor begge disse områdene satser prosjektet på å gjennomføre seminarer med innleide forelesere. For øvrig må prosjektleder intensivere arbeidet i forhold til andre virksomheter i kommunen som ikke direkte er med i sykefraværsprosjektet og som over tid har et jevnt og høyt sykefravær. Det bør derfor knyttes flere virksomheter til prosjektet i Videre vil vi foreslå å prøve ut flere ulike metoder innenfor sykefraværsreduserende tiltak. Ringerike kommune

26 Den største gevinsten både økonomisk og kvalitetsmessig en virksomhet kan ha, er å hindre at medarbeidere blir syke. Vi må derfor styrke alle ulike forebyggende tiltak som kan bidra til god helse og samtidig god økonomi for kommunen. For de som har helseproblemer, må vi styrke og intensivere oppfølgingen i tråd med IA-avtalens regler. Fortsatt holde fokus og trykk på sykefraværsarbeidet. Det gode samarbeidet som er utviklet mellom IA/NAV-ansatte og ledere og ansatte i virksomhetene vil fortsette. I dag samarbeider IA og kommunen om flere prosjekter – også med tanke på økonomiske kostnader. Ringerike kommune

27 Resultater så langt: Tabell: Sykefravær i prosent for perioden 2005 – 2007 ( egne tall) Ringerike kommune Hønefoss omsorgsområde 12,9%13,7%12,4% Hønefoss barne- hage 5,6%13,9%26,6% Tyristrand barnehage 10,3%13,5%2,1%


Laste ned ppt "07.07.20141 Arbeid/tiltak for å redusere Sykefraværet i Ringerike kommune Rådmann Svein Aannestad Ringerike kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google