Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettsplan for Bergen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettsplan for Bergen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettsplan for Bergen kommune 2010 - 2019
Visjon Idrettsbyen Bergen ”et steg foran”

2 Hovedmål og mål Forsterke Bergen sin posisjon som en av Nordens mest attraktive idrettsbyer innen 2020 ved å: Tilrettelegge for gode rammebetingelser for idretts og friluftsorganisasjoner innen 2011 Være Norges ledende by for barn og unge på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv innen 2014 Tilby moderne , varierte, fleksible og funksjonelle idrettsanlegg innen 2016 Være Norges beste vertskapsby som tiltrekker seg viktige regionale, nasjonale og internasjonale idretts- og friluftsarrangement innen 2019

3 Idrettsmeldingen 2000 evaluering
Visjonen i 2000 var å ”Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet”. Stor gjennomførbarhet av tiltak og anleggsutbygging Bredden i aktivitetstilbudet til befolkningen har økt både i organisert og egenorganisert form Noen få idrettsanlegg er ikke realisert: Eksempelvis sykkel- og kajakkanlegg Tilskudd til organisert idrett doblet fra kr.13 til kr.26 mill i 2008 Idrettsmeldingen har fungert godt som administrativt og politisk styringsverktøy

4 God og åpen involvering fra ulike aktører i prosessen
Det har vært åpnet opp for løpende innspill i 2008 – 2009. Prosjektgruppe med deltakelse av representanter fra Idrettsrådet i Bergen, Hordaland Idrettskrets, byrådsavdeling for barnehage og skole i 2007/2008. Interne arbeidsgruppe med idrettseksjonen, idrettservice, Fysak. Andre byrådsavdelinger har vært invitert og uttalt seg til konkrete punkter i planen. Fire møter Fana/Ytrebygda bydel, Arna/Åsane, Fyllingsdalen/Laksevåg og Bergenhus/Årstad samt ett byovergripende møte vedr. større prosjekter i 2008. Årsmøte til Idrettsrådet i 2008. Tema i planen har vært belyst og drøftet med Samarbeidsutvalget. Møte med særidrettene på Idrettens Hus. Tema som berører planen har vært belyst og drøftet på Fylkesidrettskonferansen 2008 (Idrett og næring).

5 Innen tilrettelegging for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er utfordringen å:
Engasjere inaktive barn, unge, voksne og eldre, å tilrettelegge for variasjon og attraktivitet i aktivitetsmangfoldet. Sikre nye areal til anleggsutvikling og utvidelse av eksisterende idrettsanlegg. Planlegge utbygging av nye idrettsanlegg som del av nye utbyggingsområder. Imøtekomme toppidrettens lisenskrav – investeringskostnader Nye behov for anleggsutbygging i bydelene og byen som helhet. Sikre at anlegg og aktivitetsmuligheter kan være et viktig virkemiddel i levekårsutfordringene. Legge bedre tilrette for privat og annen offentlig måte å finansiere bygging av store kostnadskrevende anlegg (OPS). Legge til rette for talentutvikling og toppidrett.

6 15 millioner til nye aktivitetstiltak i planperioden 2010 - 2019
Aktivitetstiltak styrkes med 15 mill i planperioden. Dette går til blant annet: FIKS Bergen Tilskudd til organisert idrett Toppidrett og talentutvikling Idrett og næringstiltak

7 Organisert idrett - Styrke rammevilkårene:
Videreføre tilskudd – prioritere spesielt ungdom. Idrettens gratis bruk av anlegg har siden 1974 vært et vesentlig bidrag til den org. idretten (ca kr. 73 mill). Videreføre prinsippet for barn og ungdom, vurdere annen kostnadsfordeling ved bruk av anlegg for voksne, toppidrett og større arrangement. Ung leder-/trenerrekruttering: Kompetanseløft i samarbeid med idrettsorganisasjonene Prosjektet ” Rent og godt idrettsmiljø” forebygging av dop og rus i lokalmiljøer. Styrke Idrettsrådets rolle som strategisk og koordinerende samarbeidspartner. Toppidrett og talentsatsning i samarbeid med Olympiatoppen Vest Norge. -

8 Toppidrett og talentutvikling
Videreføre og styrke innsatsen for toppidretten i Bergen Toppidrett og talentsatsning i samarbeid med Olympiatoppen Vest Norge Fokusere på talentutvikling og tilskuddsordninger for å beholde gode utøvere i Bergen og for fortsatt gode idrettsprestasjoner Satse på utvalgte miljøer og stimulere til samarbeid Tilrettelegge anleggsfasiliteter for målgruppen

9 Idrett og næring Bergen som vertskapsby for større idrettsarrangementer Opprettelse av ”Bergen Sport Events” som en del av et arrangementskontor: Profesjonelt apparat for å bistå arrangører i prosses fra søknad til gjennomføring av større arrangementer Fokus på å styrke feltet idrett og næring gjennom et utvidet samarbeid mellom idretten, næringslivet og Bergen kommune

10 Idrett og næring Idrettsturisme i Bergen og bergensregionen gjennom produktutvikling Idretten står for en betydelig transportandel av tog, buss, båt og fly utover privattransport Det bygges, rehabiliteres og driftes et betydelig antall idrettsanlegg gir stor sysselsetting Idretten gir økende antall arbeidsplasser som trenere, koordinatorer, daglige ledere, markedskonsulenter etc Toppidrett generer satsning på idrett som marked blant annet gjennom medieselskapenes satsning. TV2, BT, BA og NRK gir arbeidsplasser og nye skatteinntekter

11 ”FIKS BERGEN” "FIKS Bergen" er et samlebegrep på de tiltak som vil gjøres for innbyggere i Bergen som ikke finner seg til rette i den organiserte idretten og de kommersielle treningstilbudene. Fysisk aktivitet for alle aldersgrupper (i hovedsak egenorganisert fysisk aktivitet) med spesielt fokus på ungdom FIKS Bergen vil være en kombinasjon av eksisterende og nye spennende tiltak FIKS kids: aktiviteter for barn år FIKS ung: aktiviteter for ungdom fra år Fiks Bergen er et samlebegrep for et program innrettet mot de som ikke finner seg tilrette i den organiserte idretten og det kommersielle tilbudet. Målgruppene er Barn og barnefamilier (Åpen hall/idrettsleire i ferie og fritid) Ungdom og nye aktivitetstrender/-behov Særskilte grupper, PU, Fysisk funksjonshemmede, flerkulturelle, barn og unge med overvekt og personer med psykiske lidelser Tilrettelegging av aktivitet mot voksne/eldre (60 +) Program for å løfte svømmeferdighetene i skole, fritid, idrett, helse i samarbeid med skole, helse og idretten. Bergen skal forsterke seg som svømmebyen i Norge Arbeidet vil skje i samarbeid mellom idretts- og friluftsorganisasjoner og Bergen kommune. Flere byrådsavdelinger inviteres til deltakelse

12 ”FIKS BERGEN” FIKS unik: aktivitetstilbud for særskilte grupper f.eks. flerkulturelle, utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, barn og ungdom med overvekt, personer med psykiske lidelser FIKS livsstil: aktivitetstilbud for voksne og eldre Svøm Bergen skal være et systematisk kompetanse og svømmeopplæringsprogram for barn fra trinn Svøm Bergen utvikles i samarbeid med byrådsavdeling for barnehage og skole, og svømmeidretten

13 Kriterier for prioritering av nye idrettsanlegg
Videreutvikling av eksisterende anlegg og idrettsparker Befolkningsutvikling i prioriterte målgrupper (barn/ungdom) Kommuneplanens befolkningsprognoser generelt Levekårsforhold Prioritere flerbrukshaller framfor gymsaler ved nybygging og rehabilitering av skoler. Utbygging av idrettsanlegg i planlagte boligområder. Nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler og idrettsparker. Økt fokus på nye idretter og aktivitetstrender – gjennom anlegg med fleksible løsninger Idrettsanlegg skal gi mest mulig variert fysisk aktivitet per investerte krone. -

14 Investeringer anlegg - Det har vært gjort anleggsinvesteringer for kr. 75 mill årlig de siste 10 år. Det er kommet innspill til idrettsplanen om anlegg for kr. 2 – 3 milliarder. Byrådet satser kr. 950 mill i anleggsinvesteringer i planperioden 2010 – 2019. I tillegg kommer investeringer til hovedanlegg for svømming og stup.

15 Brutto investeringer på anleggstyper i planperioden
Idretts- og flerbrukshaller kr. 406 mill Spesialhaller kr. 80 mill Fotballanlegg kr. 235 mill Garderobeanlegg/idrettsbygg kr. 77 mill Andre tiltak som vannsport, motorsport, lysløyper, trimløyper, hestesport kr. 49 mill Nærmiljøanlegg/nærmiljøparker kr. 30 mill Friidrettsanlegg kr. 43 mill Hovedanlegg svømming og stup kr. 600 mill

16 Utvikling av eksisterende anlegg
Gir varierte, moderne og funksjonelle anlegg med kostnadseffektiv bruk og drift. Eksempler: Fyllingsdalen Stadion og Idrettshall, Fyllingsdalen bydel (2013) utvides med arealer for kampsport/dans/fysakelementer + klubbrom Løv Ham. Sees i sammenheng med ombygging av grusbanen til kunstgress + nærmiljøanlegg. Trond Mohns gave til Løv Ham for Lynghaugparken forutsettes å inngå i finansiering Stemmemyren Idrettsplass, Bergenhus bydel (2013) Videreutvikles til anlegg for breddefotball og arena toppfotball kvinner Laksevågshallen, Laksevåg bydel (2015) rives/rehabiliteres og bygges ut med tilleggsfunksjoner for turn og bordtennis Fana Stadion, Ytrebygda bydel ( ) påbegynnes og videreutvikles i slutten av perioden som hovedanlegg for friidrett og med mulighet for å spille toppfotball gress.

17 Utvikle idrettsparker
Plassert der folk bor og tilpasset fremtidige kollektivløsninger. Blir en kraft som møteplass på tvers av idrettsmiljøer og for befolkningen i bydelene. Gir variasjon, sambruk og er kostnadseffektiv i drift.

18 Idrettsparker som skal videreutvikles
Idrettspark på Slåtthaug i Fana bydel (2017)med ny flerbrukshall, utvikling infrastruktur for utendørs isbane, turløyper, rehabilitering av svømmehall og utvikling av fotball- og nærmiljøanlegg Idrettspark på Slettebakken, Årstad bydel (2018), utvikle fotball- og nærmiljøpark i tilknytning til Fysak, samt tilrettelegge for utvikling av tennisanlegg i privat regi Idrettspark Alvøen, Laksevåg bydel (2018)med utvikling av ny flerbrukshall og nærmiljøanlegg, turveier i tillegg til eksisterende fotball- og friidrettsanlegg Idrettspark på Myrdal i Åsane bydel( ) med ny stor flerbrukshall, ishall, klatring, turn og utvikling av utendørsarealer for fotball og nærmiljøanlegg

19 Byarena Byarena for innendørsidretter: Det er satt av 5 mill i idrettsplanen til lokalisering av tomt, reguleringstiltak og erverv av areal. Forutsetter privat finansiering og utbygging

20 Svømme- og badeanlegg Bergen skal være svømmebyen i Norge
Hovedanlegg for svømming og stup – ferdigstilles 2012 Rehabilitere og videreutvikle sjøbadene på Nordnes og Sandviken

21 Idrettshaller/flerbrukshaller/ idrettsbygg
I tilknytning til moderniseringsprogrammet for bergensskolen er det lagt inn følgende prosjekter som det samarbeides om mellom skole og idrett: Ny-Krohnborg idrettshall, Årstad bydel i 2011 Tunesflaten flerbrukshall, Ytrebygda bydel – 2012 Skjold flerbrukshall, Fana bydel ferdigstilles 2013 Ny flerbrukshall vurderes på Søreide, Ytrebygda bydel 2012 – 2013 Flerbrukshall ved Storlia Skole i Sædalen, Fana bydel, ferdigstilles i 2010 Bønes flerbrukshall, Fyllingsdalen bydel i 2010

22 Idrettshaller/flerbrukshaller/ idrettsbygg
Idretts-/flerbukshaller over tjenesteområde idrett: Ny flerbrukshall på Slåtthaug, Fana bydel enten i tilknytning til isanlegget eller som en selvstendig hall nærmere svømmehallen Utvidelse av Fyllingsdalen Idrettshall, Fyllingsdalen bydel Rivning/ombygging av Laksevåg Idrettshall, inkludert basishall turn og spesialhall bordtennis, Laksevåg bydel

23 Idrettshaller/flerbrukshaller/ idrettsbygg
Idretts-/flerbukshaller over tjenesteområde idrett: Ny stor flerbrukshall på Myrdal i Åsane bydel, Multifunksjonelt anlegg under prosjektnavn Arena Nord som kan ivareta arenafunksjon for topphåndball/-volleyball, samt inneholde elementer for turn, klatring og Fysak Krohnsminde, Årstad bydel, garderober, sosiale rom og aktivitetslokaler Flerbrukshall i Mulen, Bergenhus bydel i samarbeid med Varegg Flerbrukshall i Alvøen under prosjektnavn Arena Vest, Laksevåg bydel

24 Fysak/aktivitetsbygg
Bygges som en del av: Idrettsparken på Myrdal, Åsane bydel Fyllingsdalen Idrettshall/Laksevåg Idrettshall Fana/Ytrebygda bydel som en del av flerbrukshall på Slåtthaug eller som en del av Sandslihallen

25 Spesialhaller/anlegg innendørs
Turn, bordtennis, og klatring som tilleggshaller/-rom ved flerbrukshaller eller som selvstendige haller i idrettsparker Tilrettelegge for utvidelse av tennisaktivitet på Slettebakken i samarbeid med tennisklubber Bygningsmessige arealer/rom for kampsport og mindre idretter i haller Innendørs sandvolleyball som del av en idrettspark vurderes

26 Isanlegg Ny ishall på Myrdal (2013 – 2014), Åsane bydel
Slåtthaug Isanlegg (2013 – 2016) videreutvikles som et utendørsanlegg, men får nye garderober, servicearealer, drifts- og nye treningsarealer inne.

27 Vannsport Kajakkanlegg løses gjennom utvikling av et allerede eksisterende anlegg og/eller i samarbeid med aktuelle kommuner. Det er satt av kr. 5 mill i 2013.

28 Garderobeanlegg/idrettsbygg, eksempelvis:
Krohnsminde ( ), garderober, klubb- og sosiale rom Varden Amfi (2018) Nesttun idrettsplass (2010)

29 Andre utbyggingsprosjekter
Idretts- og næmiljøanlegg i Indre Sædal, Fana bydel (2019) Eikås motorsportsenter i Åsane bydel (2010), videreutvikles som regionanlegg for motorsport gjennom erverv av areal med utbygging i privat regi Rytter- og hestesportanlegg (2010), erverv av grunn, hjelp til planlegging og regulering. Privat utbygging, bruk og drift Anlegg i nye utbyggingsområder i slutten av planperioden Årlig avsetning til jogge- og lysløyper, eks.Fløyen (2010), Slåtthaug (2012),Totland-Frotveit m.fl. ( )

30 Nærmiljøanlegg- og parker
Nærmiljøanlegg/-parker, 19 ulike prosjekter ved idrettsparker, skoler og bo-områder Skansemyren, Bergenhus bydel (2013): utvikling av minipark for egenorganisert aktivitet Slettebakken, Årstad bydel fremdrift i forhold til deponisak Nesttun idrettsplass, Fana bydel (2011)

31 Anlegg toppfotball Videreutvikle Varden Amfi, Fyllingsdalen bydel (løpende) til toppfotball menn og kvinner Utvikle Fana Stadion, Ytrebygda bydel ( ) som en kombinert kamparena for toppfotball og arrangementsarena for nasjonale og internasjonale friidrettsstevner Utvikle Stemmemyren idrettsplass, Bergenhus bydel ( ) til kvinnefotball på toppnivå Legge om gressbanen på Myrdal i Åsane ( ) til kunstgress og videreutvikle banen i tråd med krav for spill i høyere divisjoner Utvikle gress- og grusbaner på Nymark til treningsfelt, Årstad bydel (2010) gress for toppfotball og talentutvikling kvinner og menn

32 Anlegg barne- ungdoms- og breddefotball
Baner som legges om fra grus til kunstgress: Leikvang, Åsane bydel (2010) Sandsli, Ytrebygda bydel (2019) Stemmemyren Idrettsanlegg, Bergenhus bydel (2013) Fyllingsdalen Stadion, Fyllingsdalen bydel, oppstart 2009 ferdig (2010) Ny fotballbane Topp/Hordvik, Åsane bydel (2012) Rehabiliteringsprogram kunstgress ( ) Arna Stadion, Arna bydel legges om fra gress til kunstgress ( )

33 Egne idrettsklasser i et utvalg av byens grunnskoler på ungdomstrinnet
Andre tiltak i planen Egne idrettsklasser i et utvalg av byens grunnskoler på ungdomstrinnet

34 Foreløpig fremdriftsplan
Planen er at: Komite for kultur, idrett og næring: Høring 12. mai kl.10-14, Idrettens Hus (Brann Stadion) Komiteen avgir innstilling 9. juni Bystyre behandling 22. juni

35 Idrettsplan for Bergen kommune 2010 - 2019
Visjon Idrettsbyen Bergen ”et steg foran”


Laste ned ppt "Idrettsplan for Bergen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google