Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Alvorlig sinnslidelse og vold – myter, realiteter og risikofaktorer Seminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Alvorlig sinnslidelse og vold – myter, realiteter og risikofaktorer Seminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Alvorlig sinnslidelse og vold – myter, realiteter og risikofaktorer Seminar Tverrfaglig Forum 30 januar 2008

2 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Holdninger og meninger blant folk flest omkring sinnslidelse og voldsrisiko

3 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Rådende oppfatninger (Link m.fl. 1992) I et telefonintervju var de spurte enige i at: 36 %: ”sinnslidende har økt sannsynlighet for å begå voldskriminalitet” 45 %: ”det er naturlig å være redd for sinnslidende” 52 %: ”det er viktig å huske at tidligere pasienter kan være farlige” 80 % støttet minst en av disse påstandene

4 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Rådende oppfatninger (forts.) (Phelan m.fl. 2001) Undersøkelse fra 1950 gjentatt i 1996 (USA) Større åpenhet og toleranse for sinnslidelser generelt Imidlertid, 2 ½ ganger så mange knyttet frykt for vold til alvorlig sinnslidelse Usikkerhet omkring årsaksforhold – effekt av medier eller nedbygging av institusjoner?

5 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Rådende oppfatninger (forts.) Risiko er knyttet til sinnslidelsen og voldsmønster ulikt befolkningen forøvrig Risiko også for vold mot tilfeldige offer / fremmede Økende fokus på risiko generelt og økt frykt for vold spesielt? Forventninger omkring risikovurdering og håndtering fra psykisk helsevern?

6 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Medias rolle Kritikkverdig vurdering/håndtering godt stoff Kriminaljournalisten tildelt oppgaven å dekke stoffet Resultat: tabloide overforenklinger og stereotypier –Psykiatrisk pasient blir mye rart –Og psykiatrien er en grei syndebukk?

7 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Medieoppslag Jakt etter syndebukker Stigmatisering? Dagsorden settes ikke ut fra faglighet Uttalelser fra fagfolk med utilsiktet effekt / som kan bidra til feilfokus

8 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Mulige følger av feilfokus: SUNNIVA ØRSTAVIK - generalsekretær i Rådet for psykisk helse i Aftenposten. 06.02.06 Hva skjer når vi setter likhetstegn mellom psykisk syk og farlig? Hva er det uttrykk for når det ropes om flere plasser i psykiatrien for å hindre drap og vold? Hva skjer med oss når vi lar fordommene mot psykisk syke styre? Og hva slags samfunn får vi da? Fagfolk og medier som bidrar til fokus på farlighet gjør mennesker med psykiske lidelser en bjørnetjeneste. Vi skaper dårlige tjenester til dem som trenger det mest. Og vi skaper et samfunn som er dårligere for alle.

9 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Våre utfordringer Bidra til bedre folkeopplysning – motvirke irrasjonelle oppfatninger Bli bedre på risikovurdering Bli bedre på håndtering av risiko

10 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Sinnslidelse og vold

11 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Hva snakker vi om? Hva mener vi med aggresjon og vold? Stort spekter i alvorlighet Ulike typer - viktige distinksjoner: Irritasjonsutløst eller instrumentell (normale) / Fryktutløst (psykotisk basert)

12 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Hvor farlige er egentlig mennesker med alvorlige sinnslidelser? Hva er voldsrisikoen i denne gruppen sammenlignet med befolkningen ellers?

13 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Hva vet vi? Det er en økt risiko for vold hos mennesker med alvorlige sinnslidelser De aller fleste i denne gruppen er imidlertid ikke voldelige Bidraget deres til den samlete samfunnsvolden er minimalt (under 5 %)

14 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Hva vet vi (forts.) Vedtak om tvungent psykisk helsevern med bakgrunn i farekriteriet – fare for andre – 4 % årlig Alvorlige sinnslidelser er sjeldne, og voldsproblemer er knyttet til avgrensete symptombilder, tidsvinduer og sosiale sammenhenger

15 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Hva vet vi (forts.) 17 % av drap i Norge er utøvd av personer ikke blir funnet tilregnelige på grunn av alvorlig sinnslidelse (ca 10 % schizofrene) Under 10% av drap i England begått av personer med psykosediagnose Det absolutte tallet synes ikke å øke over tid Det absolutte omfanget av slik vold synes å være likt i ulike nasjoner

16 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Økt voldsrisiko i ulike diagnostiske grupper (Swanson 1992) I befolkningen generelt 2 % Affektive lidelser 10-11% Schizofreni 12.5% Rusavhengighet ca.18% Sinnslidelse og rusavhengighet 20-35 %

17 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Andel leger som rapporterer å ha blitt utsatt for trusler og vold ( levekårsundersøkelsen 2004) Trussel om vold: 199351% 200455% Utsatt for voldshandling (er) 199324% 200429% (ikke signifikant forskjell)

18 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Andel andre yrkesgruppers eksponering for vold og trusler 96% av av personalet på en psykiatrisk akuttavdeling ( Lystaad 1993) 50% av barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere voldsutsatt på nåværende arbeidsplass (Skapaas og Hetle 1996) 59% av alle som arbeidet i HVPU (Rønning 1990)

19 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Risikomønster hos psykiatriske pasienter i behandlingssammenheng

20 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Aggresjonsproblemer hos inneliggende pasienter På landsbasis 6 % i akuttposter voldsproblemer 1 posten psykiatrisk klinikk 10 % av pas. (Mellesdal 2003) Under og i den første perioden etter innleggelse –20 % første døgn, 54 % første uke Sikkerhetsposter – de fleste pasienter utøvd vold – men i hovedsak lav alvorlighet Få pasienter står for det meste av volden Ulikt risikobilde innenfor og utenfor sykehus –Tilstands- / psykopatologiske faktorer predikerer best inne –Historiske og situasjonelle faktorer predikerer best ute

21 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Aggresjonsproblemer forts. ca % Utløst av konfliktøkende samhandling 60 Midler bruktfysisk angrep 50 trusler o.l.40 Målmot personale 80 Følger opplevd trussel 40 smerte 15 skade 5 Tiltak fastholding 20 medikasjon5 mek. tvangsmidler>1

22 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Vold og bruk av tvang i akuttpsykiatrien (Sintef 2006) Angrep på andre 6 % –2/3 av voldsutøvere var tvangsinnlagt –1/3 har schizofrenidiagnose Andel pasienter som er utsatt for: Fotfølging 6 % Skjerming 20 % Beltebruk 4 % Bruk av politi 3 %

23 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Risikomønster hos psykiatriske pasienter etter utskriving

24 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Aggresjonsproblemer hos utskrevne pasienter Gradvis redusert risiko første året etter innleggelse, ett år etter utskriving: samme risiko som i befolkningen ellers Ofre: de aller fleste er familie/venner (86 % av drapsofre i England)

25 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Voldsforekomst etter utskriving (Monahan m.fl. 2001) Obser vasjons periode Alvorlig sinnslid. ikke rus Alvorlig sinnslid. og rus Annen sinnslid. og rus Hele utvalget 20 uker10 %22%32 %19 % 1 år18 %31 %43 % 27 %

26 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Individuelle risikofaktorer for voldsutøvelse (Monahan m.fl. 2001) Diagnose Psykopatiske trekk Vrangforestillinger Hallusinasjoner Voldstanker og forestillinger Sinneproblemer

27 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Psykopatiske trekk og vold (Monahan 2001) Første 20 uker etter utskriving 1 års oppfølging Ikke psykopatiske trekk 13 %22 % Klare eller mulige psykopatiske trekk 38 %50 %

28 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Vrangforestillinger og vold (Monahan m.fl. 2001) Vrangforestilling er om trussel / kontrolltap 20 første uker1 år Ja12 %20 % Nei20 %29 %

29 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Opplevelse av trussel og at ytre krefter tar styring TCO – ( Threat/Control-Override) Hypotese om at svekkelse av dette systemet er knyttet til voldsproblemer. Leddspørsmål: Hvor ofte har du følt deg dominert av krefter som er utenfor din kontroll? Hvor ofte har du opplevd at tanker som ikke er dine egne blir plassert i hodet ditt? Hvor ofte har du opplevd at det er folk som ønsker å skade deg?

30 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Hallusinasjoner og vold (Monahan m.fl. 2001) Imperative hallusinasjoner Første 20 uker1 år nei17 %24 % ja28 %45 %

31 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Voldstanker og vold (Monahan m.fl. 2001) Voldstanker20 første uker1 år Nei16 %26 % Ja24 %37 %

32 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Sinneproblemer og forekomst av vold (Monahan m.fl. 2001) Sinneskåre Første 20 uker1 år Lav12 %18 % Moderat21 %28 % Høy24 %39 %

33 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Risikofaktorer og vurderingsmetoder

34 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri VURDERINGSSTRATEGIER Klinisk skjønn Statistisk tolkning av resultater fra tester eller skåreskjema (aktuarisk) Sjekklister for å forbedre klinisk skjønn (strukturert klinisk)

35 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Risikofaktorer statiske vs. dynamiske / person vs. situasjon Stabile (statiske) forhold som personlighet, livsstil, avvikshistorie Foranderlige (dynamiske ) forhold knyttet til tilstand Foranderlige (dynamiske forhold knyttet til livssituasjon

36 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Eksempler på aktuelle statiske faktorer Voldshistorie Rushistorie Sykdomshistorie Personlighetstrekk

37 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Psykopatiske trekk den risikofaktoren som slår sterkest inn PCL kortversjon: Overflatisk sjarm Storhetsideer Lyving og bedrag Manglende anger Manglende empati Tar ikke ansvar for egne handlinger

38 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri PCL kortversjon (forts.): Impulsivitet Dårlig atferdskontroll Mangler mål Uansvarlig atferd Ungdomskriminalitet Voksen antisosial atferd

39 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Eksempler på situasjonsfaktorer – sosialt miljø Holdninger, verdier, problemløsning Postkultur / atmosfære Regler - håndheving Trygghets- / angstnivå i personalgruppen

40 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Eksempler på situasjonsfaktorer – forts. Familiekonflikter Tilknytning til antisosialt miljø Økonomiske problemer Konfliktrelasjoner

41 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri HOVEDREDSKAP: HCR-20 H istorical C linical R isk- management 20 ledd

42 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Historisk / statiske faktorer Tidligere voldsatferd Tidlig debut av voldshandlinger Ustabilitet i forhold Problemer i arbeid og sysselsetting Rusmisbruk Alvorlig psykisk lidelse Psykopati Tidlig mistilpasning Personlighets - forstyrrelse Tidligere vilkårsbrudd

43 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Tilstandsfaktorer (kliniske) Manglende innsikt Negative holdninger Psykotiske symptomer Ustabilitet/impulsivitet Manglende behandlingsrespons

44 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Situasjonsfaktorer Manglende planer Eksponering for risikosituasjoner Manglende nettverk Manglende behandlingssamarbeid Stress

45 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Beskrivelse og håndtering av voldsrisiko (etter Webster m.fl. 1997) 1. Beskriv scenarier 2. Håndterings strategi 3. Prioritering Type voldRisikofaktorerInnsatsnivå AlvorlighetRegistreringUmiddelbare skritt Hvor nær i tidBehandlingRutiner for ny gjennomgang Frekvens/ varighet Overvåking SannsynlighetOffersikkerhet

46 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Hva bør en strukturert klinisk vurdering konkludere med? Vurdering av risikonivå (lavt – moderat – høyt) Risikohåndtering Risikokommunikasjon

47 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Vurdering, formidling og håndtering av voldsrisiko Hvordan kan vi sikre nødvendig flyt av viktige opplysninger? Ønsket standard for behandlingsmiljøer innen psykisk helsevern? Opplæringsprogram – Kompetansesenterets rolle

48 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Vurderingsmetoder for en travel hverdag Lett å lære Tar liten tid Gir grunnlag for raske vurderinger

49 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Korttidsvurdering – Brøset Violence Checklist (BVC) 6 atferdsledd som samlet sier noe om sannsynlighet for vold neste døgn Lett å lære og bruke – og høy enighet mellom ulike skårere Sammenlignet med andre vurderingsredskap høy treffsikkerhet Dette gjelder særlig at den er sensitiv – fanger opp mange risikopasienter – få falske negativer Imidlertid - mange falske positive – dvs. falske alarmer

50 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri BVC forts. BESTÅR I FØLGENDE LEDD: Forvirring Irritabilitet Brautende atferd Verbalt truende atferd Fysisk truende atferd Angrep på gjenstander

51 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Voldsrisiko sjekkliste -10 (V – RISK – 10) Norsk utviklet sjekkliste for utskriving av pasienter ved akuttposter Mål: bidra til å –identifisere potensielt ”farlige” pasienter –førebygge og redusere aggresjon og vold Sjekklisten som er ment å supplere klinisk skjønn og teamvurderinger Ambisjon: enkel å bruke, tidseffektiv, reliabel og valid MEN: data på hvordan sjekklisten ”virker” er ennå ikke publisert

52 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri (V – RISK – 10) forts. BESTÅR I FØLGENDE LEDD: Tidligere og/eller aktuell vold verbale eller fysiske trusler rusmisbruk psykisk lidelse Personlighetsforstyrrelse Manglende innsikt Mistenksomhet Manglende innlevelse (empati) Urealistisk planlegging Stress (-situasjoner)

53 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Rundskriv IS-17/2004 at pasienten er vurdert som utskrivningsklar. o Er det i forbindelse med utskrivningen gjort en vurdering av selvmordsfare og/eller en vurdering av farlighet i de tilfeller der dette har vært en problemstilling ved innleggelse eller i løpet av oppholdet?

54 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Rundskriv IS-15/2006 Samarbeid mellom politi og helsetjeneste omkring varsling, begjæring, bistand, utveksling av informasjon og taushetsplikt.

55 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Rundskriv IS-9/2007 fra Sosial og Helsedirektoratet Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy Hensikt: øke bevissthet og kunnskap omkring risikovurderinger Særlig aktuelt for DPS, poliklinikker, sykehusposter, men også avtalespesialister.

56 Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Linker www.forensic.no www.kompetanse-senteret.no www.medisin.ntnu.no/psykiatri/broset www.shdir.no www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Riskbedom ningar-inom-psykiatrin---kan-vald-i- samhallet-forutsagas/www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Riskbedom ningar-inom-psykiatrin---kan-vald-i- samhallet-forutsagas/


Laste ned ppt "Ragnar Urheim, Kompetansesenter for Sikkerhets-, Retts- og Fengselspsykiatri Alvorlig sinnslidelse og vold – myter, realiteter og risikofaktorer Seminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google