Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiendom og administrasjon. Eiendom: Programområdet omfatter følgende resultatområder: z Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiendom og administrasjon. Eiendom: Programområdet omfatter følgende resultatområder: z Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiendom og administrasjon

2 Eiendom: Programområdet omfatter følgende resultatområder: z Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendom z Planlegging og utbygging av nye byggeprosjekter innen eiendom Administrasjon: Programområdet omfatter følgende resultatområder: z Overordnet ledelse z Støtteenheter z Utadrettede funksjoner (overformynderi, kemner) z Politisk styring og kontrollorganer z Eiendom (dvs internhusleie og forvaltningsutgifter eiendom)

3 3 Befolkningsprognose Figuren viser antatt vekst i aldersgrupper som er sentrale for kommunens tjenesteyting. Frem mot år 2020 forventes et stabilt antall barn i barnehagealder. Antall elever i grunnskolen øker markant. Gruppen de yngste eldre og de over 90 år øker kraftig.

4 Eiendom bilde

5 5 Mål for Eiendom Eiendom skal være kommunens strategiske kompetansesenter innenfor forvaltning og utvikling aveiendom Eiendom skal legge tilrette for gode beslutningsprosesser så vel i forvaltning som i utviklingsprosjekter innen bygge- og anleggsprosjekter Eiendom skal planlegge og gjennomføre bygge- og anleggsprosjekter i tråd med politiske vedtak (HP) Eiendom skal utvikle og ivareta kundenes/brukernes behov for gode og effektive lokaler til lavest mulig kostnad for derigjennom å skape best mulig rammevilkår for brukernes virksomhet over tid Eiendom skal ivareta og utvikle den realkapital som ligger i kommunens eiendomsmasse Eiendom skal sikre en kostnadseffektiv eiendomsforvaltning

6 6 Organisering av Eiendom

7 7 Beskrivelse av tjenesten Utbygging lPlanlegging og gjennomføring av bygge- og rehabiliteringsprosjekter lStørre prosjekter under planlegging/utførelse  Bærum Idrettspark på Rud  Høvik skole – rehabilitering/nybygg  Bekkestua skole – rehabilitering  Gl. Drammensvei – boliger med service  Dønskiveien – boliger med service  Solvik – bo- og behandlingssenter  Vangkroken – omsorgsboliger (PU)  Velferdsboliger mm

8 8 Beskrivelse av tjenesten Teknisk drift lTilstandsvurderinger etter NS 3424 lVedlikeholdsplanlegging og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter lTeknisk driftssentral – styring av tekniske anlegg lUtomhusanlegg – vinterdrift/sommerdrift/lekeapparater lInternkontroll (brann-elektro-lekeapparater-legionella-radon med mer) lEnergiøkonomisering – klimatiltak

9 9 Beskrivelse av tjenesten Eiendomsservice lGjennom vaktmestertjenesten forestå daglig drift av eiendommene zEnkle tekniske tjenester zService- og brukeroppgaver zServicesentral – eksterne tjenester lUtfordringer zRestrukturering av tjenestene – teknisk drift/bruker- og serviceoppgaver

10 10 Beskrivelse av tjenesten Renhold lAnsvar for renholdstjenestene i kommunale formålsbygg zRenhold i egen regi ca. 45% zInnkjøp av renhold gjennom konkurranse ca. 55% lUtfordringer zOppfølging av renholdskvaliteter etter INSTA 800 zOppfølging av leverandører

11 11 Beskrivelse av tjenesten lUtleie av ca. 1 700 boliger zVelferdsboliger zOmsorgsboliger zInnføring av ”gjengs leie” lAnskaffelser boliger - kjøpe/samarbeid med utbygging om nybygg lBOSO – (boligsosialt handlingsprogram -samarbeid med Husbanken) lSøknad om tilskudd/lån fra Husbanken lVedlikehold/brukertilpassinger/oppussing ved leietakerskifte Bolig

12 12 Beskrivelse av tjenesten lIvaretakelse av grunneierfunksjonen i Bærum z2485 grunneiendommer lKjøp og innleie av eiendom lSalg av eiendom lUtleie av næringseiendom zCa.185 leieforhold zFå rent kommersielle leieforhold lUtvikling av eiendom Næringseiendom

13 13 Beskrivelse av tjenesten Administrasjon/Fellestjenester Personal Økonomi (prosjektøkonomi og driftsøkonomi) Miljø og klima (ENØK-tiltak) Anskaffelser – kontraktsoppfølging Forvaltning-drift og vedlikeholdssystem (FDV-system) – Plania Prosjektstøtte Kvalitetssystemer (TKL-system) - internkontroll

14 14 Resultatavtale 2011

15 15 Målekart eiendom

16 16 Nøkkeltall Kostra - storbyene

17 17 Utfordringer i årene som kommer lSikre at BK har godt planmessig vedlikehold av eiendomsmassen lSikre god oppfølging av leverandører lSikre god planlegging av bygge- og rehabiliteringsprosjekter lSikre god energi- og miljøledelse lSikre nødvendig faglig kompetanse

18 Administrasjon

19 19 Administrasjon består av lOverordnet ledelse lStøtteenhetene lUtadrettede funksjoner zKemner zOverformynderiet zRådene og krigsberedskap lPolitisk virksomhet lNærstøtte til ledere lDeler av tjenestelederenes funksjon PO 16

20 20 Programområde 16 – Administrasjon Fordeling av kostnader Drift av PO 16 Felles for hele kommunen Kurs Opplæring Forsikringer Prosjekter KS-kontingent Lærlinger Lisenser Porto og post Ansattegoder m.m.

21 21 Programområdets mål for 2012 Innen utgangen av 2012 skal: lAlle effektiviseringstiltak som er beskrevet i HP være igangsatt. lOvertallige medarbeidere være ivaretatt i henhold til kommunens retningslinjer for omstilling. lRammebetingelsene for oppstart av Kunnskapssenteret i Sandvika være avklart og planer for oppstart 2013 laget. lEn overordnet strategi for kommunens planprosesser være utarbeidet.

22 22 Overordnet ledelse - kommunalsjefene l 7 kommunalsjefer (inkl eiendomssjef) zProgramområdene: grunnskoleopplæring, barnehager og barnevern, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester, tekniske tjenester, kultur, plan og miljø, Eiendom l Roller og funksjoner zStrategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. l Delta i ledermøte l Representerer rådmannen i politiske utvalg l Initiere og følge opp politiske saker zOperativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger l For ca 200 tjenesteledere l Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt l Personalleder, arbeidsgiver for tjenesteledere Rådmannen Kommunal- sjefene Tjenester og forvaltning

23 23 Overordnet ledelse - direktørene l4 direktører: zUtvikling, økonomi, arbeidsgiver, spesialoppgaver lRoller og funksjoner zStrategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet. l Ansvar for kommuneovergripende funksjoner l Delta i ledermøte l Representerer rådmannen i politiske utvalg l Initiere og følge opp politiske saker zOperativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger l For 14 støtte-enheter l Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt l Personalleder, arbeidsgiver for tjenesteledere Rådmannen Direktørene Kommune- overgripende stabsfunksjoner

24 24 Sentralt organiserte støttefunksjoner

25 25 Beskrivelse av tjenestene Støttefunksjonene lDe funksjonene som må ivaretas for at ledere og ansatte i utadrettet tjenesteyting og forvaltning skal kunne gjøre jobben sin effektivt lFørstelinjefunksjoner; lokal organisering - nærstøtte Støtte til daglig ledelse og tjenesteyting - på tvers av administrative fag/funksjoner lAnnenlinjefunksjoner; sentral organisering – støtte-enheter Rådgivnings-, veilednings- og driftstjenester - mer sporadisk kontakt lStøttefunksjonene gir faglig bistand og er kompetansesentra for ledelsen Grensesnitt mot linjen zØkonomi-, personal-, resultatansvaret og beslutningsmyndigheten ligger til lederne i linjen zLinjen har ansvaret for styring, iverksetting av overordnede strategier og utvikling av tjenester og driftsorganisasjon

26 26 Nøkkeltall Antall årsverk administrasjon Antall årsverk – strategisk ledelse, sentralt organiserte støtteavdelinger og nærstøtte til toppledelsen

27 27 KOSTRA 2010

28 28 Målekart administrasjon

29 29 Utfordringer i årene som kommer lOpprettholde god kvalitet til tross for reduserte rammer lLedelse og omstilling lEtablere nytt kunnskapssenter i Sandvika lNye felles systemløsninger – holder på å implementere LØP, planlegger utskifting av økonomisystemet lPensjon lSikre helhetlig kvalitet - Lean som metode? lOverformynderiet skal overføres til staten

30 30 Styringsdokumenter lKommuneloven lForvaltningsloven lIKT strategi lKommunikasjonsstrategi lAnskaffelsesstrategi lArbeidsgiverstrategi mot 2020


Laste ned ppt "Eiendom og administrasjon. Eiendom: Programområdet omfatter følgende resultatområder: z Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google