Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetente barn og unge Kursrekke 3 2.Samling 28.okt.2008 KOMPETANSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetente barn og unge Kursrekke 3 2.Samling 28.okt.2008 KOMPETANSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetente barn og unge Kursrekke 3 2.Samling 28.okt.2008 KOMPETANSE

2 Program 1.arbeidsøkt for deltakerne: Erfaringsutveksling fra mellomperioden Etterlesing fra 1.samling 2.arbeidsøkt for deltakerne: Kompetansebegrepet Lunsj Kompetente barn og unge – Kompetansebegrepet i lys av verdiforankring, menneske- og læringssyn, nye læreplaner og praksis” v/ Ruth Ingrid Skoglund 3.arbeidsøkt for deltakerne: Kompetanse Metoderefleksjon Hva skal skje på egen arbeidsplass fram til neste samling? et kompetente barn

3 Høydepunkt Virkeligheten vår blir skapt av det vi fokuserer på og måten vi snakker om dette på Vi har en innebygd trang til å fokusere på problemer, - det som er negativt, det vi ikke får til, det vi mangler osv. Fokus på det vi får til (våre suksesser) gir stolthet og energi og gir oss kunnskap om hvordan vi kan få til mer av det som er bra

4 Høydepunkt-intervju Organisering: Gå sammen i par Del I Oppgave: Bruk 5 – 7 min. hver og fortell hverandre om en positiv ting som skjedde i mellomperidoen i forbindelse med planlegging eller gjennomføring av arbeidet med verdier i personalet. - hva skjedde? - hva gjorde at det var et høydepunkt? - hva gjorde du? - hvordan virket det på de andre? - hva gjorde de andre? - hva bidrog mest til høydepunktet?

5 Høydepunkt- intervju forts. Organisering: Hel gruppe Del II Oppgave: Nå skal hver og en fortelle den andre sin historie. Den som eier historien skal ikke kommentere. Bruk 5 – 7 min. på hver historie

6 Individ Verdier Fellesskap Individuell praksis Fellesskapets praksis Individuell læring Org. læring I.v. F.v P3 P1 P2

7 Individ Kompetanse Fellesskap Individuell praksis Fellesskapets praksis Individuell kompetanse Org. kompetanse I.v. F.v P3 P1 P2

8 Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner. Kunnskapsløftet, Det arbeidende mennesket

9 KOMPETENTE BARN OG UNGE I BARNEHAGE OG SKOLE Kurs i Bergen kommune høsten 2008 v/ Ruth Ingrid Skoglund 07.07.2014 9

10 HVORFOR SETTE FOKUS PÅ BARN OG UNGE SOM KOMPETENTE? Begrepet kompetent – kompetanse – hva innebærer det? Det kompetente barn - kompetent til hva? Synet på barnet og på læring Læringsbegrepet – utfordret i tilknytning til Kunnskapsløftet – og ny Rammeplan for barnehagen. 07.07.2014 10

11 BARNET ER KOMPETENT: Barnet er subjekt – en person med og skaper egen identitet Barnet er født relasjonelt, søker kontakt og samspill Barnet er aktivt handlende, undersøkende, utforskende Barnet er meningssøkende og meningsskapende Barnet er sårbart og utlevert til ”verden”. 07.07.2014 11

12 ”DET HANDLER OM Å LEVE” Hva bidrar til helse og livskvalitet? Hva gjør oss syke/ funksjonsudyktige? Hva bidrar til pedagogisk invalidisering? Hva bidrar til kompetansefremmende læring? Befring, 2007 07.07.2014 12

13 ET HELHETLIG LÆRINGSPERSPEKTIV Viktig – kunnskap og erkjennelse om barns læring og utvikling må stadig vurderes (kritisk) opp mot offisielle mål og funksjoner barnehage og skole skal ha. Tredelt målsetting: a)Tilpasset opplæring for alle ut fra hensynet til barnas beste b)Ivareta barns rett til et etisk troverdig, impuls-givende og oppvekstfremmende miljø c)Videreføre sentrale verdier i kultur og samfunn som likestilling, demokrati og vern om enkeltmenneskets integritet. 07.07.2014 13

14 LÆRING I ET HELHETLIG PERSPEKTIV Befring 2007 H OLDNINGSLÆRING ( HOLDNINGSLAGER ) Atferdslæring Kognitiv læring Sosio- emosjonell læring 07.07.2014 14

15 LÆRING ER EN TOTALPROSESS Alle kan lære- livslang læring Læring er en totalprosess av sammenvirkende funksjoner som omhandler atferd, kognitive, sosiale og emosjonelle egenskaper og holdninger både til seg selv, til andre, til arbeid, læring, idèer, og livsytringer. Læring er knyttet til situasjoner, sosiale og kulturelle sammenhenger Mennesket er intensjonalt – aktør og konstruktør i eget liv, læring og utvikling. Læring må være meningsfylt Læring innebærer også medlæring 07.07.2014 15

16 KOMPETANSEFREMMENDE PEDAGOGIKK Helhetlig pedagogisk teori med fokus på forhold som er vesentlige for å realisere en god barnehage og skole for alle: Oppvekst og forebyggingsansvar (beskyttelse, utvikling/ læring og deltakelse) Verdig og inkluderende skolemiljø Kompetanseorientering Opplegg for læring og liv Anerkjenning og oppmuntring Positiv fokusering 07.07.2014 16

17 VERDIG OG INKLUDERENDE BARNEHAGE – OG SKOLEMILJØ Alle barn skal få oppleve respekt omsorg og rettferdighet. En sentral pedagogisk oppgave å skape et trygt, inkluderende og raust oppvekstmiljø for alle barn. Hensynet til det enkelte barns ve og vel er overordna alle andre hensyn. Handle til beste for alle barn Barn trenger vern om selvrespekt og følelse av egenverdi – personlig integritet Mangfold innebærer berikelse 07.07.2014 17

18 EN PEDAGOGISK RELASJON ER EN ANERKJENNENDE RELASJON Anerkjennelse – likeverdig subjekt – enkeltmenneskets ukrenkelige verdi Barn som medmenneske. Barnets utvikling er avhengig av anerkjennende relasjoner. Anerkjennende relasjoner - grunnleggende kvalitetskjennetegn for pedagogisk handling. Pedagogisk relasjon – en relasjon som har sitt eget opphav, ikke effekt av noe annet, men er noe eget i seg selv, allerede i utgangspunktet. Pedagogisk relasjon – ikke avledet fra sosiale, politiske eller økonomiske omstendigheter. Respekt for barnets personlighet, opplevelsesverden - barns perspektiv 07.07.2014 18

19 ANERKJENNENDE RELASJONER – FORUTSETING FOR GOD LÆRING Personlige mål, verdsetting, anerkjenning og oppmuntring er nært relaterte begreper. Oppmuntring - oppløftende støtte og positive tilbakemeldinger stimulere ønskelige læringsaktiviteter Gleden ved å få noe til. Oppleve seg selv på en positiv måte og oppmuntre til optimisme og pågangsmot og energi. Barnets verdsetting av seg selv grunnlag for positivt selvbilde – andres kjærlighet og anerkjennelse stor betydning. 07.07.2014 19

20 KOMPETANSEORIENTERING Kompetanseorientering – klargjøre hvilke former for læring og opplæring som bør ha prioritet. Kompetanseorientering: grunnlag for operasjonalisering av barnehagens og grunnskolens oppgave: Å hjelpe barn og unge til å bli funksjonsdyktige (livsdyktige??) i sin hverdag og bidra til at de blir parate til å møte framtidas utfordringer og påkjenninger. (Befring 2007) (min parentes) 07.07.2014 20

21 KOMPETANSEMÅL Stort repertoar av kunnskap, praktisk dyktighet og holdninger Livskompetanse Etisk og moralsk kompetanse (lære ansvar for andre) Operasjonell kompetanse, lese, skrive regne, samtale (digital kompetanse) Allmenn og individuell kompetanse Sosio-emosjonell kompetanse Krever et allsidig barnesentrert læringsmiljø, samhandling med hjemmebakgrunn, nærsamfunn, arbeids- og kulturliv. Hindrer passivisering og isolasjon av skolens virksomhet 07.07.2014 21

22 GODE LÆRINGSSITUASJONER OG GRUNNLEGGENDE LÆRINGSEFFEKTER. Positiv energi blir utløst av gode opplevelser, kan føre barn og unge inn i gode læringsspiraler i motsetning til mangelfull mestring, hemmende holdninger og lært hjelpeløshet. Læring må ha mening Utvikling av personlig kompetanse Utvikling av personlig livsmestring Å ha tiltro til egne evner og mulighet til å påvirke eget liv og sette egne mål 07.07.2014 22

23 ET LITE LYS KAN ENDRE ET HELT LIV Anerkjennende og positiv grunnholdning medfører gjerne større åpenhet og respektfull interesse for mangfold og variasjon hos barna Diagnostisering kan være både nødvendig og viktig, men enhver pedagog har ansvar for å se barnet i et helhetlig perspektiv. Kartlegge løfterike egenskaper hos barnet. Gi barnet tro på egen kompetanse. 07.07.2014 23

24 HVA ER Å VÆRE EN KOMPETENT PEDAGOG? Å se barnet – anerkjennende relasjoner, ikke en profesjon, men en relasjon ( Se Tone Sævi) Foreldre og lærere er barnets beskyttere – fordi de mer enn andre voksne verner barnet på en omtenksom måte og ser hele barnets ve og vel. Pedagogisk relasjon – intensjon om å forstå barnets liv og situasjon bedre. Å se barnets kompetanse – og bidra til å videreutvikle allsidig kompetanse Å drøfte hva som er god læring i barnehage og i skole – og vite hva som er forutsetning for at god læring skal skje. Å arbeide målrettet for at alle barn skal lære og være kompetente. 07.07.2014 24

25 ER BARNEHAGEN OG SKOLEN ET BERIKENDE STED Å VÆRE? Skaper vi et ”berikende” livs – og læringsmiljø? Barnet trenger å bli møtt med positive forventninger for å kunne utvikle livsoptimisme og pågangsmot. trenger å bli møtt med tillit tiltro for å utvikle selvtillit og tro på egen læring trenger å vite at de er verdifulle for å kunne utvikle selvrespekt og tro på egen kompetanse. trenger å vite at den enkelte er viktig for læringsfellesskapet og for hverandre. 07.07.2014 25

26 LITTERATUR: Eide, B. og Winger, N. (1996) Kompetente barn og kvalifiserte pedagoger i den nye småskolen. Befring, E. (2007).”Kva er det som som gjer den gode skolen god?” Den forløysande pedagogikken som vegvisar for ein kvalitetsskole. I: Kaldestad, O.H; Reigstad, E; Sæther, J; Sæthre, J. (red). Grunnverdier og pedagogikk. Sævi, T. (2007) ”Den pedagogiske relasjonen – en relasjon annerledes enn andre relasjoner”. I: Kaldestad, O.H; Reigstad, E; Sæther, J; Sæthre, J. (red). Grunnverdier og pedagogikk. Bae, B. (2006) Å se barnet som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehagen. Rammeplanen for Barnehagen (2006) Kunnskapsløftet (2006) 07.07.2014 26


Laste ned ppt "Kompetente barn og unge Kursrekke 3 2.Samling 28.okt.2008 KOMPETANSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google