Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verneplan for privatarkiver –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verneplan for privatarkiver –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verneplan for privatarkiver –
Erfaringer og tanker Arne Skivenes LLPs seminar 3.feb.2002, Lillehammer © Bergen kommune

2 Erfaringer - Hordalandsundersøkelsen 1980-85 Resultater Metoder
Evaluering Verneplanarbeid Lokalhistorisk Arkiv i Bergen 1987 – dd. Prosjektarbeid … © Bergen kommune

3 Verneplan som verktøy -
Fordeler Ulemper Utfordringer En vei ? © Bergen kommune

4 1: ”Hordalandsundersøkelsen”
©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune

5 Hordalandsundersøkelsen
”Nærings- og organisasjonsarkiv i Hordaland” Kartlegging av ikke-offentlig arkivmateriale i Hordaland Fase 1: Eksisterende bedrifter 1982 Fase 2: Nedlagte bedrifter 1984 Fase 3: Organisasjoner, eksisterende og nedlagte 1985 Mål: grunnlag for verneplan for næringsarkiv © Bergen kommune

6 NOH: styringsgruppe John Ragnar Myking, Statsarkivet i Bergen, leder
Arne Skivenes, Bergen Byarkiv Sofie Rogstad, Norsk Privatarkivinstitutt Helge W. Nordvik, Historisk Inst. UiB Fritz Hodne, Seksjon for økonomisk historie, NHH © Bergen kommune

7 NOH - målsetting Totalregistrering – fange opp hele bredden i nærings- og organisasjonsstrukturen i området Kvantifisering av resultatet Overføringsverdi Fokusere på metoder og prinsipper Verneplan © Bergen kommune

8 NOH - medarbeidere Anders Haaland, fase 1 + planlegging av hele prosjektet Matti Goksøyr, fase 2 Helge Skaar, fase 3 Ragna Brakstad Cecilie Skauge Knoph Jørn Y. Leipart (databehandling, fase 3) © Bergen kommune

9 NOH - faser Faseinndeling begrunnet i:
Deling bedrift – organisasjon, praktisk tilnærmingsmåte, samarbeid med annen organisasjonsundersøkelse Eksisterende bedrifter – krever en bred kostnadseffektiv spørreundersøkelse Nedlagte bedrifter – krever detektivarbeid og dybdestudier © Bergen kommune

10 NOH - prosjektets karakter
Registrering eller innsamling? Et rent registreringsprosjekt – kun innsmaling ved åpenbar fare for ødeleggelse Basis for prioritert verneplan Verneplan forutsatt utarbeidet etter prosjektets slutt. © Bergen kommune

11 NOH - finansiering Universitetet i Bergen Norsk Privatarkivinstitutt
Hordaland Fylkeskommune Norsk Kulturråd Nansenfondet Bergen Kommune Bergen Byarkiv (infrastruktur + 37 mndverk arbeid) Statsarkivet i Bergen (infrastruktur + sekretariat) © Bergen kommune

12 NOH - Fase 1: Utvalg Metodiske problemer Gjennomføring Bearbeiding
Resultat © Bergen kommune

13 NOH fase 1 - avgrensning Utgp: totalregistrering all eksisterende næringsvirksomhet ville gitt: bedr. og selvst. næringsdr 3500 bønder Fiskere (tidl. Registrert) Må reduseres til ca enheter for å kunne håndteres innen realistiske rammer © Bergen kommune

14 NOH – 1: avgrensningskriterier
Kildesituasjonen? Norges Handelskalender Bransjetilhørighet? Prinsipielt/praktisk Geografisk? prinsipielt Størrelse? Prinsipielt/praktisk Statistisk utvalg? > nye overrepresentert Alder? 1950/51 > 3000 enheter/spm om bevaringsverdi © Bergen kommune

15 NOH 1 : grupper som falt ut:
Leger, tannleger, Jordbruk Skogbruk Fiske Drosjebileiere M.fl. © Bergen kommune

16 NOH 1: Rev. målgruppe: Alle private bedrifter og selvstendige næringsdrivende registrert i Handelskalenderens 1980-utgave, som også var i aktivitet før 1951 Unntatt: Bedrifter som hadde besvart Fiskeriundersøkelsen og Bedr.hist.senter Unntatt: Statlige og kommunale bedrifter Unntatt: Filialer med hovedkontor i fylket © Bergen kommune

17 NOH 1: Praktiske problemer:
Ufullstendig aldersangivelse i Handelskalenderen Navneendringer og reetableringer Endringer i kommunegrensene Flytting resultat: 2927 enheter. © Bergen kommune

18 NOH 1: Virkemidler: Spørreskjema: enkelt, brukervennlig, tospråklig, 1 side, navn/adr utfylt Følgeskriv med kortfattet orientering Utsendingskonvolutt med avsender Frankert svarkonvolutt Dataproduserte adresselister og -lapper 2 purreskriv Presseomtale © Bergen kommune

19 NOH 1: Gjennomføring (1) 5.mai: 2927 spørreskjema utsendt
1.juni: 515 svar + 68 retur mottatt (18%) 1.juni: 1. Purring: ”svar uansett om dere har noe” 796 svar + 17 returer (34%) August: 2. Purring (telefon vs brev) 272 svar + 13 returer (18 %) Til sammen 1583 svar , 54/56% © Bergen kommune

20 NOH 1: Gjennomføring (2) August: telefonpurring av 323 utvalgte
Tidkrevende, vanskelig å finne frem til rette vedkommende Psykisk enerverende å måtte presentere prosjektet gang på gang for feil person 100 timer medgikk til å få kontakt med 179 bedrifter – ga 144 svar © Bergen kommune

21 NOH 1: reaksjoner Oppr. Adresseliste - sum opphørte foretak
Reellt utvalg ( = virksomme bedrifter) Mottatte reaksjoner Reell svarprosent 2927 - 354 2573 1729 67,2 % © Bergen kommune

22 NOH 1: usikkerhetsfaktorer
Mange svar vanskelige å tolke Mange svar ufullstendig utfylte Problematisk kategorisering Konsistens i tolkning av stort materiale Tabellene definert etter at svarene var avgitt Svarene er manuelt behandlet (1981) © Bergen kommune

23 NOH 1: Arkivenes alder Ikke arkiv Siste 10 år (1970-81) 1950 – 1969
1920 – 1949 1900 – 1920 Før 1900 Mangler tidsangivelse Total svar Arkiv eldre enn 10 år: 355 468 179 321 89 76 241 1729 486 dvs 28 % © Bergen kommune

24 NOH 1: Næringsgrupper 1. Jordbruk, fiske etc (eldre enn 1920: 2) 12
2. Bergverk (1) 9 3. Industri (26) 356 4. Kraft- og vannforsyning (1) 2 5. Bygg og anlegg (2) 110 6. Varehandel, hotell og restaurant (66) 838 7. Transport, lagring (14) 97 8. Bank, forsikr, forr. tjenesteyting (54) 160 9. Off., sos. og privat tjenesteyting (5) 102 © Bergen kommune

25 NOH 1: Omfang (1) svar: 1729 svar totalt 1256 svarte at de hadde arkiv
588 oppga omfang Samlet oppgitt omfang er hyllemeter, 102 m2 og 10 m3. © Bergen kommune

26 NOH 1: omfang (2) stipulert
Oppgitt for 588 svar Stip. For 677 med arkiv, men uten oppgitt omfang Stip for ikke svart Svar fra tidl undersøkelser Stipulert omfang bedr.arkiver © Bergen kommune

27 NOH 1: geografisk fordeling
uts 5000 Bergen Øvrige Bergen 413 Total Bergen 1859 Askøy Austevoll Austrheim Bømlo Eidfjord Etne Svar hm før 69/arkiv (176) (21) (217) ( 1) 8 - 4 - (6) (1) © Bergen kommune

28 Uts. Fusa 43 Kvam 88 Modalen 4 Odda 65 Os 52 Osterøy 35 Voss 102
Sum landkomm. 968 Sum Hordaland Svar hm før 69/ar (1) (11) (7) (6) (4) (16) (121) ( © Bergen kommune

29 NOH 1 Dokumenttyper Opplyst om dokumenttyper 1098 100%
Styreprotokoller % Kopibøker % Journaler % Korresp./Saksarkiv % Regnskap % Lønnsmateriale % Produksjonsoppgaver % Annet % © Bergen kommune

30 NOH 1 - kjennetegn Store totaltall
Viktigheten av strategisk tenkning, tilrettelegging Samsvar spørsmål – tabeller Lokaltallene forholdsvis håndterlige © Bergen kommune

31 NOH 2 Nedlagte bedrifter
Problemer: Svært høyt antall, trolig flere enn eksisterende Det finnes ingen oversikt over dem Vurdering av viktighet krever svært mye kunnskap Det er arbeidskrevende å finne informanter Kontakt er svært arbeidskrevende, som regel individuell © Bergen kommune

32 NOH 2: Metode: dybdeundersøkelser
1) Utvalgte bransjer: Handelsfirmaer i Bergen Tekoindistrien i Hordaland Meierier i Nordhordland Hermetikkindustrien i Hordaland (Jern- og metallindustrien) © Bergen kommune

33 NOH 2 - dybdeundersøkelser
2) Geografisk tverrsnitt En utvalgt kommune: Osterøy Et næringsmiljø i Bergen: Bryggen Tillegg: ”Loftsrydning” i Sandviks- og Skuteviksboder (3) Tverrsnitt i tid Bedrifter av en viss størrelse 1914 og 1935) © Bergen kommune

34 NOH 2 teoretiske problemer
Hva er en nedlagt bedrift? Mange slags grensetilfeller. Tvilstilfellene er tatt med. Bedriftsidentitet. Symmetriske fusjoner Usymmetriske fusjoner Endring av navn, eier, lokaler, bransje Prioritering. Alder, varighet (1945), betydning © Bergen kommune

35 NOH 2 Utvalg Handelsfirma
Virksomhet mellom 1880 og 1980 > punktstudier 1876, 1917 og 1945 Tidspunktene definert av kildesituasjonen 292 firmaer aktuelle, delt i to prioritetsgrupper 1.prioritet : dekke 1900 – 1945. Resultat: = 91 firmaer utvalgt © Bergen kommune

36 NOH 2 – utvalg tekoindustri
Virksomhet mellom 1880 og 1980 176 bedrifter registrert Enklere kildesituasjon (Sigurd Grieg: Norsk Tekstil mfl) Nedlagt etter 1945 Resultat: 92 bedrifter utvalgt. © Bergen kommune

37 NOH 2 – utvalg meierier I alt har det eksistert ca 185 meierier i Hordaland I 1980 kun 9 igjen Stor grad av ensartethet, > utvalg Nordhordland, i alt 66 stk Tatt ut nedlagt før 1945 pluss Osterøy Resultat: 47 bedrifter utvalgt © Bergen kommune

38 NOH 2 utvalg hermetikkind.
I alt har eksistert ca 40 produksjonsanlegg og et langt større antall firma Konkurser og driftsstans et stort problem Resultat: 25 bedrifter utvalgt, både eksisterende og nedlagte © Bergen kommune

39 NOH 2 utvalg Osterøy Sammensatt næringsliv
Svært positive samarbeidsforhold med kommunen Ønsket å gjennomføre programmet fullt ut, uten reduksjoner. Prosjektets største innsats. Resultat: 240 bedrifter/selvstendige næringsdrivene (utenom primærnæringene) © Bergen kommune

40 NOH 2 Bryggen i Bergen Metodisk sett helt annerledes: En ”loftsrydningsaksjon” i et avgrenset geografisk område Samarbeide Stiftelsen Bryggen, Det Hanseatiske Museum, Bergen Byarkiv Eldre (beg.1700-tall) og nyere (beg tall av Bryggen. Aksjonen utvides til Sandviks- og Skuteviksboder senere © Bergen kommune

41 NOH 2 undersøkelsesområde
Kartlagt 750 nedlagte bedrifter (unntatt Bryggen) Utvalgt 411 for undersøkelse: 91 handelsbedrifter i Bergen 92 tekoindustri i Hordaland 47 meierier i Nordhordland 25 hermetikkbedrifter i Hordaland 250 bedrifter i Osterøy kommune © Bergen kommune

42 NOH 2 gjennomføring Utvalg/identifisering
Lete opp informanter og kontaktpersoner Utsending av spørreskjema Skriftlig purring Telefonisk purring Mens fase 1 hadde et sterkt kvantitativt preg, hadde fase 2 en mer kvalitativ karakter med mye arbeid bak hvert svar. © Bergen kommune

43 NOH 2 resultat handel (1) 292 registrert 91 utvalgt for undersøkelse
64 identifisert informant 56 mottatte svar 34 har bevart arkiv 20 har arkiv selv 14 har avlevert til institusjon © Bergen kommune

44 NOH 2 resultat handel (2) 34 bevarte arkiver, til sammen 109 hm.
31 hm privat oppbevart 78 hm i institusjon 24 arkiver går tilbake før 1900, 6 arkiver går tilbake før 1800 Materiale etter handel med fisk dominerer © Bergen kommune

45 NOH 2 resultat teko (1) 176 registrert 92 utvalgt for undersøkelse
49 identifisert informant 44 mottatte svar 17 har arkiv selv, ingen i institusjon 17 arkiver = 8 tekstil + 4 fiskeredskap + 5 konfeksjon © Bergen kommune

46 NOH 2 resultat teko (2) 8 tekstilarkiver, til sammen 30 hm
4 fiskeredskapsarkiver, 46,5 hm 5 konfeksjonsarkiver 22 hm Til sammen 17 arkiver, 98,5 hm. 2 arkiver går tilbake til før 1900. Lite er igjen av fylkets en gang største industrigren © Bergen kommune

47 NOH 2 resultat meieri (1) 185 registrert 47 utvalgt for undersøkelse
32 identifisert informant 27 mottatte svar 19 har arkiv selv Relativt stor bevaringsprosent, trolig pga at meierienes spesielle eierstruktur © Bergen kommune

48 NOH 2 resultat meier (2) 19 arkiv, til sammen 25 hyllemeter
6 arkiver har materiale fra før 1900 For hele fylket stipulerer vi at det er bevart hm meieriarkiver. Relativt stor bevaringsmengde sammenlignet med papirproduksjon. © Bergen kommune

49 NOH 2 resultat hermetikk
Hermetikkindustrien viste seg å være en vanskelig materie. Det var vanskelig å få ut svar, og prosjektet ble betraktet med en viss mistenksomhet. Vår konklusjon var at hermetikkbransjen er en mer enn alminnelig arkivfattig bransje, og at det neppe finnes mer enn ca 10 – 50 hyllemeter materiale igjen i fylket. © Bergen kommune

50 NOH 2 resultat Osterøy 240 registrerte, alle undersøkt
163 identifisert informant 130 svar 20 har arkiv 17, 5 hyllemeter Varehandel, meierier, treindustri bevart Ingenting teko, j&m eller sko/ullsko © Bergen kommune

51 NOH 2 resultat Bryggen Kartlegging innenfor det geografiske området Bryggen supplert med kartlegging utenfor: Tidligere gårdeiere Oppbevaringsinstitusjoner UBB BBA Andre © Bergen kommune

52 NOH 2 resultat Bryggen Kartlegging innenfor det geografiske området Bryggen: omtrent ingenting/1000 supplert med kartlegging utenfor: Tidligere gårdeiere: 7 hm / 5 ark. Oppbevaringsinstitusjoner 140 hm UBB hm BBA 17 hm Andre hm © Bergen kommune

53 NOH 2 resultat Sandviks- og Skuteviksboder
Til sammen 88 boder, små funn i 9 Samme resultat som for Bryggen: meget lite materiale i bodene. Rehabiliteringer, flyttinger, eierskifter etc har fjernet nesten alle spor, samlede funn under 3 hyllemeter. © Bergen kommune

54 NOH 2 sammenfatning 750 registrerte nedlagte bedrifter
470 utvalgte bedrifter 308 identifiserte informanter 255 mottatte svar 89 har arkiver 75 har arkiv selv 14 på oppbevaringsinstitusjon 250 hyllemeter bevart 2,8 hm gjennomsnittstørrelse © Bergen kommune

55 NOH 2 sammenfatning Er nedleggelsen ”midlertidig”, er det en viss sjanse for bevaring Bevarte mengder er mindre enn ved eksisterende arkiver Ved konkurs tar bostyret vare på regnskap i 10 år, deretter kassert alt Lokalene må tømmes raskt Konkurser og flyttinger er arkivenes skjebnetimer! © Bergen kommune

56 NOH 3 undersøkelser: ”Bergensundersøkelsen”: totalregistrering av organisasjonsarkiv i Bergen kommune ”Hordalandsutvalget”. Oppfølging av prosjekt ”OiH”, et utvalg av dem som svarte at de hadde arkiv Fagforeninger i Hordaland Utvalg av nedlagte organisasjoner i Bergen: idrett, fagforeninger, buekorps, nedlagt © Bergen kommune

57 NOH 3 frivillige organisasjoner
Et kollektiv som arbeider systematisk for å fremme ett eller flere eksplisitt formulerte mål Kommet i stand ved privatpersoners initiativ Medlemmene velger selv medlemskap I hovedsak basert på ulønnet arbeid © Bergen kommune

58 NOH 3 registreringsenheten
Hva er registreringsenheten? Hvor langt ned? Distriktsorganisasjon? Lokalforening? Undergrupper? Klubber? (20 medl) Stiftelser? Offentlig/privat? Menighetsrådets ungdomsklubb Foreningers øvrige virksomheter: Husmødrenes barnehager?? © Bergen kommune

59 NOH 3 kategorisering Ingen standard klassifisering av organisasjoner
Valg: NPI eller OiH? > NPI Plassering etter hovedmålsetting ikke etter målgruppe Tverrsortering vedr. barn/ungdom, kvinner, religiøse, arbeiderbevegelse © Bergen kommune

60 NOH 3 kilder Kommunale kulturkontors adressekartotek
Paraplyorganisasjonenes adresselister Fylkeslegens adresseliste Adresselister fra lokale sparebanker Telefonkatalogen og adressebøker Kunngjøringsannonser i pressen Organisasjon – adresse – kontaktperson © Bergen kommune

61 NOH 3 by og land Bergen landkomm. Reg. organisasjoner 2110 4396
Innbygg/organisasjon Kristelige org 9% 41% Fagforeninger 10% 3,3% (220) (194) © Bergen kommune

62 NOH Hordalandsutvalget
OiH registrerte 4396 organisasjoner i fylket Fikk 2547 svar 1814 svarte at de hadde arkiv (41.3% av reg) NOH trakk ut 20 % for kontakt: Hver 5. Org i en liste etter kommune og id-nummer, til sammen 332 © Bergen kommune

63 NOH 3 Spørreundersøkelsen
Vilje eller ønske om å svare Mulighet til å svare korrekt Vanskelighetsgraden av spørsmålene Ulikheter næringsliv – organisasjonsliv Kopibøker eller medlemslister Medl.tall, budsjett Purring © Bergen kommune

64 NOH 3 Svar tot svar % Bergensundersøk. 2110 819 39%
Fagforeninger i H % Hordalandsutvalget % Totalt % Lavere formaliseringsgrad gir lavere svarprosent, og lavere sannsynlighet for arkiv. © Bergen kommune

65 NOH 3 resultater Bergen (1)
819 svar 194 svarer ”ikke arkiv” (10%) eller oppgir ikke alder 44 har arkiv fra før 1900 (5,3%) 110 har arkiv fra 1900 – 1944 (13,4%) 84 har arkiv fra 1945 – 1959 (10,3%) 291 har arkiv fra 1960 – 1979 (35,5%) 96 har arkiv fra 1980 – 1984 (11,7 %) © Bergen kommune

66 NOH 3 resultat Bergen (2) Av 819: 589 har styreprotokoller 72%
85 har kopibøker % 163 har journaler % 606 har korrespondanse 74% 628 har regnskapsmateriale 77% 604 har årsmeldinger 74% 208 har jubileumsskrifter 25% 309 har medlemslister (NB kun fra 1.purring!) 37,7% 277 har annet (foto (8%), trykt, lyd, etc.) 33,8 De fleste oppgir 4-6 arkivserier © Bergen kommune

67 NOH resultater Bergen (3)
Av 819: 33 har ikke oppgitt mengde 40,4% 192 har arkiv under 1 hm 23,4% 203 har arkiv mellom 1 og 5 hm 24,9% 48 har arkiv mellom 5 og 10 hm 5,9% 35 har arkiv mellom 10 og 25 hm 4,3% 10 har arkiv over 25 hm 1,2% © Bergen kommune

68 NOH resultater Bergen (4)
Av 819: 179 ga ikke opplysninger om oppbevaring 344 har arkivet på kontoret 173 privat 74 er spredd 20 i utrom 14 i bankboks 7 i arkivinstitusjon 8 i museum eller bibliotek © Bergen kommune

69 NOH 3 resultat Bergen Gj.sn total antall
010 jord, skog fiske 15,0 60,0 4 020 Håndv/industri 1,4 8,1 6 030 Handel og forbruk 4,8 193,8 40 040 Bank, transport,service 8,4 66,8 8 050 Arbeidsgiverorg 34,7 104,0 3 060 Arbeidstakerorg 4,5 308,7 69 070 Prod og teknikk 5,3 21,1 4 080 Samf, kult, vitensk 4,2 134,8 32 090 Hum. og sos.org 3, 100 Idrett, fritid, kvinne,barn 2,2 507,3 234 110 Religiøse/livssyn 17,1 308,6 18 120 Pol.part og tilkn. 4,1 78,3 19 Total 4,0 1955,3 488 © Bergen kommune

70 Gjennomsnitt? Gj. Med. Mod. ant Borettslag 18,2 5,3 3,0 9
Velforeninger 0,5 0,4 0,5 27 Idrettsorg 5,2 2,0 2,0 19 Musikkorps 2,8 1,1 1,0 17 Median = Den midterste verdien i en rekke Modus = Den hyppigst forekommende verdien © Bergen kommune

71 NOH 3 resultat fagforening
194 henvendelser ga 79 svar, 71 med arkiv Ingenting fra før 1920 De fleste har styreprot, regnskap og årsmeld. Gj.sn. 2,5 hm. Største er 15 hm Fagforeninger har høyt formaliseringsnivå, og danner mye arkiv © Bergen kommune

72 NOH 3 resultat fagforening
79 svar 37 ga ingen opplysninger om oppbevaring 38 hadde arkivet på kontoret 15 privat 1 i bankboks 1 i utrom 0 var spredd 1 i arkiv, bibl. eller museum © Bergen kommune

73 NOH 3 res. Hordalandsutv. 4396 registrerte org. i Hordaland (OiH)
2547 svar (OiH) 1814 har arkiv (OiH) Vi vet ikke totalmengde, OiH spurte ikke om det 109 org har til sammen 367,8 hm (gj.s. 3,4) (største arkiv 200 hm, 55 under 1 hm) © Bergen kommune

74 NOH 3 konklusjoner Ingen totalregistrering
Ingen registrering av nedlagte organisasjoner Stipulering: ca 6000 org i hele fylket har mellom og hm arkivmateriale, det meste i Bergen © Bergen kommune

75 ©Byrådsleders avdeling,
NOH oppsummering ©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune

76 Farlige tider for arkiver:
Nedleggelse, konkurs Eierskifte Flytting Rydding, rasjonalisering og andre skippertak Jubileum og historieskriving © Bergen kommune

77 Legg mye arbeid ned i: Utforming av spørreskjema
Utforming av følgeskriv Innhenting av støtte Pressedekning Forarbeid for databearbeiding © Bergen kommune

78 Vær forberedt på: Mye arbeid for å få en skikkelig svarprosent
Mange ufullstendige svar En del skuffende svar Mye oppfølgingsarbeid Mange gledelige og spennende svar!! © Bergen kommune

79 Men husk på at: Målet er ikke å gjøre en representativ statistisk studie Målet er få få kunnskap om konkrete arkiver Målet er å finne ut hvor de verneverdige arkivene er © Bergen kommune

80 ©Byrådsleders avdeling,
2: Verneplanarbeid ©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune

81 Verneplanarbeid Bergen: Bergen Byarkiv v/Arne Skivenes
Hordaland utenfor Bergen: Statsarkivet i Bergen, v/John Ragnar Myking i samarbeid med Egil Nysæter © Bergen kommune

82 Vernekriterier (1) Alder. (eldre enn ca. 1920)
Virksomhetsdokumentasjon. Sikre at fordelingen av bevarte arkiver tilsvarer den reelle fordelingen på virksomhetstyper Samfunnsmessig verdi. Praktisk verdi i dagliglivet (leger, ingeniører, arkitekter etc) Informasjonsmessig verdi. Arkiver knyttet til informasjonsvirksomhet (aviser, fotografer etc) © Bergen kommune

83 Vernekriterier (2) Forskningsmessig verdi. Spesielt toneangivende virksomheter innenfor sitt felt. Kompletthet. Gjør arkivet mer anvendelig og øker verneverdien. Nedlagt. Øker risikoen for at arkivet kan komme bort. Lokal verdi. Dokumenterer nærmiljøet spesielt bra. © Bergen kommune

84 Vernekriterier (3) Hjørnesteinsbedrift. Også samfunnsorganisator utover det vanlige. Totalbevaringsområde. Skape mulighet for en bedre kildetilgang for enkelte geografiske områder. I Bergen: Ytre Arna, Skuteviken, Bryggen, Fana kommune, sentrale deler av Laksevåg. © Bergen kommune

85 Verneklasser: A: Arkiv som bør tas inn til arkivinstitusjon
B: Arkiv som fremdeles bør oppbevares hos arkivskaper, men med tilsyn og veiledning fra arkivinstitusjon C: Arkiv som ikke foranlediger spesielle tiltak © Bergen kommune

86 Verneplanarbeid Bergen
Gjennomgang av alle originalskjema Nytolkning, klassifisering, strukturering Gradering etter vernekriterier > 300 bedrifter i klasse A og B med ca hm Samtlige organisasjoner ca 5000 hm © Bergen kommune

87 Verneplanarb. Hordaland
Verneplanarbeid bedrifter: brutt ned på kommunenivå blir det meste håndterlig Organisasjoner: det samme © Bergen kommune

88 Verneplanarbeid mottakelse
Søknad om 3-årig prosjekt (stilling til SAB) ble avslått Verneplanarbeidet fikk ingen prioritet ved Statsarkivet Fremlagt verneplan for 300 bedrifter i Bergen fikk en heller kjølig mottakelse av styret i LAB. Vi hadde ikke apparat og ressurser til å følge opp © Bergen kommune

89 Verneplan Hordaland? Arbeidet har ikke resultert i noen formell verneplan Grunnlagsmaterialet er intakt Det finnes mye bearbeidet kunnskap til hjelp i arbeidet Tornerose ?? © Bergen kommune

90 3: Lokalhistorisk Arkiv i Bergen
1987 – d.d. ©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune

91 LAB: En offentlig stiftelse
Samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og private Basert på medlemskap Basert på kommunal subsidiering / synergieffekt Basert på prosjektinntekter © Bergen kommune

92 LAB: Når ressursene er begrenset, må man Finne støtte der den er
Hente ressurser der de finnes Basere seg på de interesserte, villige og ivrige Være dristig og tro på fremtiden Håpe de gjenstridige kommer etterhvert Bidra med den innsikt og entusiasme man har © Bergen kommune

93 LAB/BBA: resultater Ca 1000 privatarkiver Vel 4000 hyllemeter
1 fast arkivar, 2-3 sivilarbeider, 2-3 prosjektansatte Sikringsfond på 2,5 mill. © Bergen kommune

94 4: Verneplan/bevaringsplan
©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune

95 Bevaringsplan ”En bevaringsplan defineres som en oversikt over de arkivene en eller flere depotinstitusjoner tar sikte på å bevare” RA’s retningslinjer, © Bergen kommune

96 Bevaringsplan - fordeler
Oversikt over arbeid og utfordringer Redskap til å prioritere innsats Forenkle planlegging av magasiner og ressursbehov Lettere å få støtte til arkiv på bevaringsplan © Bergen kommune

97 Bevaringsplan - farer Den kan forlede oss til å tro at vi kjenner totalbildet Den kan sende farlige signaler til dem som ikke står på planen Den fokuserer på samfunnets behov, ikke arkivskapers Den kan være farlig, dersom ressursene til å følge opp ikke er til stede Den kan tvinge oss til å kaste bort ressurser på arbeid med uvillige og uinteresserte © Bergen kommune

98 Erfaringer med vernearbeid
En må ha en lang tidshorisont – og kunne snu seg lynkjapt Tålmodighet er nødvendig, særlig overfor organisasjoner En må bestemme seg for prioriterte områder og signalisere at avleveringer av arkiv er alltid velkomne © Bergen kommune

99 Erfaringer med vernearbeid
Det tar tid å bygge opp et nettverk og allianser Deposita er en god ting, de sikrer interesse og aktivitet fra arkivskaper Ta godt imot alle som vil levere arkiv. Et uinteressant arkiv kan lede til et viktig. © Bergen kommune

100 Påstand Mengder: Når man summerer noe på nasjonalt plan, blir det ofte til et (uløselig) problem. Fordeler man det ut til lokalsamfunnene, lar det seg som regel løse. Bevaring av privatarkivene lar seg løse på kommunalt/fylkeskommunalt nivå. (Da shi hua xiao, xiao shi hua liao.) © Bergen kommune

101 Påstand Det finnes ingen uinteressante organisasjonsarkiver, og dermed ingen grunn til å foreta utvalg for bevaring. Bevar alle. I små og mellomstore kommuner er alle bedriftsarkiv interessante og verd å ta vare på. I større kommuner er det nødvendig å foreta en begrensning av vise typer bedriftsarkiver. Ofte er begrensningen allerede foretatt. © Bergen kommune

102 Påstand ”Formålet med bevaringsplaner er å holde oversikt over hvilke privatarkiver institusjonen skal ta sikte på å få avlevert eller deponert. Den skal sikre at institusjonen bare tar imot arkivmateriale innenfor sitt avgrensede arbeidsområde og i samsvar med egen bevaringspolitikk.” Ovenstående er i beste fall uklart, i verste fall skadelig for privatarkivarbeidet. © Bergen kommune

103 Vi trenger: Kunnskap Ressurser Oversikt og plan Handlingsrom
Mange aktive samarbeidspartnere Masse pågangsmot © Bergen kommune


Laste ned ppt "Verneplan for privatarkiver –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google