Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike roller Alle har sin oppgave Alle roller like sentrale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike roller Alle har sin oppgave Alle roller like sentrale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kulturskole Pedagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2010 - 2011

2 Ulike roller Alle har sin oppgave Alle roller like sentrale
Rolleavklaring nødvendig Kulturskolens rolle er undervisning

3 Men sammen om oppgaven Vi jobber alle for samme mål!
Våre ansvarsområder griper inn i hverandre Samtidig har vi respekt for hverandres rolle og oppgave.

4 Kulturskolens rolle Kulturskolen er ikke en vanlig skole.
Heller et kompetanse-senter som tilbyr dirigenter, instruktører, lærere, kunstnere. Foreldreinnsats er en forutsetning for all opplæring i kulturskolen.

5 Ikke salg og kjøp, men tjenester til lag...
Kulturskolen tilbyr dirigenter og instruktører – Tjenester til lag og organisasjoner er en sentral del av kulturskolens virksomhet Subsidiert undervisning finansiert ca 70% kommune og ca 30% egenandel For kommende skoleår utgjør dette kr ,- pr. årstime (60 min) (1 t/u i skoleåret i 36 uker – ikke 38) Info/profil: ”Undervisningen gis av Bergen kulturskole” bør stå i konsertprogrammet!

6 Lag og organiasjonener
Kulturskolen tildeler tjenester til frivillige lag mot en egenandel som utgjør ca 30% av totalkostnad. Kor, korps og orkester har søkte om 298 timer undervisning pr uke og ble tildelt som følger: 5 kor er tildelt 13 timer 5 orkestre er tildelt 15 timer 1 fløyteklubb 1 time 1 storband 2,5 timer 14 skolekorps er tildelt 25 timer (korpsene søkte om 175 timer) Sum: 55,5 timer tildelt

7 6100 elever får undervisning
3600 elever + ca 1500 lagsmedlemmer + ca 1000 grunnskoleelever 2. klasse = ca 6100 elever 961 elevplasser ble sagt opp skoleår etter skoleåret 08/09. 1850 nye søkere våren 2009 som til sammen har søkt på 3782 elevplasser (til 961 ledige plasser). 323 elever tatt inn i løpet av skoleåret 09/10

8 Årsverket for en lærer

9 Årsverket ved 2 timer (10,3%) undervisning pr uke
Arbeidsavtale som grunnskolelærer 120 min/uke undervisning 155 min forberedelse, reise, pause, møter, egenøving/utvikling div Årsverket pr uke ved 4 timer (20,5%) undervisning 235 min/uke undervisning 305 min egenøving/utvikling, forberedelse,reise, pauser, møter, div

10 Hvem blir vår lærer ? Fast ansatte lærere Lærerønsker fra lag
Søknadsfrister for ledige stillinger

11 Hva skjer når ? 1. april: Søknadsfrist
1. juni: Registrering av / søknad fra nye aspiranter Før 10. juni: Tilbakemelding fra kulturskolen 14 dager: Svarfrist lag - kontrakt Ca 19. aug: 1. uke er infomøter / styremøter Undervisningsåret starter uken etter grunnskolen

12 Skolekorps Fra 2009 gjelder følgende ordning;
Alle musikanter/foresatte må søke elevplass. Tjenester og skjema Kulturskole - søk/endre elevplass Regning sendes foresatte For opplæring av aspiranter som ikke er rekruttert før 1/4: Korpset søker timer (likt som dirigent) og nye aspiranter søker elevplass innen 1. juni.

13 Pedagogiske tjenester
Teater Dans Visuelle kunstfag Musikk Tverrfaglig tilbud Alle som skal ha instrumental undervisning må være registrert som elever. Faktura sendes foresatte

14 Hva gjør styret ? Søknadsskjema Virksomhetsplan Årsverket for en lærer
Kontrakt

15 Styrets ansvar er å: utarbeide og gjennomføre lagets VIRKSOMHETSPLAN i samarbeid med kulturskolelærer/dirigent utarbeide budsjett for virksomheten informere kulturskolen om lagets virksomhet lede laget mellom årsmøteperiodene og å gjennomføre årsmøtevedtak

16 Styrets ansvar fortsetter:
utarbeide plan for arbeidsfordeling og delegering av ansvar sørge for at elevene har de noter, instrument og tilbehør som undervisningsopplegget krever. utarbeide oversikt over alle pedagoger som underviser medlemmene i laget

17

18

19 Kulturskolelærerens/ dirigentens ansvar er å:
utarbeide planer for det musikalske/pedagogiske arbeidet og sammen med styret sette opp VIRKSOMHETSPLAN for laget utarbeide opplæringstiltak for laget ut fra virksomhetsplan informere annet pedagogisk personale (instrumental-/vokallærere) om lagets aktivitet og behov kartlegge behov for innkjøp av noter/rekvisita kartlegge behov for innkjøp av instrument o.a.

20 KULTURSKOLENS KRAV TIL AVTALEN:
En årskontrakt følger et skoleår mht. ferie- og fridager. Arbeidsoppgaver som læreren/dirigenten har utover ukentlig undervisning, som f.eks. konserter/forestillinger og seminarer, skal innarbeides i stillingen. Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen skal fremgå av timeplan, virksomhetsplan og arbeidsplan. Arbeidsoppgaver som ikke kan fastsettes ved inngåelse av kontrakten, skal eventuelt klargjøres gjennom kontakt med kulturskolens adm. Læreren/dirigenten har samme ansvar som styret for å se til at samarbeidsavtalen blir oppfylt. Læreren/dirigenten skal ha innkalling med møterett til styremøtene.

21 Kulturskolens ansvarsområder:
innarbeide timene i skolens rammetimer når kulturskolen har inngått kontrakt undertegnet av styret og kulturskoleleder tilsette dirigenten/kulturskolelærere i BK og utbetale lønn etter gjeldende tariffavtaler for kulturskolelærere ha arbeidsgiveransvaret for de kulturskoleansatte med de rettigheter og plikter som dette innebærer sørge for at undervisningen gjennomføres på en så forsvarlig måte som mulig

22 kveldstillegg etter kl lørdags- og søndagstillegg Helge- og høytidstillegg ordnes mellom arbeidsgiver (kulturskolen) og lærer / dirigent

23 OPPSIGELSE/ KONTRAKTBRUDD:
Vanlig kontraktperiode er tiden Oppsigelse midt i skoleåret kan skje når: kulturskolelæreren sier opp stillingen i Bergen kulturskole dirigenten/kulturskolelæreren ikke har oppfylt sin del av avtalen laget ikke har oppfylt sin del av avtalen ved f.eks. manglende innbetaling Dirigenter og lærere som de forskjellige lag ønsker å knytte til seg, må enten være ansatt i Bergen kulturskole eller søke eventuelt ledige stillinger innen de frister som til enhver tid fastsettes.

24 Ved fordeling av tjenestene til frivillige lag gjelder følgende kriterier:
Koble søknader til fast ansatte lærere (etablert samarbeid mellom lag og pedagog) Vurdere hele bildet. Se på mengden søknader. Hvor er behovet størst? Hensyn til lagets lærerønske og kommunens tilsettingsreglement. Ressursfordeling i forhold til antall barn/unge i laget. Fordeling mellom ulike fagdisipliner.

25 Oppsummering Bergen kulturskoles hjemmeside www.bergen.kulturskole.no
Virksomhetsplanlegging på våren Frister for søknad, både fra lag og personer som ønsker stilling ved Bergen kulturskole Rask tilbakemelding til kulturskolen – kontaktperson! - ved forandringer Bergen kulturskoles hjemmeside

26 Styringsmodell Kulturskoles råd

27 I BERGEN KULTURSKOLE Søknadsfrist 1. april
SØKNADSSKJEMA FOR UNDERVISNINGSTJENESTER I BERGEN KULTURSKOLE Søknadsfrist 1. april DIGITALT FRA 2010 GENERELLE VILKÅR 1. Betalingen skjer pr. halvår på tilsendt bankgiro. 2. Eventuelle reiseutgifter til konserter, seminar m.m. kommer i tillegg. 3. Kulturskolen betaler læreren etter gjeldende tariffavtaler. Kulturskolen forbeholder seg rett til å endre betalingssatsene dersom Byrådsavdeling for oppvekst el. Bergen bystyre krever det. Punktlig innbetaling kreves. Avtalen gjelder fra inngått dato. Oppsigelse skal skje skriftlig med 3 måneders varsel. Avtalens innhold baseres på den arbeidsavtale som gjøres mellom arbeidsgiver, her Bergen kulturskole, kulturskolelærer og styret for det enkelte lag. Virksomhetsplan skal legges ved søknaden. (se vedlagte eksempel)

28 Dirigent / instruktør til grupper
Evt navn på under-gruppe som f eks aspirant, junior Antall elever/ medlemmer i gruppen Antall timer til ukentlig undervisning Tilleggsressus: Ant. uketimer til konsert, seminar osv Hvilke ukedag ønskes Evt ønske om bestemt lærer Reservasjon av timer til aspirantundervisning: Dette må følges opp ved å søke disse elevene inn som individuelle elever på skolens digitale søknadsskjema innen 1. juni. Disiplin Antall timer ukentlig undervisning Event ønske om bestemt lærer Maks 20 min pr elev

29 Kontrakt / samarbeidsavtale
Skolekorps/kor/orkester/FAU/lag for barn og unge kr 9.800,- pr. årstime Lag og organisasjoner for voksneKostpris AVTALEN GJELDER: AVTALEN GJELDER: LÆRER DISIPLIN Timer til subsidiert pris Kostpris t/u SUM

30 Digital søknad fra lag https://www.bergen.kommune.no/skjema/Viewer2.aspx?eDocumentTemplateID=170e e aa1-3e022a542740&skipLogin=true

31 Spørreundersøkelse korps
Det er utarbedet en skolekorpskartlegging som nå er klar for å sendes ut på epost til skolekorpsene i Bergen. Hensikten med undersøkelsen er å øke vår kunnskap om skolekorpsenes situasjon, behov og planer for fremtiden. Det finnes 40 skolekorps i kommunen med ca 2000 medlemmer. Ca halvparten av lagene søker tjenester fra kulturskolen, men de tildeles mindre enn halvparten av det de søker om. Svarene vi får inn, vil vi bruke i det videre planarbeidet. Informasjonen vil bli formidlet videre til skoleeier. 


Laste ned ppt "Ulike roller Alle har sin oppgave Alle roller like sentrale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google