Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sluttrapportens vedlegg II Referat fra idédugnaden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sluttrapportens vedlegg II Referat fra idédugnaden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sluttrapportens vedlegg II Referat fra idédugnaden 14.03.2006
Prosjektgruppens oppsummering basert på referater fra Tema 1-12

2 Tema 01 Oppsummering av referat – Fyrtårn
Marsimartnan: Sats på Marsimartnan. Det er et arrangement som allerede er befestet, den er forankret i Levanger og den har åpenbart stort nasjonalt potensial. De andre: Sykkelbyen og Fotobyen har en mye lengre vei å gå. Mye utredningsarbeid trengs, og det må forankres (det er ingen knagg å henge dette på). Andre: Andre fyrtårn med nasjonalt potensial innenfor en noenlunde fornuftig tidshorisont finnes ikke.

3 Tema 02 Oppsummering av referat – Det gjestfrie og trivelige Levanger
Det er åpenbart sammenheng mellom fysisk tilrettelegging (trivselstiltak) og vår egen trivsel, som igjen påvirker våre holdninger til tilreisende. Det er foreslått en rekke tiltak, både myke og faste, som alle på sitt vis har betydning for hvordan gjestfrihet og trivsel oppfattes. Referatet er forsøkt dratt sammen til to punkter: Felles ansvar for vedlikehold av byen vår Håndteres videre i ei fast gruppe – samarbeidsprosjekt mellom gårdeiere, handelsstand og kommune Fysisk tilrettelegging. Det er beskrevet og kommet med forslag til mange trivselstiltak, men hvordan håndtere disse? Mulig å etablere ”faste” strukturer her også?

4 Tema 03 Oppsummering av referat – Bolyst og trivsel (1)
Skape god trafikkavvikling på kort og lang sikt Sikre areal for framtidige vegløsninger i sentrum som avlastning til Kirkegata og Brugata Trygge ”myke” trafikkanter gjennom universell utforming for syklister, gående og kollektivtrafikk. Etablere gode og sikre P-plasser utenfor bykjernen med gode forbindelseslinjer inn til sentrum ”Livet i sentrum” – styrke bo-kvalitetene i sentrum Trygge lekeareal med trygge forbindelseslinjer fra/til anleggene Fysiske og sosiale møteplasser både utendørs og inne for alle grupper Sikre sykehusets eksistens og derigjennom beboernes trygghet. Opprette en gågate med leke- og sitteareal Sikre almennhetens tilgang og bruk av Sundet, Eidsbotn mm Etablere en fast utescene Samordning av åpningstider i sentrum – forutsigbarhet. Sikre tilstrekkelig antall parkeringsplasser i sentrum Arealbruk og arkitektur / estetikk Gjenoppdage og utnytte vann som en grunnleggende identitet for byen Byens avgrensning ivaretas (elv/sund) Oppnå sammenhengende grønstruktur og kontakt til grøntareal utenom sentrumskjernen (Staup, Røstad, Eidsbotnområdet mm) Ivareta estetikk/arkitektur v/alle bygg og anlegg

5 Tema 04 Oppsummering av referat – Møteplasser og sosiale aktiviteter i sentrum (1)
Det er viktig å samkjøre dette gruppearbeidet med Citta Slow ”Ungdom og arena” hvor det er gjort mye godt arbeid. Utvikle eksisterende møteplasser spesielt for barn og unge - inne og ute. Skape gode aktivitetsmiljø for alle aldersgrupper (Ungdomshus, skatepark mm) Sikre, sammenhengende bruksareal for barn/unge og andre på stadion Skape en ny trafikkultur og aktivitetsarena - Håkongata – gågate sommerstid og fotgjengerprioritert gjennomkjøring vinterstid. Utvikle arrangement for ulike aldersgrupper Etablere faste arrangement - forusigbarhet Byvandring og kultursti – aktivere de ressurser byen har Levanger kirkes romantiske orgel - ha faste åpningstider med orgelspill Økt kulturbruk i sentrum - faste kulturarrangement på torget mm Båtfestival Sundet - gjenoppdage sjøen og aktivere Sundet som en ressurs Arrangere ”matfestival” med mat fra Levangers ulike kulturer ”Dette skjer ” - løpende tilgang på info om hva som skjer i byen til enhver tid

6 Tema 05 Oppsummering av referat – Levanger som gang- og sykkelby
Generelle tiltak: Utvikle plan for universell utforming av sentrum Etablere en fartsgrense (sone) i Sentrum; 30 eller 40 km/t Etablere arbeidsgruppe som utvikler nye løsninger for bilparkering i og nært sentrum Legge bedre til rette for syklister i sentrum Ferdigstille gang- og sykkeltraseen langs Sundet fra Moan til Røstad, med fokus på distansen fra Bryggestua til Holmgangen Merking av sykkeltrassene Etablere arbeidsgruppe som utvikler strategi for ”Sykkelbyen Levanger” Utvikle Håkongata som gågate / miljøgate prøveordning sommeren 2006 med Håkongata som gågate lørdager og søndager utfordre Levanger kommune og Coop Inn-Trøndelag til spleiselag om oppgradering av Håkongata fra x til y, og åpning av midlertidig gang- og sykkelsti gjennom Stadion til Sykehuse

7 Tema 06 Oppsummering av referat – Den Grønne byen
Parkaksen og resten av sentrum Utvikle Parkaksen som en grønn lunge i sentrum med aktiviteter Utvikle Dueparken (mellom Dampskipsbrygga og Mama Rosa) – Badeplass? Kople grønne arealer til Sundet og Havna / Utnytte bedre vår nærhet til sjøen Håkongata med Parkaksen og tverrgater som gågate nå Jernbaneområdet, Parkanlegget ved Sykehuset og Stadion som grønne lunger med liv Grønne lunger utenom sentrum: Staup og Røstad er SVÆRT viktige for Levanger Legge til rette for mer bruk av Levangerelva og Sundet (badeplasser i Eidsbotn/Sundet) Utvikle turløyper med vekt på estetikk og samhandling / Tilgjengelighet for alle Utvikle sammenhengen mellom sentrum og ”de grønne områdene” Grøntområde fra Magneten til Sentrum Staup - grønne områder og ”grønne aktiviteter” Arena for utdanning og rekreasjon / Arena for hagebruk og økologisk landbruk Sentrumsområdet og Staup som felles arena Staup og Arboretet som attraksjon Undervisningssted for ”grønne fag i skolen” – unik mulighet Bedre tilgjengelighet – Tilgjengelighet for rullestolbrukere Prioritering / tiltak nr 1: Ta vare på Staup!!!!!

8 Tema 07 Oppsummering av referat – Næring i sentrum (1)
En by må ha handel: Handel trenger folk og folk skaper handel / Utvikle lojalitet og holdninger Handelssenteret i Levanger er kvartalene på begge sider av Håkongata fra Torget til Stadion, det betyr at først etasje i alle byggene (også Rådhuset) skal være fylt opp av handelsvirksomheter (samarbeid i kvartalene for å få større butikkareal) Forutsigbare og enhetlige åpningstider / Utvikle byen som et kjøpesenter Servicetilbud: Offentlige servicetjenester langs Håkongata (fra Torget til Sykehuset) Private tjenester (optiker, bank, advokat, tannlege, helsetjenster etc.) langs Håkongata Overnatting, servering og matglede: Utvikle opplevelses- og reiselivsprodukter Utvikle konferansekonsept og -fasliliteter Utvikle eksisterende og nye hotell og overnattingsvirksomheter i sentrum Utvikle nye café- og restaurantkonsept sentralt i byen Utvikle torghandel og ”Bondens marked” / Utvikle lokal mat i moderne tapning

9 Tema 07 Oppsummering av referat – Næring i sentrum (2)
Næringskluster rundt bykjernen: Større handelskonsept på Moan FoU-basert virksomhet i trekanten Havna- Røstad-Frol Bilkluster Trekanten/Frol Lett industrivirksomhet på Frol og Havna Tung industrivirksomhet på Gråmyra/Skogn og Verdal Parkering: Sammenligna med store byer har ikke Levanger parkeringsproblem Nødvendig med økt parkeringskapasitet nært Håkongata Mennesker som arbeider i sentrum utfordres til å parkere utenfor sentrum Parkeringshus på Stadion og Løvåssagtomta / utnytt høgdeforskjellene

10 Tema 08 Oppsummering av referat – Stadion og Jernbaneområdet (1)
Stadion er en viktig ressurs, med et stort areal midt i sentrum, og utviklingen av Stadion er svært viktig for Levanger Bør være mange ulike aktiviteter (ikke bare en stor stadion) Kan og bør skje raskt Aksen Torget-Sykehuset må utvikles ( Forlenge Håkongata som gang-/sykkelveg gjennom stadion Tilgjengelighet gangbru over elva ved elvestien mot stadion/sykehusområdet + undergang jernbanen undergang under kirkegata mot byskole-bygget (avh. av aktivitetene der) Ønskelige aktiviteter Tomleplass for store og små Fra gammelt av har vi brukt Stadion til balleik, skøyter og sykkel, og det vil vi fortsette med (balløkke, skating, sykkelleik, kunstfrossen skøyteflate, basket, sandvolley etc.) Park Rekreasjonsområde for sykehuset Skulpturpark / Tropisk hage / Vann/fontener / Grøntområde Parkmessig behandling mot Bakkegata Parkering (i 2 plan?) i ”Nordre Sving”

11 Tema 08 Oppsummering av referat – Stadion og Jernbaneområdet (2)
Enormt areal midt i byen, som i dag mer eller mindre ligger brakk Park- og turområde: Tursti med ”stoppesteder” som motiverer til aktivitet Området må bevares som et grøntområde Skulpturpark Folkeparkområde rundt – utescene Tursti knytte sammen elvestien og Holmgangen, med gangbru over elva til Elberg Lokstallen: Foreningshus – stilles til disposisjon til lag og foreninger Kulturaktiviteter, Kunstnerverksted, Konsertlokale, Kafé og galleri Utstillingslokale/kunstutstillinger Parkering: Kople området til sentrum med undergang ved Nedre Torg Tilrettelegge for parkering mellom Jernbanesporene og Elva Parkeringshus i 3 etasjer på Løvåstomta

12 Tema 09 Oppsummering av referat – Havna og Sundet
Overordnet perspektiv: Profilere Levanger som ”fjordbyen” gjennom aktiviteter og økt tilgjengelighet til sjøen Innhold: Havneområdet utvikles til en ny og moderne bydel med en kombinasjon av bolig og næring i godt samspill – bygge signalbygg (hotell) som føring for ønsket utvikling Skape ny virksomhet i tilknytning til handel, kultur, og maritime næringer Formidle Sjeteen som turistattraksjon Skape opplevelse, trivsel og rekreasjon i tilknytning til sjøen som Tilgjengelighet - trappetrinn ned til vannspeilet, servering, fontene En unik gang-, sykkelsti og promenade langs sjøen (Moan - Røstad) Sentrumsnære bademuligheter (Eidsbotn og Røstad)

13 Tema 10 Oppsummering av referat – Torget og Parkaksen
Status: Torget og Parkaksen har en rekke kvaliteter som kan videreutvikles til en perle i Levanger Nye elementer – framtidig bruk: Redusere/fjerne parkering langs parkdraget – omformes til handle, myldre- og opplevelsesområde Satse på utsmykking, statuer, fontene Legge til rette for allsidige kulturaktiviteter og leik for barn og unge, attraktiv møteplass og veltilpasset ”infrastruktur” (permanent scene, glassoverbygg etc.) – aktivitet hele året Utvikle grønn lunge (NB! Godt vedlikehold!) Nærhet/tilgjengelighet til Sundet i forlengelsen av parkdraget Planfri kryssing av jernbanespor til Lokstallen og parkering-/friområde

14 Tema 11 Oppsummering av referat – Kirkegata og Håkongata
Kirkegata er (på mellomlang sikt) hovedtrafikkåra i Levanger for biltrafikk. Kirkegata kan på lang sikt bli trivsels og handelsgate, under forutsetning av at gjennomgangstrafikk (påkryss og tvers) ledes bort fra sentrum Håkongata: Vi vil ha denne gata som gågate Defineres som strekningen fra Sykehuset til Tollbugata Koplet med tverrgående gater (Torgaksen, Sverresgata, Sundgata, Brugata) Off. tjenesteyting / bank / butikker / restauranter / opplevelser I miljøgata vil vi ha næringsområder (spesialbutikker som representerer ”varemerket for Levanger”, småbutikker, ungdomsklær, herreklær), lekeområder, ikke biler, kunstutstillingsområder, kulturelle møteplasser, uteservering med ”inneklima hele året”. Gateløp, butikkene må være tilrettelagt for alle brukere (rullestoler, rullatorer) Forutsetning – bilgater og parkering i tett nærhet til Håkongata (Jernbanegt, Kirkegt) Viser for øvrig til referat fra tema 11.

15 Tema 12 Oppsummering av referat – Sammenbinding av Moan / Sentrum / Røstad
Binde sammen med bygg og bruk av bygg / parker / offentlige rom: Idrettshall Røstad og/eller Idrettshall Moan / Kongresshotell Havna / Kulturhus Magneten / Moan / Levanger vgs / Sykehuset har vokst sammen med sentrum Viktige politiske beslutninger som vil påvirke bruk / oppfatning / trafikkmønstre Røstadområdet og andre ”offentlige rom” som Sykehuset/vgs åpnes for alle Trafikal sammenbinding: Sammenhengende gang-/sykkelveinett fra Magneten til Røstad, langs sjøen/sundet og langs elva. Fokus: ved Levanger vg.skole og mellom bryggestua og fergeleiet Binde sammen sør og nord via Kirkegata - I dag for stor trafikk for myke trafikanter Forlenge Håkongata over stadion til sykehuset (som gågate) Bygge vei langs jernbanen mellom Magneten og byen Annen sammenbinding: Bruke dekorasjoner og enhetlig utsmykking (felles uttrykk) Merking / Informasjon / Skilting / Åpningstider Annonsering / Merkebygging (framstå som en by)

16 Åpen Post Oppsummering av referat – Åpen Post
Utgangspunkt for diskusjonen Store bedrifter og institusjoner har stor betydning for sysselsetting og bosetting i Levanger. Kan vi gjøre noe for å stoppe en eventuell nedbygging av disse? Under arbeidet med næringsplanen i Verdal ble alle næringsdrivende invitert til å være med. 140 næringsdrivende ga følgende beskjed til kommunen: gi oss kultur og identitet og vi gjør resten! Kan vi lære av Verdal? Tiltak for å opprettholde bosetting Bygge ut jernbanen slik at reisetida blir kortere for pendlere Trådløst nettverk i sentrum (som forsøket i Trondheim), aktuelle brukere er Hint, videregående skole, rådhuset/kommuneadministrasjonen, skoler i sentrum, sykehuset, næringsliv i sentrum, innbyggere i sentrum. Hva er Citta Slow? Ta hensyn til Citta Slow i alle avgjørelser knyttet til sentrum, gjøre Citta Slow - prosjekt kjent for innbyggere og tilreisende. Kulturhus i sentrum og flere små kulturarenaer mer særpreg Kvartalet Kirkegata overfor kirka (blant annet Vandvik): hele eller deler av kvartalet bygges om som permanent utsalgssted for Bondens Marked og Ungdomsbedrifter. Serveringsmuligheter i bakgården. Faste åpningstider. ”Landet til byen”


Laste ned ppt "Sluttrapportens vedlegg II Referat fra idédugnaden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google