Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2009 - 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2009 - 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2009 - 2010

2 Ulike roller Alle har sin oppgave Alle har sin oppgave Alle roller like sentrale Alle roller like sentrale Rolleavklaring nødvendig Rolleavklaring nødvendig Kulturskolens rolle er undervisning Kulturskolens rolle er undervisning Laget Interesse- organi- sasjonen Kultur- skolen ForeldreneMedlemmene Kultur- kontoret

3 Men sammen om oppgaven Vi jobber alle for samme mål! Vi jobber alle for samme mål! Våre ansvarsområder griper inn i hverandre Våre ansvarsområder griper inn i hverandre Samtidig har vi respekt for hverandres rolle og oppgave. Samtidig har vi respekt for hverandres rolle og oppgave. Laget Interesse- organi- sasjonen Kultur- skolen Foreldrene Medlemmene Kultur- kontoret

4 Kulturskolens rolle Kulturskolen er ikke en vanlig skole. Kulturskolen er ikke en vanlig skole. Heller et kompetanse- senter som tilbyr dirigenter, instruktører, lærere, kunstnere. Heller et kompetanse- senter som tilbyr dirigenter, instruktører, lærere, kunstnere. Foreldreinnsats er en forutsetning for all opplæring i kulturskolen. Foreldreinnsats er en forutsetning for all opplæring i kulturskolen. Kul- tur- skolens personell Elevens / medlemmenes egeninnsats Foreldre / foresatte / frivillige lag

5 Ikke salg og kjøp, men tjenester til lag... Subsidiert undervisning finansiert ca 73% kommune og ca 27% egenandel Subsidiert undervisning finansiert ca 73% kommune og ca 27% egenandel For kommende skoleår utgjør dette kr. 9.600,- pr. årstime (60 min) (1 t/u i skoleåret 38 uker)= 252 kr pr undervisningstime Tjenester til lag og organisasjoner er en sentral del av kulturskolens virksomhet Tjenester til lag og organisasjoner er en sentral del av kulturskolens virksomhet Kulturskolen tilbyr dirigenter og instruktører – Kulturskolen tilbyr dirigenter og instruktører – Info/profil : ”Undervisningen gis av Bergen kulturskole” bør stå i konsertprogrammet! Info/profil : ”Undervisningen gis av Bergen kulturskole” bør stå i konsertprogrammet!

6 Styringsmodell

7 Årsverket for en lærer

8 Årsverket ved 2 timer (10,3%) undervisning pr uke Arbeidsavtale som grunnskolelærer 120 min/uke undervisning 120 min/uke undervisning 155 min forberedelse, reise, pause, møter, egenøving/utvikling div 155 min forberedelse, reise, pause, møter, egenøving/utvikling div Årsverket pr uke ved 4 timer (20,5%) undervisning 235 min/uke undervisning 235 min/uke undervisning 305 min egenøving/utvikling, forberedelse,reise, pauser, møter, div 305 min egenøving/utvikling, forberedelse,reise, pauser, møter, div

9 Hva skjer når ?  1. april Søknadsfrist  Før 10. juni Tilbakemelding fra kulturskolen  14 dagerSvarfrist lag  19. augustSkoleåret starter

10 Hvem blir vår lærer ?  Fast ansatte lærere  Lærerønsker fra lag  Søknadsfrister for ledige stillinger

11 Pedagogiske tjenester Teater Teater Dans Dans Visuelle kunstfag Visuelle kunstfag Musikk Musikk Tverrfaglig tilbud Tverrfaglig tilbud Alle som skal ha instrumental undervisning må være registrert som elever. Faktura sendes foresatte....

12 Nytt for skolekorps ! Fra 1. august 2009 blir følgende ordning gjennomført; Alle skolekorps oppfordres til å søke om elevplass for musikantene. www.bergen.kulturskole.no www.bergen.kulturskole.no Tjenester og skjema Kulturskole - søk/endre elevplass Tjenester og skjema Kulturskole - søk/endre elevplassKulturskole - søk/endre elevplassKulturskole - søk/endre elevplass Regning sendes foresatte !! Regning sendes foresatte !! Det er mulig å søke om timer til instrumentalundervisning der rekrutteringskonsert ikke er gjennomført før 1. april Det er mulig å søke om timer til instrumentalundervisning der rekrutteringskonsert ikke er gjennomført før 1. april

13 Hva gjør styret ?  Søknadsskjema  Virksomhetsplan  Årsverket for en lærer  Kontrakt

14 Styrets ansvar er å: utarbeide og gjennomføre lagets VIRKSOMHETSPLAN i samarbeid med kulturskolelærer/dirigent utarbeide og gjennomføre lagets VIRKSOMHETSPLAN i samarbeid med kulturskolelærer/dirigent utarbeide budsjett for virksomheten utarbeide budsjett for virksomheten informere kulturskolen om lagets virksomhet informere kulturskolen om lagets virksomhet lede laget mellom årsmøteperiodene og å gjennomføre årsmøtevedtak lede laget mellom årsmøteperiodene og å gjennomføre årsmøtevedtak utarbeide plan for arbeidsfordeling og delegering av ansvar utarbeide plan for arbeidsfordeling og delegering av ansvar sørge for at elevene har de noter, instrument og tilbehør som undervisningsopplegget krever. sørge for at elevene har de noter, instrument og tilbehør som undervisningsopplegget krever. utarbeide oversikt over alle pedagoger som underviser medlemmene i laget utarbeide oversikt over alle pedagoger som underviser medlemmene i laget

15

16

17 Kulturskolelærerens/ dirigentens ansvar er å: utarbeide planer for det musikalske/pedagogiske arbeidet og sammen med styret sette opp VIRKSOMHETSPLAN for laget utarbeide planer for det musikalske/pedagogiske arbeidet og sammen med styret sette opp VIRKSOMHETSPLAN for laget utarbeide opplæringstiltak for laget ut fra virksomhetsplan utarbeide opplæringstiltak for laget ut fra virksomhetsplan informere annet pedagogisk personale (instrumental-/vokallærere) om lagets aktivitet og behov informere annet pedagogisk personale (instrumental-/vokallærere) om lagets aktivitet og behov kartlegge behov for innkjøp av noter/rekvisita kartlegge behov for innkjøp av noter/rekvisita kartlegge behov for innkjøp av instrument o.a. kartlegge behov for innkjøp av instrument o.a.

18 KULTURSKOLENS KRAV TIL AVTALEN: En årskontrakt følger et skoleår mht. ferie- og fridager. En årskontrakt følger et skoleår mht. ferie- og fridager. Arbeidsoppgaver som læreren/dirigenten har utover ukentlig undervisning, som f.eks. konserter/forestillinger og seminarer, skal innarbeides i stillingen. Arbeidsoppgaver som læreren/dirigenten har utover ukentlig undervisning, som f.eks. konserter/forestillinger og seminarer, skal innarbeides i stillingen. Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen skal fremgå av timeplan, virksomhetsplan og arbeidsplan. Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen skal fremgå av timeplan, virksomhetsplan og arbeidsplan. Arbeidsoppgaver som ikke kan fastsettes ved inngåelse av kontrakten, skal eventuelt klargjøres gjennom kontakt med kulturskolens adm. Arbeidsoppgaver som ikke kan fastsettes ved inngåelse av kontrakten, skal eventuelt klargjøres gjennom kontakt med kulturskolens adm. Læreren/dirigenten har samme ansvar som styret for å se til at samarbeidsavtalen blir oppfylt. Læreren/dirigenten har samme ansvar som styret for å se til at samarbeidsavtalen blir oppfylt. Læreren/dirigenten skal ha innkalling med møterett til styremøtene. Læreren/dirigenten skal ha innkalling med møterett til styremøtene.

19 Kulturskolens ansvarsområder: innarbeide timene i skolens rammetimer når kulturskolen har inngått kontrakt undertegnet av styret og kulturskoleleder innarbeide timene i skolens rammetimer når kulturskolen har inngått kontrakt undertegnet av styret og kulturskoleleder tilsette dirigenten/kulturskolelærere i BK og utbetale lønn etter gjeldende tariffavtaler for kulturskolelærere tilsette dirigenten/kulturskolelærere i BK og utbetale lønn etter gjeldende tariffavtaler for kulturskolelærere ha arbeidsgiveransvaret for de kulturskoleansatte med de rettigheter og plikter som dette innebærer ha arbeidsgiveransvaret for de kulturskoleansatte med de rettigheter og plikter som dette innebærer sørge for at undervisningen gjennomføres på en så forsvarlig måte som mulig sørge for at undervisningen gjennomføres på en så forsvarlig måte som mulig

20 OPPSIGELSE/ KONTRAKTBRUDD: Vanlig kontraktperiode er tiden 01.08. - 31.07. Oppsigelse midt i skoleåret kan skje når: kulturskolelæreren sier opp stillingen i Bergen kulturskole kulturskolelæreren sier opp stillingen i Bergen kulturskole dirigenten/kulturskolelæreren ikke har oppfylt sin del av avtalen dirigenten/kulturskolelæreren ikke har oppfylt sin del av avtalen laget ikke har oppfylt sin del av avtalen ved f.eks. manglende innbetaling laget ikke har oppfylt sin del av avtalen ved f.eks. manglende innbetaling Dirigenter og lærere som de forskjellige lag ønsker å knytte til seg, må enten være ansatt i Bergen kulturskole eller søke eventuelt ledige stillinger innen de frister som til enhver tid fastsettes.

21 SØKNADSSKJEMA FOR UNDERVISNINGSTJENESTER I BERGEN KULTURSKOLE Søknadsfrist 1. april GENERELLE VILKÅR 1.Betalingen skjer pr. halvår på tilsendt bankgiro. 2.Eventuelle reiseutgifter til konserter, seminar m.m. kommer i tillegg. 3.Kulturskolen betaler læreren etter gjeldende tariffavtaler. 4.Kulturskolen forbeholder seg rett til å endre betalingssatsene dersom Byrådsavdeling for oppvekst el. Bergen bystyre krever det. 5.Punktlig innbetaling kreves. 6.Avtalen gjelder fra inngått dato. Oppsigelse skal skje skriftlig med 3 måneders varsel. 7.Avtalens innhold baseres på den arbeidsavtale som gjøres mellom arbeidsgiver, her Bergen kulturskole, kulturskolelærer og styret for det enkelte lag. 8.Virksomhetsplan skal legges ved søknaden. (se vedlagte eksempel)

22 Dirigent / instruktør til grupper Evt navn på under- gruppe som f eks aspirant, junior Antall elever/ medlemmer i gruppen Antall timer til ukentlig til ukentlig undervisning undervisning Tilleggsressus: Ant. uketimer til konsert, seminar osv Hvilke ukedag ønskes Evt ønske om bestemt lærer Reservasjon av timer til individuell undervisning: Dette må følges opp ved å søke disse elevene inn som individuelle elever på skolens digitale søknadsskjema.Disiplin Antall timer ukentlig undervisning Event ønske om bestemt lærer Maks 20 min pr elev

23 AVTALEN GJELDER: Kontrakt / samarbeidsavtale Skolekorps/kor/orkester/FAU/lag for barn og unge kr 9.600,- pr. årstime Lag og organisasjoner for voksneKostpris AVTALEN GJELDER: LÆRER DISIPLIN DISIPLIN Timer til subsidiert pris Timer til Kostpris t/u t/u SUM SUM t/u t/u

24 Inneværende skoleår: 26 skolekorps søkte musikkpedagogiske tjenester fra kulturskolen. 26 skolekorps søkte musikkpedagogiske tjenester fra kulturskolen. Det ble søkt om 173 timer undervisning pr uke. Det ble søkt om 173 timer undervisning pr uke. 105 timer undervisning pr uke er innvilget. 105 timer undervisning pr uke er innvilget. Disse timene er fordelt på 20 korps. Disse timene er fordelt på 20 korps. 6 korps fikk avslag. 6 korps fikk avslag. Til sammen søkte 52 frivillige lag og organisasjoner om ca 300 timer undervisning pr uke. Det er innvilget 175 timer pr uke totalt. Til sammen søkte 52 frivillige lag og organisasjoner om ca 300 timer undervisning pr uke. Det er innvilget 175 timer pr uke totalt.

25 Ved fordeling av tjenestene til frivillige lag gjelder følgende kriterier: Koble søknader til fast ansatte lærere (etablert samarbeid mellom lag og pedagog) Koble søknader til fast ansatte lærere (etablert samarbeid mellom lag og pedagog) Vurdere hele bildet. Se på mengden søknader. Hvor er behovet størst? Vurdere hele bildet. Se på mengden søknader. Hvor er behovet størst? Hensyn til lagets lærerønske og kommunens tilsettingsreglement. Hensyn til lagets lærerønske og kommunens tilsettingsreglement. Ressursfordeling i forhold til antall barn/unge i laget. Ressursfordeling i forhold til antall barn/unge i laget. Fordeling mellom ulike fagdisipliner. Fordeling mellom ulike fagdisipliner.

26 Noen får avslag: Viser til søknad datert xx om kjøp av timer gjennom Bergen kulturskole. Viser til søknad datert xx om kjøp av timer gjennom Bergen kulturskole. Da vi kommende skoleår ikke har nok ressurser til å etterkomme alle ønsker og behov fra lag, kor, korps og orkestre, får deres søknad av den grunn avslag. Da vi kommende skoleår ikke har nok ressurser til å etterkomme alle ønsker og behov fra lag, kor, korps og orkestre, får deres søknad av den grunn avslag. Bergen kulturskole beklager dette. Bergen kulturskole beklager dette.

27 Tillegg etter kl 1700 lørdags- og søndagstillegg 21 kr – etter kl 1700 21 kr – etter kl 1700 35 kr – lørdags- og søndagstillegg 35 kr – lørdags- og søndagstillegg Ordnes mellom arbeidsgiver (kulturskolen) og lærer / dirigent

28 Helge- og høytidstillegg 133% Ordnes mellom arbeidsgiver (kulturskolen) og lærer / dirigent -Høytidsdager: 1. mai og 17.mai -Helgedager: 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 2. pinsedag, Kristi himmelfartsdag og 1. og 2. juledag -Arbeidstiden må spesifiseres

29 Oppsummering Virksomhetsplanlegging på våren Virksomhetsplanlegging på våren Frister for søknad, både fra lag og personer som ønsker stilling ved Bergen kulturskole Frister for søknad, både fra lag og personer som ønsker stilling ved Bergen kulturskole Rask tilbakemelding til kulturskolen – kontaktperson! - ved forandringer Rask tilbakemelding til kulturskolen – kontaktperson! - ved forandringer Bergen kulturskoles hjemmeside www.bergen.kulturskole.no www.bergen.kulturskole.no


Laste ned ppt "Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2009 - 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google