Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sektorutvalg bistand og omsorg. 2 Pleie og omsorg : lProgramområdet omfatter 4 resultatområder:  Aktivisering eldre og funksjonshemmede  Botilbud i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sektorutvalg bistand og omsorg. 2 Pleie og omsorg : lProgramområdet omfatter 4 resultatområder:  Aktivisering eldre og funksjonshemmede  Botilbud i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sektorutvalg bistand og omsorg

2 2 Pleie og omsorg : lProgramområdet omfatter 4 resultatområder:  Aktivisering eldre og funksjonshemmede  Botilbud i institusjon (FDV)  Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet  Pleie/omsorg/hjelp i institusjon Sosialtjeneste og bolig: lProgramområdet omfatter 10 resultatområder:  Kvalifiseringsprogrammet  Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid  Kommunalt disponerte boliger  Økonomisk sosialhjelp  Tilbud til personer med rusproblemer  Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig  Kommunale sysselsettingstiltak  Introduksjonsordningen  Boligbygging og fysiske bomiljøer  Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

3 3 Sektorutvalg bistand og omsorg Kommunehelse: lProgramområdet omfatter 3 resultatområder:  Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste  Forebyggende arbeid – helse og sosial  Diagnose, behandling og rehabilitering

4 4 Befolkningsprognose Figuren viser antatt vekst i aldersgrupper som er sentrale for kommunens tjenesteyting. Frem mot år 2020 forventes et stabilt antall barn i barnehagealder. Antall elever i grunnskolen øker markant. Gruppen de yngste eldre og de over 90 år øker kraftig.

5 5 Pleie og omsorg

6 6

7 7

8 8 Beskrivelse av tjenestene lPleie- og omsorgstjenestene retter seg i hovedsak mot personer i alle aldre, som har pleie og omsorgsbehov, psykisk utviklingshemming, eller psykiske lidelser. lTjenestene omfatter bo- og behandlingssentre, boliger med service, hjemmehjelp og hjemmesykepleie til eldre og personer med funksjonshemming. lTilbud om avlasting i og utenfor institusjon, korttidsopphold, aktivitetssentre, personlige assistanse, omsorgslønn, støttekontakt, dagsenter samt forebyggende tjenester som seniorsentre og rehabilitering i institusjon.

9 9 Nøkkeltall Pleie og omsorg

10 10 Nøkkeltall Pleie og omsorg --- forts

11 11 Nøkkeltall Pleie og omsorg --- forts

12 12 Nøkkeltall Pleie og omsorg --- forts

13 13 Målekart pleie og omsorg Målekart - resultat200820092010 Brukertilfredshetikke målt5,0ikke målt Brukermedvirkningikke målt5,0ikke målt Brukernes opplevelse av etisk standardikke målt5,2ikke målt Sykefravær11,6 %11,5 %10,8 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse *ikke målt 80 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

14 14 Utfordringer i årene som kommer De viktigste utfordringene for pleie og omsorg de nærmeste årene er nedfelt i Eldremeldingen og Omsorgsmeldingen, og er blant annet å: llegge vekt på forbygging og rehabilitering som kan gi mestring og økt livskvalitet utvikle boformer med heldøgns pleie og omsorg, med hovedvekt på bolig med service lstyrke hjemmebaserte tjenester, både som en følge av satsingen på bolig med service og for å legge til rette for individuell tilpasning av tjenester og mulighet for å bo i eget hjem livet ut lutvikle demensomsorg lrekruttere og beholde tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse lsikre bedre koordinering av omfattende og sammensatte tjenestetilbud lskaffe tilrettelagte boliger for yngre brukere med stort tjenestebehov lforholde seg til økte behov og usikre prognoser når det gjelder tjenester til yngre brukere med omfattende tjenestetilbud

15 15 Utfordringer i årene som kommer, forts. lI forbindelse med implementering av Samhandlingsreformen og nytt lovverk, vil det bli stilt store krav til pleie og omsorg i forhold til fleksibilitet, kompetanse, tilpasning av organisasjonen og økonomiske rammebetingelser. lDet vil være viktig å få avstemt aktiviteten i tjenesten i forhold til nye rammebetingelser, med et særlig fokus på tildeling og utmåling av tjenester.

16 16 Styringsdokumenter og lovverk (Lovdata.no) lForvaltningsloven lLov om offentlighet i forvaltningen av19 juni 1970 nr. 69 (offentlighetsloven - offl) lKommunehelsetjenesteloven lSosialtjenesteloven lPasientrettighetsloven lHelsepersonelloven lPersonopplysningsloven lEldremelding 2006 – 2015 (vedtatt Kst 28.2.2007) lPleie- og omsorgsmelding 2008 – 2015 (vedtatt Kst 05.11.2008)

17 17 HELSE OG SOSIAL * Kommunehelse * Sosialtjeneste * Bolig

18 18 Helse og sosial Kommunal sjef Helsetjenester barn og unge RehabiliteringOppf Brum kommunale arbeidssenter Boligområ åde II Bjøård Folkehelse kontoret Flyktninge kontoret Bolig og oppfølging Kommunal- sjef Helsetjenester barn og unge Rehabilitering Bolig IBolig II Bjørnegård ressurs- og kompetanse- senter Folkehelse/ helse tjenester voksne Bærum kommunale arbeids sentre Oppfølging Flyktninge- kontoret Bolig- kontoret

19 Sosialtjeneste og bolig

20 20 Beskrivelse av tjenestene lTjenesten skal gi veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosial problemer. lTjenesten omfatter økonomisk sosialhjelp, utekontakt og tjenester til rusmisbrukere samt dag-, natt- og botilbud for bostedsløse. lKommunale utleieboliger og administrering av Husbankens lånemidler, introduksjon og koordinering av tilbud til nybosatte flyktninger. lBærum kommunale arbeidssenter som drifter tilrettelagt arbeid er også en del av tjenesten.

21 21 Beskrivelse av tjenestene forts. lSosial og bolig består av følgende deltjenester: -Bærum kommunale arbeidssentra (salg av ulike produkter og tilrettelagte arbeidsplasser) - Boligkontoret (Husbankordninger, gjeldsrådgivning, kommunale boliger, kortvarig arbeid for rusmisbrukere m.m.) - Flyktningekontoret (Introduksjonsordning, tolketjeneste m.m.) - Oppfølgingstjenestene (Rådgivning, legemiddelsassistert rehabilitering, helse og oppfølgingstilbud for rusmiddelavhengige,) - NAV (Sosial stønad, rådgivning, kvalifiseringsprogrammet)

22 22 Nøkkeltall - Sosialtjeneste og bolig

23 23 Nøkkeltall - Sosialtjeneste og bolig -- forts

24 24 Målekart sosialtjeneste og bolig Målekart - resultat200820092010 Brukertilfredshetikke målt5,1ikke målt Brukermedvirkningikke målt4,9ikke målt Brukernes opplevelse av etisk standardikke målt5,2ikke målt Sykefravær10,0 %8,1 %11,4 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse *ikke målt 78 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

25 25 Utfordringer i årene som kommer lSamordning og forbedring av tjenestene lFremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse for bosatte flyktninger lTjenester til personer med rusproblemer og psykiske vansker. Særlig unge i alderen 18 – 30 år med alvorlige rusproblemer i kombinasjon med psykiske vansker. lBolig til bostedsløse, boliger i forbindelse med førstegangsbosetting av flyktninger lTilrettelegge arbeid for unge arbeidstakere lNye tiltak som hindrer at flere unge blir sosialhjelpsklienter

26 26 Styringsdokumenter, avtaler og lovverk (lovdata.no) lLov om kommunale helse- og omsorgstjenester (fra 1.1.2012) lLov om sosiale tjenester i NAV lLov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere lLov om helsemessig og sosial beredskap lForvaltningsloven lHusleieloven lPartnerskapsavtale NAV Bærum lBoligsosial plan - samarbeid med Husbanken BOSO lStrategisk boligutvikling - samarbeid med Eiendom lBoligmelding 2008 lBoligmelding 2.0 lRusmiddelpolitisk handlingsplan

27 Kommunehelse Bilde inn her

28 28 Beskrivelse av tjenestene lProgramområdet representerer et mangfold av tjenester og hele befolkningen i kommunen berøres av disse. Felles for tjenestene er forebyggende og helsefremmende tiltak for individ, gruppe eller samfunnet som helhet, samt behandling og rehabilitering for spesielle målgrupper. lDet er et prinsipp i enkelte deltjenester at tjenestene skal være lett tilgjengelige og såkalt lavterskel. De fleste tjenestene er lovpålagt i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunen.

29 29 Beskrivelse av tjenestene forts. lKommunehelse skal ivareta innbyggernes behov for helsestasjonstjenester for barn og ungdom, skolehelsetjeneste, legevakt, ergo- og fysioterapitjenester, rehabilitering, kommuneoverlegefunksjonen, miljørettet helsevern, smittevern, psykisk helsetjeneste for barn og unge samt psykisk helsetjeneste for voksne. lFengselshelsetjeneste lKrisesentertilbud lKommunehelse administrere fastlegeordningen og de private avtalefysioterapeutene i kommunen. lKommunehelse ivaretar tilbudet til mennesker i kritiske livssituasjoner og livsfaser. lKommunehelse har et bredt innbyggerperspektiv.

30 30 Nøkkeltall - Kommunehelse

31 31 Målekart kommunehelse Målekart - resultat200820092010 Brukertilfredshet5,1ikke målt5,1 Brukermedvirkning5,0ikke målt5,0 Brukernes opplevelse av etisk standard5,3ikke målt5,3 Sykefravær8,3 %8,2 %7,7 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse *ikke målt 83 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

32 32 Utfordringer i årene som kommer lKommunes helsemelding 2009-2015, ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov vil gi grunnlaget for arbeidet. lSamhandling – kommunen må videreutvikle kultur og betingelser for samarbeid og samhandling med andre og innad i kommunen. lSamhandlingsreformen - ny kommunerolle. lLivsstilssykdommer som fedme og diabetes. lForebygging av helseplager hos barn og unge. lGi voksne med psykiske lidelser forebyggende tilbud. lGi voksne med varige behov egnede botilbud med bistand. lGi innbyggere med akutte bistandsbehov hjelp og støtte i kritiske situasjoner. lAktivitetstilbud innen psykisk helse feltet.

33 33 Styringsdokumenter, lovverk (lovdata.no) lLov om kommunale helse- og omsorgstjenester (1.1.2012) lLov om statlig tilsyn med helsetjenesten lLov om helsemessig og sosial beredskap lLov om helsepersonell lLov om vern av smittsomme sykdommer lPsykisk helsevernloven lTobakkskadeloven, lov om omsetning av alkohol, lov om serveringsbevilling lForurensningsloven, strålevernloven lHelsemeldingen 2009-2015 (vedtatt Kst 28.10.2009)


Laste ned ppt "Sektorutvalg bistand og omsorg. 2 Pleie og omsorg : lProgramområdet omfatter 4 resultatområder:  Aktivisering eldre og funksjonshemmede  Botilbud i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google