Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sektorutvalg bistand og omsorg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sektorutvalg bistand og omsorg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sektorutvalg bistand og omsorg

2 Sektorutvalg bistand og omsorg
Pleie og omsorg: Programområdet omfatter 4 resultatområder: Aktivisering eldre og funksjonshemmede Botilbud i institusjon (FDV) Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Pleie/omsorg/hjelp i institusjon Sosialtjeneste og bolig: Programområdet omfatter 10 resultatområder: Kvalifiseringsprogrammet Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Kommunalt disponerte boliger Økonomisk sosialhjelp Tilbud til personer med rusproblemer Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Boligbygging og fysiske bomiljøer Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

3 Sektorutvalg bistand og omsorg
Kommunehelse: Programområdet omfatter 3 resultatområder: Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste Forebyggende arbeid – helse og sosial Diagnose, behandling og rehabilitering

4 Befolkningsprognose Figuren viser antatt vekst i aldersgrupper som er sentrale for kommunens tjenesteyting. Frem mot år 2020 forventes et stabilt antall barn i barnehagealder. Antall elever i grunnskolen øker markant. Gruppen de yngste eldre og de over 90 år øker kraftig.

5 Pleie og omsorg

6 Pleie og omsorg

7 Pleie og omsorg

8 Beskrivelse av tjenestene
Pleie- og omsorgstjenestene retter seg i hovedsak mot personer i alle aldre, som har pleie og omsorgsbehov, psykisk utviklingshemming, eller psykiske lidelser. Tjenestene omfatter bo- og behandlingssentre, boliger med service, hjemmehjelp og hjemmesykepleie til eldre og personer med funksjonshemming. Tilbud om avlasting i og utenfor institusjon, korttidsopphold, aktivitetssentre, personlige assistanse, omsorgslønn, støttekontakt, dagsenter samt forebyggende tjenester som seniorsentre og rehabilitering i institusjon.

9 Nøkkeltall Pleie og omsorg

10 Nøkkeltall Pleie og omsorg --- forts

11 Nøkkeltall Pleie og omsorg --- forts

12 Nøkkeltall Pleie og omsorg --- forts

13 Målekart pleie og omsorg
Målekart - resultat 2008 2009 2010 Brukertilfredshet ikke målt 5,0 Brukermedvirkning Brukernes opplevelse av etisk standard 5,2 Sykefravær 11,6 % 11,5 % 10,8 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse * 80 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

14 Utfordringer i årene som kommer
De viktigste utfordringene for pleie og omsorg de nærmeste årene er nedfelt i Eldremeldingen og Omsorgsmeldingen, og er blant annet å: legge vekt på forbygging og rehabilitering som kan gi mestring og økt livskvalitet utvikle boformer med heldøgns pleie og omsorg, med hovedvekt på bolig med service styrke hjemmebaserte tjenester, både som en følge av satsingen på bolig med service og for å legge til rette for individuell tilpasning av tjenester og mulighet for å bo i eget hjem livet ut utvikle demensomsorg rekruttere og beholde tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse sikre bedre koordinering av omfattende og sammensatte tjenestetilbud skaffe tilrettelagte boliger for yngre brukere med stort tjenestebehov forholde seg til økte behov og usikre prognoser når det gjelder tjenester til yngre brukere med omfattende tjenestetilbud

15 Utfordringer i årene som kommer, forts.
I forbindelse med implementering av Samhandlingsreformen og nytt lovverk, vil det bli stilt store krav til pleie og omsorg i forhold til fleksibilitet, kompetanse, tilpasning av organisasjonen og økonomiske rammebetingelser. Det vil være viktig å få avstemt aktiviteten i tjenesten i forhold til nye rammebetingelser, med et særlig fokus på tildeling og utmåling av tjenester.

16 Styringsdokumenter og lovverk (Lovdata.no)
Forvaltningsloven Lov om offentlighet i forvaltningen av19 juni 1970 nr. 69 (offentlighetsloven - offl) Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Personopplysningsloven Eldremelding 2006 – 2015 (vedtatt Kst ) Pleie- og omsorgsmelding 2008 – 2015 (vedtatt Kst )

17 HELSE OG SOSIAL * Kommunehelse * Sosialtjeneste * Bolig

18 Helse og sosial Kommunal sjef Kommunal- Helsetjenester barn og unge
Rehabilitering Oppf B rum kommunale arbeidssenter Boligomr å de II Bj ø rd Folkehelse kontoret Flyktninge Bolig og oppf lging Kommunal- Bolig I Bolig II Bjørnegård ressurs- og kompetanse-senter Folkehelse/ helse tjenester voksne Bærum kommunale arbeids sentre Oppfølging Flyktninge-kontoret Bolig-kontoret

19 Sosialtjeneste og bolig

20 Beskrivelse av tjenestene
Tjenesten skal gi veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosial problemer. Tjenesten omfatter økonomisk sosialhjelp, utekontakt og tjenester til rusmisbrukere samt dag-, natt- og botilbud for bostedsløse. Kommunale utleieboliger og administrering av Husbankens lånemidler, introduksjon og koordinering av tilbud til nybosatte flyktninger. Bærum kommunale arbeidssenter som drifter tilrettelagt arbeid er også en del av tjenesten.

21 Beskrivelse av tjenestene forts.
Sosial og bolig består av følgende deltjenester: Bærum kommunale arbeidssentra (salg av ulike produkter og tilrettelagte arbeidsplasser) - Boligkontoret (Husbankordninger, gjeldsrådgivning, kommunale boliger, kortvarig arbeid for rusmisbrukere m.m.) - Flyktningekontoret (Introduksjonsordning, tolketjeneste m.m.) - Oppfølgingstjenestene (Rådgivning, legemiddelsassistert rehabilitering, helse og oppfølgingstilbud for rusmiddelavhengige,) - NAV (Sosial stønad, rådgivning, kvalifiseringsprogrammet)

22 Nøkkeltall - Sosialtjeneste og bolig

23 Nøkkeltall - Sosialtjeneste og bolig -- forts

24 Målekart sosialtjeneste og bolig
Målekart - resultat 2008 2009 2010 Brukertilfredshet ikke målt 5,1 Brukermedvirkning 4,9 Brukernes opplevelse av etisk standard 5,2 Sykefravær 10,0 % 8,1 % 11,4 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse * 78 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

25 Utfordringer i årene som kommer
Samordning og forbedring av tjenestene Fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse for bosatte flyktninger Tjenester til personer med rusproblemer og psykiske vansker. Særlig unge i alderen 18 – 30 år med alvorlige rusproblemer i kombinasjon med psykiske vansker. Bolig til bostedsløse, boliger i forbindelse med førstegangsbosetting av flyktninger Tilrettelegge arbeid for unge arbeidstakere Nye tiltak som hindrer at flere unge blir sosialhjelpsklienter

26 Styringsdokumenter, avtaler og lovverk (lovdata.no)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (fra ) Lov om sosiale tjenester i NAV Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Lov om helsemessig og sosial beredskap Forvaltningsloven Husleieloven Partnerskapsavtale NAV Bærum Boligsosial plan - samarbeid med Husbanken BOSO Strategisk boligutvikling - samarbeid med Eiendom Boligmelding 2008 Boligmelding 2.0 Rusmiddelpolitisk handlingsplan

27 Kommunehelse Bilde inn her

28 Beskrivelse av tjenestene
Programområdet representerer et mangfold av tjenester og hele befolkningen i kommunen berøres av disse. Felles for tjenestene er forebyggende og helsefremmende tiltak for individ, gruppe eller samfunnet som helhet, samt behandling og rehabilitering for spesielle målgrupper. Det er et prinsipp i enkelte deltjenester at tjenestene skal være lett tilgjengelige og såkalt lavterskel. De fleste tjenestene er lovpålagt i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunen.

29 Beskrivelse av tjenestene forts.
Kommunehelse skal ivareta innbyggernes behov for helsestasjonstjenester for barn og ungdom, skolehelsetjeneste, legevakt, ergo- og fysioterapitjenester, rehabilitering, kommuneoverlegefunksjonen, miljørettet helsevern, smittevern, psykisk helsetjeneste for barn og unge samt psykisk helsetjeneste for voksne. Fengselshelsetjeneste Krisesentertilbud Kommunehelse administrere fastlegeordningen og de private avtalefysioterapeutene i kommunen. Kommunehelse ivaretar tilbudet til mennesker i kritiske livssituasjoner og livsfaser. Kommunehelse har et bredt innbyggerperspektiv.

30 Nøkkeltall - Kommunehelse

31 Målekart kommunehelse
Målekart - resultat 2008 2009 2010 Brukertilfredshet 5,1 ikke målt Brukermedvirkning 5,0 Brukernes opplevelse av etisk standard 5,3 Sykefravær 8,3 % 8,2 % 7,7 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse * 83 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

32 Utfordringer i årene som kommer
Kommunes helsemelding , ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov vil gi grunnlaget for arbeidet. Samhandling – kommunen må videreutvikle kultur og betingelser for samarbeid og samhandling med andre og innad i kommunen. Samhandlingsreformen - ny kommunerolle. Livsstilssykdommer som fedme og diabetes. Forebygging av helseplager hos barn og unge. Gi voksne med psykiske lidelser forebyggende tilbud. Gi voksne med varige behov egnede botilbud med bistand. Gi innbyggere med akutte bistandsbehov hjelp og støtte i kritiske situasjoner. Aktivitetstilbud innen psykisk helse feltet.

33 Styringsdokumenter, lovverk (lovdata.no)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ( ) Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om helsepersonell Lov om vern av smittsomme sykdommer Psykisk helsevernloven Tobakkskadeloven, lov om omsetning av alkohol, lov om serveringsbevilling Forurensningsloven, strålevernloven Helsemeldingen (vedtatt Kst )


Laste ned ppt "Sektorutvalg bistand og omsorg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google