Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF- H 09, 198.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 Systemutvikling i offentlig forvaltning rammer og prinsipper, IKT-arkitektur med mer Om grunnleggende om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF- H 09, 198.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 Systemutvikling i offentlig forvaltning rammer og prinsipper, IKT-arkitektur med mer Om grunnleggende om."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF- H 09, 198.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 Systemutvikling i offentlig forvaltning rammer og prinsipper, IKT-arkitektur med mer Om grunnleggende om styringsformer, prinsipper og mål for IKT-bruken i forvaltningen Hovedtrekkende i en systemutviklingsprosess, Litt om rammeverk og modeller Litt om krav til nettbaserte IKT-løsninger Viktig litteratur  St.mld. 17(2006-2007): Eit informasjonssamfunn for alle., 2006- 2007. Kap. og 7 Kjos, Bård (red.): Innføring i Informasjonsteknologi, Kap. 7: Om systemutvikling. FAD: Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor, kap. 1 og 2 : DIFI om IKT-arkitektur: http ://www.difi.no/hovedEnkel.aspx?m=53859

2 DIFI workshop Arild Jansen 30032009 2 Hvordan er infrastrukturperspektivet relevant for grunndata og metadata?

3 FINF- H 09, 198.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 3 Noen grunnleggende styringsprinsipper Regjeringen (Kongen) fastlegger sin egen organisering F eks opprette/nedlegge og/eller endre arbeidsoppgaver i departementene Sektorisert og linjeansvarsprinsippet Det enkelte departement og sektororgan har fullt ansvar og myndighet i egen IKT-utvikling og bruk Regjeringen vil (i praksis) i liten grad overstyre fagdepartementene [Semi]konstitusjonelt skille mellom staten og kommunen Staten kan bare indirekte grad styre kommunes IKT- bruk Interkommunalt samarbeid er så langt stort sett frivillig

4 FINF- H 09, 198.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 4 Fads-ministerens prioriteringer ( Basert på St. mld. 17 2006-2007) Fornying av offentleg sektor, auka velferd og betre tenester Brukarvennleg og døgnopen forvaltning Offentlig sektor skal utvikle og tilby elektroniske selvbetjeningsløsninger til innbyggerne og næringsliv Samhandling mellom offentlige virksomheter skal foregå elektronisk for å understøtte effektiv tjenesteproduksjon og elektronisk tjenesteyting Miside.no Meir koordinering Det må etableres overordna nasjonale rammer for IKT-løysingar med fokus på samarbeid på tvers. Tre områder: Standardisering Etablering av felles IKT-Arkitektur Etablering og gjenbruk av offentlige felles IKT-komponenter/ løsninger

5 Regelutvikling Organisasjons- utvikling Utvikling av informasjonssystem E-forvaltnings- prosjekter Automatiseringsvennlig lovgivning Analyse av rettskilder Innspill til regelverksendring Jus som skranke og Jus som virkemiddel for organisatorisk endring Organisatorisk endring som krever rettslig respons IT som verktøy for organisatorisk endring IT som argument for organisatorisk endring *Selvbetjent forvaltning *Diffus forvaltning Jus som ramme for systemutvikling Jus som innhold * Autentiske rettskilder * Transformerte rettskilder * Automatiseringsgrad * Skjønn/faste regler Jus som krav til IS

6 DRI1001 H09 - 250809 Arild JansenDRI 3010 - H 09, 23.09.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 6 Eksempel: StudentWeb’ Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del StudentWeb Organisasjon Rammer for systemet Universitetet som organisasjon sammen med de lover, instrukser osv. som gjelder denne virksomheten Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i OsloForskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo ++ De formaliserte deler av dette regelverket, retningslinjer Hva innebærer vår forståelse av informasjonssystemer når vi skal utvikle datasystemer ?

7 Systemutviklingslivssyklus – Faser i systemutviklingsarbeidet: et teknologisk perspektiv Forstudie - Foranalyse : Problem – og mulighetsanalyse - avdekke problemer mm Systemavgrensning og behovsanalyse Se systemet utenfra og klarlegge behov og rammer : tekniske, organisatoriske, økonomiske, juridiske, sikkerhet Systemanalyse -> kravspesifikasjon Systemutforming : (design/konstruere) Realisering og implementasjon Bruk/Drift, videreutvikling Avvikling

8 System feasibility Validasjon Programvareplaner og behov Validasjon Produktdesign Verifisering Detaljert design Verifisering Kode Enhetstest Integrasjon Produktverifisering Implementering Systemtest Bruk og vedlike- hold Revalidering ( med laksetrapper)

9 Spiralmodellen- skjematisk skisse Fastlegge mål og rammer Vurdere alternativer, risikovurderinger Planlegge neste fase Utvikle neste produkt Analyse Risikoanalyser Krav utforming Vurdering Prototyping

10 Spiralmodellen Et forsøk på å kombinere evolusjonær tankegang med de positive sider av konstruksjonstenkning Fokus på risiko og reduksjon av risiko Utvikling oppdelt i et sett av sykler (i spiralen) Målsetning (hva skal oppnås f.eks. funksjonalitet, ytelse, etc.) Alternative måter å realisere løsning for dette (utvikle, kjøpe, etc.) Identifisere begrensningene (kostnad, grensesnitt, etc.)

11 Faser i SU-arbeidet- den organisatoriske siden (OU) Problemidentifisering og problemanalyse (diagnose): Fastsette mål for endringsarbeidet Klarlegge endringsbehov Beskrive (utforme) organisatoriske endringer Nye rutiner, prosedyrer, ansvars- og beslutningsstrukturer etc. Beskrive opplæringsbehov Realisere og gjennomføre endringene Opplæring, motivasjon,.. Igangsette ny organisasjonsform

12 Faser i SU – rettslige aspekter Endringer i regelverket kan være en begrunnelse for et SU-prosjekt Folketrygdreformen, Skattereformer,.. Endringer i regelverket kan være en nødvendig og planlagt del av et SU-forløp (men ikke hovedbegrunnelsen) Lånekasse-prosjektet, delvis også Skatteprosjektene Endringer i regelverket kan komme som en (utilsiktet?) konsekvens av SU-prosjektet …

13 3 cases gjennomgås Skatteetaten, Flidprosjektet : 15- 20 års periode Samordnet opptak: ca 15 år (?) Lånekasse – ca ?? år Forskjeller mht Størrelse – utbredelse Profesjonell organisasjon Antall og type brukere Rammer og policy

14 Skatteetaten – et eksempel FLID-prosjektet: Folkeregister og ligningskontor Innføring av Data Første gang ligningskontorene fikk effektivt saksbehandlingsverktøy i ligningsarbeidet Kostnad ca 1 mrd. Fase PeriodeHensikt – Oppgave LSP-arbeidet: Langsiktig system- planlegging 1983-85 Kartlegging av behov for økt bruk av edb i hele Skatteetaten, og utarbeiding av en samlet strategi/plan for dette. FLID-prosjektet: Utvikling og utprøving. 1986-91 Utvikling og utprøving av egnede edb- og organisasjonsløsninger for likningskontor og folkeregisterkontor, samt utarbeiding av en samlet prosjektplan for gjennomføringen. FLID-prosjektet: Gjennomføring 1991-94 Gjennomføring av edb-anskaffelse og –innføring og omstilling av alle landets likningskontor og folkeregisterkontor. Omstillings- oppfølging 1994-96 Videre oppfølging i linjeorganisasjonen av den planlagte omstillingen ved kontorene for å sikre at den blir fullført og at gevinstene blir sikret.

15 Hva karakteriserer FLID-prosjektet Del av et større utviklings- og omstillingsprogram 1982-96 Startet som teknologiutvikling, resulterte i Forenklet ligning og verdiorientert arbeid (regelendringer og org. omstilling) Skifte i fokus (målformulering) fra rasjonalisering/effektivisering til til forenkling og beslutningstøtte Bedre tjenester (økt kompetanse) og økt kvalitet (gevinstrealisering på flere plan) Prosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med arbeidstagerorganisasjonene 20 % (ca 100 NOK ble brukt til kompetansehevning) FLID-arbeidet ble svært viktig å utvikle en prosjektorganisajon og prosjektlederkompetanse i etaten I tillegg til innføring av edb, skulle prosjektet omfatte en gjennomgripende fornyelse av forvaltningsområdet (i tråd med fornyelsesprogrammet ”Den Nye Staten”) Prosjektet resulterte i en omfattende reorganisering av Skatteetaten)

16 Samordna Opptak – fra kaos til automatiset behandling

17 Juskurs - 13.02.2008 Arild Jansen SERI /AFIN, UiO 17 Samordna opptak - grunnmodellen Omfatter saksbehandlingssystemer ved lærestedene, SO- basen, registreringsbasen med mer Lokalt opptaks System (FS) Lokalt opptaks System (FS) Lokalt opptaks System (MSTAS) UNINETT SO sentraldatabase, Registreringsdatabasen, Nasjonal vitnemålsdatabase Universitetet i Oslo

18 Lånekassa: F ra tungrodd forvaltningsorgan til brukervennlig servicebedrift 1994 Maskinell søknadsbehandling, men papirbasert søknad 2000 Pilotprosjekt for elektronisk søknad ved H i Gjøvik Men basert på ”spesialiserte” PC-kiosker” (pga av sikkerhet) 2004/2005 Første elektroniske løsning, men sikkerhetsløsning basert på ”Tippekortet” 2008/2009 Sikkerhetsløsning integrert med Altinn/MinSide

19 Verdikjeden i lånekassen

20 Juskurs - 13.02.2008 Arild Jansen SERI /AFIN, UiO 20 Lånekassen- nær papirfritt ! WEB/ Front end Sentral database m/data fra lærestedene Skatte- direktoratets m/kontonur + fødselsnr LIS LKs bank- forbindelse Kundens bank- forbindelse Kontroll av opptak og betalt semester- avgift Søknad med kontonr Betalings- oppdrag 1 Kontroll av kontonr 2 3 7 8 KUNDE E-post om at vedtak er fattet og kan leses på WEB 4 5 Kunden leser vedtak og underskriver låneavtale og Gjeldsbrev 6 Sentral database m/data fra lærestedene Skatte- direktoratets m/kontonr + fødselsnr LKs bank- forbindelse Kundens bank- forbindelse Vedtak Søknad med kontonr 1 2 7 8

21 FINF- H 09, 198.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 21 Hvilken samordning er det mellom disse prosjektene Svar : Liten, Det er et økende ønske om sterkere grad av samordning Fastleggelse av standarder Krav til IKT-arkitektur Krav til bruk av fellesløsninger Krav til med samspill og samvirke mellom systeme Krav om enklere tilgang og bruk av felles datagrunnlag Felles ikt_Arkitektur i Offentlig Sektor (FAOS)

22 FINF- H 09, 198.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 22 Rammeverket – Felles IKT-arkitektur i offentlig virksomhet (FAOS) (beskrevet i St. mld. 17 )

23 FINF- H 09, 198.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 23 Om arkitekturprinsipper Tilgjengelighet Interoperabilitet Sikkerhet Åpenhet Fleksibilitet Skalerbarhet Enhetlig

24 Noen generelle krav til nett-baserte IKT-løsninger Kvalitet på nett: http://www.difi.no/hovedEnkel.aspx?m=53889 Bruk av forvaltningstandarder http://www.difi.no/hovedEnkel.aspx?m=53859 Krav til universell utforming: http://www.difi.no/hovedEnkel.aspx?m=53859

25 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 11: Plikt til universell utforming av IKT Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021. Plikten omfatter ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lovgivning. Organet utpekt etter § 16 annet ledd kan gi dispensasjon fra plikten etter annet ledd dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner. Kongen skal gi forskrifter med nærmere bestemmelser om avgrensning av virkeområdet og innholdet i plikten til universell utforming […..]


Laste ned ppt "FINF- H 09, 198.2009 Arild Jansen. AFIN/UiO 1 Systemutvikling i offentlig forvaltning rammer og prinsipper, IKT-arkitektur med mer Om grunnleggende om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google