Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asylretten i et europeisk perspektiv Betydningen for Norge UiO 4 mars 2013 Vigdis Vevstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asylretten i et europeisk perspektiv Betydningen for Norge UiO 4 mars 2013 Vigdis Vevstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asylretten i et europeisk perspektiv Betydningen for Norge UiO 4 mars 2013 Vigdis Vevstad

2 Rettskildebildet: folkeretten, EU- retten og norsk rett Folkeretten: overordnet rettskilde. Kan ikke sette til side internasjonale forpliktelser gjennom regionale avtaler EU retten: Norge bundet direkte og indirekte – avtalene reflektert i lovverket, utl + uf (Schengen, Dublin, EØS) Utl: § 3 lovens forhold til internasjonale regler

3 Utl § 3 Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling.

4 Det internasjonale rettskildebildet og forholdet int rett/norsk rett Jfr. ICJ statutter art 38: konvensjoner, sedvane, rettsprinsipper, doktrine Wien konvensjonens tolkningsprinsipper: lojalt etter ordlyd og god tro (art 31-33) Monisme/dualisme Gjennomføring: inkorporering, transformasjon, konstatert rettsharmoni Presumsjonsprinsippet: norsk rett presumeres å stemme med folkeretten

5 Nærmere om ”soft law” ”Soft law” normer og deres betydning i relasjon til flyktning- og asylretten (Erklæringer, UNHCR-konklusjoner, GA resolusjoner, etc) Veien fra ”soft law” til sedvane og konvensjonell folkerett (ex non-refoulement prinsippets utvikling)

6 Asylrettsutviklingen i Europa Nye trender fra midten av 80-tallet: Jet age refugees Murens fall Fokus flyttet fra Strasbourg til Brussel 4 friheter Enhetsakten 1986: varer, tjenester, mennesker og kapital Asyldiskusjon ad hoc preg/mellomstatlig

7 Viktige milepæler – fra Schengen- til Lisboa traktaten Schengen konvensjonen (19909 Dublin konvensjonen (1990) Dublin forordningen (Council Reg 343/2003) Amsterdam traktaten, (1997 i kraft1999) EU Utvidelsen (2004) Lisboa traktaten (TFEU), (2009) Stockholmsprogrammet, (2009-2014)

8 Felles europeisk asylsystem (CEAS) Ref. Amsterdam-traktaten (TEC) art 63 og Tampere toppmøtet (1999) – nå TFEU art 78 Statusdirektiv (2004/83/EC) Prosedyredirektiv (2005/85/EC) Mottaksdirektiv (2003/9/EC) Dublin forordning (343/2003) (+ Eurodac forordning (2725/2000) Direktiv om Midlertidig beskyttelse (2001/55/EC)

9 Norge og CEAS Direkte innvirkning: Schengen-samarbeidet (siden 2001) Dublin-og Eurodac-samarbeidet (siden 2003) Indirekte innvirkning: Statusdirektivet Mottaksdirektivet Prosedyredirektivet

10 Norske ambisjoner/muligheter Formelle avtaler Uformelt samarbeid Stortingsmelding om norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv (Meld.St.9 (2009-2010) EASO? EAC? CJEU?

11 Kontrolltiltak Schengen-samarbeidet: Grensekontroll (Frontex) Visum samarbeid (VIS) Informasjonsutveksling SIS I og SIS II Politisamarbeid Kompensatoriske tiltak, for eksempel Dublin samarbeidet, bøtelegging av transportørselskaper Teknologi utvikling (Eurosur, Entry/Exit facilitation, etc)

12 Rettigheter etter folkeretten Rett til å forlate et land, inkl eget Rett til å søke asyl Adgang til asylprosedyrer (jfr 1951 konv., non- refoulement prinsippet, DF) Rett til flyktningstatus hvis 1951-konvensjons- kriterier oppfylt MR iht universelle + regionale MR-konv. (EMK, FN konvensjonene + spesialkonvensjoner Torturkonvenskjon, Barnekonvensjon)

13 Forts. rettigheter Rett til ikke-retur til område hvor liv og sikkerhet i fare (non refoulement prinsippet ) jf. 1951.konv art 33, EMK art 3, torturkonv. art 3, osv. + sedvanerettslig prinsipp

14 Dilemmaer Europa anno 2012 Kontroll vs. Rettigheter Mixed flows Ulikt tempo og ulike tilknytningsformer og forpliktelser for eksempel Ambisjoner og realiteter ikke én og samme ting Forsinkelse fra 2010 til alt på plass i 2012

15 Forts. dilemmaer Migrasjons-, Utenriks- og Bistandspolitikk (for eksempel Euromed samarbeidet) Returpolitikk/Beskyttelse i nærområdene Solidaritet? Hva med TFEU art 80? Situasjonen Race to the bottom?

16 Statusdirektivet art 2(c) jf utl §§ 28- 30 Refugee means a third country national who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, political opinion or memebrship of a particular social group, is outside the country of nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself or herself of the protection of that country…

17 ”Acts of persecution” Art 9 1.Acts of persecution within the meaning of Article 1 of the Geneva Convension must: abe sufficiently serious by their nature or repetition as to constitute a severe violation of basic human rights, in particular the rights from which derogation cannot be made under Article 15 (2) of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; or

18 Forts. Article 9 (b) be an accumulation of various measures, including violations of human rights which is sufficiently severe as to affect an individual in a similar manner as mentioned in (a). 2 Acts of persecution as qualified in paragraph 1, can, inter alia, take the form of: (a)acts of physical or mental violence, including acts of sexual violence;

19 Forts. art 9 (b) legal, administrative, police, and/or judicial measures which are in themselves discriminatory or which are implemented in a discriminatory manner; (c) prosecution or punishment, which is disproportionate or discriminatory punishment; (d) denial of judicial redress resulting in a disproportionate or discriminatory punishment; (e) prosecution or punishment for refusal to perform military service in a conflict, where performing military service would include crimes or acts falling under the exclusion clauses as set out in Article 12(2)

20 Forts. art 9 (f) Acts of a gender-specific or child-specific nature 3 In accordance with Article 2(c), there must be a connection between the reasons mentioned in Article 10 and the acts pf persecution as qualified in paragraph 1.

21 Article 10 Reasons for persecution Concept of race – colour, descent or ethnic group Concept of religion – includes disbelief Concept of nationality – not confined to citizenship or lack thereof, includes group determined by cultural, ethnical or liguistic identity Concept of social group Concept of political opinion

22 Art 2 (e) Subsidiary Protection ”…third country national or stateless person who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm as defined in Article 15,…”

23 Art 15 Def «serious harm» Serious Harm consists of: (a)Death penalty or execution; (b)Torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in the country of origin; or (c)Serious or individual threat to a civilian’s life or person by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict.

24 Elgafaji-saken CJEU C-465/07- 17 feb 2009 Para 43: CJEU anser, art 15(c), sett i sammenheng med art 2(e) må forstås slik at: -the existence of a serious and individual threat to the life or person of an applicant for subsidiary protection is not subject to the condition that that applicant adduce evidence that he is specifically targeted by reason of factors particular to his circumstances;

25 Elgafaji-dommen para 43 forts. the existence of such a threat can exceptionally be considered to be established where the degree of indiscriminate violence characterising the armed conflict taking place – assessed by the competent national authorities before which an application for subsidiary protection is made, or by the courts of a MS to which a decision refusing such an application is referred – reaches such a high level

26 Elgafaji para 43 forts. that substantial grounds are shown for believing that a civilian, returned to the relevant country, or as the case may be, to the relevant region, would, solely on account of his presence on the territory of that country or region, face a real risk of being subject to that threat”. 2010: 2 Somailia-saker i UNE henviser til CJEU- dommen + EMK artikkel 3

27 QD art 15(c)/ECHR art 3 CJEU sier tolkningen er «fully compatible with the interpretation of ECHR art 3 by the ECtHR» (para 44). og understreker videre at: art 15(c) corresponds, in essence, to article 3 ECHR. By contrast art 15(c) is a provision, the content of which is different from that of art 3 ECHR and the interpretation of which must therefore be carried out independently, although with due regard for fundamental rights, as they are guaranteed under the ECHR.

28 EMD art 3 og «generalized violence» N.A. vs. UK sak 25904/07, 17 juli 2008 Sufi & Elmi vs UK sak 8319/07 og 11449/07, 28 juni 2011 A.A. med flere sak 14499/09, 28 juni 2012

29 Mottaksdirektivet Art 17 1Member States shall take into account the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, …

30 Art 17(2) 2. Paragraph 1 shall apply only to persons found to have special needs after an individual evaluation of their situation. « Recast» art 21 (pol vedtatt høst 2012) Eks på forbedringer: utvidet def av sårbare, adg til arbeidsmakedet Neg eks: fortsatt adgang til fengsling, inkl barn

31 Prosedyredirektivet Mest kontroversielt av CEAS direktivene Hovedregler mht asylsaksbehandlingen, men ”sveitserost” pga alle unntaksmulighetene som bys MS ”Trygt 3.lands” problematikk av relevans for Norge

32 Dublin forordningen Forelesning 7 mars om Dublin II og III

33 Andre utviklingstrekk Solidaritet Intern reallokering Gjenbosetting Utvikling og migrasjon Frontex og MR + samarbeid med andre org (FRA, EASO, UNHCR) EMD og eksterritorialitet (Sufi & Elmi, sak 8319/07 og 1144 9/07 28 juni 2011

34 vigdis@sonconsult.no www.sonconsult.no


Laste ned ppt "Asylretten i et europeisk perspektiv Betydningen for Norge UiO 4 mars 2013 Vigdis Vevstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google