Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge i Europa Thorkel C. Askildsen SGO 2200 – vår 04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge i Europa Thorkel C. Askildsen SGO 2200 – vår 04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge i Europa Thorkel C. Askildsen SGO 2200 – vår 04

2 SGO 22002 Et umiddelbart forbehold Temaet for denne forelesningen ble bestemt i god tid før nok en gryende EU-debatt begynte å vise seg Utgangspunktet er derfor at Norge er et utenfor- land og sånn er det med den saken Men at det allikevel kan være interessant å se litt på hvilke relasjoner vi har med EU (her med utgangspunkt i økonomisk geografi)

3 SGO 22003 European Free Trade Agreement Opprettet i 1960 som en ”motvekt” til daværende EF, bestående av Danmark, Norge, Portugal, Storbritannia, Sveits, Sverige og Østerrike Består etter 1995 av Norge, Sveits, Island og Liechtenstein. Sveits deltar ikke i EØS- samarbeidet.

4 SGO 22004 EØS-avtalen 1 Initiativ fra Gro Harlem Brundtland, implementert i 1994 Hovedformålet er å utvide EU’s indre marked til også å omfatte EFTA-statene Inkuderer derfor flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital Ble 2003 reforhandlet for å inkludere EU’s 10 nye ansøkerland fra 01.05.2004

5 SGO 22005 Hva omhandler EØS-avtalen? Fri handel med varer (med begrensninger for landbruks- og fiskeriprodukter) og fri bevegelighet for kapital, tjenester og personer felles konkurranseregler (konkurranseregulerende samarbeid, statsstøtte, offentlige monopoler), harmonisering av selskapsretten adgang til markedene for offentlige anskaffelser i de andre EØS-landene et nært samarbeid om transportpolitikken felles veterinært regelverk (Men fortsatt toll for handel med fisk og landbruksvarer samarbeid om miljøvern, utdannelse, forskning, forbrukerspørsmål og sosiale spørsmål Konsultasjonsordninger slik at EFTA-landene blir konsultert om fremtidig EU-regelverk som kan bli EØS-regelverk.EFTA-landene felles beslutningsprosess hvor nye EØS-regler vedtas ved enstemmighet mellom EFTA og EU egne EFTA-institusjoner (overvåkningsorgan og domstol) for overvåkning av EØS-regelverket En låne- og tilskuddsordning for støtte til økonomisk utjevning i EU, med særlig vekt på miljøprosjekter

6 SGO 22006 Hva omhandler EØS-avtalen ikke? deltakelse i EUs felles institusjoner som Det europeiske råd (EUs toppmøte), Rådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet og EF-domstolen. Det medfører at EFTA-landene ikke er med i de EU-organer der vedtak om fremtidige EU-regelverk treffes. EUs felles handelspolitikk overfor ikke-medlemsland samt et utvidet samarbeid om bistandspolitikken EUs felles landbrukspolitikk EUs felles fiskeripolitikk det regionalpolitiske samarbeidet nærmere samordning av økonomisk og monetær politikk samarbeidet om skatter og avgifter det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet

7 SGO 22007 Noen relevante institusjoner for samarbeid 1 ESA (EFTA Surveillance Authority): påser at EFTA-landene følger EØS-reglene i EFTA- området. ESA har i så måte tilsvarende overvåkningsoppgaver som Europakommisjonen har i EU. EFTA-domstolen har til oppgave å håndheve og løse tvister vedrørende tolkningen av EØS- avtalen for Norge, Island og Liechtenstein og har en lignende funksjon som EF-domstolen har for EUs medlemsland.

8 SGO 22008 EØS-RÅDET Ministre fra EU og EFTA EØS-landene EØS-KOMITEEN Kommisjonen og EU- og EFTA-regjerings representanter PARLAMENTARIKERK OMITEEN FOR EØS * EFTA-parlamentarikere og medlemmer av Europa-parlamentet EØS’ KONSULTATIVE KOMITÉ * MINISTERRÅDET for Den europeiske union EUROPA- KOMMISJONEN Administrasjonen EF-DOMSTOLEN (De europeiske felleskapers domstol) EUROPA- PARLAMENTET Sekretariatet DEN ØKONOMISKE OG SOSIALE KOMITÉ (ECOSOC) Sekretariatet EØS-AVTALENS TOPILLAR-STRUKTUR ISLAND LIECHTENSTEIN NORGE EFTAs FASTE KOMITÉ * EFTA-Sekretariatet EFTAs OVERVÅKINGS- ORGAN (ESA) EFTA-DOMSTOLEN EFTA-LANDENES PARLAMENTARIKER- KOMITÉ * EFTA-Sekretariatet EFTAs KONSULTATIVE KOMITÉ EFTA-Sekretariatet * Sveits har observatørstatus

9 SGO 22009 Noen relevante institusjoner for samarbeid 2 Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island: En diplomatisk representasjon for Europakommisjonen i Brussel, lokalisert i Oslo. Rundt 20 ansatte. Ivaretar de offisielle forbindelsene mellom Kommisjonen og Norge/Island Euro Info Centre: 5 regionale sentre (i Norge) som har som sin viktigste oppgave å bidra til at norsk næringsliv i større grad kan utnytte mulighetene i EØS-avtalen, og adgangen til det indre marked. Er lagt til Norges Eksportråd, Agderforskning, VINN, TI- Trøndelag og Vestlandsforsking Innovation Relay Centres: Teknologi-matchmaking. SINTEF hovedpartner i Norge. Støtte fra kommisjonen EURES (European Employment Service): Jobbutveksling via AETAT European Documentation Centres (EDC): Samarbeid mellom universitetsbibliotekene om tilveiebringelse av EU-litteratur og - dokumenter

10 SGO 220010 Noen relevante institusjoner for samarbeid 3 Den norske EU-delegasjonen i Brussel. Har 44 ansatte, hvorav 26 diplomater. Representanter fra de fleste norske departementene. Delegasjonen skal: –Innhente informasjon om utviklingen av EUs politikk på områder som er relevante for Norge. –Fremme norske myndigheters synspunkter på europapolitiske- og utenrikspolitiske spørsmål overfor EU.

11 SGO 220011 Annen norsk representasjon NHO, LO (egne kontorer) KS (medlem av CEEP, CMPR, => Committee of the Regions, Economic and Social Comittee) Regionkontorer som har eksistert noen år: –Stavangerregionens EU kontor –Trøndelag (en del av MidScandinavia) –Fra i fjor: –Osloregionen ( i samarbeid med WestSweden EU office) –VestNorges EU kontor –Nordlands EU kontor –Troms/Finnmark vurderer –Agder har sagt de skal opprette –Buskerud/Vestfold/Telemark vurderer Avholdsfolket, Bellona, og selvfølgelig en del større bedrifter

12 SGO 220012 Norsk deltakelse 37 EU programmer (pr 1.1.2001) innenfor 15 ulike sektorer (bl a): næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting Regional utvikling (InterregIII) Forskning, utvikling og innovasjon kompetanseutvikling/utdanning/ungdom miljø, energi media/kultur helse IKT (teknologi og innhold) 6. Rammeprogram 2002-2006 (EUR 17,5 mrd/ ca NOK 144 mrd) er av størst øk. Betydning for Norge

13 SGO 220013 Hva er vi? ”Alle” vet at Norge er et rikt land: vi har olje, gass, fisk og billig vannkraft (og kanskje nogo attåt). Hva slags mål kan vi sette på dette? Et rikt land: NOK 1 531 159 000 000 (BNP 2002) BNP/innbygger: NOK 337 400 mot NOK 23 500 i 1970 (men dette er i løpende priser: korrigert for prisstigning gir det en realvekst på ca 160%, eller en gjennomsnittlig årlig vekst i perioden på ca 3%)

14 SGO 220014 Hva er vi i forhold til de andre?

15 SGO 220015 Internasjonal handel 1

16 SGO 220016 Internasjonal handel 2 Altså: eksportoverskudd etter 1980, i 2001 var dette på NOK 233 milliarder Men: Eksporten av olje og gass utgjorde i 2001 NOK 295 milliarder, slik at ”ordinær eksport” kun utgjorde NOK 234 Milliarder Det var således et underskudd på handelsbalansen med ordinære varer på ca. NOK 61 milliarder

17 SGO 220017 …som andel av BNP

18 SGO 220018 Import som andel av BNP

19 SGO 220019 Hvem handler vi mest med 1?

20 SGO 220020 Hvem handler vi mest med 2?

21 SGO 220021 Hvem handler vi mest med 3?

22 SGO 220022 Litt om olje og gass 1

23 SGO 220023 Litt om olje og gass 2 Olje- og gassutvinning. Andel av BNP og eksport og sysselsettingOlje- og gassutvinning. Andel av BNP og eksport og sysselsetting Olje- og gassutvinning. Andel av BNP og eksport og sysselsettingOlje- og gassutvinning. Andel av BNP og eksport og sysselsetting

24 SGO 220024 Norge – heldig med tidspunktet for inntreden på oljemarkedet


Laste ned ppt "Norge i Europa Thorkel C. Askildsen SGO 2200 – vår 04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google