Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thorkel C. Askildsen SGO 2200 – vår 04

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thorkel C. Askildsen SGO 2200 – vår 04"— Utskrift av presentasjonen:

1 Thorkel C. Askildsen SGO 2200 – vår 04
Norge i Europa Thorkel C. Askildsen SGO 2200 – vår 04

2 Et umiddelbart forbehold
Temaet for denne forelesningen ble bestemt i god tid før nok en gryende EU-debatt begynte å vise seg Utgangspunktet er derfor at Norge er et utenfor-land og sånn er det med den saken Men at det allikevel kan være interessant å se litt på hvilke relasjoner vi har med EU (her med utgangspunkt i økonomisk geografi) SGO 2200

3 European Free Trade Agreement
Opprettet i 1960 som en ”motvekt” til daværende EF, bestående av Danmark, Norge, Portugal, Storbritannia, Sveits, Sverige og Østerrike Består etter 1995 av Norge, Sveits, Island og Liechtenstein. Sveits deltar ikke i EØS-samarbeidet. SGO 2200

4 EØS-avtalen 1 Initiativ fra Gro Harlem Brundtland, implementert i 1994
Hovedformålet er å utvide EU’s indre marked til også å omfatte EFTA-statene Inkuderer derfor flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital Ble 2003 reforhandlet for å inkludere EU’s 10 nye ansøkerland fra SGO 2200

5 Hva omhandler EØS-avtalen?
Fri handel med varer (med begrensninger for landbruks- og fiskeriprodukter) og fri bevegelighet for kapital, tjenester og personer felles konkurranseregler (konkurranseregulerende samarbeid, statsstøtte, offentlige monopoler), harmonisering av selskapsretten adgang til markedene for offentlige anskaffelser i de andre EØS-landene et nært samarbeid om transportpolitikken felles veterinært regelverk (Men fortsatt toll for handel med fisk og landbruksvarer samarbeid om miljøvern, utdannelse, forskning, forbrukerspørsmål og sosiale spørsmål Konsultasjonsordninger slik at EFTA-landene blir konsultert om fremtidig EU-regelverk som kan bli EØS-regelverk. felles beslutningsprosess hvor nye EØS-regler vedtas ved enstemmighet mellom EFTA og EU egne EFTA-institusjoner (overvåkningsorgan og domstol) for overvåkning av EØS-regelverket En låne- og tilskuddsordning for støtte til økonomisk utjevning i EU, med særlig vekt på miljøprosjekter SGO 2200

6 Hva omhandler EØS-avtalen ikke?
deltakelse i EUs felles institusjoner som Det europeiske råd (EUs toppmøte), Rådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet og EF-domstolen. Det medfører at EFTA-landene ikke er med i de EU-organer der vedtak om fremtidige EU-regelverk treffes. EUs felles handelspolitikk overfor ikke-medlemsland samt et utvidet samarbeid om bistandspolitikken EUs felles landbrukspolitikk EUs felles fiskeripolitikk det regionalpolitiske samarbeidet nærmere samordning av økonomisk og monetær politikk samarbeidet om skatter og avgifter det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet SGO 2200

7 Noen relevante institusjoner for samarbeid 1
ESA (EFTA Surveillance Authority): påser at EFTA-landene følger EØS-reglene i EFTA-området. ESA har i så måte tilsvarende overvåkningsoppgaver som Europakommisjonen har i EU. EFTA-domstolen har til oppgave å håndheve og løse tvister vedrørende tolkningen av EØS-avtalen for Norge, Island og Liechtenstein og har en lignende funksjon som EF-domstolen har for EUs medlemsland. SGO 2200

8 EØS-AVTALENS TOPILLAR-STRUKTUR
ISLAND LIECHTENSTEIN NORGE EFTAs FASTE KOMITÉ * EFTA-Sekretariatet EFTAs OVERVÅKINGS-ORGAN (ESA) EFTA-DOMSTOLEN EFTA-LANDENES PARLAMENTARIKER-KOMITÉ * EFTAs KONSULTATIVE KOMITÉ EØS-RÅDET Ministre fra EU og EFTA EØS-landene EØS-KOMITEEN Kommisjonen og EU- og EFTA-regjerings representanter PARLAMENTARIKERKOMITEEN FOR EØS* EFTA-parlamentarikere og medlemmer av Europa-parlamentet EØS’ KONSULTATIVE KOMITÉ * MINISTERRÅDET for Den europeiske union EUROPA- KOMMISJONEN Administrasjonen EF-DOMSTOLEN (De europeiske felleskapers domstol) EUROPA- PARLAMENTET Sekretariatet DEN ØKONOMISKE OG SOSIALE KOMITÉ (ECOSOC) SGO 2200 * Sveits har observatørstatus

9 Noen relevante institusjoner for samarbeid 2
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island: En diplomatisk representasjon for Europakommisjonen i Brussel, lokalisert i Oslo. Rundt 20 ansatte. Ivaretar de offisielle forbindelsene mellom Kommisjonen og Norge/Island Euro Info Centre: 5 regionale sentre (i Norge) som har som sin viktigste oppgave å bidra til at norsk næringsliv i større grad kan utnytte mulighetene i EØS-avtalen, og adgangen til det indre marked. Er lagt til Norges Eksportråd, Agderforskning, VINN, TI- Trøndelag og Vestlandsforsking Innovation Relay Centres: Teknologi-matchmaking. SINTEF hovedpartner i Norge. Støtte fra kommisjonen EURES (European Employment Service): Jobbutveksling via AETAT European Documentation Centres (EDC): Samarbeid mellom universitetsbibliotekene om tilveiebringelse av EU-litteratur og -dokumenter SGO 2200

10 Noen relevante institusjoner for samarbeid 3
Den norske EU-delegasjonen i Brussel. Har 44 ansatte, hvorav 26 diplomater. Representanter fra de fleste norske departementene. Delegasjonen skal: Innhente informasjon om utviklingen av EUs politikk på områder som er relevante for Norge. Fremme norske myndigheters synspunkter på europapolitiske- og utenrikspolitiske spørsmål overfor EU. SGO 2200

11 Annen norsk representasjon
NHO, LO (egne kontorer) KS (medlem av CEEP, CMPR, => Committee of the Regions, Economic and Social Comittee) Regionkontorer som har eksistert noen år: Stavangerregionens EU kontor Trøndelag (en del av MidScandinavia) Fra i fjor: Osloregionen ( i samarbeid med WestSweden EU office) VestNorges EU kontor Nordlands EU kontor Troms/Finnmark vurderer Agder har sagt de skal opprette Buskerud/Vestfold/Telemark vurderer Avholdsfolket, Bellona, og selvfølgelig en del større bedrifter SGO 2200

12 Norsk deltakelse 37 EU programmer (pr ) innenfor 15 ulike sektorer (bl a): næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting Regional utvikling (InterregIII) Forskning, utvikling og innovasjon kompetanseutvikling/utdanning/ungdom miljø, energi media/kultur helse IKT (teknologi og innhold) 6. Rammeprogram (EUR 17,5 mrd/ ca NOK 144 mrd) er av størst øk. Betydning for Norge SGO 2200

13 Hva er vi? ”Alle” vet at Norge er et rikt land: vi har olje, gass, fisk og billig vannkraft (og kanskje nogo attåt). Hva slags mål kan vi sette på dette? Et rikt land: NOK (BNP 2002) BNP/innbygger: NOK mot NOK i 1970 (men dette er i løpende priser: korrigert for prisstigning gir det en realvekst på ca 160%, eller en gjennomsnittlig årlig vekst i perioden på ca 3%) SGO 2200

14 Hva er vi i forhold til de andre?
SGO 2200

15 Internasjonal handel 1 SGO 2200

16 Internasjonal handel 2 Altså: eksportoverskudd etter 1980, i 2001 var dette på NOK 233 milliarder Men: Eksporten av olje og gass utgjorde i 2001 NOK 295 milliarder, slik at ”ordinær eksport” kun utgjorde NOK 234 Milliarder Det var således et underskudd på handelsbalansen med ordinære varer på ca. NOK 61 milliarder SGO 2200

17 …som andel av BNP SGO 2200

18 Import som andel av BNP SGO 2200

19 Hvem handler vi mest med 1?
SGO 2200

20 Hvem handler vi mest med 2?
SGO 2200

21 Hvem handler vi mest med 3?
SGO 2200

22 Litt om olje og gass 1 SGO 2200

23 Olje- og gassutvinning. Andel av BNP og eksport og sysselsetting
                               Olje- og gassutvinning. Andel av BNP og eksport og sysselsetting                                Litt om olje og gass 2 SGO 2200

24 Norge – heldig med tidspunktet for inntreden på oljemarkedet
SGO 2200


Laste ned ppt "Thorkel C. Askildsen SGO 2200 – vår 04"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google