Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2009 2014 Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser 20.02.2014INF 1411 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2009 2014 Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser 20.02.2014INF 1411 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 2009 2014 Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser 20.02.2014INF 1411 1

2 2009 2014 Dagens temaer Bruk av RC-kretser Sinusrespons til RL-kretser Impedans og fasevinkel til serielle RL-kretser Analyse av serielle RL-kretser Praktiske anvendelser av spoler Temaene hentes fra Kapittel 10.8, 11.1-11.6, 12.1-12.6 20.02.2014INF 1411 2

3 2009 2014 RC-anvendelser RC-kretser finner man i mange både analoge og digitale systemer Skal se på tre eksempler: Filtre AC-koblinger Faseskiftkretser og oscillatorer 20.02.2014INF 1411 3

4 2009 2014 Generelle ac-signaler og sinussignaler 20.02.2014INF 1411 4 Ethvert signal kan skrives som en sum av sinussignaler Fourier-serien beskriver hvordan et periodisk signal g(t) kan skrives som en sum av sinus- og cosinus-funksjoner Fouriertransform benyttes hvis g(t) ikke er et periodisk signal Harmonisk frekvens

5 2009 2014 Generelle ac-signaler og sinussignaler 20.02.2014INF 1411 5 Eksempel: Signal som sum av de 4 grunnfrekvensene harmoniske 1 2 4 3

6 2009 2014 Frekvens vs tid AC-signaler har tre «dimensjoner»: Amplitude Tid Frekvens 20.02.2014INF 1411 6

7 2009 2014 Filtre Filtre fjerner signaler med en bestemt frekvens eller et frekvensområde: Høypassfiltre stopper lave frekvenser og slipper gjennom høye Lavpassfiltre slipper gjennom lave frekvenser og stopper høye Båndpassfiltre slipper igjennom frekvenser i et bestemt område og stopper frekvenser utenfor dette området Båndstoppfiltre stopper frekvenser innenfor et bestemt område og slipper gjennom frekvenser utenfor dette området 20.02.2014INF 1411 7

8 2009 2014 Filterkarakteristikker 20.02.2014INF 1411 8

9 2009 2014 Knekkfrekvens Knekkfrekvensen («cutoff») er frekvensen hvor filteret begynner å slippe igjennom eller stoppe signaler Ideelle filtre slipper gjennom signaler i passområdet uten dempning, og stopper fullstendig signaler utenfor I praksis dempes signaler i passområdet, og stoppes ikke helt i stoppområdet 20.02.2014INF 1411 9 Ideel filterrespons Praktisk filterrespons Knekkfrekvens fcfc fcfc

10 2009 2014 Ulike filtre og filterkarakteristikker 20.02.2014INF 1411 10

11 2009 2014 Knekkfrekvens og båndbredde Knekkfrekvensen er den frekvensen hvor den resistive og kapasitive reaktansen er like store: Ved knekkfrekvensen er 20.02.2014INF 1411 11 Båndbredden er området er området av frekvenser som slipper igjennom filteret

12 2009 2014 Lavpassfilter med RC-ledd RC «lag»-kretsen kan benyttes som et lavpassfilter 20.02.2014INF 1411 12 Merk den logaritmiske (dB) skalaen på den horisontale aksen XCXC

13 2009 2014 Høypasspassfilter med RC-ledd RC «lead»-kretsen kan benyttes som et høypassfilter 20.02.2014INF 1411 13 Merk den logaritmiske (dB) skalaen på den horisontale aksen

14 2009 2014 AC-coupling med DC-bias I noen kretser trenger man å isolere et AC inputsignal fra resten av kretsen, og samtidig legge til et DC-offset 20.02.2014INF 1411 14

15 2009 2014 Faseskiftkretser og oscillatorer Faseskiftkretser er oscillatorer som lager en bestemt frekvens eller bølgeform Brukes i sende/mottagerutstyr i mobiltelefoni, trådløse nettverk, TV, radio, fjernkontroller etc etc Faseskiftoscillatorer har negativ tilbakekobling («feedback»), hvor en brøkdel av utgangssignalet føres tilbake og trekkes fra inngangssignalet Én bestemt frekvens fasedreies 180 o, noe som tilsvarer å legge til et positivt signal uten fasedreining Andre frekvenser undertrykkes og bidrar lite i tilbakekoblingen 20.02.2014INF 1411 15

16 2009 2014 Faseskiftoscillatorer Verdiene til R og C må velges slik at de tre RC-leddene tilsammen gir θ=180 o Fordi hvert ledd gir last til naboleddene kan de ikke designes separat til faseskift på θ=60 o 20.02.2014INF 1411 16

17 2009 2014 Spørsmål Hva er faseforskyvning? Hvilke to deler består impedansen til en RC-krets av? Hva er faseforskyvningen mellom spenningen over og strømmen gjennom en kondensator? Hvor stor er faseforskyvingen mellom kondenstorspenningen og kildespenningen i en RC-krets? Hva er uttrykket for reaktansen til en ideel kondensator? Hva er uttrykket for reaktansen til en praktisk kondensator? Hva er båndbredden til et filter? Hva er knekkfrekvensen til et filter? 20.02.2014INF 1411 17

18 2009 2014 Induktorer 20.02.2014INF 1411 18 En induktor (spole) består av en isolert elektrisk leder surret rundt en metallkjerne eller et ikke-magnetisk materiale Hver vinding rundt kjernen gir en magnetisk feltlinje; jo flere vindinger desto flere feltlinjer og sterkere magnetfelt

19 2009 2014 Induktorer (forts) 20.02.2014INF 1411 19 Magnetfeltet lager (induserer) en elektrisk spenning som motarbeider strømmer gjennom spolen, eller som prøver å opprettholde strømmen hvis den minsker Styrken på magnetfeltet er direkte proporsjonal med endringen i strømmen gjennom spolen Den induserte spenningen er proporsjonal med endringen i strømmen Ved likespenning vil en spole ha null motstand, mens motstanden øker med økende frekvens

20 2009 2014 Induktorer (forts) 20.02.2014INF 1411 20 Konstanten L kalles for induktans og er et uttrykk for spolens evne til å lage en indusert spenning som resultat av endring i strømmen gjennom spolen. L måles i Henry Induktansen er gitt av følgende formel

21 2009 2014 Induktorer (forts) 20.02.2014INF 1411 21 Motstanden mot strøm kalles for induktiv reaktans og er gitt av Spoler har i tillegg en type (uønsket) resistans som kalles viklingsresistans R w og skyldes at lederen har ohmsk motstand

22 2009 2014 Induktorer (forts) 20.02.2014INF 1411 22 I tillegg har spoler også parasittkapasitans Grunnet parasittkapasitans og -resistans, og fysisk størrelse, er spoler mindre brukt enn kondensatorer som elementer med reaktans

23 2009 2014 Spoler i serie 20.02.2014INF 1411 23 Hvis man kobler spoler i serie får man en total induktans som er lik summen av de individuelle induktansene

24 2009 2014 Spoler i parallell 20.02.2014INF 1411 24 Hvis man kobler spoler i parallell får man en total induktans som er mindre enn den minste av de individuelle induktansene

25 2009 2014 Tidskonstant i RL-kretser 20.02.2014INF 1411 25 RL-tidskonstanten er forholdet mellom induktansen og resistansen, dvs Tidskonstanten sier hvor fort strømmen kan endre seg i en spole: Jo større induktans, desto lengre tid tar det å endre strømmen

26 2009 2014 Strøm i RL-kretser 20.02.2014INF 1411 26 Hvis en spole kobles til en spenningskilde vil strømmen gjennom spolen øke eksponensielt:

27 2009 2014 Strøm i RL-kretser (forts) 20.02.2014INF 1411 27 Hvis en spole kobles fra en spenningskilde vil strømmen gjennom spolen avta eksponensielt:

28 2009 2014 Respons på en firkantpuls 20.02.2014INF 1411 28 Hvis spenningskilden til RL-kretsen er en firkantpuls vil strømmen gjennom spolen vekselvis øke og minke eksponensielt:

29 2009 2014 Spørsmål 20.02.2014INF 1411 29 Har en spole større eller mindre motstand mot elektrisk strøm når frekvensen øker Hva kalles reaktansen i en spole? Hvilken polaritet i forhold til strømmen har spenningen som induseres av magntfeltet i en spole? Hva er en parasitteffekt? Hvilke to typer parasitteffekter har man i en spole? Hvorfor er spoler mindre brukt enn kondensatorer? Hva er uttrykket for induktansen til spoler i serie? Hva er uttrykket for induktansen til spoler i parallell?

30 2009 2014 Spenninger i RL-kretser 20.02.2014INF 1411 30 Spenningene i en seriell RL- krets er ikke direkte proporsjonale med strømmen pga indusert spenning Figuren viser forløpet til spenningen over en spole når kilden er en firkantpuls

31 2009 2014 Tidsforløpet til V og I i en RL-krets 20.02.2014INF 1411 31 På samme måte som for en kondensator er strømmene og spenningene i en spole en eksponensielle: der indeksen i angir startverdi og F angir sluttverdi

32 2009 2014 Bruk av spoler i AC-kretser 20.02.2014INF 1411 32 På samme måte som for kretser med kondensatorer og resistorer, består impedansen i en RL-krets av en resistiv og en reaktiv del Reaktansen kalles induktiv og er gitt av formelen Ohms lov gjelder også i kretser med spoler, slik at reaktansen til spoler i serie er gitt av

33 2009 2014 Bruk av spoler i AC-kretser (forts) 20.02.2014INF 1411 33 Reaktansen til parallellkoblede spoler er gitt av Sammenhengen mellom induktiv reaktans, strøm og spenning i en spole er gitt av

34 2009 2014 Faseforskyvning mellom I og V 20.02.2014INF 1411 34 I en spole er strøm og spenning faseforskjøvet 90 0 slik at strømmen ligger etter spenningen:

35 2009 2014 Anvendelse av spoler 20.02.2014INF 1411 35 Spoler har mindre utbredelse enn kondansatorer, men svært nyttige i noen anvendelser: Fjerning (filtrering) av uønskede høyfrekvenssignaler i distribuerte signalveier Aktive og passive filtre Frekvenstuning i trådløs kommunikasjon (oscillatorer og synthersizere)

36 2009 2014 Spørsmål 20.02.2014INF 1411 36 Har seriekoblede spoler større eller mindre induktans enn induktansen til den største spolen? Har parallellkoblede spoler større eller mindre induktiv reaktans enn den minste spolen? Har identiske seriekoblede spoler større eller mindre kapasitiv reaktans enn en enkelt spole? Er strømmen faseforskjøvet +90 O eller -90 O i forhold til spenningen over en spole? Når er spenningsfallet over en spole størst (når strømmen er sinusformet)?

37 2009 2014 Respons på et sinussignal 20.02.2014INF 1411 37 I en RL krets hvor spenningskilden er et sinussignal vil spenningene ha følgende relative faser

38 2009 2014 Impedans og fasevinkel i seriell RL-krets 20.02.2014INF 1411 38 På samme måte som i kretser med kondensatorer og resistorer, uttrykkes impedansen i en RL krets med «phasors» Impedansen i en RL krets er et mål for den totale motstanden mot en sinusformet strøm og måles i Ohm Fasevinkelen angir forskyningen mellom den totale strømmen og forsyningsspenningen

39 2009 2014 Impedans og fasevinkel i seriell RL-krets (forts) 20.02.2014INF 1411 39 Den totale impedansen består en en resistiv og en induktiv reaktiv del som er 90 grader i forhold til hverandre Den totale impedansen er gitt av

40 2009 2014 Fasedreining mellom strøm og spenning 20.02.2014INF 1411 40 Følgende grafer illustrerer faseforskyvningene mellom spenningen over spolen, resistoren og strømmen i en seriekoblet RL-krets

41 2009 2014 Fasedreining mellom strøm og spenning (forts) 20.02.2014INF 1411 41 For å finne sammenhengen mellom spenningene kan man benytte KCL

42 2009 2014 Sammenheng mellom impedans, fasedreining og frekvens 20.02.2014INF 1411 42 Den induktive reaktansen øker med økende frekvens, mens fasevinkelen nærmer seg 90 o

43 2009 2014 Spørsmål 20.02.2014INF 1411 43 Finnes det RL-kretser hvor fasevinkelen mellom strøm og forsyningsspenning er θ=90 o ? Hva er den maksimale fasevinkelen mellom strøm og spenning i en krets med bare en praktisk (fysisk) spole? Er det mulig å ha en seriell krets med en spole og en resistor hvor impedansen er rent resistiv? Hva er forutsetningen? Hvis resistiviteten og og den induktive kapasitansen er like store, hvor mange grader etter forsyningsspenningen vil strømmen gjennom kilden ligge?

44 2009 2014 RL lead-krets 20.02.2014INF 1411 44 Tilsvarenede som for RC-kretser kan man lage serielle RL kretser med en resistor og en spole, og hvor man tar ut spenningen enten over spolen eller resistoren I en RL lead-krets er det en positiv faseforskyvning mellom utgang- og inngangsspenningen, dvs at utgangen leder over inngangen R VRVR V out L V in V out V in

45 2009 2014 RL lag-krets 20.02.2014INF 1411 45 I en RL lag-krets er det en negativ faseforskyvning mellom utgang- og inngangsspenningen, dvs at utgangen henger etter inngangen R VLVL V out L V in V out V in

46 2009 2014 Nøtt til neste gang 20.02.2014INF 1411 46 R C1C1 C2C2 S1S1 S2S2 V out V in =5v R C1C1 C2C2 S1S1 S2S2 t=t0 t=t1 V out =? Hva blir V out lik «en stund» etter t=t 1 ? Anta at kondensatorene lades helt opp


Laste ned ppt "2009 2014 Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser 20.02.2014INF 1411 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google