Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivation and the Self

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivation and the Self"— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivation and the Self
The Three + One Big Motives Humanistic Tradition The Concept of the Self Cato Grønnerød PSY2600

2 De tre store Selvaktualisering
Motivasjon De tre store Selvaktualisering Cato Grønnerød PSY1006

3 Concepts Instinct Trieb (German, Norwegian: drift) English: Drive
Preprogrammed behavioral sequence Trieb (German, Norwegian: drift) Biologically determined forces that drives the organism into action (Freud) English: Drive Neutral force that drives the organismn (Hull) Trieb oversettes ofte til instinct eller need

4 Begreper Instinkt Drift (Tysk: Trieb) Engelsk: Drive
Preprogrammert atferdssekvens Drift (Tysk: Trieb) Biologisk betingede krefter som driver organismen til handling (Freud) Engelsk: Drive Nøytral drivkraft som driver organismen (Hull) Trieb oversettes ofte til instinct eller need

5 Concepts Need, urge (Norwegian: behov) Motive Wish, passion, lust
Readiness to respond (Murray) Goal directed (Maslow) Motive Juridical: natural or logical basis of an action Wish, passion, lust Will? Juridisk ”umotivert” ikke nødvendigvis psykologisk ”umotivert”

6 Begreper Behov (Engelsk: need, urge) Motiv Ønske, trang, begjær, lyst
Handlingsberedskap (Murray) Målrettet (Maslow) Motiv Juridisk: naturlig eller logisk begrunnelse for en handling Ønske, trang, begjær, lyst Vilje? Juridisk ”umotivert” ikke nødvendigvis psykologisk ”umotivert”

7 Concepts Motive (1) Motive (2)
Inner state that activates and directs behavior towards a specific object or goal Caused by a need that seeks fulfillment State of tension that need to be reduced Motive (2) Inner state that … Caused by an inner drift towards fulfullment Boka definerer først som mangel, men presenterer også selvaktualisering som motiv © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

8 Begreper Motiv (1) Motiv (2)
Indre tilstand som aktiverer og leder atferd mot et spesifikt objekt eller mål Skyldes et behov som søkes dekket Spenningstilstand som må reduseres Motiv (2) Indre tilstand som … Skyldes en indre drift mot utfoldelse Boka definerer først som mangel, men presenterer også selvaktualisering som motiv

9 Concepts Intrapsychic characteristic
Motives drives us to think, perceive and act in certain ways Some motives are thought to operate outside awareness Well suited for “projective” techniques “Linda likes to go to parties because She is high on agreeableness and extraversion” She has a fear of being left alone and needs people around her” «disposition to be concerned with and to strive for a certain class of incentives or goals“ (Emmons, 1989) -> HVA “"a convenient construct" that serves to unify, tie together, or give a common meaning to a wide variety of dissimilar responses” (McClelland, 1991) Ex: å være sulten 1) hjemme, 2) på en restaurant, 3) i en fremmed by, 4) på et fly uten matservering Trekk: "stylistic and habitual patterns of cognition, affect, and behavior" (Emmons, 1989) -> konsistens i atferd -> HVORDAN © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

10 Begreper Intrapsykisk egenskap “Linda går gjerne på fest fordi hun
Motiver driver oss til å tenke, oppfatte og handle på spesielle måter Mange motiver opererer utenfor vår bevissthet Godt egnet for ”projektive” teknikker “Linda går gjerne på fest fordi hun er høy på medmenneskelighet og ekstroversjon” er redd for å være alene og trenger mennesker rundt seg” «disposition to be concerned with and to strive for a certain class of incentives or goals“ (Emmons, 1989) -> HVA “"a convenient construct" that serves to unify, tie together, or give a common meaning to a wide variety of dissimilar responses” (McClelland, 1991) Ex: å være sulten 1) hjemme, 2) på en restaurant, 3) i en fremmed by, 4) på et fly uten matservering Trekk: "stylistic and habitual patterns of cognition, affect, and behavior" (Emmons, 1989) -> konsistens i atferd -> HVORDAN

11 Motiver og trekk Motiv «Disposition to be concerned with and to strive for a certain class of incentives or goals» (Emmons, 1989) «“A convenient construct" that serves to unify, tie together, or give a common meaning to a wide variety of dissimilar responses» (McClelland, 1991) Trekk «Stylistic and habitual patterns of cognition, affect, and behavior» (Emmons, 1989) «Traits furnish the particular structures and resources to implement (sometimes also to limit or constrain) the goals specified by motives » Ex: å være sulten 1) hjemme, 2) på en restaurant, 3) i en fremmed by, 4) på et fly uten matservering Hvorfor + hvordan = hva

12 Henry Murray’s Theory of Needs
Refers to a readiness to respond in a certain way under certain circumstances…It is a noun, which stands for the fact that a certain trend is apt to recur Needs organize Perception: we “see” what we want (need) to see Behavior: we do what we need to do to fulfill the need Bornsteins induseringseksperiment © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

13 Murrays behovsteori Behov (Need) Behov organiserer
”En spesifikk handlingsberedskap i spesifikke situasjoner, et substantiv som står for det faktum at et visst mønster gjentar seg” Behov organiserer Persepsjon: vi ser hva vi ønsker å se Atferd: vi gjør det vi må for å imøtekomme behovet Bornsteins induseringseksperiment

14 Henry Murray’s Theory of Needs
Needs refer to states of tension Satisfying a need reduces tension Process of reducing tension is satisfying, not a tensionless state per se Sensation seeking: increase tension to experience relief © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

15 Murrays behovsteori Behov baseres på spenningstilstander
Tilfredstillende å redusere spenning Prosessen viktigst, ikke spenningsløs tilstand per se Spenningssøking: øke spenning for å oppleve at den reduseres

16 Henry Murray’s Theory of Needs
Fundamental human needs Each need is associated with a specific desire or intention a particular set of emotions specific action tendencies Each need can be described with trait names exists at a different level of strength for each individual © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

17 Murrays behovsteori Grunnleggende menneskelige behov
Hvert behov er assosiert med et ønske eller en intensjon et sett med emosjoner spesielle handlingstendenser Hvert behov kan beskrives som et trekk har en individuell styrke som utgjør et unikt behovshierarki for en person

18 Henry Murray’s Theory of Needs
High levels of some needs interacted with the amounts of various other needs within each person—interaction makes the motive concept dynamic Elements in the environment affect a person’s needs Press: Need-relevant aspects of the environment Alpha press: Objective reality Beta press: Perceived reality Eks: høy på dominans - høy tilhørighet: samarbeidsorientert stil - lav tilhørighet: maktorientert stil © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

19 Murrays behovsteori Dynamisk interaksjon
Behov påvirkes av hverandre Omgivelsene påvirker hvorvidt behov aktiveres Alfa-press: objektive realiteter Beta-press: oppfattede realiteter Psykisk realitet Skjema Eks: høy på dominans - høy tilhørighet: samarbeidsorientert stil - lav tilhørighet: maktorientert stil

20 Apperception Act of interpreting and perceiving meaning in the environment Thematic Apperception Technique (TAT) Ambiguous pictures presented to a participant for interpretation Presumption that a person projects current needs into the interpretation of a picture © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

21 Appersepsjon Fortolkning av omgivelsene og å fange opp eller danne mening Thematic Apperception Technique (TAT) Ustrukturerte bilder presenteres for en person Personen skal lage en historie rundt hva som skjer på bildet Projeksjon av behov i måten historiene utformes på

22 TAT and Questionnaire Measures
Responses to TAT and questionnaire measures are not correlated because they measure two different types of motivation TAT measures implicit motivation Unconscious desires, aspirations, and needs Questionnaires measure explicit or self- attributed motivation Reflect a person’s self-awareness of conscious motives of Motives: Do They Measure Different Aspects of Motives? McClelland Generelt liten eller ingen korrelasjon mellom forskjellige typer metoder © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

23 Flere typer motivasjon?
Ingen korrelasjon mellom TAT-baserte motiver og selvrapporterte motiver Er da TAT ikke brukbar? Implisitte motiver Ubevisste ønsker, aspirasjoner og behov Selvattribuerte motiver Bevisste, selvopplevde motiver Sosialt akseptable Generelt liten eller ingen korrelasjon mellom forskjellige typer metoder

24 TAT and Questionnaire Measures
Implicit motives better predict long-term behavioral trends over time Success as an entrepeneur Future income Career advancement Explicit motives better predict responses to immediate, specific situations and to choice behaviors and attitudes Laboratory tests © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

25 Flere typer motivasjon?
Implisitte motiver predikerer atferdstendenser over lang tid Suksess som entrepenør Framtidig inntekt Karriereklatring Selvattribuerte motiver predikerer kortsiktig innsats i spesifikke situasjoner Laboratorieoppgaver

26 Maslow’s Contributions
Hierarchy of needs Lower needs must be satisfied before we can proceed to higher needs Lower needs are stronger when not satisfied Need hierarchy emerges during development Lower needs emerging earlier in life than higher needs We usually work to satisfy more than one need at a time © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

27 Maslows behovshierarki
Behov på lavere nivå Må tilfredsstilles før behov på høyere nivå Er sterkere når de ikke er tilfredsstilt Hierarkiet bygges opp gjennom menneskelig utvikling Mer grunnleggende behov kommer først Høyere behov kommer senere Som regel jobber vi med å tilfredsstille flere behov samtidig

28 Maslow’s Contributions
Hierarchy of needs: Physiological: food, sleep, survival, reproduction Safety: protection against nature and danger, predictability Belongingness: member of a group Esteem: from self and others Self-actualization: to become one’s potential © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

29 Maslows behovshierarki
Behovene er hierarkisk organisert Fysiologisk: føde, søvn, overlevelse, reproduksjon Trygghet: beskyttelse mot naturen og farer, forutsigbarhet Tilhørighet: medlem av sosial gruppe Selvaktelse: aktelse fra andre og seg selv Selvaktualisering: å bli det man kan bli, å oppfylle sine potensialer Fire første: D-motiver, definciency needs Siste: B-motiv, being needs

30 Maslow’s Contributions
Empirical data (Wicker et al., 1993) Persons were presented with goals relevant to the need hierarchy Evaluated how good or bad frustration or satisfaction would be Negative reactions were strongest for frustration of lower level needs Positive reactions were strongest for the satisfaction of higher level needs

31 Maslows behovshierarki
Empiri (Wicker et al., 1993) Personer presentert for mål i samsvar med behovshierarkiet Vurdere hvor bra eller ille frustrasjon eller oppfyllelse ville være Negative reaksjoner sterkest på ikke å få oppfylt lavere mål Positive reaksjoner sterkest på å få oppfylt høyere mål

32 The Big Three Motives Murray’s Big Three Additionally
Need for Achievement Need for Power Need for Intimacy Additionally Need for Exhibition Need to Reject Exhibition: histrioniske trekk De tre motivene som ligger under hele hans liste over mer spesifikke motiver

33 De tre store motivene Murrays tre store I tillegg Prestasjonsbehov
Maktbehov Intimitetsbehov I tillegg Ekshibisjonsbehov Avvisningsbehov Exhibition: histrioniske trekk De tre motivene som ligger under hele hans liste over mer spesifikke motiver

34 Need for Achievement (nAch)
People who have a high need for achievement: Prefer activities that offer some, but not too much, challenge Enjoy tasks where they are personally responsible for the outcome Prefer tasks where feedback on their performance is available Ønske om å gjøre ting bedre, oppnå suksess, føle seg kompetent -Hvis man øker prestasjonsmotivasjon vil folk gi mer prestasjonsmotiver i historier -Krysskulturell replikasjon: Tyskland, India, Japan, Polen og Brazil -Moderate nivåer: ønsker å vise at man er bedre enn andre, derfor er ikke vanskelige oppgaver så attraktive -Menn tiltrekkes forretningslivet for prestasjonsufordringer -Studenter mer planlagt og systematisk tilnærming til studier -Arbeidere mer problemløsningsorientert -Knyttet til individualitet, kulturelle forskjeller © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

35 Prestasjonsbehov (nAch)
De som har høyt prestasjonsbehov Foretrekker aktiviteter med noe, men ikke for mye, utfordring Liker oppgaver hvor de er personlig ansvarlige for utfallet Foretrekker oppgaver hvor de får tilbakemelding, gjerne raskt Ønske om å gjøre ting bedre, oppnå suksess, føle seg kompetent -Hvis man øker prestasjonsmotivasjon vil folk gi mer prestasjonsmotiver i historier -Krysskulturell replikasjon: Tyskland, India, Japan, Polen og Brazil -Moderate nivåer: ønsker å vise at man er bedre enn andre, derfor er ikke vanskelige oppgaver så attraktive -Menn tiltrekkes forretningslivet for prestasjonsufordringer -Studenter mer planlagt og systematisk tilnærming til studier -Arbeidere mer problemløsningsorientert -Knyttet til individualitet, kulturelle forskjeller

36 Need for Achievement (nAch)
Sex differences Life outcomes and childhood experiences Women report different goals Childhood experiences Women: higher need for achievement if mother have been more critical, less caring and more aggressive Men: higher need for achievement if parents have been supportive and caring Kvinner viser mindre av behovet i situasjoner hvor det vil gå ut over andre, mens menn heller vil foretrekke denne typen situasjon -Mastery orientation: trening kan øke prestasjonsbehov © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

37 Prestasjonsbehov (nAch)
Kjønnsforskjeller Like når det gjelder framtoningen av behovene Andre mål Barndomsopplevelser Kvinner: høyere behov hvis mor har vært mer kritisk, mindre omsorgsfull og mer aggressiv Menn: høyere behov hvis foreldre har vært støttende og omsorgsfulle Kvinner viser mindre av behovet i situasjoner hvor det vil gå ut over andre, mens menn heller vil foretrekke denne typen situasjon -Mastery orientation: trening kan øke prestasjonsbehov

38 Need for Power (nPow) Readiness or preference for having an impact on people People with a high need for power are interested in controlling situations and controlling others People with a high need for power do not deal well with frustration and conflict— show strong stress responses, including high blood pressure © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

39 Maktbehov (nPow) Preferanse for å påvirke andre
Vil gjerne ha kontroll over situasjoner og andre mennesker Kontroll over territorier, tar ledelse i små grupper, statusorientert Takler frustrasjon og konflikt dårlig Stressresponser, muskelspenninger, høyt blodtrykk

40 Need for Power (nPow) Sex differences
Largest is that men but not women with high need for power perform a variety of impulsive and aggressive behaviors Negative impulsive behaviors (drinking, aggression, sexual exploitation) is less likely to occur if a person has responsibility training © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

41 Maktbehov (nPow) Kjønnsforskjeller
Menn vil bruke mer impulsiv og aggressiv atferd for å oppnå sine mål enn kvinner Mer mishandling, flere skillsmisser, seksuell utnyttelse, alkoholmisbruk Ansvarlighetstrening kan endre slik atferd

42 Need for Intimacy (nInt)
Recurrent preference for or readiness for warm, close, communicative interactions with others People with a high (compared to those with low) need for intimacy: Spend more time during day thinking about relationships Report more pleasant emotions when around other people More smiling, laughter, eye contact Ikke den høylydte, utadvente høy E-personen, heller tett kontakt med få mennesker -Relatert til livtilpasning og livstilfredshet Kvinner har jevnt over høyere intimitetsbehov enn menn © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

43 Intimitetsbehov (nInt)
Preferanse for varm, nær og kommunikativ samhandling med andre Høyt intimitetsbehov knyttet til Mer tenking rundt forhold til andre mennesker Mer positive emosjoner i samvær med andre Mer smil, latter, øyekontakt Flere samtaler, starter samtaler lettere Kvinner har jevnt over høyere intimitetsbehov enn menn Ikke den høylydte, utadvente høy E-personen, heller tett kontakt med få mennesker -Relatert til livtilpasning og livstilfredshet Kvinner har jevnt over høyere intimitetsbehov enn menn Kan være en biologisk basert mekanisme for å håndtere stress

44 The Humanistic Tradition
Reaction to Psychoanalytic focus on drives and conflicts Deterministic views of psychoanalysis and behaviorism Phenomenology Focus on immediate experience Humanism Focus on human dignity, goodness, creativity and growth Existentialism Focus on our search for meaning Reduksjonisme

45 Den humanistiske tradisjon
Reaksjon på Psykoanalysens fokus på drifter og konflikter Determinismen i psykoanalysen og behaviorismen Fenomenologi Fokus på umiddelbar opplevelse Humanisme Fokus på menneskelig verdighet, godhet, kreativitet og vekst Eksistensialisme Søken etter mening Reduksjonisme

46 The Humanistic Tradition
Emphasis on human need for growth and fulfillment of one’s own potentials Human nature is positive and life-affirming Focus on growth rather than deficit ”Positive” rather than ”negative” motivation Focus on will, choice and responsibility Escape from freedom Frykt for døden Flukten fra frihet

47 Den humanistiske tradisjon
Vekt på menneskelig behov for vekst og oppfyllelse av ens potensialer Den menneskelige natur er positiv og livsbejaende Fokus på vekst heller enn mangel ”Positiv” motivasjon heller enn ”negativ” Fokus på vilje, valg og ansvar Flukt fra frihet Frykt for døden Flukten fra frihet

48 The Self An organized, enduring set of perceptions and conceptions of ourselves Something we observe (self-image) Something that drives behavior Develops as a result of the ability to separate ”me” from ”not-me” © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

49 Selvet Et organisert, vedvarende sett av persepsjoner og oppfatninger om oss selv Noe vi observerer (selvbilde) Noe indre som driver vår atferd Oppstår som resultat av evnen til å skille ”meg” fra ”ikke-meg”

50 The Self Self-schema Possible selves
The cognitive representation of the self Possible selves Multiple representations of the self Ideal self Who we would like to be Ought self Who we know we should be

51 Self-Esteem General evaluation of the self Varies across situations
Like-dislike or good-bad Varies across situations Correlated across areas Reaction to failure Low self-esteem: more likely to give up High self-esteem: more likely to intensify efforts

52 Self-Esteem Protection of the self Low self-esteem Defensive pessimism
Concerned with avoidance of failure Defensive pessimism Expecting failure Self-handicapping Setting up for failure

53 The Self Self-consistency Self-congruence
Correspondence between different self-images Self-congruence Correspondence between self-image and experience Inconsistency and incongruence gives rise to anxiety, a feeling of threat towards the self Flexible self-image /self-complexity: adapting the self to experience Rigid self-image: distorting experience to accommodate the self-image Angst igjen sentral

54 Selvet Selv-konsistens Selv-kongruens
Samsvar mellom forskjellige selvoppfatninger Selv-kongruens Samsvar mellom selvoppfatning og opplevelser Inkonsistens og inkongruens gir opphav til angst, følelse av trussel mot selvet Fleksibelt selvbilde/selvkompleksitet: tilpasser selvet til opplevelser Rigid selvbilde: fordreier opplevelser for å passe inn i selvbildet Angst igjen sentral

55 Self-Actualization Maslow’s highest need
Characteristics of self-actualizers Effective reality perception Spontaneity Problem focused Indedendent of culture and surroundings Democratic values Creativity ++9 other criteria Maslow’s estimate: 1% of the population are growth oriented Studies mostly famous people

56 Selvaktualisering Jung: tendens mot integrering og helhet
Høyeste behov i Maslows hierarki Karakteristikker av selvaktualiserende personer Effektiv realitetsoppfattelse Spontatitet Problemfokusert Uavhengighet av kultur og omgivelser Kreativitet + 10 andre kriterier Demokratisk sinnelag

57 Self-Actualization Carl Rogers ”Fully functioning persons”
We are driven towards self-actualization, to fully realize our human potential ”Fully functioning persons” Persons who are becoming their full potential Openness to new experiences Living in the present, not tied to the past Confidence in themselves and their judgements Often unconventional

58 Selvaktualisering Carl Rogers Fullt fungerende personer
Vi drives mot selvaktualiering, å realisere våre menneskelige potensialer Fullt fungerende personer Personer som er på vei til full selvaktualisering Åpenhet for nye opplevelser Lever i nåtiden, henger seg ikke opp i fortiden Tiltro til seg selv og egne vurderinger Ofte ukonvensjonelle

59 Rogers’ Contributions
Focused on ways to foster and attain self- actualization All children are born with a need for positive regard Conditional positive regard When parents and significant others place conditions of worth on when one will receive positive regard Need for positive self-regard Anxiety results when people get off track in pursuit of self-actualization Likheter med Freuds supergo © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

60 Rogers’ tilnærming Behov for ubetinget positiv aktelse
Aksept, sympati og kjærlighet uavhengig av hva vi oppnår eller gjør Motsatt: positiv aktelse kun når et vi gjør som andre ønsker Behov for positiv selvaktelse Behov for å synes godt om oss selv Internalisering av tidlig mottatt aktelse Angst er et resultat av at man ikke er stand til å oppfylle sine potensialer Likheter med Freuds supergo

61 Rogers’ Contributions
Client-Centered Therapy Designed to get a person back on path toward self-actualization Three conditions for therapeutic progress: Atmosphere of genuine acceptance of the client by the therapist Therapist must express unconditional positive regard for the client Empathic understanding—client must feel that the therapist understands him or her

62 Rogers’ selvaktualisering
Klient-sentrert terapi Laget for å få personen tilbake på veien mot selvaktualisering Tre betingelser for terapeutiske framskritt Må være en atmosfære av oppriktig aksept av klienten fra terapeutens side Terapeuten må uttrykke ubetinget positiv aktelse for klienten Empatisk forståelse: klienten må føle at terapeuten forstår han eller henne

63 Humanistic Perspective
Evaluation Too reliant on self-description Problems are results of defense May give therapeutic results Adjust ought and ideal selves towards each other Gave rise to positive psychology Gave rise to much research on self concepts, such as self-esteem, self verification, etc. Much needed adjustment of psychoanalytic thinking

64 Humanistisk perspektiv
Vurdering For avhengig av folks selvbeskrivelse Ofte resultat av forsvar mot uønskede sider Kan gi terapeutiske resultater Justere oppfattet og ideelt selv mot hverandre Opphav til positiv psykologi Opphav til mye forskning rundt self esteem, self verification, o.a. Nødvendig justering av psykoanalytisk tenking


Laste ned ppt "Motivation and the Self"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google