Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no - Oslo Centre of Research on Environmentally.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no - Oslo Centre of Research on Environmentally."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no - Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Site Visit 17. September 2013 Frischseneret

2 Frisch Centre Program 9.00Velkommen og presentasjon av deltakerne (Einar Hope) 9.15Status for senteret ved senterleder (Rolf Golombek)  Forskningsresultater, organisering, formidling og finansiering 10.15Kaffe 10.30Presentasjon av tre utvalgte prosjekter 11.30Samspillet mellom CREE og Forskningsrådet (NFR)  Midtveisevaluering, ENERGIX, justering av forskningstemaer  Annet ll

3 Frisch Centre Arbeidspakker – framdrift ift. planer ArbeidspakkeStatus Internasjonal klima og energipolitikk Ok + Innovasjon og diffusjonOk (-) Regulering og markedOk Evaluering av miljø- og energipolitiske virkemidler Ok (+) Neste generasjons numeriske modeller Noe forsinket

4 Frisch Centre Arbeidspakke 1 Internasjonal klima- og energipolitikk Forbedre eksisterende klimaregime – øke insentiver til å signere og å overholde en avtale. Alternative avtaleformer – sektorbaserte avtaler, FoU avtaler? Hva gjør man med de som ikke signerer – forhindre karbonlekkasje Rettferdighetsproblematikk– intergenerasjonell vs. intragenerasjonell rettferdighet Implikasjoner for energimarkedene

5 Frisch Centre Arbeidspakke 2 Innovasjon og diffusjon Hva er den optimale sammensetning av virkemidler for å oppnå innovasjon av miljøvennlige teknologier? Hvordan påvirker miljøreguleringer insentivene til innovasjon? Hva vil den optimale politikken være når det eksisterer nettverkseksternaliteter? Hvordan vil etterspørselen etter CCS-teknologier påvirkes av ulike forhold og politikk? Hvilke typer markedssvikt kan oppstå i anvendelse og diffusjon av miljøvennlig teknologi og hvordan kan man overvinne dem?

6 Frisch Centre Arbeidspakke 3 Regulering og marked Hovedspørsmål: Hvordan påvirker reguleringer i energimarkedet utviklingen av grønn energi, og hvordan kan virkemidler for å fremme grønn energi virke på energimarkedet? Hvordan påvirker grønne sertifikater konkurransen i energimarkedet? Integrering av vindenergi i det nordeuropeiske kraftmarkedet. Naturressurser og nasjonal ekspropriering. Hva er drivkrefter bak ekspropriering? Samspillet mellom elektrisitets- og kvotemarkedet.

7 Frisch Centre Arbeidspakke 4 Evaluering av miljø- og energipolitiske virkemidler Har slike virkemidler ført til måloppnåelse? –Hvor mye av energieffektivitetsbesparelsene blir spist opp av økt konsum (rebound-effekt) –Kan regulering av et gode ha utilsiktede virkninger på nære substitutter? –Hva er virkningene av merkeordninger og kampanjer (soft policy measures)? –Fokusere på transportsektoren: Fører CO 2 -avgifter til større salg av energieffektive biler? Hvordan påvirker økningen i biler som går på biobrensler og elektrisitet utslippene fra veitrafikken?

8 Frisch Centre Arbeidspakke 5 Neste generasjons numeriske modeller Viktigste modeller: MSG og LIBEMOD Dagens økonomisk modeller er basert på historiske data Nye teknologier er ikke representert godt og innovasjon er eksogen Energisystem modeller (Markal) inkludere både gamle og nye teknologier, Plukker ikke opp priseffekter gjennom markeder, og er heller ikke så gode på innovasjonsprosser Vi ønsker oss: –Økonomiske modeller som er mer fleksible mht. nye teknologier –Økonomiske modeller hvor innovasjonsprosessen er endogen Vi har et modellforum hvor økonomene i CREE møter forskere fra SINTEF Energi, IFE og våre brukerpartnere.

9 Frisch Centre Organisering Samarbeid mellom partnerne Samarbeid mellom SSB og Frisch: Alle arbeidspakkene ØI: Deltar i de fleste arbeidspakkene (ikke 5) Tilburg: Deltar i arbeidspakke 1 og 2 (lite penger) Underleverandørene (IFE, SINTEF, SUM, andre)

10 Frisch Centre Organisering Brukerpartnerne Syv brukerpartnere –Gassnova, Miljødir, NVE, OED, Statkraft, Statnett, Statoil Nye brukerpartnere? Brukerpartnere er en god ide – krevende! –Hva vil de ha vs. hva kan vi tilby? –Fellesprosjekter Årlig brukerseminar (med Cicep) Single brukermøte vs. ett felles brukermøte

11 Frisch Centre Organisering Forankring i vertsinstitusjonen Tematiske prioriteringer ved Frischsenteret Metodiske prioriteringer ved Frischsenteret

12 Frisch Centre Organisering Tverrfaglig samarbeid Andre samfunnsfag –Antropologi, statsvitenskap, psykologi Juss Ingeniørfag/naturvitenskap: SINTEF og IFE

13 Frisch Centre Formidling Milen forskerskole, Forskningskampanjen

14 Frisch Centre Finansiering


Laste ned ppt "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no - Oslo Centre of Research on Environmentally."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google