Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KULTUR OG PERSONLIGHET FRAMBRAKT KULTUR OVERBRAKT KULTUR KULTURELLE UNIVERSALER Cato Grønnerød PSYC1204/PSY1101.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KULTUR OG PERSONLIGHET FRAMBRAKT KULTUR OVERBRAKT KULTUR KULTURELLE UNIVERSALER Cato Grønnerød PSYC1204/PSY1101."— Utskrift av presentasjonen:

1 KULTUR OG PERSONLIGHET FRAMBRAKT KULTUR OVERBRAKT KULTUR KULTURELLE UNIVERSALER Cato Grønnerød PSYC1204/PSY1101

2 KULTUR OG PERSONLIGHET FRAMBRAKT KULTUR OVERBRAKT KULTUR KULTURELLE UNIVERSALER Cato Grønnerød PSY1101

3 CULTURE AND PERSONALITY EVOKED CULTURE TRANSMITTED CULTURE CULTURAL UNIVERSALS Cato Grønnerød PSYC1204/PSY1101

4 INTRODUKSJON  Nytteverdien av å utforske personlighet på tvers av kulturer Er visse aspekter av personlighet universale? Er personlighetsbegreper som er framtredende i en kultur også anvendbar i en annen? Er faktorstrukturen forskjellig på tvers av kulturer? Skiller kulturer seg i nivå for visse personlighetstrekk? © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

5 INTRODUCTION  The usefulness of exploring personality across cultures Are concepts of personality that are prevalent in one culture also applicable in other cultures? Do cultures differ in the levels of particular personality traits? Is the factor structure of personality traits variable across cultures? Are certain features of personality universal? © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

6 HVA ER KULTURELL PERSONLIGHETSPSYKOLOGI?  Tre mål Finne prinsippene som ligger under kulturell mangfoldighet Finne ut hvordan menneskelig psykologi former kultur Finne ut hvordan kulturelle forståelsesmåter former psykologien  Finne forskjeller i hvordan grupper uttrykker personlighetstrekk © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

7 WHAT IS CULTURAL PERSONALITY PSYCHOLOGY?  Cultural personality psychology has three goals Discover principles underlying cultural diversity Discover how human psychology shapes culture Discover how cultural understandings shape psychology © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

8 TRE TILNÆRMINGER TIL KULTUR  Frambrakt (evoked) kultur Hvordan fenomener utløses av miljøbetingelser  Overbrakt kultur Hvordan kulturelle verdier overføres  Kulturelle universalier Kjønn Emosjoner © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

9 THREE MAJOR APPROACHES TO CULTURE  Evoked Culture  Transmitted Culture  Cultural Universals © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

10 FRAMBRAKT KULTUR  Å se på kultur gjennom fenomener som utløses på forskjellig måte av ulike miljøbetingelser  To faktorer er nødvendige for å forklare frambrakt kultur En universell underliggende mekanisme, et potensial for en gitt type atferd Miljømessige forskjeller i hvordan de underliggende mekanismene aktiveres © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

11 EVOKED CULTURE  A way of considering culture that concentrates on phenomena that are triggered in different ways by different environmental conditions  Two ingredients are needed to explain evoked culture A universal underlying mechanism, a potential for a certain type of behavior Environmental differences in activation of underlying mechanisms © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

12 FRAMBRAKT SAMARBEID  Kulturelle forskjeller i graden av matdeling avhenger delvis av miljømessige forhold, spesielt tilgang på mat Jegersamfunn Sankersamfunn  Når variansen på mattilgang er høy, deles det mer Fremmer samarbeidstrekk © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

13 EVOKED COOPERATION (FOOD SHARING)  Cultural differences in degree to which groups share food depend, in part, on external environmental conditions, notably the variance in the food supply  When variance in food supply is high, more sharing © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

14 TIDLIGE OPPLEVELSE  Belsky og kolleger: Tøffe, avvisende og inkonsistente barneoppdragelser Sporadisk tilgjengelige ressurser Ustabilitet i ekteskap →Korttidsstrategier angående partnervalg hos barn Tidlige opplevelser kan forklare kulturelle forskjeller i hvordan man verdsetter jomfruelighet og avholdenhet hos en potensiell make © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

15 EARLY EXPERIENCE AND EVOKED MATING STRATEGIES  Belsky and colleagues: Harsh, rejecting, inconsistent child-rearing practices, erratically provided resources, and marital discord evoke short-term sexual strategy in children Sensitivity of personality and mating strategies to early experience may explain cultural differences in the value placed on chastity or virginity in a potential mate © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

16 TIDLIGE OPPLEVELSER  Kina Ekteskap varer lenge Skillsmisser er sjeldne Foreldre investerer mye i sine barn →Jomfruelighet og avholdenhet har stor verdi  Sverige Skillsmisser er mer vanlige Flere barn fødes utenfor ekteskap Fedre investerer mindre →Jomfruelighet og avholdenhet har lite verdi © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

17 EARLY EXPERIENCE AND EVOKED MATING STRATEGIES  China Marriages are lasting, divorces are rare, and parents invest heavily in children High value on chastity, virginity  Sweden Divorce is more common, more children are born outside of marriage, fewer investing fathers Low value on chastity, virginity © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

18 ÆRE, KRENKELSER OG FRAMBRAKT AGGRESJON  Æreskulturer (Nisbett, 1993) Krenkelser sett på som offentlige utfordringer Må møtes direkte med konfrontasjon og fysisk aggresjon  Sammenheng med buskapsøkonomier Ressurser er utsatt for tyverier Risiko for å miste hele livsgrunnlaget på en gang  Basert på kapasitet for å utvikle høy følsomhet for krenkelser og svar med vold Frembringes bare i noen kulturelle betingelser © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

19 HONORS, INSULTS, AND EVOKED AGGRESSION  In cultures of honor, insults are viewed as highly offensive public challenges that must be met with direct confrontation and physical aggression  One theory attributes the development of culture of honor to the history of herding economy, where resources are subject to mass stealing © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

20 OVERBRAKT KULTUR  Overbrakt kultur Representasjoner (ideer, verdier, oppfatninger, holdninger) som opprinnelig fins i en persons sinn som overføres til andre gjennom observasjon og interaksjon  Kulturelle forskjeller i moralske verdier Mange moralske verdier er spesifikke for spesielle kulturer og er derfor antakelig gode eksempler på overbrakt kultur © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

21 TRANSMITTED CULTURE  Transmitted culture Representations (ideas, values, beliefs, attitudes) that exist originally in at least one person’s mind that are transmitted to other minds through observation or interaction with the original person  Cultural Differences in Moral Values Many moral values are specific to particular cultures and are likely to be examples of transmitted culture © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

22 KULTURELLE FORSKJELLER I SELVOPPFATNING  Hver person har to grunnleggende ”kulturelle oppgaver” de må løse (Markus and Kitayama)  Fellesskap eller gjensidig avhengighet Angår hvordan man har sammenheng med, er knyttet til, eller del av en større gruppe man er medlem av  Handlekraft eller uavhengighet Hvordan skiller du deg fra den større gruppen? © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

23 KULTURELLE FORSKJELLER I SELVOPPFATNING Fellesskap eller gjensidig avhengighet Handlekraft eller uavhengighet

24 CULTURAL DIFFERENCES IN SELF-CONCEPT  Each person has two fundamental “cultural tasks” that have to be confronted (Markus and Kitayama)  Communion or interdependence Concerns how you are affiliated with, attached to, or engaged in the large group of which you are a member  Agency or independence How you differentiate yourself from the larger group © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

25 KULTURELLE FORSKJELLER I SELVOPPFATNING  Fellesskap og handlekraft Ikke-vestlige, asiatiske kulturer fokuserer mer på gjensidig avhengighet Kollektivisme Vestlige kulturer fokuserer mer på uavhengighet Individualisme  Holistisk-analytisk Ikke-vestlige kulturer fokuserer på kontekst Vestlige kulturer fokuserer på detaljer © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

26 CULTURAL DIFFERENCES IN SELF-CONCEPT  Cultures appear to differ in how they balance these two tasks Non-Western, Asian cultures focused more on interdependence Collectivism Western cultures focused more on independence Individualism © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

27 KULTURELLE FORSKJELLER I SELVFRAMHEVING  Selvframheving (Self-enhancement) Tendens til beskrive og presentere seg selv ved bruk av positive og sosialt verdsatte egenskaper  Forskning viser at Nord-Amerikanere, relativt til asiater, opprettholder positive vurdering av seg selv Asiater er opptatt av impression management Kulturelle forskjeller er faktiske og gjenspeiler deltakerens selvbilde Noe empirisk støtte for en slik antakelse © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

28 CULTURAL DIFFERENCES IN SELF-ENHANCEMENT  Self-enhancement Tendency to describe and present oneself using positive or socially valued attributes  Research indicates North Americans, relative to Asians, maintain positive evaluation of self Asians are engaging in impression management (difference is not real) Cultural differences are accurate and reflect participants’ different self-concepts This explanation has received some support © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

29 KULTURELLE UNIVERSALER  Kulturelle universaler Forsøk på å forstå deler av personligheten som ser ut til å være universelle eller at de er funnet i de aller fleste kulturer Kjønn Emosjoner © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

30 CULTURAL UNIVERSALS  Cultural Universals Attempts to identify features of personality that appear to be universal, or present in most or all cultures Gender Emotions © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

31 KJØNN  Verden over ser folk ut til å forvente at kvinner og menn er forskjellige Menn er mer aktive, høylydte, eventyrlystne, atale, aggressive, forutinntatte, arrogante, grove og innesluttede Kvinner er mer hensynsfulle, moderate, nervøse, takknemlige, tålmodige, endringsvillige, sjarmerende og fryktsomme © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

32 GENDER  Worldwide, people tend to regard men and women as having different personalities Men are more active, loud, adventurous, obnoxious, aggressive, opinionated, arrogant, course, and conceited Women are more affectionate, modest, nervous, appreciative, patient, changeable, charming, and fearful © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

33 EMOSJONER  Uttrykk og opplevelse av spesifikke emosjonelle tilstander ser ut å være universelle, slik som for frykt, sinne, glede, tristhet, avsky og overraskelse  Folk verden over kan gjenkjenne og beskrive disse emosjonene når de ser bilder av andre som uttrykker dem, selv om de er fra andre kulturer © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

34 EMOTION  Apparent cultural universals describe experience and expression of specific emotional states, such as fear, anger, happiness, sadness, disgust, and surprise  People worldwide can recognize and describe these emotions when presented photographs of others expressing them, even if photographs are of people from other cultures © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

35 PERSONLIGHETSVURDERING  Kulturelt universelle dimensjoner i personlighetsevaluering  To grunndimensjoner (dominans og varme) brukes for å beskrive andres personlighet  Big Five-strukturen ser ut til å være universell for fire av de fem trekkene Ekstroversjon, medmenneskelighet, nevrotisisme og samvittighetsfullhet © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

36 PERSONLIGHETSVURDERING

37 PERSONALITY EVALUATION  Dimensions used for personality evaluation show some cultural universality  Strong evidence suggests two key dimensions (dominance and warmth) are used for describing and evaluating personality traits of others  Also, evidence that structure of personality traits, as represented by five-factor model of personality, may be universal for four of five traits Surgency (Extraversion) Agreeableness Emotional stability (Neuroticism) Conscientiousness © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

38 PERSONLIGHETSVURDERING  Er personlighet kun en konstruksjon i vestlig kultur?  Også trekkbeskrivende ord i ikke-vestlige kulturer Pakikiramdam, chong, amae, ren qin  Trekkstudier i andre kulturer Oversettelse: McCrae, Terracciano, et al, 2005), 11.985 deltakere i 50 kulturer Fra bunnen med adjektiver: De Raad et al. På polsk, tsjekkisk, italiensk, ungarsk, tysk og nederlandsk


Laste ned ppt "KULTUR OG PERSONLIGHET FRAMBRAKT KULTUR OVERBRAKT KULTUR KULTURELLE UNIVERSALER Cato Grønnerød PSYC1204/PSY1101."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google