Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSYCHOANALYSIS THE UNCONSCIOUS PERSONALITY STRUCTURE PSYCHOANALYTIC/ PSYCHODYNAMIC THERAPY Cato Grønnerød PSY2600.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSYCHOANALYSIS THE UNCONSCIOUS PERSONALITY STRUCTURE PSYCHOANALYTIC/ PSYCHODYNAMIC THERAPY Cato Grønnerød PSY2600."— Utskrift av presentasjonen:

1 PSYCHOANALYSIS THE UNCONSCIOUS PERSONALITY STRUCTURE PSYCHOANALYTIC/ PSYCHODYNAMIC THERAPY Cato Grønnerød PSY2600

2 PSYKOANALYSE DET UBEVISSTE STRUKTURMODELLEN PSYKOSEKSUELL UTVIKLING Cato Grønnerød PSY1006

3 PSYKOANALYSE OG PSYKODYNAMISK TEORI FREUDS MENNESKESYN MODERNE PSYKODYNAMISK TEORI INTERPERSONLIG TEORI Cato Grønnerød PSYC4500

4 VIRKELIGHETSOPPFATNINGER  Klassisk: Kant Mennesket må arbeide mot autonomi Det irrasjonelle i oss kan underkastes fornuften Det irrasjonelle er umoralsk  Romantisk: Göthe, Rousseau Individets utvikling Spontanitet og rik opplevelse av verden Entusiasme og subjektivitet

5 VIRKELIGHETSOPPFATNINGER  Konkret realitetstesting  Generell realitetstesting Universelle måter å karakterisere virkeligheten på Hva kan man generelt forvente i denne verden? Hva kan jeg som person forvente meg? Hvilke generelle utsikter har jeg til smerte, lidelse, suksess eller fiasko, reaksjoner på opprør og protest?

6 VIRKELIGHETSOPPFATNINGER  Komisk Vil bevise et ukvalifisert håp om menneskets storhet  Romantisk Individuell og heroisk søken etter mysterier, storhet, kjærlighet og et høyere mål som skal nås  Ironisk Søker mer avstand, ser ting i perspektiv, tar ingenting for gitt, og søker å begrense graden av engasjement i alt som er vanskelig

7 VIRKELIGHETSOPPFATNINGER  Tragisk Fokus på dilemmaer, paradokser, uklarheter og usikkerheter i menneskers liv Glede har sin smerte, smerten sin glede Valgene begrenser oss like mye som friheten gir usikkerhet, alltid frykt og skyld Upartisk og ubarmhjertig søken og innvolvering Lineær tidsopplevelse, tiden er kontinuerlig og irreversibel Vi går ubønnhørlig mot slutten av livet hvor vi ikke har flere muligheter

8 VIRKELIGHETSOPPFATNINGER  Romantisk menneskesyn Komisk + romantisk  Klassisk menneskesyn Tragisk + ironisk Fornuften styrer, vi skal ikke avledes av ønsker og fantasier Lite forståelse for vanskelighetene i søken etter sannhet og fornuft

9 FREUDS MENNESKESYN  Totem og tabu (1913/1983)  Beyond the pleasure principle (1920)  Ubehaget i kulturen (1930/1992)

10 FREUDS MENNESKESYN  Lystprinsippet Organismen søker etter en stabil tilstand uten spenninger ”Prime mover”, men får ikke dominans over mentale prosesser  Lykke Plutselig tilfredsstillelse av behov Kun episodisk

11 FREUDS MENNESKESYN  Dualismen Eros (Libido), seksualdriften Skapende, samlende, opprettholdelse av livsfunksjoner, kulturelt konstruktiv Thanatos, dødsdriften Fundamentalt asosial drift “organismen ønsker å dø kun på sin egen måte” Sublimert som makt- og styringsbehov

12 FREUDS MENNESKESYN  Repetering Umodne drifter “er dømt til utslettelse fordi [ønskene] er uforenelige med virkeligheten og det ufullstendige utviklingsstadium barnet har nådd” Driftene som en trang til å gjenopprette en tidligere tilstand ”[Lystprinsippets] program [er] i strid med hele verden, med makrokosmos såvel som med mikrokosmos. Det er overhodet ikke gjennomførlig.”

13 FREUDS MENNESKESYN  Tre kilder til smerte Kroppens forfall Total utslettelse (Becker, 1973, 1979) Naturkreftenes overmektighet Sosiale relasjoner  Parricidet “Drapet på faren er en udåd som etterlater en varig skyld; drapet på faren er en stordåd, den nødvendige forutsetning for samfunnsdannelse og kultur” (Sjögren, 1990, s.238)

14 FREUDS MENNESKESYN  Kulturen som lidelseskilde Kulturen sikkerhetsnett mot anarki Skyldfølelsen gir opphav til ønsket om å organisere samfunnet Kulturelle idealer krever forsakelse Omforme aggressive og seksuelle impulser til altruistisk atferd Kan samtidig bli umulige krav for individet Skyldfølelsen kulturens viktigste problem Nevrosen blir individets problem

15 THE PSYCHODYNAMIC PERSPECTIVE  Psychoanalysis is a Theory on personality Psychological development Unconscious process Neuroses and abnormal behavior Method for the study of inner processes Method for the treatment of mental disorders Meta-theory Culture and society View of life and the human condition

16 PSYKODYNAMISK PERSPEKTIV  Psykoanalyse er en Teori om personlighet Psykisk utvikling Det ubevisste sjelsliv Nevroser og psykisk lidelse Metode for å studere indre prosesser Metode for å behandle psykiske lidelser Meta-teori Kultur og samfunn Livsanskuelse

17 THE PSYCHODYNAMIC PERSPECTIVE  Classic psychoanalysis: Freud Psychic energy The structure model Defense mechanisms Psychosexual develpoment  Modern psychoanalysis Social aspects Object relations, interpersonal process Attachement

18 PSYKODYNAMISK PERSPEKTIV  Klassisk psykoanalyse: Freud Psykisk energi Strukturmodellen Forsvarsmekanismer Psykoseksuell utvikling  Nyere psykoanalyse Sosiale aspekter Objektrelasjoner, interpersonlige prosesser Tilknytning

19 SENTRALE BEGREPER  Energi  Drifter  Det ubevisste  Ubevisst motivasjon  Psykisk determinisme  Strukturmodellen Id, ego, superego

20 DET UBEVISSTE  Røtter i romantikken  Besjelet natur  Det ubevisste er større enn det bevisste  Det ubevisste Den delen av oss som rommer det vi ikke er klar over, ikke har tilgang til Holdninger, tanker, minner, ønsker, behov

21 ENERGY  Human mind is like a “hydraulic” system Operating by internal pressure Pressure release: behavior, fantasies, dreams Regulation: defense mechanisms  Personality change occurs with redirection of a person’s psychic energy © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

22 ENERGI  Menneskesinnet som et hydraulisk system Indre trykk: drifter Trykklette: atferd, fantasier, drømmer Regulering: forsvarsmekanismer Mye energi til noe gir mindre til noe annet Personlighetsendring: omdirigering av energi

23 BASIC INSTINCTS  Strong innate forces that provide all the energy in the psychic system Influenced by Darwin’s theory of evolution  Initial formulation Self-preservation instincts Sexual instincts  Later Libido (Eros, life instinct, sexuality, aggression) Thanatos (death instinct) © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

24 DRIFTER  Indre krefter som bidrar med energi til det psykiske system  Påvirket av evolusjonsteori  Originalutforming Selvoppholdelsesinstinkter Seksuelle instinkter  Senere Libido (Eros, livsdrift, seksualitet, aggresjon) Thanatos (dødsdrift)

25 UNCONSCIOUS MOTIVATION  Sometimes we don’t know why we do what we do  The Unconscious Part of the mind holding thoughts and memories about which person is unaware; includes unacceptable sexual and aggressive urges, thoughts, and feelings © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

26 UBEVISST MOTIVASJON  Noen ganger vet vi ikke hvorfor vi gjør det vi gjør  Det ubevisste Del av psyken som rommer tanker og minner som personen selv ikke er klar over; inkluderer uakseptable seksuelle og aggressive drifter, tanker og følelser © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

27 THE UNCONSCIOUS  The conscious mind Thoughts, feelings, and images about which you are presently aware  The preconscious mind Information you are not presently thinking about, but can be easily retrieved and made conscious  The unconscious mind Largest part of the human mind © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

28 DET UBEVISSTE  Det bevisste Tanker, følelser, forestillingsbilder som vi er oppmerksomme på her og nå  Det førbevisste Psykisk innhold som vi ikke har tilgjengelig men som lett kan hentes fra,  Det ubevisste Utilgjengelig reservoar av følelser, minner, behov og impulser

29 THE UNCONSCIOUS  Iceberg metaphor  Unconscious material can take on a life of its own The “motivated unconscious” Material can “leak” into thoughts, feelings, and behaviors without our awareness  Carl Gustav Jung The collective unconscious Archetypes © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

30 DET UBEVISSTE  Isfjellmetaforen  Ubevisst materiale kan leve sitt eget liv og ”sive inn” i tanker, følelser og atferd uten at vi selv ser det  Carl Jung Det kollektivt ubevisste Arketyper

31 DET UBEVISSTE Bevisst Førbevisst Ubevisst

32 THE UNCONSCIOUS  The biological base of personality  The primary repressed Thoughts and wishes tied to our instincts  The secondary repressed Thoughts and wishes that once have been conscious  Defense mechanisms  Super-Ego © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

33 DET UBEVISSTE  Personlighetens biologiske grunnlag  Det primært fortrengte Forestillinger og ønsker nært knyttet til driftene  Det sekundært fortrengte Forestillinger og ønsker som har vært bevisste  Forsvarsmekanismene  Superego

34 PSYCHIC DETERMINISM  Nothing happens by accident  There is a reason behind every act, thought, and feeling  Everything we do, think, say, feel is an expression of our mind Either conscious, preconscious, or unconscious  Mental disorders are based on unconscious motivation © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

35 PSYKISK DETERMINISME  Ingenting skjer tilfeldig  Alle handlinger, tanker og følelser har en årsak  Alt vi gjør, sier og føler er et uttrykk for vår sinnstilstand  Psykiske forstyrrelser og symptomer har grunnlag i ubevisst motivasjon  Må avdekke det ubevisste grunnlaget for å kunne kurere symptomene

36 STRUCTURE OF PERSONALITY  We struggle to cope with our sexual and aggressive instincts  Civilized society places constraints on our instincts  The instincts must be regulated, rechanneled and transformed  Conflict Between contrasting wishes and needs Between needs and imposed limits © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

37 STRUKTURMODELLEN  Vi sliter med å holde seksuelle og aggressive drifter i sjakk  Samfunnet krever at vi tøyler driftene og oppfører oss ordentlig  Driftene må reguleres, omkanaliseres og omformes  Konflikt Mellom motstridende ønsker og behov Mellom behov og begrensning

38 STRUCTURE OF PERSONALITY  Mind as a plumbing system, which contains fluid under pressure  Three different schools of plumbing: One plumber ( Id ) suggests we open up all valves at the slightest pressure Another ( Superego ) wants to keep all the valves closed Another ( Ego ) offers ways to redirect pressure so that the strain is relieved without making a mess © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

39 STRUKTURMODELLEN  Tre psykiske instanser  Id (det’et) ”Her er det trykk, åpne alle ventiler!”  Superego (over-jeg’et) ”Se til å stenge alle ventiler!”  Ego (jeg’et) ”Åpne litt her, skru igjen litt der, redirigere denne hit, …”

40 ID: RESERVOIR OF PSYCHIC ENERGY  Most primitive part of the mind, source of all drives and urges  Operates according to the pleasure principle, which is the desire for immediate gratification  Functions according to primary process thinking, thinking without logical rules of conscious thought or anchor in reality  Wish fulfillment: Something unavailable is conjured up and the image of it is temporarily satisfying © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

41 ID: ENERGIRESERVOAR  Mest primitive, umodne instans ”Et kaos, en heksegyte av sydende spenning”  Lystprinsippet Ønsket om umiddelbar og total tilfredsstillelse Ønsket om en stabil tilstand uten spenning ”Prime mover”  Primærprosesstenking Uten logikk eller kobling til realitetene  Driftene er i sin natur ikke tilfredsstillbare  Mental investering i fantasi kan fungere som midlertidig tilfredsstillelse

42 EGO: EXECUTIVE OF PERSONALITY  Constrains id to reality  Develops within first two or three years of life  Operates according to reality principle: Ego understands that urges of id are often in conflict with social and physical reality  Operates according to secondary process thinking, development and devising of strategies for problem solving and obtaining satisfaction © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

43 EGO: REGULATOR OG ORGANISATOR  Holder id i sjakk, avpasser til realitetene  Utvikles i løpet av 2.-3. leveår  Realitetsprinspippet Sosial og fysisk virkelighet setter grenser for Ids utfoldelse  Sekundærprosesstenking Logikk, problemløsning, strategier

44 SUPEREGO: UPHOLDER OF SOCIETAL VALUES AND IDEALS  Internalizes ideals, values, and moral of society  What some refer to as the “conscience”  Main tool of the superego in enforcing right and wrong is the emotion of guilt  Like id, superego is not bound by reality © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

45 SUPEREGO: SAMVITTIGHETEN  Internaliserte verdier fra foreldre og samfunn  Setter standarder for riktig og galt, godt og ondt  Induserer skyldfølelse  ”Moralprinspippet” Moralske verdier er absolutte

46 ANXIETY  Core emotion which is always present  Unpleasant state that signals that things are not right and something must be done Control of ego is being threatened by reality Id’s impulses threaten to break through Too harsh controls exerted by superego  Signal anxiety: constructive © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

47 ANGST  Kjernemosjon, alltid tilstede  Signal på ubalanse, at noe ikke fungerer som deg skal Egos kontroll trues av realitetene Ids impulser truer med å bryte gjennom Superego er for streng  Vi vil alltid preges mer eller mindre av angst  Signalangst: konstruktiv

48 TYPES OF ANXIETY  Objective anxiety occurs in response to real, external threat to a person  Neurotic anxiety occurs when there is direct conflict between id and ego  Moral anxiety is caused by conflict between ego and superego  In all three types of anxiety, the function of ego is to cope with threats and to defend against dangers in order to reduce anxiety © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

49 TYPER AV ANGST  Objektiv angst Virkelige, ytre trusler  Nevrotisk angst Konflikt mellom id og ego  Moralsk angst Konflikt mellom ego og superego  Ego søker hele tiden å dempe angst

50 DEFENSE MECHANISMS  Repression  Denial  Displacement  Rationalization  Reaction formation  Projection  Sublimination  Intellectualization  Isolation  Devaluation  Omnipotence  Primitive idealization  Projective identification  Splitting  Ego excerts energy to prohibit anxiety- infested memories, emotions and impulses to penetrate into consciousness

51 FORSVARSMEKANISMER  Fortrengning  Benekting  Forskyvning  Rasjonalisering  Reaksjonsdannelse  Projeksjon  Sublimering  Intellektualisering  Isolasjon  Devaluering  Omnipotens  Primitiv idealisering  Projektiv identifikasjon  Splitting  Ego bruker energi på å forhindre at angstbelagte minner, følelser og impulser trenger inn i bevisstheten

52 PSYCHOSEXUAL STAGES OF PERSONALITY DEVELOPMENT  Freud argued that all people pass through a series of stages in personality development  At each of the first three stages, young children must face and resolve specific conflicts  Conflicts revolve around ways of obtaining sexual gratification © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

53 PSYCHOSEXUAL STAGES OF PERSONALITY DEVELOPMENT  Children see sexual gratification at each stage by investing libidinal energy in a specific body part  If a child fails to resolve a conflict at a particular stage, he or she may get stuck in that stage or become fixated  Each successive stage represents a more mature mode of obtaining sexual gratification © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

54 PSYKOSEKSUELL UTVIKLING  Stadier i personlighetsutviklingen  Spesifikk konflikt må løses  Seksuell tilfredsstillelse  Hvert stadie mer modenhet  Investerer libidinøs energi i forskjellige kroppsdeler  Fiksering: konflikten blir ikke løst  Regresjon: vender tilbake til umoden fungering

55 PSYCHOSEXUAL STAGES OF PERSONALITY DEVELOPMENT  Oral stage (birth to 18 months) Main sources of pleasure and tension reduction are the mouth, lips, and tongue Key conflict is weaning—withdrawing from the breast or bottle © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

56 PSYKOSEKSUELLE STADIER  Oralstadiet (fra fødsel til 18 mnd) Tilfredsstillelse og spenningsreduksjon søkes fra munn, lepper og tunge Kjernekonflikt Selvstendighet, avvisning Fiksering Glede av å ”ta inn”, overspise, røyke Avhengighetsproblematikk

57 PSYCHOSEXUAL STAGES OF PERSONALITY DEVELOPMENT  Anal stage (18 months to three years) Child obtains pleasure from first expelling feces and then, during toilet training, from retaining feces Many conflicts arise around the child’s ability to achieve self-control © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

58 PSYKOSEKSUELLE STADIER  Analstadiet (18 mnd – 3 år) Tilfredsstillelse ved avføring, deretter ved å holde igjen Kjernekonflikt Selvkontroll, la gå vs holde igjen Fiksering Lite kontroll, utflytende Overdrevet kontroll, pertentlighet

59 PSYCHOSEXUAL STAGES OF PERSONALITY DEVELOPMENT  Phallic stage (three to five years) Child discovers he has (or that she doesn’t have) a penis Sexual desire directed toward the parent of opposite sex Produces Oedipal and Electra conflicts—unconscious wish to have opposite-sex parent all to self by eliminating the same-sex parent © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

60 PSYKOSEKSUELLE STADIER  Det falliske stadiet (3 – 5 år) Oppdager kjønnsorganet Seksuell energi rettes mot foreldre av motsatt kjønn Fører til ødipalkonflikten eller elektrakomplekset Vil ha foreldre av motsatt kjønn for seg selv Kastrasjonsangst og penismisunnelse Identifisering med foreldre av samme kjønn

61 PSYCHOSEXUAL STAGES OF PERSONALITY DEVELOPMENT  Latency stage (six year to puberty) Little psychological development occurs Focus of child is on learning skills and abilities necessary to succeed as adult  Genital stage (puberty through adult life) Libido is focused on the genitals, but not in manner of self-manipulation associated with the phallic stage This stage is not accompanied by specific conflict People reach this stage only if conflicts are resolved at previous stages © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

62 PSYKOSEKSUELLE STADIER  Latensfasen (6 år til pubertet) Lite psykologisk utvikling Lærer ferdigheter og evner som er nødvendige for voksne  Genitalstadiet (pubertet til voksen) Libido fokuseres på genitaliene Ingen spesifikke konflikter

63 GOAL OF CLASSIC PSYCHOANALYSIS  To make the unconscious conscious Identify unconscious thoughts and feelings Enable the person to deal with it realistically and maturely  Techniques for revealing the unconscious Free association Dream analysis © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

64 KAN DET UBEVISSTE GJØRES BEVISST?  Psykoanalysens mål Å endre personligheten ved å jobbe med førbevisst og ubevisst materiale Hva slags tanker og følelser er det personen ikke vedkjenner seg? Personen skal kunne håndtere dette på en åpen og moden måte  Metoder Fri assosiasjon Drømmetyding

65 THE PROCESS OF PSYCHOANALYSIS  Free association  Interpretations Insight into the causes of problems  Resistance Unwillingness to enter into painful memories  Patient transference The patient repeats early relational patterns  Repetition compulsion Repetition of unpleasant experiences and patterns  Therapy setting Same time and place, 4 times a week © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

66 DEN PSYKOANALYTISKE PROSESS  Fri assosiasjon  Tolkning Innsikt i årsakene til problemene  Motstand Motvillighet til å gå inn i smertefulle minner  Overføring Pasienten gjentar tidlige relasjonsmønstre  Repetisjonstvang Gjentakelse av ulystbetonte erfaringer  Terapirammene Samme tid og sted, 4 x per uke

67 WHY IS PSYCHOANALYSIS IMPORTANT?  Continuing influence on modern psychotherapy  Continuing influence on research topics The unconscious and defense mechanisms  Continuing influence on popular Western culture  Laid foundation for topics and questions that psychologists still interested in today  Unifying framework for understanding Personality Mental disorders Therapy processes © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

68 FREUDS VIKTIGE BIDRAG  Moderne psykoanalytisk og psykodynamisk teori og praksis  Forskningstemaer Det ubevisste, forsvarsmekanismer Mye støtte for psykodynamisk terapi  Svært stor kulturell inflytelse  Helhetlig rammeverk for forståelse av Personlighet Psykiske lidelser Terapiprosesser

69 EVALUATING FREUD’S CONTRIBUTIONS  Freud’s original theory is primarily of historical value  Freud did not believe in the value of experimentation or hypothesis testing  Based on case studies Higher class women from Vienna  Negative view of human nature Reductionism © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

70 KRITIKK  Freuds teorier er hovedsakelig historiske  Freud var ikke selv positiv til eksperimenter og hypotesetesting  Baserte seg på kasushistorier Overklassekvinner fra Wien  Reduksjonistisk

71 PSYKODYNAMISK PERSPEKTIV  Nyere psykoanalyse Freud underkjente sosial og kulturelle faktorer i utviklingen For stor vekt på seksuell utvikling For stor vekt på tidlige faktorer versus livslang utvikling  Retninger Objektrelasjoner, tilknytning Selvpsykologi (Kohut) Karakteranalyse (Reich), vegetoterapi

72 NEW DIRECTIONS: UNCONSCIOUSS  False memories Lofthus: suggestions will lead people to think they remember things that were not present Hypnosis does not aid recovery of memories, may increase distortions Imagination inflation effect Confirmatory bias  How important is it for a patient to recover repressed memories?

73 NEW DIRECTIONS: UNCONSCIOUSS  Motivated unconsciouss ”Deep and fundamental dissociation between consciouss awareness and the mental processes responsible for one’s behavior”  Priming Making some types of material more accessible than other material without the awareness of the person involved  Subliminal perception

74 NEW DIRECTIONS: EGO PSYCHOLOGY  Anna Freud Defense mechanisms  Erik Erikson Psychosocial stages of development  Heinz Hartmann Ego functions  Bjørn Killingmo Personality structure

75 NEW DIRECTIONS: GENDER ISSUES  Karen Horney Reacted agains Freuds ”penis envy” Girls envy the social power bestowed to men throught culture Fear of success: gendered differences in perceived (or indeed real) consequences of success Gender differences, not sex differences

76 NEW DIRECTIONS: OBJECT RELATIONS  Focus on the childs early relationships with significant others  Significant others become internalized objects, formed as inner mental representations of the person  The first relationships become templates for later relationships Working models: unconsciouss expectations about relationships

77 NEW DIRECTIONS: ATTACHMENT  John Bowlby Based on primate studies showing the importance of early attachment Separation anxiety Anxiety felt by children when separated from their mother  Mary Ainsworth Strange situation procedure

78 NEW DIRECTIONS: ATTACHMENT  Securely attached Child: explarotive, patient, calm Adult: satisfying relationships  Avoidantly attached Child: aloof from their mothers Adult: difficulty with trust in others  Ambivalently attached Child: crying, protesting, ambivalent Adult: vulnerable and dependent

79 MODERN PSYCHODYNAMIC THERAPY  Psychoanalysis Traditional psychoanalysis Self-psychological analysis Character analysis  Psychodynamically oriented therapy  Brief psychodynamic therapy  Psychodynamic therapy with cognitive elements  Psychodynamic therapy works as well as other types of therapy

80 STADIETEORIER  Hierarkiske stadier fra umoden til moden fungering Egoutvikling, moralutvikling Korrelert, men ikke determinert av alder, eller Determinert av alder (psykoseksuell utvikling, psykososiale stadier)  Stadier av tilpasning, (utvikling av psykopatologi) Sunn fungering, nevrose, personlighetsforstyrrelser, psykose  Stadiene blir kvalitativt forskjellige

81 DEN DYNAMISKE MODELLEN  Den tidlige psykoanalyse (konfliktteori)  Egopsykologien 50-70-årene (strukturteori; H. Hartmann, Rapaport, Killingmo)  Relasjonsteorier (objektrelasjoner; Fairbairn, Klein, Mahler)  Selvteorier (interpersonlig teori om tilknytning og funksjonsmodning; Kohut, Stolorow, H. Hartmann, Horowitz)

82 DET DYNAMISK UBEVISSTE  Sentralt og beholdt i moderne psykodynamisk teori  Krefter, motiver, ønsker og affekter som individet ikke er seg bevisst Knyttet til biologiske prosesser Kan ha vært forhandlet bort Ofte er motsetningsfylte og i konflikt med hverandre Men som griper inn og krever sin rett fordi de er dynamiske og ikke bare forsvinner  Løsningene er derfor kompromissløsninger hvor behovet får en viss tilfredsstillelse, men uten at individet tar ansvar for behovet

83 LAGDELING OG REGRESJON I FUNKSJONSMODNING  Utvikling kan reverseres  Lagdeling av personligheten Tidligere tilpasningsmønstre blir underordnet senere mer modne mønstre uten å bli forlatt Som i konflikt og som belastning kan reversere utviklingen (regresjon) og låse seg fast i tidligere tilpassningsformer på visse områder Psykopatologi

84 DEN EGOPSYKOLOGISKE UTVIKLINGSMODELL  Konsekvenser av sårbarhet på ulike trinn av utvikling Grader av strukturering av personligheten  Bygger på mange underliggende dimensjoner av funksjonsmodenhet/- umodenhet

85 SUNN FUNGERING  Konflikt mestres gjennom en utbygget forsvarsstruktur  Affekter nyttes som signaler  Distanse opprettholdes til impulser og affekter, dvs behov kan utsettes  Det skilles mellom selv og andre  Det utøves ansvar i selv-representasjon og andre- forhold  En noenlunde stabil identitet opprettholdes En er gjenkjennbar for seg selv og andre i ulike situasjoner og over tid  Observasjon av seg selv og egne reaksjoner er mulig Psychological mindedness, mentalisering

86 NEVROTISK PERSONLIGHETSSTRUKTUR  Separasjon-individuering er gjennomført, individet er uten sterke savn etter sammensmeltning  Stabil objektkonstans er nådd, en har stabile og differensierte indre representasjoner av andre  Forsvaret er stabilt, bygget på høyere avvergestrukturer som fortrengning og andre forsvarsmekanismer som bygget på fortrengning Intellektualisering, isolasjon og lignende

87 NEVROTISK PERSONLIGHETSSTRUKTUR  Tenkningen domineres av det logiske og konvergerende  Evne til utsettelse er utbygget og som regel overdrevet og konstant  Karakteren er ofte rigid, ofte med for liten lystevne  De konfliktmønstre individet sitter fast i er gjerne er resultat av regresjon tilbake til infantile former som utviklingen for det meste har forlatt  Konflikter er ofte mellom avhengighet og autonomi, og av kontroll av lystimpulser

88 FØRNEVROTISK PERSONLIGHETSSTRUKTUR  Separasjon-individuering er ikke skikkelig gjennomført, individet har store sammensmeltnings- og trygghetssavn  Objektkonstans er ikke oppnådd, en har skiftende og splittede mentale representasjoner av viktige andre  Forsvaret er ustabilt med innslag av uutviklede avvergeformer som hypoman benektning, splitting og devaluering  Tenkning kan bli ulogisk og subjektiv

89 FØRNEVROTISK PERSONLIGHETSSTRUKTUR  Evnen til utsettelse er ikke konsistent, impulspress kan overvelde  Karakteren er løs eller fragmentert, dvs ikke- konsistent  Identiteten er ustabil, et hovedspørsmål er: hvem er jeg?  De konflikter individet sitter fast i bunner i utviklingsarrest Konflikten er ikke mellom ulike skjulte krefter, men i å finne mening  Handler som oftest om tilbaketrekning og aggresjon Ikke mellom avhengighet og autonomi

90 PSYKOTISK PERSONLIGHETSSTRUKTUR  I tillegg til det førnevrotiske:  Sammenbrudd i realitetstesting, dvs indre- ytre skille  Sammenbrudd i selv-andre differensiering  Sammenbrudd av forsvar – (tilbaketrekning)  Primærprosesstenkning – idéflukt

91 DEN INTERPERSONLIGE MODELLEN  Generelt er interpersonlige teorier basert på den fundamentale proposisjon at  (1) tidlig interpersonlig interaksjon skaper personligheten  (2) selvstrukturen, når den er etablert, er relativt stabil fordi den har en tendens til å utløse interpersonlige prosesser i nået som aktivt opprettholder personligheten og  (3) personligheten både dirigerer og er skapt av interpersonlig atferd i en syklisk feedback- løkke (Henry, 1994)

92 DEN INTERPERSONLIGE MODELLEN  Innen personlighetsteori opereres ofte med 2 dimensjoner, ofte sirkumplekse, modeller  Tilknytning Trygghet-utrygghet Deaktivering-hyperaktivering  Interpersonlig teori Agency og Communion (Bakan, Horowitz) Tilknytning og autonomi (Benjamin) Kulde-varme og dominans-underkastelse (Leary)  Se f.eks. Carson (1969), Wiggins (1991), Horowitz (2004), Kiesler (1996)

93 DEN INTERPERSONLIGE MODELLEN  Harry Stack Sullivan Interpersonlig atferd og ikke symptomer bør danne grunnlaget for psykiatrisk diagnose  Felles prinsipp All interpersonlig atferd kan bli beskrevet som en kombinasjon av de to grunnleggende underliggende dimensjoner Spedbarnets tidlige tilknytning (communion) til sine omsorgsgivere og den etter hvert økende utforsking (agency) illustrerer hvordan disse to grunnleggende interpersonlige behovene følger oss gjennom hele livet

94 DEN INTERPERSONLIGE MODELLEN  Dimensjonen ”communion” Behov for å være del av noe større, tilhørighet, nærhet til andre, tilknytning og intimitet Behov for å opprettholde et bilde av andre som muliggjør tilfredsstillende relasjoner (tilknytning) til (signifikante) andre  Dimensjonen ”agency” Behov for avgrensning, autonomi, kontroll og selvbestemmelse Behov for å opprettholde et bilde av selvet som tillater personen å opptre autonomt

95 Overomsorgsfull Påtrengende Dominerende Fiendtlig Kald Sosialt unnvikende Lite selvhendende Utnyttbar DEN INTERPERSONLIGE SIRKEL Ekstroversjon Medmenneskelighet

96 DEN INTERPERSONLIGE MODELLEN  Interpersonlige problemer tenkes å oppstå som et resultat av problemer langs disse dimensjonene  Interpersonlig teori vektlegger de interpersonlige behov/motiv som et forklarende begrep (communion og agency)  Den samme atferden i en gitt situasjon kan være uttrykk for ulike bakenforliggende motiv  For å forstå atferden må man forstå motivet bakenfor

97 INTERPERSONLIG UTVIKLING  Handlinger har en tendens til trekke til seg reaksjoner som er komplementære Tilknytningsdimensjonen utløser korresponderende svar Vennlighet møtes med vennlighet, fiendtlighet med fiendtlighet Kontrolldimensjonen dominans trekker til seg komplementære svar Underkastelse (sutring) tiltrekker seg dominans (kritikk)

98 FRA YTRE SAMSPILL TIL INDRE REPRESENTASJONER  Tre interrelaterte utviklingsprinsipper Introjeksjon Identifikasjon Internalisering  Introjeksjon Prosessen hvor tidlige handlinger rettet av betydningsfulle andre mot en selv blir måter en behandler seg selv Det konstant kritiserte barn blir selvkritisk

99 FRA YTRE SAMSPILL TIL INDRE REPRESENTASJONER  Identifikasjon Prosessen hvor man internaliserer atferden til betydningsfulle andre gjennom imitasjon Det kritiserte barnet vil i tillegg til å bli selvkritisk også bli kritisk overfor andre  Internalisering Man bærer med seg abstrakte representasjoner av andre i form av forventninger Ved å forvente kritikk (fiendtlig dominans) inviterer man det ved sin atferd (fiendtlig underkastelse)

100 FRA YTRE SAMSPILL TIL INDRE REPRESENTASJONER  En normal utvikling av selvet forutsetter tilfredsstillende interpersonlige erfaringer  Opprettholdelse av tilfredsstillende interpersonlige erfaringer forutsetter et akseptabelt selvbilde  Interpersonlige problemer tenkes å oppstå som et resultat av problemer langs disse utviklingslinjene

101 FRA YTRE SAMSPILL TIL INDRE REPRESENTASJONER  Hvis personens representasjon av andre mennesker for eksempel er negativ, vil ikke personen stole på andre mennesker og dermed unngå nærhet og intimitet (communion)  Hvis personens selvrepresentasjon er negativ vil personen ha lave mestringsforventninger og vil dermed avstå fra å vise initiativ og autonomi (agency)

102 FRA YTRE SAMSPILL TIL INDRE REPRESENTASJONER  Interpersonlige problemer kan da sies å reflektere en konflikt mellom en persons ønske om å uttrykke en spesiell atferd og personens fryktede konsekvenser av å uttrykke denne atferden  Slike konflikter springer ut av personens interpersonlige læringshistorie, som bl.a. manifesterer seg gjennom personens tilknytningshistorie og tilknytningsstil

103 FRA YTRE SAMSPILL TIL INDRE REPRESENTASJONER  Forstyrrelser i tilknytning og autonomi er grunnlaget for personlighetsforstyrrelser Bowlby, Stack Sullivan, Horowitz  Tilknytningsteori er blitt et bindeledd mellom dynamisk psykologi, relasjonspsykologi og interpersonlig teori

104 FRA YTRE SAMSPILL TIL INDRE REPRESENTASJONER  Abnormalitet Den rigide utøvelsen av et begrenset atferdsrepertoar Mindre avhengig av situasjonelle påvirkninger eller normer Utføres ofte med et uhensiktsmessig nivå av intensitet  Normalitet Den fleksible og adaptive utøvelsen av ulike typer atferd, slik de blir representert utover hele sirkumplekset Moderat nivå av intensitet, slik varierte interpersonlige situasjoner fordrer (Pincus, 1994)


Laste ned ppt "PSYCHOANALYSIS THE UNCONSCIOUS PERSONALITY STRUCTURE PSYCHOANALYTIC/ PSYCHODYNAMIC THERAPY Cato Grønnerød PSY2600."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google