Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psychoanalysis The Unconscious Personality Structure Psychoanalytic/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psychoanalysis The Unconscious Personality Structure Psychoanalytic/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psychoanalysis The Unconscious Personality Structure Psychoanalytic/
Psychodynamic Therapy 1. Historikk – Psykoanalysen -> First Viennese… 7 2. Denne: 17 3. Historikk – Psykoanalysen -> Resten 14 Cato Grønnerød PSY2600

2 Det ubevisste Strukturmodellen Psykoseksuell utvikling
Psykoanalyse Det ubevisste Strukturmodellen Psykoseksuell utvikling Cato Grønnerød PSY1006

3 Psykoanalyse og Psykodynamisk teori
Freuds menneskesyn Moderne psykodynamisk teori Interpersonlig teori Psykoanalysen som humanistisk og eksistensielt prosjekt Cato Grønnerød PSYC4500

4 Virkelighetsoppfatninger
Klassisk: Kant Mennesket må arbeide mot autonomi Det irrasjonelle i oss kan underkastes fornuften Det irrasjonelle er umoralsk Romantisk: Göthe, Rousseau Individets utvikling Spontanitet og rik opplevelse av verden Entusiasme og subjektivitet Strenger (1989)

5 Virkelighetsoppfatninger
Konkret realitetstesting Generell realitetstesting Universelle måter å karakterisere virkeligheten på Hva kan man generelt forvente i denne verden? Hva kan jeg som person forvente meg? Hvilke generelle utsikter har jeg til smerte, lidelse, suksess eller fiasko, reaksjoner på opprør og protest? Schafer (1970) To nivåer Konkret virkelighet Generelt fenomen Erikssons livsfaser Hartmans gjennomsnittlig forventede miljø

6 Virkelighetsoppfatninger
Komisk Vil bevise et ukvalifisert håp om menneskets storhet Romantisk Individuell og heroisk søken etter mysterier, storhet, kjærlighet og et høyere mål som skal nås Ironisk Søker mer avstand, ser ting i perspektiv, tar ingenting for gitt, og søker å begrense graden av engasjement i alt som er vanskelig Komisk Ikke noe dilemma for stort til å løses Ingen hindringer for store til ikke å kunne overkommes med innsats og gode forsetter Ingen smerte så stor at den ikke kan lindres Kjente, kontrollerbare og forutsigbare deler av verden Heroisk kamp mot ytre realiteter Tidløshet -> ny start Romantisk Uskyldig og modig helt som til slutt blir lutret og opphøyet Mest mulig ”naturlig” uttrykk Regressiv, ahistorisk Ironisk Aktiv resignasjon Følelsesartikulasjon

7 Virkelighetsoppfatninger
Tragisk Fokus på dilemmaer, paradokser, uklarheter og usikkerheter i menneskers liv Glede har sin smerte, smerten sin glede Valgene begrenser oss like mye som friheten gir usikkerhet, alltid frykt og skyld Upartisk og ubarmhjertig søken og innvolvering Lineær tidsopplevelse, tiden er kontinuerlig og irreversibel Vi går ubønnhørlig mot slutten av livet hvor vi ikke har flere muligheter

8 Virkelighetsoppfatninger
Romantisk menneskesyn Komisk + romantisk Klassisk menneskesyn Tragisk + ironisk Fornuften styrer, vi skal ikke avledes av ønsker og fantasier Lite forståelse for vanskelighetene i søken etter sannhet og fornuft

9 Freuds menneskesyn Totem og tabu (1913/1983)
Beyond the pleasure principle (1920) Ubehaget i kulturen (1930/1992)

10 Freuds menneskesyn Lystprinsippet Lykke
Organismen søker etter en stabil tilstand uten spenninger ”Prime mover”, men får ikke dominans over mentale prosesser Lykke Plutselig tilfredsstillelse av behov Kun episodisk Behovenes natur: Homeostase Zapffe: vitalbalanse Mentale prosesser får hele tiden et aspekt av spenningsreduksjon Konstant tilfredsstillelse gjør oss numne Samme som mening?

11 Freuds menneskesyn Dualismen Eros (Libido), seksualdriften
Skapende, samlende, opprettholdelse av livsfunksjoner, kulturelt konstruktiv Thanatos, dødsdriften Fundamentalt asosial drift “organismen ønsker å dø kun på sin egen måte” Sublimert som makt- og styringsbehov Kraft som presser på og kraft som preser mot (Killingmo) Thanatos ikke totalt destruktiv Sublimert: kan være konstruktiv

12 Freuds menneskesyn Repetering
Umodne drifter “er dømt til utslettelse fordi [ønskene] er uforenelige med virkeligheten og det ufullstendige utviklingsstadium barnet har nådd” Driftene som en trang til å gjenopprette en tidligere tilstand ”[Lystprinsippets] program [er] i strid med hele verden, med makrokosmos såvel som med mikrokosmos. Det er overhodet ikke gjennomførlig.”

13 Freuds menneskesyn Tre kilder til smerte Parricidet Kroppens forfall
Total utslettelse (Becker, 1973, 1979) Naturkreftenes overmektighet Sosiale relasjoner Parricidet “Drapet på faren er en udåd som etterlater en varig skyld; drapet på faren er en stordåd, den nødvendige forutsetning for samfunnsdannelse og kultur” (Sjögren, 1990, s.238) Ødipal-tragedien: vi har parricidet og incestuøse og narcissistiske protofantasier i oss Ødipal-komplekset: seksuelle følelser overfor mor, aggresjon mot far, blir utålelig, avviser følelser for mor og identifiserer seg med far, aggresjonen fortrenges og oppleves som skyldfølelse Biprodukt: super-ego Sofokles: Kong Oidipus Shakespeare: Hamlet Dostojevski: Brødrene Karamasov Alle handler om rivalisering over en kvinne

14 Freuds menneskesyn Kulturen som lidelseskilde
Kulturen sikkerhetsnett mot anarki Skyldfølelsen gir opphav til ønsket om å organisere samfunnet Kulturelle idealer krever forsakelse Omforme aggressive og seksuelle impulser til altruistisk atferd Kan samtidig bli umulige krav for individet Skyldfølelsen kulturens viktigste problem Nevrosen blir individets problem Krav som på det samfunnsmessige plan er gavnlige, men på det personlige plan kan de være ødeleggende Fortrengning av impulser: libidinøs del gjøres om til symptomer, aggressiv del til skyldfølelse ”Nevrosen vil oppnå med private midler det samfunnet i fellesskap strever etter” Kristen etikk: ydmykhet og forsakelse

15 The Psychodynamic Perspective
Psychoanalysis is a Theory on personality Psychological development Unconscious process Neuroses and abnormal behavior Method for the study of inner processes Method for the treatment of mental disorders Meta-theory Culture and society View of life and the human condition

16 Psykodynamisk perspektiv
Psykoanalyse er en Teori om personlighet Psykisk utvikling Det ubevisste sjelsliv Nevroser og psykisk lidelse Metode for å studere indre prosesser Metode for å behandle psykiske lidelser Meta-teori Kultur og samfunn Livsanskuelse

17 The Psychodynamic Perspective
Classic psychoanalysis: Freud Psychic energy The structure model Defense mechanisms Psychosexual develpoment Modern psychoanalysis Social aspects Object relations, interpersonal process Attachement

18 Psykodynamisk perspektiv
Klassisk psykoanalyse: Freud Psykisk energi Strukturmodellen Forsvarsmekanismer Psykoseksuell utvikling Nyere psykoanalyse Sosiale aspekter Objektrelasjoner, interpersonlige prosesser Tilknytning

19 Sentrale begreper Energi Drifter Det ubevisste Ubevisst motivasjon
Psykisk determinisme Strukturmodellen Id, ego, superego

20 Det ubevisste Røtter i romantikken Besjelet natur
Det ubevisste er større enn det bevisste Det ubevisste Den delen av oss som rommer det vi ikke er klar over, ikke har tilgang til Holdninger, tanker, minner, ønsker, behov Spinoza, Descartes Ideer om at tidlige hendelser har betydning senere Deler av vår bevisshet vi ikke har tilgang på Seksuelle og aggressive behov og ønsker

21 Energy Human mind is like a “hydraulic” system
Operating by internal pressure Pressure release: behavior, fantasies, dreams Regulation: defense mechanisms Personality change occurs with redirection of a person’s psychic energy © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

22 Energi Menneskesinnet som et hydraulisk system Indre trykk: drifter
Trykklette: atferd, fantasier, drømmer Regulering: forsvarsmekanismer Mye energi til noe gir mindre til noe annet Personlighetsendring: omdirigering av energi

23 Basic Instincts Strong innate forces that provide all the energy in the psychic system Influenced by Darwin’s theory of evolution Initial formulation Self-preservation instincts Sexual instincts Later Libido (Eros, life instinct, sexuality, aggression) Thanatos (death instinct) Instinkter: atferdssekvenser som ikke kan styres Selvoppholdelse = Naturlig seleksjon Seksuelle = Seksuell seleksjon Although Freud initially argued life and death instincts oppose each other, later he argued they could combine (e.g., in eating) © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

24 Drifter Indre krefter som bidrar med energi til det psykiske system
Påvirket av evolusjonsteori Originalutforming Selvoppholdelsesinstinkter Seksuelle instinkter Senere Libido (Eros, livsdrift, seksualitet, aggresjon) Thanatos (dødsdrift) Instinkter: atferdssekvenser som ikke kan styres Selvoppholdelse = Naturlig seleksjon Seksuelle = Seksuell seleksjon Although Freud initially argued life and death instincts oppose each other, later he argued they could combine (e.g., in eating)

25 Unconscious Motivation
Sometimes we don’t know why we do what we do The Unconscious Part of the mind holding thoughts and memories about which person is unaware; includes unacceptable sexual and aggressive urges, thoughts, and feelings © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

26 Ubevisst motivasjon Noen ganger vet vi ikke hvorfor vi gjør det vi gjør Det ubevisste Del av psyken som rommer tanker og minner som personen selv ikke er klar over; inkluderer uakseptable seksuelle og aggressive drifter, tanker og følelser © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

27 The Unconscious The conscious mind The preconscious mind
Thoughts, feelings, and images about which you are presently aware The preconscious mind Information you are not presently thinking about, but can be easily retrieved and made conscious The unconscious mind Largest part of the human mind © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

28 Det ubevisste Det bevisste Det førbevisste Det ubevisste
Tanker, følelser, forestillingsbilder som vi er oppmerksomme på her og nå Det førbevisste Psykisk innhold som vi ikke har tilgjengelig men som lett kan hentes fra, Det ubevisste Utilgjengelig reservoar av følelser, minner, behov og impulser

29 The Unconscious Iceberg metaphor
Unconscious material can take on a life of its own The “motivated unconscious” Material can “leak” into thoughts, feelings, and behaviors without our awareness Carl Gustav Jung The collective unconscious Archetypes © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

30 Det ubevisste Isfjellmetaforen
Ubevisst materiale kan leve sitt eget liv og ”sive inn” i tanker, følelser og atferd uten at vi selv ser det Carl Jung Det kollektivt ubevisste Arketyper

31 Det ubevisste Bevisst Førbevisst Ubevisst

32 The Unconscious The biological base of personality
The primary repressed Thoughts and wishes tied to our instincts The secondary repressed Thoughts and wishes that once have been conscious Defense mechanisms Super-Ego © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

33 Det ubevisste Personlighetens biologiske grunnlag
Det primært fortrengte Forestillinger og ønsker nært knyttet til driftene Det sekundært fortrengte Forestillinger og ønsker som har vært bevisste Forsvarsmekanismene Superego

34 Psychic Determinism Nothing happens by accident
There is a reason behind every act, thought, and feeling Everything we do, think, say, feel is an expression of our mind Either conscious, preconscious, or unconscious Mental disorders are based on unconscious motivation To cure psychological symptoms, the unconscious cause must be discovered Freudiansk glipp: feil navn, glemme avtaler, knuse noe Homoterapeut © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

35 Psykisk determinisme Ingenting skjer tilfeldig
Alle handlinger, tanker og følelser har en årsak Alt vi gjør, sier og føler er et uttrykk for vår sinnstilstand Psykiske forstyrrelser og symptomer har grunnlag i ubevisst motivasjon Må avdekke det ubevisste grunnlaget for å kunne kurere symptomene Freudiansk glipp: feil navn, glemme avtaler, knuse noe Homoterapeut

36 Structure of Personality
We struggle to cope with our sexual and aggressive instincts Civilized society places constraints on our instincts The instincts must be regulated, rechanneled and transformed Conflict Between contrasting wishes and needs Between needs and imposed limits © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

37 Strukturmodellen Vi sliter med å holde seksuelle og aggressive drifter i sjakk Samfunnet krever at vi tøyler driftene og oppfører oss ordentlig Driftene må reguleres, omkanaliseres og omformes Konflikt Mellom motstridende ønsker og behov Mellom behov og begrensning

38 Structure of Personality
Mind as a plumbing system, which contains fluid under pressure Three different schools of plumbing: One plumber ( Id ) suggests we open up all valves at the slightest pressure Another ( Superego ) wants to keep all the valves closed Another ( Ego ) offers ways to redirect pressure so that the strain is relieved without making a mess Id: pleasure principle Ego: reality principle Super-ego: moral principle? © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

39 Strukturmodellen Tre psykiske instanser Id (det’et)
”Her er det trykk, åpne alle ventiler!” Superego (over-jeg’et) ”Se til å stenge alle ventiler!” Ego (jeg’et) ”Åpne litt her, skru igjen litt der, redirigere denne hit, …”

40 Id: Reservoir of Psychic Energy
Most primitive part of the mind, source of all drives and urges Operates according to the pleasure principle, which is the desire for immediate gratification Functions according to primary process thinking, thinking without logical rules of conscious thought or anchor in reality Wish fulfillment: Something unavailable is conjured up and the image of it is temporarily satisfying Medfødt Freuds sitat © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

41 Id: energireservoar Mest primitive, umodne instans Lystprinsippet
”Et kaos, en heksegyte av sydende spenning” Lystprinsippet Ønsket om umiddelbar og total tilfredsstillelse Ønsket om en stabil tilstand uten spenning ”Prime mover” Primærprosesstenking Uten logikk eller kobling til realitetene Driftene er i sin natur ikke tilfredsstillbare Mental investering i fantasi kan fungere som midlertidig tilfredsstillelse Medfødt Freuds sitat

42 Ego: Executive of Personality
Constrains id to reality Develops within first two or three years of life Operates according to reality principle: Ego understands that urges of id are often in conflict with social and physical reality Operates according to secondary process thinking, development and devising of strategies for problem solving and obtaining satisfaction © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

43 Ego: Regulator og organisator
Holder id i sjakk, avpasser til realitetene Utvikles i løpet av leveår Realitetsprinspippet Sosial og fysisk virkelighet setter grenser for Ids utfoldelse Sekundærprosesstenking Logikk, problemløsning, strategier

44 Superego: Upholder of Societal Values and Ideals
Internalizes ideals, values, and moral of society What some refer to as the “conscience” Main tool of the superego in enforcing right and wrong is the emotion of guilt Like id, superego is not bound by reality © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

45 Superego: Samvittigheten
Internaliserte verdier fra foreldre og samfunn Setter standarder for riktig og galt, godt og ondt Induserer skyldfølelse ”Moralprinspippet” Moralske verdier er absolutte

46 Anxiety Core emotion which is always present
Unpleasant state that signals that things are not right and something must be done Control of ego is being threatened by reality Id’s impulses threaten to break through Too harsh controls exerted by superego Signal anxiety: constructive © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

47 Angst Kjernemosjon, alltid tilstede
Signal på ubalanse, at noe ikke fungerer som deg skal Egos kontroll trues av realitetene Ids impulser truer med å bryte gjennom Superego er for streng Vi vil alltid preges mer eller mindre av angst Signalangst: konstruktiv

48 Types of Anxiety Objective anxiety occurs in response to real, external threat to a person Neurotic anxiety occurs when there is direct conflict between id and ego Moral anxiety is caused by conflict between ego and superego In all three types of anxiety, the function of ego is to cope with threats and to defend against dangers in order to reduce anxiety © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

49 Typer av angst Objektiv angst Nevrotisk angst Moralsk angst
Virkelige, ytre trusler Nevrotisk angst Konflikt mellom id og ego Moralsk angst Konflikt mellom ego og superego Ego søker hele tiden å dempe angst

50 Defense mechanisms Ego excerts energy to prohibit anxiety-infested memories, emotions and impulses to penetrate into consciousness Repression Denial Displacement Rationalization Reaction formation Projection Sublimination Intellectualization Isolation Devaluation Omnipotence Primitive idealization Projective identification Splitting Grunnboka tabell 15.1 Fortrengning en forløper for alle forsvarsmekanismene Benekting: jeg tror det ikke! Forskyvning: slikke oppover, sparke nedover Rasjonalisering: lærern er dum Reaksjonsdannelse: killing with kindness Projeksjon: du er sint, ikke jeg Sublimering: kunst

51 Forsvarsmekanismer Ego bruker energi på å forhindre at angstbelagte minner, følelser og impulser trenger inn i bevisstheten Fortrengning Benekting Forskyvning Rasjonalisering Reaksjonsdannelse Projeksjon Sublimering Intellektualisering Isolasjon Devaluering Omnipotens Primitiv idealisering Projektiv identifikasjon Splitting Grunnboka tabell 15.1 Fortrengning en forløper for alle forsvarsmekanismene Benekting: jeg tror det ikke! Forskyvning: slikke oppover, sparke nedover Rasjonalisering: lærern er dum Reaksjonsdannelse: killing with kindness Projeksjon: du er sint, ikke jeg Sublimering: kunst

52 Psychosexual Stages of Personality Development
Freud argued that all people pass through a series of stages in personality development At each of the first three stages, young children must face and resolve specific conflicts Conflicts revolve around ways of obtaining sexual gratification © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

53 Psychosexual Stages of Personality Development
Children see sexual gratification at each stage by investing libidinal energy in a specific body part If a child fails to resolve a conflict at a particular stage, he or she may get stuck in that stage or become fixated Each successive stage represents a more mature mode of obtaining sexual gratification © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

54 Psykoseksuell utvikling
Stadier i personlighetsutviklingen Spesifikk konflikt må løses Seksuell tilfredsstillelse Hvert stadie mer modenhet Investerer libidinøs energi i forskjellige kroppsdeler Fiksering: konflikten blir ikke løst Regresjon: vender tilbake til umoden fungering

55 Psychosexual Stages of Personality Development
Oral stage (birth to 18 months) Main sources of pleasure and tension reduction are the mouth, lips, and tongue Key conflict is weaning—withdrawing from the breast or bottle Biting Det gode og det onde bryst © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

56 Psykoseksuelle stadier
Oralstadiet (fra fødsel til 18 mnd) Tilfredsstillelse og spenningsreduksjon søkes fra munn, lepper og tunge Kjernekonflikt Selvstendighet, avvisning Fiksering Glede av å ”ta inn”, overspise, røyke Avhengighetsproblematikk Biting Det gode og det onde bryst

57 Psychosexual Stages of Personality Development
Anal stage (18 months to three years) Child obtains pleasure from first expelling feces and then, during toilet training, from retaining feces Many conflicts arise around the child’s ability to achieve self-control © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

58 Psykoseksuelle stadier
Analstadiet (18 mnd – 3 år) Tilfredsstillelse ved avføring, deretter ved å holde igjen Kjernekonflikt Selvkontroll, la gå vs holde igjen Fiksering Lite kontroll, utflytende Overdrevet kontroll, pertentlighet

59 Psychosexual Stages of Personality Development
Phallic stage (three to five years) Child discovers he has (or that she doesn’t have) a penis Sexual desire directed toward the parent of opposite sex Produces Oedipal and Electra conflicts—unconscious wish to have opposite-sex parent all to self by eliminating the same-sex parent © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

60 Psykoseksuelle stadier
Det falliske stadiet (3 – 5 år) Oppdager kjønnsorganet Seksuell energi rettes mot foreldre av motsatt kjønn Fører til ødipalkonflikten eller elektrakomplekset Vil ha foreldre av motsatt kjønn for seg selv Kastrasjonsangst og penismisunnelse Identifisering med foreldre av samme kjønn

61 Psychosexual Stages of Personality Development
Latency stage (six year to puberty) Little psychological development occurs Focus of child is on learning skills and abilities necessary to succeed as adult Genital stage (puberty through adult life) Libido is focused on the genitals, but not in manner of self-manipulation associated with the phallic stage This stage is not accompanied by specific conflict People reach this stage only if conflicts are resolved at previous stages Seksualitet på en voksen måte © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

62 Psykoseksuelle stadier
Latensfasen (6 år til pubertet) Lite psykologisk utvikling Lærer ferdigheter og evner som er nødvendige for voksne Genitalstadiet (pubertet til voksen) Libido fokuseres på genitaliene Ingen spesifikke konflikter Seksualitet på en voksen måte

63 Goal of Classic Psychoanalysis
To make the unconscious conscious Identify unconscious thoughts and feelings Enable the person to deal with it realistically and maturely Techniques for revealing the unconscious Free association Dream analysis Fri assosiasjon - Frittflytende oppmerksomhet Drømmens funksjon Ønsketenking Slipper ut ubevisst trykk Holder oss i søvn uten å vekke angst © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

64 Kan det ubevisste gjøres bevisst?
Psykoanalysens mål Å endre personligheten ved å jobbe med førbevisst og ubevisst materiale Hva slags tanker og følelser er det personen ikke vedkjenner seg? Personen skal kunne håndtere dette på en åpen og moden måte Metoder Fri assosiasjon Drømmetyding Fri assosiasjon - Frittflytende oppmerksomhet Drømmens funksjon Ønsketenking Slipper ut ubevisst trykk Holder oss i søvn uten å vekke angst

65 The Process of Psychoanalysis
Free association Interpretations Insight into the causes of problems Resistance Unwillingness to enter into painful memories Patient transference The patient repeats early relational patterns Repetition compulsion Repetition of unpleasant experiences and patterns Therapy setting Same time and place, 4 times a week Overføringen gir basis for terapeutisk effekt Innsikt Catharsis Repetisjon  Thanatos © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

66 Den psykoanalytiske prosess
Fri assosiasjon Tolkning Innsikt i årsakene til problemene Motstand Motvillighet til å gå inn i smertefulle minner Overføring Pasienten gjentar tidlige relasjonsmønstre Repetisjonstvang Gjentakelse av ulystbetonte erfaringer Terapirammene Samme tid og sted, 4 x per uke Overføringen gir basis for terapeutisk effekt Innsikt Katharsis Repetisjon  Thanatos

67 Why is Psychoanalysis Important?
Continuing influence on modern psychotherapy Continuing influence on research topics The unconscious and defense mechanisms Continuing influence on popular Western culture Laid foundation for topics and questions that psychologists still interested in today Unifying framework for understanding Personality Mental disorders Therapy processes Psykiatrien Kognitiv psykologi © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

68 Freuds viktige bidrag Moderne psykoanalytisk og psykodynamisk teori og praksis Forskningstemaer Det ubevisste, forsvarsmekanismer Mye støtte for psykodynamisk terapi Svært stor kulturell inflytelse Helhetlig rammeverk for forståelse av Personlighet Psykiske lidelser Terapiprosesser Psykiatrien Kognitiv psykologi

69 Evaluating Freud’s Contributions
Freud’s original theory is primarily of historical value Freud did not believe in the value of experimentation or hypothesis testing Based on case studies Higher class women from Vienna Negative view of human nature Reductionism Har alle nevroser en seksuell forklaring? © 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

70 Kritikk Freuds teorier er hovedsakelig historiske
Freud var ikke selv positiv til eksperimenter og hypotesetesting Baserte seg på kasushistorier Overklassekvinner fra Wien Reduksjonistisk Har alle nevroser en seksuell forklaring?

71 Psykodynamisk perspektiv
Nyere psykoanalyse Freud underkjente sosial og kulturelle faktorer i utviklingen For stor vekt på seksuell utvikling For stor vekt på tidlige faktorer versus livslang utvikling Retninger Objektrelasjoner, tilknytning Selvpsykologi (Kohut) Karakteranalyse (Reich), vegetoterapi Skifte fra å se objekter som beholdere for drifter, til fantasifigurer, til representasjoner av virkelige mennesker Fairbairn, Sullivan: libido er objektsøkende, ikke lystsøkende

72 New Directions: Unconsciouss
False memories Lofthus: suggestions will lead people to think they remember things that were not present Hypnosis does not aid recovery of memories, may increase distortions Imagination inflation effect Confirmatory bias How important is it for a patient to recover repressed memories? Lofthus (1993), traffic video, car crash: questioning subjects in a leading manner will lead them to state one driver ran a stop sign, even though there was no stop sign in the video Imagination inflation effect: Imagining various events may in it self lead people to believe they are more likely to have happened Confirmatory bias: tendency to look for confirming evidence and to overlook disconfirming evidence BUT: alarming rates of childhood trauma: over 900,000 in 1998 Freud: wishful thinking Rank: actual memories -> expelled

73 New Directions: Unconsciouss
Motivated unconsciouss ”Deep and fundamental dissociation between consciouss awareness and the mental processes responsible for one’s behavior” Priming Making some types of material more accessible than other material without the awareness of the person involved Subliminal perception Quote: Bargh, 2005 Priming is not the Freudian unconsciouss, only thoughts not in conscioussness -> preconsciouiss? Reklame, DMT

74 New Directions: Ego Psychology
Anna Freud Defense mechanisms Erik Erikson Psychosocial stages of development Heinz Hartmann Ego functions Bjørn Killingmo Personality structure Erikson kept: -Psychosocial conflicts or develpomental crises -Stage model of development -Fixation

75 New Directions: Gender Issues
Karen Horney Reacted agains Freuds ”penis envy” Girls envy the social power bestowed to men throught culture Fear of success: gendered differences in perceived (or indeed real) consequences of success Gender differences, not sex differences Expelled from the New York Psychoanalytical Institute in 1941 Founded American Institute of Psychoanalysis

76 New Directions: Object Relations
Focus on the childs early relationships with significant others Significant others become internalized objects, formed as inner mental representations of the person The first relationships become templates for later relationships Working models: unconsciouss expectations about relationships We relate to inner object just as much as real persons

77 New Directions: Attachment
John Bowlby Based on primate studies showing the importance of early attachment Separation anxiety Anxiety felt by children when separated from their mother Mary Ainsworth Strange situation procedure

78 New Directions: Attachment
Securely attached Child: explarotive, patient, calm Adult: satisfying relationships Avoidantly attached Child: aloof from their mothers Adult: difficulty with trust in others Ambivalently attached Child: crying, protesting, ambivalent Adult: vulnerable and dependent Positive correlation between childhood and adult attachment styles Fraley’s meta-analyses: .39 Adult Attachment Interview (Crittenden)

79 Modern Psychodynamic Therapy
Psychoanalysis Traditional psychoanalysis Self-psychological analysis Character analysis Psychodynamically oriented therapy Brief psychodynamic therapy Psychodynamic therapy with cognitive elements Psychodynamic therapy works as well as other types of therapy Luborsky, Horowitz

80 Stadieteorier Hierarkiske stadier fra umoden til moden fungering
Egoutvikling, moralutvikling Korrelert, men ikke determinert av alder, eller Determinert av alder (psykoseksuell utvikling, psykososiale stadier) Stadier av tilpasning, (utvikling av psykopatologi) Sunn fungering, nevrose, personlighetsforstyrrelser, psykose Stadiene blir kvalitativt forskjellige

81 Den dynamiske modellen
Den tidlige psykoanalyse (konfliktteori) Egopsykologien årene (strukturteori; H. Hartmann, Rapaport, Killingmo) Relasjonsteorier (objektrelasjoner; Fairbairn, Klein, Mahler) Selvteorier (interpersonlig teori om tilknytning og funksjonsmodning; Kohut, Stolorow, H. Hartmann, Horowitz)

82 Det dynamisk ubevisste
Sentralt og beholdt i moderne psykodynamisk teori Krefter, motiver, ønsker og affekter som individet ikke er seg bevisst Knyttet til biologiske prosesser Kan ha vært forhandlet bort Ofte er motsetningsfylte og i konflikt med hverandre Men som griper inn og krever sin rett fordi de er dynamiske og ikke bare forsvinner Løsningene er derfor kompromissløsninger hvor behovet får en viss tilfredsstillelse, men uten at individet tar ansvar for behovet

83 Lagdeling og regresjon i funksjonsmodning
Utvikling kan reverseres Lagdeling av personligheten Tidligere tilpasningsmønstre blir underordnet senere mer modne mønstre uten å bli forlatt Som i konflikt og som belastning kan reversere utviklingen (regresjon) og låse seg fast i tidligere tilpassningsformer på visse områder Psykopatologi

84 Den egopsykologiske utviklingsmodell
Konsekvenser av sårbarhet på ulike trinn av utvikling Grader av strukturering av personligheten Bygger på mange underliggende dimensjoner av funksjonsmodenhet/- umodenhet

85 Sunn fungering Konflikt mestres gjennom en utbygget forsvarsstruktur
Affekter nyttes som signaler Distanse opprettholdes til impulser og affekter, dvs behov kan utsettes Det skilles mellom selv og andre Det utøves ansvar i selv-representasjon og andre- forhold En noenlunde stabil identitet opprettholdes En er gjenkjennbar for seg selv og andre i ulike situasjoner og over tid Observasjon av seg selv og egne reaksjoner er mulig Psychological mindedness, mentalisering I følge egoteori

86 Nevrotisk personlighetsstruktur
Separasjon-individuering er gjennomført, individet er uten sterke savn etter sammensmeltning Stabil objektkonstans er nådd, en har stabile og differensierte indre representasjoner av andre Forsvaret er stabilt, bygget på høyere avvergestrukturer som fortrengning og andre forsvarsmekanismer som bygget på fortrengning Intellektualisering, isolasjon og lignende Mer positive sider

87 Nevrotisk personlighetsstruktur
Tenkningen domineres av det logiske og konvergerende Evne til utsettelse er utbygget og som regel overdrevet og konstant Karakteren er ofte rigid, ofte med for liten lystevne De konfliktmønstre individet sitter fast i er gjerne er resultat av regresjon tilbake til infantile former som utviklingen for det meste har forlatt Konflikter er ofte mellom avhengighet og autonomi, og av kontroll av lystimpulser Mer negative sider

88 Førnevrotisk personlighetsstruktur
Separasjon-individuering er ikke skikkelig gjennomført, individet har store sammensmeltnings- og trygghetssavn Objektkonstans er ikke oppnådd, en har skiftende og splittede mentale representasjoner av viktige andre Forsvaret er ustabilt med innslag av uutviklede avvergeformer som hypoman benektning, splitting og devaluering Tenkning kan bli ulogisk og subjektiv

89 Førnevrotisk personlighetsstruktur
Evnen til utsettelse er ikke konsistent, impulspress kan overvelde Karakteren er løs eller fragmentert, dvs ikke- konsistent Identiteten er ustabil, et hovedspørsmål er: hvem er jeg? De konflikter individet sitter fast i bunner i utviklingsarrest Konflikten er ikke mellom ulike skjulte krefter, men i å finne mening Handler som oftest om tilbaketrekning og aggresjon Ikke mellom avhengighet og autonomi

90 Psykotisk personlighetsstruktur
I tillegg til det førnevrotiske: Sammenbrudd i realitetstesting, dvs indre- ytre skille Sammenbrudd i selv-andre differensiering Sammenbrudd av forsvar – (tilbaketrekning) Primærprosesstenkning – idéflukt

91 Den interpersonlige modellen
Generelt er interpersonlige teorier basert på den fundamentale proposisjon at (1) tidlig interpersonlig interaksjon skaper personligheten (2) selvstrukturen, når den er etablert, er relativt stabil fordi den har en tendens til å utløse interpersonlige prosesser i nået som aktivt opprettholder personligheten og (3) personligheten både dirigerer og er skapt av interpersonlig atferd i en syklisk feedback- løkke (Henry, 1994)

92 Den interpersonlige modellen
Innen personlighetsteori opereres ofte med 2 dimensjoner, ofte sirkumplekse, modeller Tilknytning Trygghet-utrygghet Deaktivering-hyperaktivering Interpersonlig teori Agency og Communion (Bakan, Horowitz) Tilknytning og autonomi (Benjamin) Kulde-varme og dominans-underkastelse (Leary) Se f.eks. Carson (1969), Wiggins (1991), Horowitz (2004), Kiesler (1996)

93 Den interpersonlige modellen
Harry Stack Sullivan Interpersonlig atferd og ikke symptomer bør danne grunnlaget for psykiatrisk diagnose Felles prinsipp All interpersonlig atferd kan bli beskrevet som en kombinasjon av de to grunnleggende underliggende dimensjoner Spedbarnets tidlige tilknytning (communion) til sine omsorgsgivere og den etter hvert økende utforsking (agency) illustrerer hvordan disse to grunnleggende interpersonlige behovene følger oss gjennom hele livet

94 Den interpersonlige modellen
Dimensjonen ”communion” Behov for å være del av noe større, tilhørighet, nærhet til andre, tilknytning og intimitet Behov for å opprettholde et bilde av andre som muliggjør tilfredsstillende relasjoner (tilknytning) til (signifikante) andre Dimensjonen ”agency” Behov for avgrensning, autonomi, kontroll og selvbestemmelse Behov for å opprettholde et bilde av selvet som tillater personen å opptre autonomt

95 Den interpersonlige sirkel
Dominerende Ekstroversjon Fiendtlig Påtrengende Kald Overomsorgsfull Utnyttbar Sosialt unnvikende Medmenneskelighet Lite selvhendende 95

96 Den interpersonlige modellen
Interpersonlige problemer tenkes å oppstå som et resultat av problemer langs disse dimensjonene Interpersonlig teori vektlegger de interpersonlige behov/motiv som et forklarende begrep (communion og agency) Den samme atferden i en gitt situasjon kan være uttrykk for ulike bakenforliggende motiv For å forstå atferden må man forstå motivet bakenfor

97 Interpersonlig utvikling
Handlinger har en tendens til trekke til seg reaksjoner som er komplementære Tilknytningsdimensjonen utløser korresponderende svar Vennlighet møtes med vennlighet, fiendtlighet med fiendtlighet Kontrolldimensjonen dominans trekker til seg komplementære svar Underkastelse (sutring) tiltrekker seg dominans (kritikk)

98 Fra ytre samspill til indre representasjoner
Tre interrelaterte utviklingsprinsipper Introjeksjon Identifikasjon Internalisering Prosessen hvor tidlige handlinger rettet av betydningsfulle andre mot en selv blir måter en behandler seg selv Det konstant kritiserte barn blir selvkritisk

99 Fra ytre samspill til indre representasjoner
Identifikasjon Prosessen hvor man internaliserer atferden til betydningsfulle andre gjennom imitasjon Det kritiserte barnet vil i tillegg til å bli selvkritisk også bli kritisk overfor andre Internalisering Man bærer med seg abstrakte representasjoner av andre i form av forventninger Ved å forvente kritikk (fiendtlig dominans) inviterer man det ved sin atferd (fiendtlig underkastelse)

100 Fra ytre samspill til indre representasjoner
En normal utvikling av selvet forutsetter tilfredsstillende interpersonlige erfaringer Opprettholdelse av tilfredsstillende interpersonlige erfaringer forutsetter et akseptabelt selvbilde Interpersonlige problemer tenkes å oppstå som et resultat av problemer langs disse utviklingslinjene

101 Fra ytre samspill til indre representasjoner
Hvis personens representasjon av andre mennesker for eksempel er negativ, vil ikke personen stole på andre mennesker og dermed unngå nærhet og intimitet (communion) Hvis personens selvrepresentasjon er negativ vil personen ha lave mestringsforventninger og vil dermed avstå fra å vise initiativ og autonomi (agency)

102 Fra ytre samspill til indre representasjoner
Interpersonlige problemer kan da sies å reflektere en konflikt mellom en persons ønske om å uttrykke en spesiell atferd og personens fryktede konsekvenser av å uttrykke denne atferden Slike konflikter springer ut av personens interpersonlige læringshistorie, som bl.a. manifesterer seg gjennom personens tilknytningshistorie og tilknytningsstil

103 Fra ytre samspill til indre representasjoner
Forstyrrelser i tilknytning og autonomi er grunnlaget for personlighetsforstyrrelser Bowlby, Stack Sullivan, Horowitz Tilknytningsteori er blitt et bindeledd mellom dynamisk psykologi, relasjonspsykologi og interpersonlig teori

104 Fra ytre samspill til indre representasjoner
Abnormalitet Den rigide utøvelsen av et begrenset atferdsrepertoar Mindre avhengig av situasjonelle påvirkninger eller normer Utføres ofte med et uhensiktsmessig nivå av intensitet Normalitet Den fleksible og adaptive utøvelsen av ulike typer atferd, slik de blir representert utover hele sirkumplekset Moderat nivå av intensitet, slik varierte interpersonlige situasjoner fordrer (Pincus, 1994)


Laste ned ppt "Psychoanalysis The Unconscious Personality Structure Psychoanalytic/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google