Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liv M. Lassen, ISP, 20091 Rådgivningsferdigheter  Fase 2- Personliggjøring av ståsted  Den 14.september 2009 Anbefalt lesing: Lassen (2009) Rådgivning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Liv M. Lassen, ISP, 20091 Rådgivningsferdigheter  Fase 2- Personliggjøring av ståsted  Den 14.september 2009 Anbefalt lesing: Lassen (2009) Rådgivning,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivningsferdigheter  Fase 2- Personliggjøring av ståsted  Den 14.september 2009 Anbefalt lesing: Lassen (2009) Rådgivning, sider og side 181 Egan (2007), The skilled helper, s

2 Liv M. Lassen, ISP, Personliggjøring “Eg ser” Eg ser at du er trøtt, men eg kan ikkje gå alle skritt for deg, Du må gå å dei sjølv, men eg vil gå dei med deg- Eg ser du har det vondt, men eg kan ikkje grina tårene for deg. Du må grina deie sjølv, men eg vil grina med deg- Eg ser du vil gi opp, men eg kan ikkje leva for deg. Du må leva det sjølv, men eg vil leva med deg - Bjørn Eidsvåg 1995

3 Liv M. Lassen, ISP, Rådsøkers prosess: Rådgivers personliggjøringsferdigheter Mål med den 2. fasen: innsikt & forståelse Helhetlig deltagelse i sin utviklingsprosess Dypere kartlegging av situasjon & ønske Videreutvikler perpektiv som gjør det mulig å definere sitt ønsket ståsted

4 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivers ferdigheter i forhold til personliggjøring Ferdigheter som fremmer prosessen: Avklaring av personlige implikasjoner (“å eie”, å velge) Utfordre/konfrontasjon av blokkeringer og barrierer

5 Liv M. Lassen, ISP, Grunnlaget  Etablert kontakt : trygghet  Etablert kommunikasjon : dialog  Identifisering av det dominante tema som rådsøker ønsker/ velger å arbeide med

6 Liv M. Lassen, ISP, Personlige Implikasjoner Å forstå egen posisjon i forhold til den nåværende situasjonen og ønsket situasjon.  å “eie” sin del  å kunne skifte perpektiv fra noe utenfor til å ta seg selv med å inkludere personlig ansvar å erkjenne grad av kontrol å erkjenne personlige mangler å erkjenne personlige styrker

7 Liv M. Lassen, ISP, Analyse av mangler  Kristisk vurdering over hva rådsøker kan ha kontroll over, kunne påvirke, ta ansvar for.  Hva hindrer rådsøker i å ta affære i forhold til løse situasjonen.  Hva hindrer rådsøker i å lære ny adferd.  Hva av dette har direkte sammenheng med problemet og ønske.  Caplan’s fire kategorier: kunnskap, ferdigheter, selvtillit, objektivitet.

8 Liv M. Lassen, ISP, Analyse av Ressurser  Identifisere: mestring, positive erfaringer, styrkeområder:  Beskyttende ressurser: “resilience”, selvtillit  Personlige ressurser: talenter, alder, helse, mot, håp  Sosio-øklogiske ressurer: familie, skole/barnehage, fritidsaktiviteter, frivillige organsisajoner, formelle hjelpeapparat.

9 Liv M. Lassen, ISP, Hva hemmer/ vanskeliggjør !  Livsløgn  Forsvar  Gamle løsninger ANGST  Ureflekterte vaner SMERTE  Miljøet USIKKERHET  Forskjellige nivåer  Redsel for forandring  Utvikling

10 Liv M. Lassen, ISP, Noen vanlige forsvarsmekanismer  Prosjeksjon  Overføring  Rasjonalisering  Benekting  Glemme  Kompensere

11 Liv M. Lassen, ISP, Hva Fremmer Innsikt!  Ønske om en bedring/ utvikling  Krise som utløser nødvendige forandringer  Nye situasjoner eller nye responser  Helhetstrang A-Ha - Befrielse - Egen akseptering

12 Liv M. Lassen, ISP, Personliggjørende responsformer  Utvidet speiling: Du føler……. fordi du…… Du føler……. fordi du ikke kan………. Du føler……..fordi du ikke kan….. og du ønsker å….  Konfrontasjoner: Hva ville skje hvis du…… På den ene siden sier du…på den andre siden sier du…. Du sier…..men det ser ut for meg som……..  Relatering til her/nå situasjon

13 Liv M. Lassen, ISP,  Omramming - se ting fra annet perspektiv, drama, lek, tegning, video.  Deling av egen erfaring - hvis nyttig  Intervensjoner-informasjon, ide’, uro  Oppgaver - registrering, rolle bytte, utprøving  Oppsummering-inkludere tolkning/ hunches

14 Liv M. Lassen, ISP, Utfordre vekst - “challenging”  Rett til utfordring: Effektiv livsmåte, egenutfordring, kapasitet for intimitet.  Grunn til utfordring: fremme utvikling  5 aspekter:  eget-ansvar  forsiktighet  spørrende  styrker  gradvishet

15 Liv M. Lassen, ISP, Konfrontasjon  Når rådsøker unngår grunnleggende spørsmål  Når rådsøker ikke erkjenner selvdestruktive eller selvbekjempende atferd  Når rådsøker ikke er i kontakt med realiteten  Når rådsøker har selvmotsigende utsagn  Hvis kun opptatt av fortid/ fremtid  Hvis rådsøker gjentar samme historie  Når diskrepans mellom verbale/ nonverbale signaler.

16 Liv M. Lassen, ISP, Elementer I Konfrontasjon  1. Refleksjon over / kort oppsummerong av hva rådsøker har sagt.  2. Uttalelse av rådgivers opplevelser og følelser i nuet.  3. Kort utsagn om hva rådgiveren har lagtmerke til eller observert.

17 Liv M. Lassen, ISP, Personliggjøring: Ved Systemisk Arbeid  Fellesfokus og forståelse men forskjellige roller og deler av ansvar  “Eierskap” mot forandring til “det bedre”  Interaksjon/ samspill mellom partene  Samarbeidsnettverk

18 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivningsferdigheter Fase 3: Igangsetting av handling Den |Anbefalt lesing: Rådgivning, Lassen (2009) s , s.182

19 Liv M. Lassen, ISP, Igangsetting av handling Perspektiver Smedsvik Den som venter venter ofte forgjeves. Vent til du er fri Vent til du finner Vent til du får I drømmene og forventningene ligger ikke bare livets inspirasjonskilde men også spikrene til din egen likkiste.

20 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivers ferdigheter kan hjelpe til å fremme rådsøkers handling Igansettingferdigheter- stimulering av:  Målavklaring  Vurdering av alternativer i forhold til verdi  Analysering av alternative for å oppnå mål  Lage handlingsplan(er)  Dele opp handlingsplan  Sette i gang tiltak/ handling  Evaluering / justering av handling  Resirkulering /avslutting rådgivning.

21 Liv M. Lassen, ISP, Motiverende Aspekter  “comprehensibility”: fremme klarhet til det som skal utprøves  “manageability”: sikre samsvar med ressurer som eksisterer/kan utvikles  “meaningfulness”: synliggjøre sammenheng med det rådsøker finner meningsfullt

22 Liv M. Lassen, ISP, Flow Grad av utfordring Høy Angst Kjedsomhet Lav Kompetanse Høy

23 Liv M. Lassen, ISP, Måldefinisjon  Målbar - konkret/ klar/ presiss rådsøker må vite når han nådd målet  Realistisk- i forhold til eksisterende ressurser / eller med mulige utvidelse av ressurser (personlige/ sosio-øklogiske) Meningsfylt - i forhold til problemet & det rådsøker selv ønsker å oppnå

24 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivers arbeidsoppgaver  Å følge rådsøkers tankegang  Å være behjelpelig med å spesifisere målet ved bruk av spesifikke spørsmål og undring  Å oppsummere målformulering klart  Carkhuff’s forslag: Så målet ditt er……… som definert ved……………..

25 Liv M. Lassen, ISP, Bred Analyse Grunnlag  “Brainstorming”  Innhenting av informasjon / ideer  individer  modeller  institusjoner  utstyr  interesseorganisasjoner  Nå uten begrensing (fornuft, lettvinthet, gjennomførbarhet)

26 Liv M. Lassen, ISP, “Best fit”- Valg/Balanse Skjema Fordeler og ulemper for:  For seg selv  For vesentlige andre  For miljøet

27 Liv M. Lassen, ISP, Handlingrprogram  Klarhet i steg mot målet:  Begynnelse: baseline  Slutt: definert mål  Omvendt kjeding  Store steg & understeg  1. Steg = må være overkommelig  IOP, ADL, Habiliteringsplan  Synliggjøres for all aktørene

28 Liv M. Lassen, ISP, Igangsetting av handling  Tidsskjema  Sikring ved trening/ gjennomgang  “tenkesteg” - kognitiv selvmotivering  Forsterkning & belønning  Oppfølging

29 Liv M. Lassen, ISP, Evaluering & Justering  Avtalt på forhånd  I forhold til spesifikke steg  Best om rådsøker selv foretar evalueringen  Sikre realistisk bedømming  Påpeke fremgang med utprøving  Undersøke vansker med undring  Holde ut / ikke gi opp forhastet

30 Liv M. Lassen, ISP, Handling vs. refleksjon  Noen situasjoner kan ikke løses men kan læres hvordan å leve med  Problem-fokuserte strategier  utivkle atferd, kognisjon & selvtilitt  utvikle støtteaparattet  Emosjonell-fokuserte strategier  omprioritering & unngåelse  omraming & perspektiv skift  humor & avspredelse

31 Liv M. Lassen, ISP, Resirkluering  Når kartlegging & personliggjøring ikke grundig nok for igangsetting av handling  Når nye temaer og ønsker kommer frem

32 Liv M. Lassen, ISP, Avslutning  Hvert møte  oppsummering  ny avtale  Hele prosessen  legge tilrette for selvstendighet  minimalisere avhengighet  innse mulig savn  sikre mulighet for oppsøking hvis nødvendig

33 Liv M. Lassen, ISP, Ektra Resultat av Rådgivning Lært problemløsning modell & strategier “Empowerment” Salutogenese

34 Liv M. Lassen, ISP, Igansetting av handling ved systemisk arbeid  Valg mål - defineres for alle / deles i ansvarsområder  Alternative strategier - stimulere ide’ forslag  Valg av handlingsplan - enighet hvis mulig - komprimiss hvis ønskelig -forpliktelse ønskelig  Tidsplan & justering & evaluering  Overføre oppfølgingsansvar & avslutte.

35 Liv M. Lassen, ISP, Oppsummering Spesialpedagogiske utfordringer & muligheter For å ivareta barn og ungdoms utvikling og trivsel er det viktig å sikre gode systemer. For å ivareta systemene må pedagogene & foreldres arbeidsglede og mestring sikres. For å følge opp barn/ungdom i sin helhet må kontakt mellom skole/barnehage/hjem sikres

36 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivningsprosessen mer enn en statisk modell  Et eksistensielt møte  Betydning for all parter  Levende relasjon - en sirkulær prosess  Kan ikke skille mellom fasene  Men tyngdepunktet skifter - dermed fordres noe forskjellig vektlegging av kommunikative ferdigheter av rådgiver.

37 Liv M. Lassen, ISP, Rådgivningsprosessens gang  Møte i forhold til et eksistensielt dilemma  Rådsøkers involvering i egen utviklingsprosess & rådgivers medlevelse  Kartlegging av nåværende & ønsket situasjon med professjonell distanse  Samspill i forhold til tilrettelegging for en endringsprosess( utvidelse av forståelse & perspektiver & strategier).

38 Liv M. Lassen, ISP, Vellykket Rådgivning  Innebærer både refleksjon & handling.  Carkhuff’s tre “criteria”:  opplevelse av konstruktiv atferdsforandring  utvidelse av følelsesmessig dimensjon  økt grad av personlig kontroll  En sirkulær virkning mot vekst  Krever: omtanke, energi, innsikt & kommunikasjon av rådgiveren.


Laste ned ppt "Liv M. Lassen, ISP, 20091 Rådgivningsferdigheter  Fase 2- Personliggjøring av ståsted  Den 14.september 2009 Anbefalt lesing: Lassen (2009) Rådgivning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google