Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser
Eirik Røhmen ONSAGERS AS

2 Disposisjon Hvorfor bry seg meg immaterielle rettigheter?
Hvorfor skal en gründer tenke patent? Innføring i patentretten Grunnleggende trekk ved patentsystemet Viktige momenter når man vil søke patentbeskyttelse Hva bør jeg tenke over? Litt om patentstrategi for små aktører Hvordan kan patentretten brukes? Kan hemmelighold være et alternativ til patentering?

3 Hvorfor bry seg om immaterielle rettigheter?
Hovedregelen for all kommersiell aktivitet i land som er medlem av WTO er fri konkurranse Eneste lovlige unntak fra hovedregelen er immaterielle rettigheter Kan skape en markedsnisje som er ”din” Gir deg en registrert eiendomsrett til egen utvikling Godt harmonisert lovverk i hele WTO-regionen

4 Hva er immaterielle rettigheter?
Består av fire rettigheter Opphavsretten, beskytter åndsverk, kunst, håndverk, dataprogrammer Varemerkeretten, beskytter handels- og produktnavn, o.l. Designbeskyttelsen, beskytter utseendet til varer, interiører, hjemmesider etc. Patentretten, beskytter teknologiske nyvinninger

5 Instrumentmaker Thomas Robert Jahn
Et eksempel: Instrumentmaker Thomas Robert Jahn Utviklet en serie tromboner i samarbeid med profesjonelle trombonister i verdensklasse i perioden

6 Opphavsretten, i praksis en kopieringsbeskyttelse som oppstår automatisk

7 Varemerke Butikken: Produktet: THROJA

8 Designbeskyttelse

9 Patent

10 Hvorfor patenter? Et patent kan gi eieren enerett til enhver kommersiell utnyttelse av alle produkter og tjenester som utviser de samme tekniske egenskaper eller funksjonalitet beskrevet i patentets kravsett i inntil 20 år Et patent utgjør et fleksibelt og anvendelig kommersielt verktøy fordi det er en registrert rettighet Et patent kan brukes både defensivt og offensivt overfor konkurrenter

11 Patentloven - en kort historikk
Dagens patentlov har sitt utspring i England på sekstenhundretallet og en parallell utvikling fra USA på syttenhundretallet Patentretten møtte motstand i Europa på 1800-tallet Harmonisering av nasjonale patentlover Pariskonvensjonen av 1883, WIPO World Trade Organisation, TRIPS

12 Grunnleggende trekk ved patentsystemet
Knyttet til kommersiell utnyttelse av teknologiske nyvinninger (gjelder ikke USA) Nasjonal behandling – territorialprinsippet, det finnes ikke noe ”verdenspatent” Må søke for å etablere patentrettigheter Tidsbegrenset enerett – som regel 20 år Informasjonsplikt – en fagmann skal settes i stand til å utøve oppfinnelsen

13 Grunnleggende trekk ved patentsystemet
En patentsøknad er unndratt offentlighet i inntil 18 måneder etter innlevering – blir deretter offentlig tilgjengelig, inkludert all korrespondanse med patentmyndigheter Konvensjonsprioritet – første søknad etablerer en utvidelsesrettighet til resten av verden Beskyttelsen defineres av kravene i patentet Kan være forskjellige krav som innvilges i søstersøknader

14 Grunnleggende trekk ved patentsystemet
Hovedkravene ramser opp en rekke trekk Beskyttelsen er unionen av samtlige trekk i kravet Avhengige krav skal leses i kombinasjon med hovedkravet – legger til flere trekk i unionen

15 Grunnleggende trekk ved patentsystemet
EP B: 10. A carbon material comprising micro-domain graphitic materials, characterised in that it contains open carbon micro-cones with total disclination degrees 60° and/or 120°, corresponding to cone angles of respectively 112.9° and/or 83.6°.

16 Enhver kommersiell utnyttelse av et karbonmateriale inneholdende mikrodomene graffitiske materialer med åpne karbonmikrokjegler med totale disklinasjonsvinkler på 60° og/eller 120° er forbudt uten samtykke fra eieren av EP B Denne rettighet blir konsumert

17 Prioritet t 12 18 30 Stamsøknad PCT-søknad Nasjonale søknader

18 Priority appl. 31 mnd Regional søknad 12 mnd EP-appl. PCT appl. EP national appl National appl. National appl. National appl. Regional søknad EP-appl. National appl. EU national appl. EP-appl. PCT appl. National appl. EP national appl National appl.

19 Utarbeidelse av stamsøknad Videreføring i PCT
Kostnader Utarbeidelse av stamsøknad Timer, ligger normalt mellom 20 – 50 KNOK Videreføring i PCT Totalt ca. 100 KNOK Videre nasjonale søknader Rundt 25 KNOK pr land – USA/Japan/EPO dyrere Saksbehandling Veldig varierende, mellom KNOK pr uttalelse Meddelelse av patent Varierer, 10 – 30 KNOK Årsavgifter Progressive, 3 – 20 KNOK pr år.

20 Norge ble medlem av EPC i 2008
EPC er en patentkonvensjon gjeldende for EU og noen andre europeiske land Sentral søknadsbehandling ved Det Europeiske Patentkontor (EPO) i München Bevilget patent må gjøres rettskraftig i hvert enkelt medlemsland Det finnes ikke en felles immaterialrettsdomstol, patenttvister i rettsapparatet må føres i hvert enkelt land Kan bety at flere patentrettigheter blir gjort gjeldende i Norge

21 Hva kan patentbeskyttes?
Enhver oppfinnelse som er ny, skiller seg vesentlig fra kjent teknikk og som er industrielt anvendbar Med oppfinnelse menes: En praktisk løsning på et teknisk problem En praktisk løsning kan være: Et produkt, en fremgangsmåte eller en anvendelse av et produkt. Kjemisk stoff, gensekvenser, mikroorganismer, mekaniske gjenstander etc. Produksjonsmetoder, løsningsmetoder etc. Rene ideer eller oppdagelser som sådan kan ikke patenteres, det er hvordan utnytte dem i praksis som er gjenstand for patentbeskyttelsen

22 Krav til patenterbarhet
Nyhet – oppfinnelsen må ikke være kjent eller gjort allment tilgjengelig før søknadsdatoen Dette er et globalt og absolutt krav som tolkes strengt Noen få land har en skånefrist

23 Krav til patenterbarhet
Oppfinnelseshøyde – i tillegg til å være ny må oppfinnelsen også skille seg vesentlig fra kjent teknikk Oppfinnelsen må utgjøre noe mer enn hva gjennomsnittsfagmannen ville forventes å komme på Må alltid vurderes separat for hvert tilfelle

24 Krav til patenterbarhet
Industriell anvendbarhet – en oppfinnelse må være egnet for industriproduksjon Reproduserbarhet Må fungere som angitt i søknaden

25 Viktige momenter når man vil søke patentbeskyttelse
Det er en iboende konflikt mellom behovet for tidlig beskyttelse og det vern man trenger senere Bordet fanger – kan ikke utvide en innlevert søknad Riktig fokus ved innlevering t 12 18 30

26 Viktige momenter når man vil søke patentbeskyttelse
Hold kortene så tett til brystet som mulig Oppfinnelsen bør holdes hemmelig i den perioden søknaden er unndratt offentlighet (18 mnd) – kan bli nødvendig å gå til start

27 Viktige momenter når man vil søke patentbeskyttelse
Utvid perspektivet mest mulig ved utarbeidelse av en søknad prøv å betrakte oppfinnelsen fra konkurrentenes ståsted Vær klar over at forskjellige måter å løse samme problem ofte utgjør en patenterbar forskjell Let etter nøkkelfunksjoner/faktorer ved oppfinnelsen:

28 EP

29 CH July 1953

30 Viktige momenter når man vil søke patentbeskyttelse
Faktorer/trekk ved et produkt/tjeneste som kan gi konkurransefortrinn og som kan danne ramme for beskyttelse er: Funksjonalitet Ytelse Miljøpåvirkning Kostnader, både i produksjon og bruk Pålitelighet Brukervennlighet

31 Litt om patentstrategi for små aktører
Patent er et markedsinstrument Glem aldri kost-nytte-perspektivet ved patentering US Fresh-air breathing Device and method

32 Evaluer din patentportefølje regelmessig

33 Litt om patentstrategi for små aktører
Forankre denne evaluering i din forretningsplan Definer dine strategiske mål Definer din kjerneteknologi, både den du har og den du eventuelt vil trenge å kjøpe/utvikle for å nå målet Søk patent på nøkkelfaktorer ved din kjerneteknologi Smal beskyttelse, godt underbygget og høy kvalitet Søk i alle viktige markeder Håndhev rettighetene aktivt

34 Litt om patentstrategi for små aktører
Hvis du nå ikke er blakk, innlever defensive søknader også Videst mulige krav, skaper usikkerhet Gjerne mange søknader Søkes kun i noen få nøkkelmarkeder Bør kun unntaksvis håndheves Byttemiddel overfor konkurrenter Kjøpe etableringstid

35 Litt om patentstrategi for små aktører
En vanlig ansett optimal strategi er: Offensive patenter på alle nøkkelfaktorer En skog med defensive søknader/patenter rundt dine offensive patenter De små aktører må som regel klare seg med å prøve å oppnå 1-2 offensive patenter Men som ofte dessverre har en kvalitet/styrke som kjennetegner defensive ikke-håndhevbare patenter Kan i noen tilfeller være tilstrekkelig med en defensiv patentsøknad

36 Litt om patentstrategi for små aktører
Når bør man søke?

37 Mange/de fleste patentagenter anbefaler så snart som mulig
Men etter min erfaring, tenk deg om to ganger– riktig fokus er avgjørende viktig, ellers:

38

39 Onsagers as


Laste ned ppt "Introduksjon til patenter og patentering av oppfinnelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google