Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsplanen – En Oversikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsplanen – En Oversikt"— Utskrift av presentasjonen:

2 Forretningsplanen – En Oversikt
En beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med din idé og hvordan

3 Eksamen Skriftlig Muntlig
Papirkopi levert til SFE kontoret senest mandag 25/2 kl 15:00 I tillegg, elektronisk kopi til Muntlig Mandag 3/3 kl 09:15 i rom 9 Max 15 min presentasjon + 5 – 10 min spørsmål D.v.s. at alle 4 gruppene er ferdig ca. 11:15 Feedback og karakterer ca. 12:00

4 Hvorfor skrive en forretningsplan?
Hjelper deg til å strukturere, videreutvikle og planlegge din nye virksomhet Avslører og bevisstgjør hull i din kunnskap og kompetanse Fremtvinger beslutninger Simulerer et ”virkelig” tilfelle Kommunikasjonsmiddel Banker Venture kapitalister Private investorer Innovasjon Norge Samarbeidspartnere

5 Forretningsplanen – En Oversikt
Sammendrag Forretningsideén Ledergruppen Markedsplanen Forretningssystem og organisasjon Gjennomføringsplanen Lønnsomhetsvurdering og finansiering Risiko UiO er ikke lenger Nordens største universitet. Mens UiO hadde studenter i 1997 (høst), hadde Universitetet i Lund (vår - 97). Fagområdene er regnet utfra en tabell som KUF har laget om hva som regnes som fag. UiO har der 98 fag, og innen mange av disse fagene er det ulike studieretninger. For eksempel har faget biologi tolv studieretninger. 1 1 1 1 1

6 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader
Nettoresultat over tid Kapitalbehov

7 Forretningsidéer Hva er det? Nye varer og tjenester,
Nye forretningssystemer Den måten en vare eller tjeneste utvikles, fremstilles eller markedsføres på (Dell!) UiO er ikke lenger Nordens største universitet. Mens UiO hadde studenter i 1997 (høst), hadde Universitetet i Lund (vår - 97). Fagområdene er regnet utfra en tabell som KUF har laget om hva som regnes som fag. UiO har der 98 fag, og innen mange av disse fagene er det ulike studieretninger. For eksempel har faget biologi tolv studieretninger. 1 1 1 1 1

8 Kundenytte Beskriv problemet og løsningen
Hva er nyskapende, hvorfor kan kunden ikke oppnå det samme hos andre? Verdikjeder UiO er ikke lenger Nordens største universitet. Mens UiO hadde studenter i 1997 (høst), hadde Universitetet i Lund (vår - 97). Fagområdene er regnet utfra en tabell som KUF har laget om hva som regnes som fag. UiO har der 98 fag, og innen mange av disse fagene er det ulike studieretninger. For eksempel har faget biologi tolv studieretninger. 1 1 1 1 1

9 Immateriell eiendomsrettighet (IPR) Immateriell eiendom (IP)
Hvis det var du eller ditt selskap som ble kopiert i morgen, eller anklaget for inngrep i andres rettigheter – ville du da hatt tilstrekkelig dokumentasjon til å hevde din rett? Pause Immaterielle rettigheter som jeg skal snakke om i dag dreier seg om å gjøre immateriell eiendom (eksempelvis en teknisk løsning, et varemerke eller en design som du har utviklet) om til immaterielle eiendomsrettigheter. Det å gjøre bedriftens verdier og eiendom om til dokumenterte rettigheter, er viktig for at bedriften skal kunne hevde sin rett, men også viktig fordi det gir bedriften kommersielle muligheter. Men aller først vil jeg å si noen ord om Patentstyret og hvem vi er. Immateriell eiendomsrettighet (IPR) Immateriell eiendom (IP) Teknisk løsning, fremgangsmåte m.m. Patent Logo, navn, slagord m.m. Varemerkerettighet Form, utseende m.m. Designrettighet © Patentstyret

10 Immaterielle verdier stadig viktigere
30% 38 % Kilde: Wipo. Intellectual Property. A Power Tool for Economic Growth, US Companies. De immaterielle verdiene får stadig større betydning for bedrifter fordi deres andel av bedriftens totale verdier er økende. Det viser blant annet undersøkelser gjort av WIPO. Dermed blir det også viktigere å sikre disse verdiene gjennom bruk av IPR. 70% 62% Kilde: Wipo. Intellectual Property. A Power Tool for Economic Growth, 2006. © Patentstyret

11 Forretningsideén Formål:
Beskriv hva det er som gjør akkurat din idé unik/attraktiv Innhold Praktiske tips Beskriv problemet/kundebehovet Beskriv din løsning/idé Beskriv hva som er nyskapende Hvordan beskytte din idé? På hvilket stadium er idéen i dag? Ikke vær for teknisk i språket Investoren må forstå ditt produkt! Ta med grafisk illustrasjoner av produktet Investoren ser etter : Et tydelig kundebehov, en idé som er innovativ og overlegen andre alternativer

12 Ledelse og Organisasjon
Forretningssystem og organisasjon Ledelse, ledergruppen Rekruttering Opplæring og utvikling Motivasjon og målsettinger Lønn og annen kompensasjon ’Vanskelige tider’ Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

13 Forretningssystem og organisasjon
Levere kundenytten i praksis: Forretningssystem med alle nødvendig trinn i prosessen Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. Forskning & utvikling Produksjon Distri- busjon Markeds- foering & salg Service 2 2 2 2 2

14 Forretningssystem og organisasjon
Formål: Beskrive hvordan kundenytten skal leveres til markedet Innhold Praktiske tips Gjennomgang av forretningssystemet: FoU, innkjøp, produksjon, montering, lager, distribusjon, salg&markedsføring, service ”Make or buy”? Samarbeidsform Organisasjon/ansvarsfordeling Tenk strategiske kjernekompetanser Fokus, fokus, fokus! Enkel organisasjon Investoren ser etter : Gjennomtenkt og fornuftig forretningsmodell, fokus på kritiske kjernekompetanser

15 Ledergruppen ‘Harde’ faktorer ‘Myke’ faktorer
Markeds- føring/ salg kompetanse Sosial Kommunika- sjonsevne Forhandlings- evne Prosjekt- ledelse Produksjon Personal- spørsmål Relasjoner Selger talent Effektivitet Teknikk Finans Initiativ Ole Hansen Ingrid Blom Petter Berg Ledig stilling Kjenne sterke og svake sider Ta hensyn til kompetansen i styret

16 Ledergruppen Formål: Overbevise investor om at den utvalgte ledergruppe kan gjennomføre forretningsplanen Innhold Praktiske tips Hvilken kompetanse er nødvendig? Ledergruppe: 3 – 6 personer Utd, arb.erfaring, kompetanse, nettverk Ansvarsområder Kompetansegap/svakheter Hvordan utfylle gapet? Ikke overvurder deg selv Vær ærlig mht erfaring og prestasjoner Benytt ditt nettverk… …men, ofte mangelfullt i tidlig fase. Fokuser på å bygge/utvide nettverk Investoren ser etter : Komplementerende egenskaper, relevant erfaring, nettverk, kompetanse gap

17 Forretningsplanen – En Oversikt
Sammendrag Forretningsideén Ledergruppen Markedsplanen Forretningssystem og organisasjon Gjennomføringsplanen Lønnsomhetsvurdering og finansiering Risiko UiO er ikke lenger Nordens største universitet. Mens UiO hadde studenter i 1997 (høst), hadde Universitetet i Lund (vår - 97). Fagområdene er regnet utfra en tabell som KUF har laget om hva som regnes som fag. UiO har der 98 fag, og innen mange av disse fagene er det ulike studieretninger. For eksempel har faget biologi tolv studieretninger. 1 1 1 1 1

18 Strategisk Analyse Ekstern analyse Segmentering Intern analyse
Kombinert Dette er hovedlinjer i utviklingen. Universitetet har hele tiden drevet både forskning og undervisning, men vektleggingen har vært ulik opp gjennom tidene. 2 2 2 2 2

19 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader
Nettoresultat over tid Kapitalbehov

20 Formulering av Strategi
Misjon/visjon Målsettinger Konkurransefortrinn - differensiering Markedsføringsmixen Fokusering og posisjonering Produktet - produktets livssyklus Prissettsetting UiO er ikke lenger Nordens største universitet. Mens UiO hadde studenter i 1997 (høst), hadde Universitetet i Lund (vår - 97). Fagområdene er regnet utfra en tabell som KUF har laget om hva som regnes som fag. UiO har der 98 fag, og innen mange av disse fagene er det ulike studieretninger. For eksempel har faget biologi tolv studieretninger. 1 1 1 1 1

21 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader
Nettoresultat over tid Kapitalbehov

22 Revised technology adoption life cycle
Early Adaptors Early Majority Late Majority Innovators Laggards

23 Markedsplanen Formål: Omsette antatt kundenytte i markedsandeler
Innhold Praktiske tips Markedsstørrelse og vekst Konkurransesituasjon Valg av målmarked/kundesegmentering Estimer markedsandel Markedsstrategi (Product, price, place, promotion) Tenk internasjonalt marked Lag prognoser Gjør rede for evt. forutsetninger Vær kreativ mht kilder, f.eks sammenlignbare produkter (ref. blodtrykk) Investoren ser etter : Kundenytte, størrelsen av markedet, pris- og distribusjonsstrategi

24 Gjennomføringsplanen
2/2003 1/2004 2/2004 Financing Develop prototype Test production Testing Distribution agreements Financing (2nd round) Start of production

25 Gjennomføringsplanen
Formål: Skaper forståelse hos investor (og hos deg selv!) for hva som er kritiske suksessfaktorer på kort og lang sikt Innhold Praktiske tips Beskriv viktige milepæler Tidsskjema for gjennomføring Beskriv viktige avhengighetsforhold Reduser riskoene Hjelper deg til å tenke gjennom rekkefølgen på aktivitetene Ting tar tid! Sjekk med eksperter/ fagfolk Investoren ser etter : Viktigste milepæler og kritisk linje for prosjektet

26 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader
Nettoresultat over tid Kapitalbehov

27 Lønnsomhetsvurdering og finansiering
Formål: Gir et estimat på hvor mye penger trenger du for å lansere ditt produkt, og hva kan en investor forvente i avkastning Innhold Praktiske tips Resultatregnskap (inntekter/kostnader) Balanse (eiendeler/gjeld, egenkapital) Kontantstrømanalyse (inn- og utbetaling) Estimer for 5 år frem i tid Finansieringskilder Beskriv forutsetningene Vær realistisk Investoren ser etter : Fortjeneste, kapitalbehov, forventet avkastning, exit-muligheter

28 Rød tråd med tall Markedsvolum Markedsandel Pris Omsetning Kostnader
Nettoresultat over tid Kapitalbehov

29 Risiko Formål: En ærlig risikovurdering øker din tillit hos investorer og reduserer sannsynligheten for at hendelsene faktisk inntreffer Innhold Praktiske tips Hvilke risikoer truer selskapet (teknologi, kompetanse, patent, leverandører, etc.)? Sannsynlighet og konsekvens Hvordan håndtere/minimere effektene? Følsomhetsanalyser Beskriv forutsetningene Vær realistisk Worst case/best case Investoren ser etter: Realistisk virkelighetsoppfatning, samt plan for å håndtere risikoene

30 Sammendrag Formål: Gi en tidspresset investor en rask oversikt over forretningsplanens viktigste punkter Innhold Praktiske tips Sammendraget oppsummerer kun det vesentligste i forretningsplanen Overbevisende, innholdsrik og selgende Stort krav til forståelse og klarhet Tenk på leseren! Ofte den mest krevende delen av forretningsplanen Budskapet bør oppsummeres på 1 side og / eller 2 min. Investoren ser etter : Langsiktig mål, menneskene bak, teknologien, samt markedets egnethet

31 15 nøkkelspørsmål Hva skal du selge? Hvem er potensielle kunder?
Hvor stort er markedet? Hva er en realistisk markedsandel for ditt produkt? Hvilke eksakte kundebehov dekkes av din ide? Hva er nytt/innovativt med denne ideen i forhold til alternative produkter? Hvorfor skal kundene foretrekke din ide fremfor alternativene? Hvem er de konkurrerende selskaper? Hva er deres konkurranse strategier? Hvordan skal du få produktet frem til kundene? Hva er kundene villige til å betale for å kjøpe ditt produkt? Hva er de viktigste kompetansegapene? Hvilken rolle skal din virksomhet spille i verdikjeden? Hva er de viktigste hindringene for suksess? Hva er planen for å takle disse hindringene?

32


Laste ned ppt "Forretningsplanen – En Oversikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google