Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Eve de Coning Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett 22 85 97 46 Rom 306 REDERANSVAR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Eve de Coning Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett 22 85 97 46 Rom 306 REDERANSVAR."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Eve de Coning Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett e.d.coning@jus.uio.no 22 85 97 46 Rom 306 REDERANSVAR

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO DISPOSISJON Pensum kapittel 7 – 11 Fire forelesninger Temaer: 1.Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar 2.Det sjørettslige prinsipalansvar 3.Kollisjonsansvaret 4.Globalansvarsbegrensning 5.Oljesølsansvaret

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar 1.Ansvarsgrunnlaget Vidtgående prinsipalansvar i sjøl. § 151: ’Rederens ansvar for andre Rederen svarer for skade som er forårsaket ved feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt, eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste’ Lovfestet objektivt ansvar i sjøl. kapittel 10 Bunkersoljesøl sjøl. § 183 (i følge endringslov av 21. desember 2007, ikrafttredelse 21. november 2008) Oljesøl fra bulk sjøl. § 191 HNS (Hazardous and Noxious Substances, mao farlige og skadelige stoffer) konvensjonen av 1996, sjøl. kap 11? Alle detaljer ved konvensjonen er fremdeles ikke fremforhandlet.

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar (forts.) 2. Ansvarets omfang Sjeldent ubegrenset ansvar: omfattende generell adgang til ansvarsbegrensning via globalbegrensningsreglene, sjøl. kap 9 I tillegg: særlige ansvarsbegrensningsregler i enkelte tilfeller: -oljesølsbegrensning: sjøl. kap 10 -bunkersoljesølsbegrensning: sjøl. kap 9 og 10 -HNSsølsbegrensning: HNS konvensjonen

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar (forts.) 3. Ansvarssikring Erstatningskrav har sjøpant i skipet, sjøl. § 51, første ledd nr. 3) og 4) Opprettelse av fond (frivillig og obligatorisk), samt internasjonal erstatningsfond Omfattende ansvarsforsikringsdekning (frivillig og obligatorisk) med tilhørende rettigheter for skadelidte, FAL § 7-6 og sjøl. § 200 (og §188)

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar (forts.) 4. Ansvar i kontraktsforhold Kontrakten er utgangspunktet: alminnelige kontraktsrettslige regler mht ansvarsgrunnlag og ansvarsomfang Lovregulering av ansvarsgrunnlag gods, sjøl. §§ 275-278 passasjerer, sjøl. 418-421 Lovregulering av ansvarsomfang gods, (kollo/kilo: kollobegrensning), sjøl. § 280 passasjerer, sjøl. § 422 globalbegrensning, sjøl. § 172 Lovregulering av ansvarssikring sjøpant mht passasjerer, sjøl. § 51 nr. 3) ansvarsforsikring, FAL § 7-8

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret 1.Rettskildene Ingen konvensjon I Norden har vi sjøl. § 151, første ledd: ’Rederens ansvar for andre Rederen svarer for skade som er forårsaket ved feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt, eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste’ Det alminnelige prinsipalansvaret, skl. §2-1

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) 1.Hvem er rederen? Brækhus Rederens husbondsansvar s. 33: Rederen er sjøfartsnæringens driftherre ‘som setter virksomheten i gang, leder den og bærer den økonomiske risiko’. Gisle Jusleksikon (3 ed, 2007) s. 263: ‘rederi, foretak som driver skipsfartsvirksomhet’ Kan være enkeltmannsforetak, partrederi, kommandittselskap eller aksjeselskap. Eier- og rederverdighet

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) 2. Hvilke personer svarer rederen for? 2.1. Tjenesteforholdets grunnlag - egne ansatte (fast/midlertidig) eller selvstendig næringsdrivende - lønningsmåten er uten betydning - kan være ulønnet - kan være uanmodet hjelp - kan være påtvunget rederen (tvangslos)

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) 2.2. Tjenestens art - ‘...i skipets tjeneste’ - ikke nødvendigvis ombord (kontorfeil) - tilknytning til bestemt skip

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) 2.3 Kasuistikk - skipsfører og mannskap (direkte ansettelsesforhold er irrelevant) - los og slepebåt (også tvangslos) - laste- og lossearbeidere - ekspeditører/agenter - meglere? - isbrytere eller bergere? - tekniske hjelpere?

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) 3. Hvilke handlinger svarer rederen for? - ‘...feil eller forsømmelse...’ - ‘...i tjenesten...’ - tidsmessig begrensning - saklig begrensning ND 1914.159 Oslo (‘raketten’) NJA 1938.575 SH (‘loslærlingen’) ND 1973.343 NH (‘alkejakten’)

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) 4. Rederens regress - sjøl. § 151, annet ledd: ‘En reder som er ansvarlig etter første ledd, kan kreve det som er betalt, erstatet av den som har voldt skaden. Lovegivningens regler om adgang til å nedsette skadevolderens ansvar overfor skadelidte gjelder likevel tilsvarende rederens krav.’ - jfr. skl. § 5-2.

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Kollisjonsansvaret 1.Rettskildene - 1910 konvensjonen - i Norden: sjøl. kap. 8 - unntaket: USA - sjøveisreglene

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Kollisjonsansvaret (forts.) 3. De sentrale ansvarsreglene - uaktsomhetsprinsippet: ansvar ved skyld, sjøl. 162 - skyld på ett skips side = hele ansvaret, sjøl. 161 - skyld på begge skips sider (‘both to blame sit.’) = forholdsmessig ansvarsfordeling, sjøl. § 161, annet ledd. - single eller cross liability? Uten betydning i det ‘rene’ kollisjonsoppgjør

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Kollisjonsansvaret Single or cross liability: et eksempel Skip A har skade til 200 Skip B har skade til 400 Skyldbrøken: 50:50 Single liability prinsippet: Tapene legges sammen (200 + 400 = 600) og deles etter skyldbrøken (600:2 = 300) Skip A betaler så differansen mellom sitt tap (200) og sin andel (300) = 100 Cross liability prinsippet: Hvert skip dekker sin andel av det annet skips skade (bruttotapet): Skip A dekker 50% av skip Bs skade (400:2) = 200 Skip B dekker 50% av skip As skade (200:2) = 100 Disse kravene blir så motregnet (200 - 100) og det overskytende (100) blir betalt av skip A til skip B.

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Kollisjonsansvaret (forts.) 4. Ansvar for personskader ved ‘both to blame’ kollisjoner - skipene er solidarisk ansvarlig ovenfor skadelidte, sjøl. § 161, tredje ledd annet punktum - fordelingen av ansvaret mellom skipene, sjøl. § 161, fjerde ledd

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Kollisjonsansvaret (forts.) 5. Ansvar for lasteskader m.v. ved ‘both to blame’ kollisjoner - proratorisk ansvar overfor skadelidte, sjøl. § 161, tredje ledd, første punktum. - USA: solidarisk ansvar overfor skadelidte - ‘Both to blame collision clause’ i konnossementer (se f.eks. Visconbill pkt. 18) og certeparties (se f.eks. Abatankvoy pkt. 20.IV) - Esso Belgium - dommen - ansvarsfordelingen i regressøksmål etter nordisk rett, sjøl. § 161, fjerde ledd.

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Kollisjonsansvaret Action Alpha-eksemplet (forts.) Kollisjonsansvaret for gods Skyldbrøken: Action Alphas skyld er 2/3 Wan Hais skyld er 1/3 Det er skade på Wan Hais gods til 300 Action Alphas ansvar: Vareeier kan kreve 2/3 av 300 = 200 fra Action Alpha Vareeiers krav mot Wan Hai for 1/3 er kollobegrenset Amerikanske regler: Vareeier har et begrenset krav mot Wan Hai pga kollobegrensningsreglene. Men, vareeier kan kreve hele beløpet dekket av Action Alpha Regress: Action Alpha kan kreve 1/3 av 300 = 100 fra Wan Hai. Kollobegrensningen vil ikke gjelde Action Alphas regresskrav.

20 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Kollisjonsansvaret (forts.) 6. Skyldvurderingen i kollisjonssaker: - hvem skal ha utvist skyld? Sjøl. § 151 - hvilke forhold utgjør skyld? - sjøveisreglene av 1972 - bestemmelsen i sjøl. § 161, femte ledd

21 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Kollisjonsansvaret (forts.) 7. Foreldelse av kollisjonsansvaret - to år, sjøl. 501 8. Begrensning av kollisjonsansvaret - ansvarsbegrensning i sjøl. kap 9 9. Sjøpant for kollisjonsansvaret - sjøpant i flg. sjøl. § 51 nr. 3) og 4) 10. Forsikringsdekning - følger av kaskoforsikring, kaskointeresseforsikring, samt P&I forsikring (‘overskytende kollisjonsansvar’)


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Eve de Coning Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett 22 85 97 46 Rom 306 REDERANSVAR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google