Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSEF august 2006 Wenche Bjorbækmo, stipendiat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSEF august 2006 Wenche Bjorbækmo, stipendiat"— Utskrift av presentasjonen:

1 HELSEF 4100 - 31.august 2006 Wenche Bjorbækmo, stipendiat
Tema: fenomenologi og sykdom HELSEF august 2006 Wenche Bjorbækmo, stipendiat

2 Disposisjon Noen innledende spørsmål
Presentasjon av doktorgradsprosjekt *Bakgrunnen *Formål *Teoretisk perspektiv *Metode og materiale Små utdrag fra materialet – til felles analyse og diskusjon Pause Presentasjon fortsetter *Analyse arbeidet * Noen resultater De innledende spørsmålene, nye spørsmål? – diskusjon

3 Innledende spørsmål Hvordan utforske sykdom, funksjonshemning i et fenomenologisk perspektiv? Hvordan utforske bevegelse i et fenomenologisk perspektiv? Hva har fenomenologisk perspektiv å bidra med i kunnskapsutvikling innen helsefagene?

4 Prosjekt om; barn, kropp, bevegelse, trening og erfaring (prosjektperiode; høst vår 2009) Wenche Bjorbækmo, stipendiat Gunn Engelsrud, professor

5 Bakgrunn og kontekst ”Hjertebarn” prosjektet ”Kartlegging et spørsmål om perspektiv og projeksjon” (Bjorbækmo 2000) Erfaring med bevegelse og trening fra flere posisjoner Lite helsefagforskning der barns egne synspunkt om kropp, helse, sykdom eller bevegelse har blitt etterspurt. I større grad stolt på foreldre som barnas talerør (Garth B & Aroni R 2003) Det er essensielt å gi barn en egen “stemme” i helsefagforskning (Sartain et al 2000; Kjørholt AT 2002; Garth B & Aroni R 2003; Jans M 2004) Utvidelse av ”hjertebarnprosjektet” - dr. prosjektet høsten 2005

6 Formål Undersøke hvilke erfaringer barn og unge har med å være kronisk syke eller definert som funksjonshemmet og da særlig relatert til bevegelse, deltagelse i lek og ulike former for trening i dagliglivet Undersøke hvordan barnas foreldre ser på og forstår barnets bevegelsesutvikling, aktivitetsutfoldelse, deltagelse i lek og ulike former for trening Sammenligne data fra barn og foreldre med henblikk på *variasjon og mangfold *det mer allmenne *alder *kjønn *type medisinsk diagnose *diskurser om bevegelse, trening, funksjonshemming, kronisk sykdom

7 Teoretisk perspektiv – ontologisk og epistemologisk
Kroppen som tilgang til å være og å ha verden. Kroppen som erfaringssentrum (Merleau-Ponty, M 2005) Bevegelse/ kinestetisk erfaring primært i og for menneskers væren (Sheets-Johnstone, M 1999) All kunnskap er subjektiv og delvis. Objektiv/ ”den rene, sanne” kunnskapen er utopi (Haraway 1998; Berger P et Luckman T 2000) E. Munch Eventyrskogen

8 Maurice Merleau-Ponty
Kroppens filosof Maurice Merleau-Ponty Kroppen, subjektets tilgang til å være Kroppen som erfaringssentrum Persepsjon - kroppens intelligente involvering i verden Kroppen og tvetydigheten ( )

9 Bevegelse Bevegelse er personlig, ekspressive, intensjonell og relasjonell (Merleau-Ponty, 2005) Mennesket er født i og til bevegelse Vår felles grunn er ordløs. Bevegelse er menneskets felles morsmål (Sheets-Johnstone, M 1999) ”Infants are competent, nonlinguistic animate forms” (Sheets-Johnstone 1999:224) ”An infant is not a mind trying to control a body, nor is it an out of control body waiting for a mind to catch up with it” (ibid:150) Den taktil kinestetiske kroppen som erfaringssentrum All kunnskap er kroppslig

10 E. Munch Eventyrskogen

11 Metode – Kvalitativ og fortolkende tradisjon
Intervju og feltarbeid - historisk og politisk basert (Denzin et al 2005) ”Empatiske” kontra ”nøytral” intervjuform (ibid) Kunnskap fra intervju er alltid produsert i kollektiv samhandling mellom de involverte parter i en spesifikk kontekst (Elmholdt C 2005; Haavind H 2001, Denzin N et Lincoln Y 2005)) Intervjuet og observasjonen - kontekst og mulighetsbetingelse for kunnskapsproduksjon (Denzin et al 2005; Fontana A, Frey JH 2005; Elmholdt C 2005) Barn som informanter - to ekstreme og ulike perspektiv med metodiske konsekvenser (Punch 2002)

12 Status - Hva er gjort? Hva gjøres?
Vært to dager på RH når barn har blitt testet 11 intervjuer med barn (10/1) 11 intervjuer med foreldrene (10/1) 1 intervjue med en voksen med medfødt hjertefeil 9 kortidsobservasjon en skoledag (9 (-1)/ …) Kortidsobservasjon trening (1/…) Transkribert og transkriberer intervjuer Skrive®, renskrive feltnotater Pågående analyseprosess Gjennomgått journalen til 9 av barn, på RH Utfordret egen bevegelseserfaring Våren 06 observert og fulgt 5 barnegrupper på skolen for samtidsdans Forberedt, forbereder et utforskende bevegelsestilbud for barn Skriver Intervjuer, observasjoner osv fortsetter

13 Analyse Åpen lytting og lesning – induktiv tilnærming
Ut i fra tematikken; bevegelse og trening systematisk søke i materialet etter uttrykte og tatt for gitte meninger Analytisk og reflekterende fokus på intervjuene og observasjonene som en klargjøring mellom kontekst og tekst

14 Resultater Sentralt hos barna står ønsket om å delta, det å være med i lek Bevegelse - en nøkkel til deltagelse i lek Barna ”strekker seg” for å delta, men må ta hensyn til at de har begrenset energi Barna har ulike strategier for å økonomisere med krefter og energi slik at de klarer å delta i leken Å ha begrenset energi får betydning for forholdet til andre De fleste barna tenker ikke på hjertefeilen, men alle har vissheten om den med seg hele tiden Foreldrenes perspektiv på barnets bevegelse og aktivitet er sammenvevd med den erfaringen de har med å ha fått et sykt barn og med de mer og mindre eksplisitte diskursene om helse, sykdom, bevegelse og trening som er virksomme i samfunnet Foreldre har et tvetydig forhold til barnets bevegelse og aktivitetsutfoldelse. De er redde for å miste barnet, de har ambisjoner på barnets vegne, de må forholde seg til ulike råd om hva og hvordan… Foreldrenes erfaringer med å ha fått et sykt barn skiller seg fra barnas erfaring med å være syk (”ha den derre feilen”) Barnas og foreldrenes erfaringer er forskjellige, men også sammenvevd

15 Bevegelsestilbudet – et utforskende prosjekt
Samarbeid ml seksjonen, UiO og Hab. tjenesten i Østfold Hensikt: Å få fram et materiale som kan si oss mer om hvilke erfaringer barn gjør seg dersom de får anledning til å arbeide utforskende med bevegelse Deltagere; barn med ulike bevegelsesvansker uavhengig av medisinsk diagnose Starter september 2006

16 Bevegelsestilbudet – vil vektlegge
Å anerkjenne det enkelte barns bevegelsesuttrykk og kreativitet Å tillegge barnas bevegelser betydning for utforming av opplegget Å tilrettelegge for bevegelse som oppdagende prosjekt for alle Ansvarlige for gjennomføringen av tilbudet vil være: Guro Anna Wyller Odden Anne Synnøve Skogstad

17 Spørsmål…. Hva har fenomenologisk perspektiv å bidra med i kunnskapsutvikling innen helsefagene? Ulike perspektiv; forskjeller, likheter, muligheter og begrensninger?


Laste ned ppt "HELSEF august 2006 Wenche Bjorbækmo, stipendiat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google