Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSEF 4100 - 31.august 2006 Wenche Bjorbækmo, stipendiat Tema: fenomenologi og sykdom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSEF 4100 - 31.august 2006 Wenche Bjorbækmo, stipendiat Tema: fenomenologi og sykdom."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELSEF 4100 - 31.august 2006 Wenche Bjorbækmo, stipendiat Tema: fenomenologi og sykdom

2 Disposisjon ► Noen innledende spørsmål ► Presentasjon av doktorgradsprosjekt *Bakgrunnen*Formål *Teoretisk perspektiv *Metode og materiale ► Små utdrag fra materialet – til felles analyse og diskusjon ► Pause ► Presentasjon fortsetter *Analyse arbeidet * Noen resultater ► De innledende spørsmålene, nye spørsmål? – diskusjon

3 Innledende spørsmål ► Hvordan utforske sykdom, funksjonshemning i et fenomenologisk perspektiv? ► Hvordan utforske bevegelse i et fenomenologisk perspektiv? ► Hva har fenomenologisk perspektiv å bidra med i kunnskapsutvikling innen helsefagene?

4 Prosjekt om; barn, kropp, bevegelse, trening og erfaring (prosjektperiode; høst 2005 - vår 2009) Wenche Bjorbækmo, stipendiat Gunn Engelsrud, professor

5 Bakgrunn og kontekst ► ” Hjertebarn” prosjektet ► ”Kartlegging et spørsmål om perspektiv og projeksjon” (Bjorbækmo 2000) ► Erfaring med bevegelse og trening fra flere posisjoner ► Lite helsefagforskning der barns egne synspunkt om kropp, helse, sykdom eller bevegelse har blitt etterspurt. I større grad stolt på foreldre som barnas talerør ( Garth B & Aroni R 2003) ► Det er essensielt å gi barn en egen “stemme” i helsefagforskning (Sartain et al 2000; Kjørholt AT 2002; Garth B & Aroni R 2003; Jans M 2004) ► Utvidelse av ”hjertebarnprosjektet” - dr. prosjektet høsten 2005

6 Formål ► Undersøke hvilke erfaringer barn og unge har med å være kronisk syke eller definert som funksjonshemmet og da særlig relatert til bevegelse, deltagelse i lek og ulike former for trening i dagliglivet ► Undersøke hvordan barnas foreldre ser på og forstår barnets bevegelsesutvikling, aktivitetsutfoldelse, deltagelse i lek og ulike former for trening ► Sammenligne data fra barn og foreldre med henblikk på *variasjon og mangfold *det mer allmenne *alder*kjønn *type medisinsk diagnose *diskurser om bevegelse, trening, funksjonshemming, kronisk sykdom

7 Teoretisk perspektiv – ontologisk og epistemologisk ► Kroppen som tilgang til å være og å ha verden. Kroppen som erfaringssentrum (Merleau-Ponty, M 2005) ► Bevegelse/ kinestetisk erfaring primært i og for menneskers væren (Sheets-Johnstone, M 1999) ► All kunnskap er subjektiv og delvis. Objektiv/ ”den rene, sanne” kunnskapen er utopi (Haraway 1998; Berger P et Luckman T 2000) E. Munch Eventyrskogen

8 Kroppens filosof Maurice Merleau-Ponty ► Kroppen, subjektets tilgang til å være ► Kroppen som erfaringssentrum ► Persepsjon - kroppens intelligente involvering i verden ► Kroppen og tvetydigheten (1908-1961)

9 Bevegelse ► Bevegelse er personlig, ekspressive, intensjonell og relasjonell (Merleau-Ponty, 2005) ► Mennesket er født i og til bevegelse ► Vår felles grunn er ordløs. Bevegelse er menneskets felles morsmål (Sheets-Johnstone, M 1999) ► ”Infants are competent, nonlinguistic animate forms” (Sheets- Johnstone 1999:224) ► ”An infant is not a mind trying to control a body, nor is it an out of control body waiting for a mind to catch up with it” (ibid:150) ► Den taktil kinestetiske kroppen som erfaringssentrum ► All kunnskap er kroppslig

10 E. Munch Eventyrskogen

11 Metode – Kvalitativ og fortolkende tradisjon ► Intervju og feltarbeid - historisk og politisk basert (Denzin et al 2005) ► ”Empatiske” kontra ”nøytral” intervjuform (ibid) ► Kunnskap fra intervju er alltid produsert i kollektiv samhandling mellom de involverte parter i en spesifikk kontekst (Elmholdt C 2005; Haavind H 2001, Denzin N et Lincoln Y 2005)) ► Intervjuet og observasjonen - kontekst og mulighetsbetingelse for kunnskapsproduksjon (Denzin et al 2005; Fontana A, Frey JH 2005; Elmholdt C 2005) ► Barn som informanter - to ekstreme og ulike perspektiv med metodiske konsekvenser (Punch 2002)

12 Status - Hva er gjort? Hva gjøres? ► Vært to dager på RH når barn har blitt testet ► 11 intervjuer med barn (10/1) ► 11 intervjuer med foreldrene (10/1) ► 1 intervjue med en voksen med medfødt hjertefeil ► 9 kortidsobservasjon en skoledag (9 (-1)/ …) ► Kortidsobservasjon trening (1/…) ► Transkribert og transkriberer intervjuer ► Skrive®, renskrive feltnotater ► Pågående analyseprosess ► Gjennomgått journalen til 9 av barn, på RH ► Utfordret egen bevegelseserfaring ► Våren 06 observert og fulgt 5 barnegrupper på skolen for samtidsdans ► Forberedt, forbereder et utforskende bevegelsestilbud for barn ► Skriver ► Intervjuer, observasjoner osv fortsetter

13 Analyse ► Åpen lytting og lesning – induktiv tilnærming ► Ut i fra tematikken; bevegelse og trening systematisk søke i materialet etter uttrykte og tatt for gitte meninger ► Analytisk og reflekterende fokus på intervjuene og observasjonene som en klargjøring mellom kontekst og tekst

14 Resultater ► Sentralt hos barna står ønsket om å delta, det å være med i lek ► Bevegelse - en nøkkel til deltagelse i lek ► Barna ”strekker seg” for å delta, men må ta hensyn til at de har begrenset energi ► Barna har ulike strategier for å økonomisere med krefter og energi slik at de klarer å delta i leken ► Å ha begrenset energi får betydning for forholdet til andre ► De fleste barna tenker ikke på hjertefeilen, men alle har vissheten om den med seg hele tiden ► Foreldrenes perspektiv på barnets bevegelse og aktivitet er sammenvevd med den erfaringen de har med å ha fått et sykt barn og med de mer og mindre eksplisitte diskursene om helse, sykdom, bevegelse og trening som er virksomme i samfunnet ► Foreldre har et tvetydig forhold til barnets bevegelse og aktivitetsutfoldelse. De er redde for å miste barnet, de har ambisjoner på barnets vegne, de må forholde seg til ulike råd om hva og hvordan… ► Foreldrenes erfaringer med å ha fått et sykt barn skiller seg fra barnas erfaring med å være syk (”ha den derre feilen”) ► Barnas og foreldrenes erfaringer er forskjellige, men også sammenvevd

15 Bevegelsestilbudet – et utforskende prosjekt ► Samarbeid ml seksjonen, UiO og Hab. tjenesten i Østfold ► Hensikt: Å få fram et materiale som kan si oss mer om hvilke erfaringer barn gjør seg dersom de får anledning til å arbeide utforskende med bevegelse ► Deltagere; barn med ulike bevegelsesvansker uavhengig av medisinsk diagnose ► Starter september 2006

16 Bevegelsestilbudet – vil vektlegge Guro Anna Wyller OddenAnne Synnøve Skogstad Å anerkjenne det enkelte barns bevegelsesuttrykk og kreativitet Å tillegge barnas bevegelser betydning for utforming av opplegget Å tilrettelegge for bevegelse som oppdagende prosjekt for alle Ansvarlige for gjennomføringen av tilbudet vil være:

17 Spørsmål…. ► Hva har fenomenologisk perspektiv å bidra med i kunnskapsutvikling innen helsefagene? ► Ulike perspektiv; forskjeller, likheter, muligheter og begrensninger?


Laste ned ppt "HELSEF 4100 - 31.august 2006 Wenche Bjorbækmo, stipendiat Tema: fenomenologi og sykdom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google