Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kap 16: Fremtidens arbeid s.752 - 786 Flere strategiske analyser tyder på at hyppige forandringer i arbeidslivet vil bli det mest markerte kjennetegn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kap 16: Fremtidens arbeid s.752 - 786 Flere strategiske analyser tyder på at hyppige forandringer i arbeidslivet vil bli det mest markerte kjennetegn."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kap 16: Fremtidens arbeid s.752 - 786 Flere strategiske analyser tyder på at hyppige forandringer i arbeidslivet vil bli det mest markerte kjennetegn de neste 10 – 20 årene Nye arbeidstakere har høyere utdanning/er mer utdannet De har gjennomgående leseferdigheter De vil ha flere ferdigheter innen ”myke” områder knyttet til kommunikasjon, påvirkningsevne og egen-styring Lederen vil fremover utøve mer ledelse og veiledning De ansatte vil i større utstrekning jobbe i grupper/team

2 2 Fremtidige utfordringer Globalisering, kulturelt mangfold, kommunikasjon Endringsprosesser i arbeidslivet Ledelsesteorier Kvinner i arbeidslivet Integrering av funksjonshemmede arbeidstakere Informasjonsteknologi tilpasset mennesket Utvikling av intelligente, smarte organisasjoner Risiko- og sårbarhetsanalyser Kunnskap om livslange læringsprosesser Politiske og økonomiske omveltninger Plutselige vs planlagte endringsprosesser

3 3 Pell (1995) påpeker 7 endringsområder 1.Flatere organisasjonsstruktur 2.Større deltagelse i beslutningsprosesser 3.Mer bruk av samarbeid 4.Mer total prosjektstyring 5.Mer ”outsourcing” – anbud 6.Tidskontrollerte arbeidskleveringer 7.”Re-engineering” – ny teknologibruk

4 4 Henley senterets prognoser, 1998 Arbeidstid vil gå ned til 25 t/uken, men åpningstiden vil gå til 24 t/døgnet Reiser vil endre karakter, bl.a. renessanse for tog Kommunikasjonen vil i større utstrekning knyttes til computere og virtuelle systemer Hjemmearbeidsplasser vil tilta og mange organisasjoner vil bli virtuelle Karriereutviklingen vil preges av nye teknologiløsninger i arbeidslivet

5 5 Sentrale drivkrefter i utviklingen (s. 755) Store endringer mht kulturelt mangfold, ferdigheter, erfaringer og forventninger og som vil variere mellom land Endringer i forbrukernes forventninger Forandringer i størrelse, struktur, og internasjonal oppmerksomhet til selskaper Endringer i økonomiske betingelser. Bl.a. den europeiske fellesunion

6 6 Nye verdisett på arbeidsplassen Schermerhorn et al.,1994: Det er kundene og ikke sjefen som betaler lønna di, så gjør dem tilfredse Alt arbeid bygger på verdier som skapes, derfor er det viktig å prøve ut nye ideer og observere om de skaper verdier Aksepter at man må forholde seg til utfordringer fremfor å skyve dem ”opp eller ned” Alle er medlemmer av grupper, gode ledere bygger samarbeidsorienterte grupper Fremtiden er usikker, derfor er kontinuerlig læring nøkkelen til suksess

7 7 Endringsaspekter, Frese (2000) – 9 punkter s. 760 1.Opphevelse av tid og rom som enheter 2.Raskere innovasjon 3.Øket kompleksitet i arbeidet 4.Global konkurranse 5.Utvikling av større og mindre enheter 6.Endrede jobb og karriere begrep 7.Mer samarbeid 8.Redusert overvåking og kontroll 9.Øket kulturelt mangfold

8 8 Alternative arbeidsbetingelser Armstrong-Stassen, 1998 skisserer nye arbeidsforhold: Deltids-ansettelser Betinget tilsetting (ikke fast ansettelse) Fleksi-tid Komprimerte arbeidsuker Teleworking, arbeid utført i form av fjernarbeid

9 9 Demografiske forandringer i arbeidsstyrken Arbeidsstokken blir ”eldre” i Vesten. Warr (2000) drøfter 5 faktorer 1.Er eldre arbeidstakere mindre effektive enn yngre? 2.Hvorfor forventes eldre å være mindre effektive? 3.Hjelper erfaring eldre arbeidstakere? 4.Under hvilke forhold kan likheter og forskjeller mellom unge og eldre forventes? 5.Er det aldersforskjeller når det gjelder læring?

10 10 Fremtidsutsikter sett for 25 år siden i Vesten Minket bekymring for økonomisk usikkerhet Mindre materielle belønningssystemer, mer psykologiske Senkede kjønnsforskjeller Troen på et godt liv Tiltagende oppmerksomhet omkring effektivitet Mindre vektlegging på vekst og mer på opprettholdelse Forventning om at arbeidsorganisering bidrar til livskvalitet Tiltagende oppmerksomhet omkring brukernes interesser Større oppmerksomhet omkring fysisk og psykisk helse Større aksept for etniske minoriteter og migranter

11 11 Robertsons 1985 analyse Robertsons analyse av fremtidsrettet arbeid inkluderer tre verdiforankringer: BAU: Buisness as usual HE : hyper-ekspansjonistisk SHE: sane, human, ecological Et optimistisk fremtidsperspektiv omfattet paradigmeskifte i retning av SHE-visjonen.

12 12 Fremtidsanalysene 25 år tilbake i tid Williams (1985) argumenterte for at service-jobber ikke ville erstatte produksjonsarbeid, uten produksjon ingen service. Hun så tre scenarier: Tilbake til arbeid: økonomisk vekst gir mer arbeid Kollaps i arbeidet: antall arbeidsplasser avtar, ingen nye oppstår Forandring av arbeid: forandring i antall, varighet og betydning av jobber

13 13 Utdanning og fremtidens arbeid Watts (1987) angir fremtidige arbeidsoppgaver: Mer kriteriebasert testing av ansatte og kompetanse i bruk av tester Mer varierte læringsformer for mer varierte oppgaver Mer forsøk på å utdanne samarbeidsprinsipper for å fremme utvikling av egne arbeidsplasser, jfr ”ungt enterprenørskap” Mer vektlegging av å anvende kunnskap fremfor erverving av ny kunnskap Bedre politisk utdanning

14 14 Endring av arbeidsrelatert utdanning i retning av: Bredere forberedelse til å leve, inklusive forståelse av sosiale mekanismer og sosial kritikk Livslange lærings-prosesser Åpen tilgang på mye informasjon av betydning for valg Å være katalysator for sosial mobilitet gjennom livet Arbeidsoppgaver delt med og noen ganger ledet av ikke-profesjonelle veiledere Desentralisert aktivitet som forhandles og vurderes lokalt

15 15 Begrensninger i forutgående tilnærminger Analyse av lærebøker fra 1960 og 1970 tallet: 1.For stor del etnosentrisk og provinsiell 2.Ateoretiske bidrag, med unntak av Hetzberg 3.Ahistorisk forståelse 4.Manglende forståelse av effekten av pre-, post, og utenom-arbeidsmessige aktiviteter| 5.Forenkling fremfor klarlegging 6.En tendens til relativisme eller absolutisme; hvor det er alternative teorier velger man den ene eller man tar litt fra alt

16 16 Kritiske holdning til dagens ”buisiness” tilnærminger 1.Politisk korrekte 2.Anekdotiske – ikke datadrevne 3.Ingen kraftfulle teorier 4.Metodesvake 5.Identitets-forhold; man tillater menge synspunkter uten kvalitetssikring av synspunktene 6.Markedsføring er vektlagt 7.Tendens til å velge håndterbare tema fremfor viktige problemstillinger

17 17 Endring innen arbeidspsykologien Furnham mener å se en endring i retning av: Mer teoribygging Bedre tilpassede metoder Innen de anvendte områdene av psykologi. Belar (2000) har registrert en tiltagende tendens til å knytte praktisk trening og teoretisk skolering blant fremtidsorienterte arbeidspsykologer.

18 18 Fremtidens arbeidspsykologi Det er nødvendig å ha forståelse for historiske faktorer og nåværende forhold for å kunne gi en realistisk prognose for fremtiden. Globalisering i arbeidslivet og økt betydning av bedriftens kultur og nasjonale kulturverdier er sentrale forhold. Det vil trolig bli en mer gjensidig tilnærming mellom akademisk og anvendt psykologi. Det er tiltagende forsking knyttet til å forstå organisasjonsutvikling

19 19 Pattersons (2001) inndeling av nåværende undervisning 1.Økende utvikling innen service-sektoren i de fleste vestlige land, og tiltagende gap i forhold til ferdigheter. 2.Arbeidsgivers krav vs. Ansattes valg og utvikling av psykologiske kontrakter mellom arbeidsgiver og ansatte 3.Mer oppmerksomhet omkring de ansattes velferd, balanse mellom arbeid og liv og ferdigheter i håndtering av kunder 4.Teoretisk og metodiske fredigheter i meta-analyser og strukturell modellering av komplekse datasett 5.Større profesjonalisering av arbeidspsykologi

20 20 Konklusjoner Organisasjoner er allerede inne i raske omstillingsprosesser Disse drives frem av elektronisk kommunikasjon og informasjonsteknologi. Globalisering av økonomi, endringer av arbeidskraft og av markedskrefter driver frem endringsprosesser. Noen endringsprosesser kan forutsees og planlegges, mens andre inntrer plutselig uten at vi er i stand til å forutse disse. I Vesten er det tiltagende oppmerksomhet knyttet til livskvalitet i arbeidet Fremtidsutsiktene som ble skissert for 25 år tilbake var rimelig presise. Det er tiltagende etterspørsel etter arbeidspsykologer, og det er økt oppmerksomhet om å knytte tettere bruer mellom akademisk forskning og anvendte problemstillinger i moderne arbeidsliv Tiltagende oppmerksomhet driver frem stadig nye lærebøker.


Laste ned ppt "1 Kap 16: Fremtidens arbeid s.752 - 786 Flere strategiske analyser tyder på at hyppige forandringer i arbeidslivet vil bli det mest markerte kjennetegn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google