Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lønnsomhetsvurderinger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lønnsomhetsvurderinger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lønnsomhetsvurderinger
October 24, 2000 Gründerskolen 2006 Lønnsomhetsvurderinger Hvordan bygge opp det økonomiske grunnlag i forretningsplanen ? Jørn A. Limi, 10. februar 2006 © 2000 Arthur Andersen All rights reserved.

2 Agenda Lønnsomhetsvurderinger – noen begreper
Om forretningsplanen - spesielt de økonomiske elementene Eksempel på oppbygging av økonomisk prognose i en forretningsplan Gjennomgang av resultat, balanse og likviditet SPØR UNDERVEIS !!!

3 Begrepsforvirring – hva er lønnsomhet ??
Utbetalinger Innbetalinger Kostnader Utgifter Variable kostnader Investeringer Inntekter Grensekostnader Egenkapital Faste kostnader Aksjekapital Fremmedkapital Avkastning Likviditet Finansiering Rentabilitet Nåverdi

4 Lønnsomhet kan måles på ulike måter
Resultat Margin Rentabilitet Verdi av virksomheten Nåverdi

5 Forretningsplanens hovedelementer
Hva skjer rundt oss? Rammebetingelser/omgivelser Hvem og hvor er kunden? Hva vil han betale? Hvilke ressuser behøver vi? Hva tjener vi på det? Marked Drift Økonomi Vision Mission Hva skal vi oppnå? Når? Hvilket behov/problem skal vi løse?

6 Økonomielementer i forretningsplanen
Inntekter Kostnader Likviditet Investeringsbehov Kapitalbehov Finansiering Hvilke muligheter har du Hvilken risiko løper du? Planlegging Investorer Långivere Hvorfor?

7 Eksempel: Økonomisk prognose i forretningsplan
2002 2003 2004 2005 2006 Lønnsomhet på drift Kapitalbehov Pengestrømmer Driftsinntekter 2 15 45 60 Driftskostnader 4 6 10 20 28 Driftsresultat (4) (4) 5 25 32 Finansposter (1) (2) (2) 1 3 Over-/underskudd (5) (6) 3 26 35 Investeringer 1 5 5 8 8

8 Hvilke inntekter ? Markedsundersøkelser Totalmarked Markedsandel
Segmenter Markedsutvikling Pris x Mengde Priselastisitet Følsomhetsanalyse Kostnader + 20%?

9 Hvilke kostnader Ressurser Aktiviteter Mennesker Råvarer Utstyr
Lokaler Rekvisita m.m. Ressurser K o s t n a d e r Snekring Sveising Programmering Fester Fakturering Markedsføring m.m. Aktiviteter

10 Gründerskolen 2006 Eksempel

11 Mission …….AluPallen (som er en europalle i aluminium) skal bidra til mer miljøvennlig og kostnadseffektiv frakt av varer på paller i Norge.

12 Visjon ……. AluPallen skal i løpet av 5 år benyttes som lastebærer for 30% av varene som fraktes på Europall i Norge.

13 Strategi Det etableres en pallepool som håndterer paller for brukerne. Pallepoolen bygges opp basert på bruk av AluPallen.

14 Økonomisk prognose 2002 2003 2004 2005 2006 Driftsinntekter 50 55 61
67 73 Driftskostnader 45 49 53 58 62 Driftsresultat 5 6 8 9 11 Finansposter (1) 1 2 4 Over-/underskudd 4 6 9 11 15 Investeringer 4 1 1 2 1

15 Driftsinntekter 2002 2003 2004 2005 2006 Driftsinntekter 50 55 61 67
73 Driftskostnader 45 49 53 58 62 Totalt i Norge er det 5 mill ”pallereiser” hvert år En pallereise består av 10 ”palleforflytninger” Ved å inngå avtale med en transportører som står for 1 mill pallereiser tar man 20% av markedet i år 1. Målt mot dagens priser aktørene betaler per palleforflytning vil en pris per palleforflytning på 5 kroner gi de 50% reduksjon i totale pallekostnader Inntekt i år 1 = 5*10*0,2*5 = 50 mill Hvert etterfølgende år etter 2002 skal det inngås avtaler med mindre transportører (etter liste) slik at det oppnås 10% vekst per år Driftsresultat 5 6 8 9 11 Finansposter (1) 1 2 4 Over-/underskudd 4 6 9 11 15 Investeringer 4 1 1 2 1

16 Driftskostnader 2002 2003 2004 2005 2006 Driftsinntekter 50 55 61 67
73 Driftskostnader 45 49 53 58 62 Leasingfinansiering av paller etter tilbud fra leasingselskap - 20 mill Kjøp av returtransport - 12 mill (kr 12 per pallereise) Lager og vasking - 3 mill (kroner 3 per pallereise) Avskrivninger 1 mill (investeringer avskrives over 4 år) Lønn - 5 mill (10 personer á etter aktivitetsliste) Diverse driftskostnader - 4 mill (husleie, regnskap, strøm etc) Alle kostnader bortsett fra avskrivninger, lønn og div. kostnader øker proposjonalt med inntektene (ant palleforflyting er kostnadsdriver). Driftsresultat 5 6 8 9 11 Finansposter (1) 1 2 4 Over-/underskudd 4 6 9 11 15 Investeringer 4 1 1 2 1

17 Finansposter 2002 2003 2004 2005 2006 Driftsinntekter 50 55 61 67 73
Driftskostnader 45 49 53 58 62 Driftsresultat 5 6 8 9 11 Finansposter (1) 1 2 4 Renter på lån til investeringer og arbeidskapital påløper i 2002 Kostnadene betales før kundene kan faktureres for bruk av pallen Etter hvert vil likviditet fra driften (driftsresultat + ikke penge poster/avskrivninger) dekke nedbetaling av gjeld og gi grunnlag for plassering og renteinntekter (konkret beregning). Over-/underskudd 4 6 9 11 15 Investeringer 4 1 1 2 1

18 Investeringer 2002 2003 2004 2005 2006 Driftsinntekter 50 55 61 67 73
Investeringsbehov år 1 : Softwareutvikling EDB-utstyr Møbler og inventar Suppleringsinvesteringer per år ca. 1 mill (estimat) Softwareoppgradering etter 3 år (konkret vurdering sammen med potensiell leverandør) Driftsinntekter 50 55 61 67 73 Driftskostnader 45 49 53 58 62 Driftsresultat 5 6 8 9 11 Finansposter (1) 1 2 4 Over-/underskudd 4 6 9 11 15 Investeringer 4 1 1 2 1

19 Likviditet fra drift 2002 2002 2002 Q1 Q2 Q3 Q4 Sum
Innbetalinger fra kunder 12,5 12,5 12,5 37,5 Leasingavgift 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Returtransport 0,0 3,0 3,0 3,0 9,0 Lager og vasking 0,8 0,8 0,8 0,8 3,0 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønn 1,1 1,1 1,1 1,1 4,5 Diverse driftskostnader 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Investeringer 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Netto pengestrøm (11,9) 1,6 1,6 1,6 (7,0)

20 Likviditet - forklaring til pengestrøm
Prinsipper: Innbetalinger fra kunder Faktureres kvartalsvis på etterskudd - jevnt fordelt gjennom året Leasingavgift Betales månedlig på forskudd Returtransport Betales kvartalsvis på etterskudd Lager og vasking Fastavtale med betaling per måned Avskrivninger Lønn Månedlig avlønning - feriepenger året etter Diverse driftskostnader Betales i snitt løpende per måned Investeringer Første året betales det umiddelbart - deretter midt i året Netto pengestrøm

21 Likviditet fra drift for prognoseperioden
2002 2003 2004 2005 2006 Sum Innbetalinger fra kunder 37,5 53,8 59,1 65,0 71,5 Leasingavgift 20,0 22,0 24,2 26,6 29,3 Returtransport 9,0 12,9 14,2 15,6 17,2 Lager og vasking 3,0 3,3 3,6 4,0 4,4 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønn 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 Diverse driftskostnader 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Investeringer 4,0 1,0 1,0 2,0 1,0 Netto pengestrøm (7,0) 5,6 7,1 7,8 10,7

22 Kapitalbehov og finansiering
2002 2002 2003 2004 2005 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 Sum Netto pengestrøm (11,9) 1,6 1,6 1,6 (7,0) 5,6 7,1 7,8 10,7 Kapitalbehov up front er på 12 mill Innskutt egenkapital = 2 mill Resten finansiert med kassekreditt som nedbetales løpende etter som innbetalingen fra kundene øker Inngående beholdning: 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,6 14,6 Kontant egenkapital 2,0 2,0 Lån/kreditt 10,0 (2,1) (2,1) (2,1) 10,0 (5,6) Likviditet (eks. renteinnt.) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,6 14,6 24,0 Rentekostnad (0,5) (0,4) (0,3) (0,2) (1,4) (0,5) Renteinntekt 0,0 0,0 0,6 1,6 3,6 Netto finansposter (0,5) (0,4) (0,3) (0,2) (1,4) (0,4) 0,6 1,6 3,6

23 Balanse Eiendeler Bankinnskudd 0,0 0,0 0,0 6,4 15,8 30,1 Kundefordringer 0,0 12,5 13,8 15,3 16,6 18,3 Software, EDB, Inventar 4,0 3,0 2,8 2,3 2,3 2,0 Sum 4,0 15,5 16,5 23,7 34,7 50,4 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2,0 5,6 11,4 19,6 30,2 45,5 Leverandørgjeld 0,0 3,5 3,8 4,1 4,5 4,9 Lån/kreditt 2,0 6,4 1,3 0,0 0,0 0,0 Forutsetninger Oppstartsinvesteringer og egenkapital realiseres Kreditt utnyttes - Kundefordringer tilsvarer ett kvartals omsetning Overskudd utbetales ikke som utbytte (akkumuleres som egenkapital) Leverandørgjeld inkluderer et kvartals returtransport samt avsetning feriepenger (10%) Lån/kreditt nedbetales så snart som mulig, deretter beholdes likviditet som bankinnskudd

24 Lønnsomhet og avkastning
2002 2003 2004 2005 2006 Driftsmargin (1) 10,0 % 11,4 % 12,6 % 13,5 % 16,0 % Resultatgrad (2) 7,2 % 10,5 % 13,6 % 15,9 % 20,9 % Egenkapitalavkastning (3) 180,0 % 102,7 % 72,7 % 53,9 % 50,8 % (1) Driftsresultat i % av driftsinntekter (2) Overskudd i % av driftsinntekter (3) Overskudd i % av egenkapital 1/1 Mange andre lønnsomhetsmål kunne vært benyttet. Her kun for å illustrere noen i forenklet form.

25 Følsomhetsanalyse Hva skjer hvis......
en stor kunde mistes etter 2 år? det innføres en ny avgift på leasing? Det presser seg frem halvårlig betaling i stedet for kvartalsvis? ?????

26 Verdsettelse av ideen/selskapet
Bruk av nåverdianalyser Problemstillinger som må tenkes gjennom Nominell eller reell kontantstrøm Avkastningskrav Risikofri rente Risikotillegg 1 2 3 4 n-1 n Kontantstrøm , , , , , x,x Nåverdi KS år ,6/1,10 Nåverdi KS år ,1/1,102 Nåverdi KS år ,8/1,103 Nåverdi KS år n x,x/1,10n Nåverdi xxx,xx

27 Resultat, balanse og kontantstrøm
Gründerskolen 2006 Resultat, balanse og kontantstrøm Eksempel

28 Resultat

29 Balanse

30 Kontantstrøm

31 ??? Spørsmål? Kontakt oss gjerne: Jørn A. Limi jorn.limi@ahus.no
Tlf: ???


Laste ned ppt "Lønnsomhetsvurderinger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google