Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gründerskolen 2006 Lønnsomhetsvurderinger Hvordan bygge opp det økonomiske grunnlag i forretningsplanen ? Jørn A. Limi, 10. februar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gründerskolen 2006 Lønnsomhetsvurderinger Hvordan bygge opp det økonomiske grunnlag i forretningsplanen ? Jørn A. Limi, 10. februar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gründerskolen 2006 Lønnsomhetsvurderinger Hvordan bygge opp det økonomiske grunnlag i forretningsplanen ? Jørn A. Limi, 10. februar 2006

2 Agenda Lønnsomhetsvurderinger – noen begreper Om forretningsplanen - spesielt de økonomiske elementene Eksempel på oppbygging av økonomisk prognose i en forretningsplan Gjennomgang av resultat, balanse og likviditet SPØR UNDERVEIS !!!

3 Begrepsforvirring – hva er lønnsomhet ?? Innbetalinger Inntekter Grensekostnader Utbetalinger Variable kostnader Aksjekapital Faste kostnader Avkastning Investeringer Finansiering Rentabilitet Likviditet Egenkapital Utgifter Fremmedkapital Kostnader Nåverdi

4 Lønnsomhet kan måles på ulike måter Resultat Margin Rentabilitet Verdi av virksomheten –Nåverdi

5 Forretningsplanens hovedelementer Vision Mission MarkedDriftØkonomi Rammebetingelser/omgivelser Hva skal vi oppnå? Når? Hvilket behov/problem skal vi løse? Hvem og hvor er kunden? Hva vil han betale? Hvilke ressuser behøver vi? Hva tjener vi på det? Hva skjer rundt oss?

6 Økonomielementer i forretningsplanen Inntekter Kostnader Likviditet Investeringsbehov Kapitalbehov Finansiering Hvilke muligheter har du Hvilken risiko løper du? Planlegging Investorer Långivere Hvorfor?

7 Eksempel: Økonomisk prognose i forretningsplan 20022003200420052006 Driftsinntekter02154560 Driftskostnader46102028 Driftsresultat (4) 52532 Finansposter (1) (2) 13 Over-/underskudd (5) (6)32635 Investeringer15588 Lønnsomhet på drift Kapitalbehov Pengestrømmer

8 Hvilke inntekter ? Kostnader + 20%? Markedsundersøkelser Totalmarked Markedsandel Segmenter Markedsutvikling Pris x Mengde Priselastisitet Følsomhetsanalyse

9 Hvilke kostnader Ressurser Aktiviteter Mennesker Råvarer Utstyr Lokaler Rekvisita m.m. Snekring Sveising Programmering Fester Fakturering Markedsføring m.m. KostnaderKostnader

10 Gründerskolen 2006 Eksempel

11 Mission …….AluPallen (som er en europalle i aluminium) skal bidra til mer miljøvennlig og kostnadseffektiv frakt av varer på paller i Norge.

12 ……. AluPallen skal i løpet av 5 år benyttes som lastebærer for 30% av varene som fraktes på Europall i Norge. Visjon

13 Strategi Det etableres en pallepool som håndterer paller for brukerne. Pallepoolen bygges opp basert på bruk av AluPallen.

14 Økonomisk prognose 20022003200420052006 Driftsinntekter5055616773 Driftskostnader4549495358586262 Driftsresultat568 91 Finansposter (1)0124 Over-/underskudd46911515 Investeringer41121

15 Driftsinntekter 20022003200420052006 Driftsinntekter5055616773 Driftskostnader4549495358586262 Driftsresultat568 91 Finansposter (1)0124 Over-/underskudd46911515 Investeringer41121 Totalt i Norge er det 5 mill ”pallereiser” hvert år En pallereise består av 10 ”palleforflytninger” Ved å inngå avtale med en transportører som står for 1 mill pallereiser tar man 20% av markedet i år 1. Målt mot dagens priser aktørene betaler per palleforflytning vil en pris per palleforflytning på 5 kroner gi de 50% reduksjon i totale pallekostnader Inntekt i år 1 = 5*10*0,2*5 = 50 mill Hvert etterfølgende år etter 2002 skal det inngås avtaler med mindre transportører (etter liste) slik at det oppnås 10% vekst per år

16 Driftskostnader 20022003200420052006 Driftsinntekter5055616773 Driftskostnader4549495358586262 Driftsresultat568 91 Finansposter (1)0124 Over-/underskudd46911515 Investeringer41121 Leasingfinansiering av 150 000 paller etter tilbud fra leasingselskap - 20 mill Kjøp av returtransport - 12 mill (kr 12 per pallereise) Lager og vasking - 3 mill (kroner 3 per pallereise) Avskrivninger 1 mill (investeringer avskrives over 4 år) Lønn - 5 mill (10 personer á 500 000 - etter aktivitetsliste) Diverse driftskostnader - 4 mill (husleie, regnskap, strøm etc) Alle kostnader bortsett fra avskrivninger, lønn og div. kostnader øker proposjonalt med inntektene (ant palleforflyting er kostnadsdriver).

17 Finansposter 20022003200420052006 Driftsinntekter5055616773 Driftskostnader4549495358586262 Driftsresultat568 91 Finansposter (1)0124 Over-/underskudd46911515 Investeringer41121 Renter på lån til investeringer og arbeidskapital påløper i 2002 Kostnadene betales før kundene kan faktureres for bruk av pallen Etter hvert vil likviditet fra driften (driftsresultat + ikke penge poster/avskrivninger) dekke nedbetaling av gjeld og gi grunnlag for plassering og renteinntekter (konkret beregning).

18 Investeringer 20022003200420052006 Driftsinntekter5055616773 Driftskostnader4549495358586262 Driftsresultat568 91 Finansposter (1)0124 Over-/underskudd46911515 Investeringer41121 Investeringsbehov år 1 : Softwareutvikling EDB-utstyr Møbler og inventar Suppleringsinvesteringer per år ca. 1 mill (estimat) Softwareoppgradering etter 3 år (konkret vurdering sammen med potensiell leverandør)

19 Likviditet fra drift 2002 2002 Q1Q2Q3Q4Sum Innbetalinger fra kunder12,512,512,512,512,512,537,537,5 Leasingavgift5,0 20,0 Returtransport0,03,0 9,0 Lager og vasking0,8 3,0 Avskrivninger0,0 Lønn1,1 4,5 Diverse driftskostnader1,0 4,0 Investeringer4,00,0 4,0 Netto pengestrøm(11,9)1,6 (7,0)(7,0)

20 Likviditet - forklaring til pengestrøm Prinsipper: Innbetalinger fra kunderFaktureres kvartalsvis på etterskudd - jevnt fordelt gjennom året LeasingavgiftBetales månedlig på forskudd ReturtransportBetales kvartalsvis på etterskudd Lager og vaskingFastavtale med betaling per måned Avskrivninger LønnMånedlig avlønning - feriepenger året etter Diverse driftskostnaderBetales i snitt løpende per måned InvesteringerFørste året betales det umiddelbart - deretter midt i året Netto pengestrøm

21 Likviditet fra drift for prognoseperioden 20022003200420052006 Sum Innbetalinger fra kunder37,537,553,853,859,165,071,571,5 Leasingavgift20,022,024,226,629,3 Returtransport9,012,912,914,215,617,217,2 Lager og vasking3,03,33,64,04,4 Avskrivninger0,0 Lønn4,55,0 5,05,0 Diverse driftskostnader4,0 4,04,04,04,0 Investeringer4,01,0 2,01,0 Netto pengestrøm(7,0)(7,0)5,67,17,810,7

22 Kapitalbehov og finansiering 2002 2003200420052006 Q1Q2Q3Q4Sum Netto pengestrøm(11,9)1,6 (7,0)(7,0)5,67,17,810,7 Inngående beholdning:0,1 7,614,6 Kontant egenkapital2,0 Lån/kreditt10,0(2,1) 10,0(5,6) Likviditet (eks. renteinnt.)0,1 7,614,624,0 Rentekostnad(0,5)(0,4)(0,3)(0,2)(1,4)(0,5) Renteinntekt0,0 0,61,63,6 Netto finansposter(0,5)(0,4)(0,3)(0,2)(1,4)(0,4)0,61,63,6 Kapitalbehov up front er på 12 mill Innskutt egenkapital = 2 mill Resten finansiert med kassekreditt som nedbetales løpende etter som innbetalingen fra kundene øker

23 01.0131.1231.1231.1231.1231.12 200220022003200420052006 Eiendeler Bankinnskudd 0,0 0,0 0,0 6,415,830,1 Kundefordringer 0,012,513,815,316,618,3 Software, EDB, Inventar 4,0 3,0 2,8 2,3 2,3 2,0 Sum 4,015,516,523,734,750,4 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2,0 5,611,419,630,245,5 Leverandørgjeld 0,0 3,5 3,8 4,1 4,5 4,9 Lån/kreditt 2,0 6,4 1,3 0,0 0,0 0,0 Sum 4,015,516,523,734,750,4 Forutsetninger - Oppstartsinvesteringer og egenkapital realiseres 1.1.2002. Kreditt utnyttes - Kundefordringer tilsvarer ett kvartals omsetning - Overskudd utbetales ikke som utbytte (akkumuleres som egenkapital) - Leverandørgjeld inkluderer et kvartals returtransport samt avsetning feriepenger (10%) - Lån/kreditt nedbetales så snart som mulig, deretter beholdes likviditet som bankinnskudd Balanse

24 Lønnsomhet og avkastning 20022003200420052006 Driftsmargin (1)10,0 %11,4 %12,6 %13,5 %16,0 % Resultatgrad (2)7,2 %10,5 %13,6 %15,9 %20,9 % Egenkapitalavkastning (3)180,0 %102,7 %72,7 %53,9 %50,8 % (1)Driftsresultat i % av driftsinntekter (2)Overskudd i % av driftsinntekter (3)Overskudd i % av egenkapital 1/1 Mange andre lønnsomhetsmål kunne vært benyttet. Her kun for å illustrere noen i forenklet form.

25 Følsomhetsanalyse Hva skjer hvis...... –en stor kunde mistes etter 2 år? –det innføres en ny avgift på leasing? –Det presser seg frem halvårlig betaling i stedet for kvartalsvis? –?????

26 0 Verdsettelse av ideen/selskapet Bruk av nåverdianalyser Problemstillinger som må tenkes gjennom –Nominell eller reell kontantstrøm –Avkastningskrav Risikofri rente Risikotillegg 1 2 3 4n-1n Kontantstrøm - 7,0 + 5,6 + 7,1 + 7,8 +10,3 + x,x Nåverdi KS år 1 +5,6/1,10 Nåverdi KS år 2 +7,1/1,10 2 Nåverdi KS år 3 +7,8/1,10 3 Nåverdi KS år n +x,x/1,10 n Nåverdi + xxx,xx

27 Gründerskolen 2006 Resultat, balanse og kontantstrøm Eksempel

28 Resultat

29 Balanse

30 Kontantstrøm

31 Spørsmål? Kontakt oss gjerne: Jørn A. Limi jorn.limi@ahus.no Tlf: 90 15 31 16


Laste ned ppt "Gründerskolen 2006 Lønnsomhetsvurderinger Hvordan bygge opp det økonomiske grunnlag i forretningsplanen ? Jørn A. Limi, 10. februar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google