Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPESIALPEDAGOGIKK OG FORSKNING Kvalitative tilnærminger med fokus på intervju Monica Dalen Monica Dalen, ISP,UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPESIALPEDAGOGIKK OG FORSKNING Kvalitative tilnærminger med fokus på intervju Monica Dalen Monica Dalen, ISP,UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPESIALPEDAGOGIKK OG FORSKNING Kvalitative tilnærminger med fokus på intervju
Monica Dalen Monica Dalen, ISP,UiO

2 Monica Dalen, ISP,UiO

3 Spesialpedagogikk som fagområde Definisjons- og identitetsproblemer
Fra høgskole- til universitetsfag Spesialpedagogikken i støpeskjeen Forskning/utdanning/praksis Monica Dalen, ISP,UiO

4 Spesialpedagogikkens identitetsproblemer
”En subjektiv, sterkt følelse av å være den samme og ha kontinuitet” (Erikson, 1968) Brudd i kontinuiteten er truende for fagets identitetsoppbygging Monica Dalen, ISP,UiO

5 Forhold som truer fagets identitet
Omstrukturering av det spesialpedagogiske fagområdet Omstrukturering av høyere utdanning Profesjons stridigheter Territoriale stridigheter Monica Dalen, ISP,UiO

6 Spesialpedagogiske utfordringer
Generalisering/Spesialisering Undervisning/Forskning Praksis/Teori Spesialpedagogikk/Pedagogikk Monica Dalen, ISP,UiO

7 Tidsånden fra 1950 årene: Sterk tro på segregering og spesialisering 1960 årene: Begynnende kritikk av segregerings- og spesialiseringslinjen. Integreringsideologien vokser fram 1970 årene: Integreringsideologien blir lovhjemlet Monica Dalen, ISP,UiO

8 1990 årene: Inkludering og omstrukturering
1980 årene: Integreringsideologien praktiseres- en del uheldige tilbakemeldinger 1990 årene: Inkludering og omstrukturering 2000 året: Individualisering og tilpasset opplæring. Intern segregering og sosial utskilling Monica Dalen, ISP,UiO

9 Sentrale forskningsprosjekter i perioden 1950-2004
årene: Effektstudier(Rønjum 1962,Stangvik 1970) Segregerings- og selvbildestudier (Stangvik 1979) årene: Interaksjonsstudier (Gjessing m.fl 1982 og 1988) Integrerings- og normaliseringsstudier (Sætersdal 1985 og1994, Tronvoll 1989, Ekeberg 1991,Tøssebro 1996, Østrem 1998) Monica Dalen, ISP,UiO

10 Inkluderingsstudier, Ressursstudier (Birkemo, 2003, Petersbakken 2004)
årene: Differensieringsstudier (Dalen 1984, Nilsen 1992, Skaalvik og Fossen 1995) Læreplanstudier (Individuelle læreplaner) (Simonsen 1992, Nordahl og Overland 1992, Monsen 1995 og 1996, Nilsen 1997) Omstrukturerings- og evalueringsstudier (Skårbrevik 1996, Moen og Øie 1994) Kompetansestudier/skole og samspillsstudier (Ogden 1995, Sørlie 1998, Sørlie og Nordahl 1998, Nordahl 1998) Inkluderingsstudier, Ressursstudier (Birkemo, 2003, Petersbakken 2004) Monica Dalen, ISP,UiO

11 ”The whole of science is nothing more than refinement of everyday thinking” (Albert Einstein 1936)
Forskning 2% inspirasjon 98% transpirasjon Monica Dalen, ISP,UiO

12 Forskning ”Systematisk og kritisk søking etter ny innsikt og forståelse. Gjennom forskningsprosessen vinnes ny kunnskap, og denne samordnes med tidligere viten ved hjelp av et metodisk system” Monica Dalen, ISP,UiO

13 ”A good design for a study, like a good design for a ship, will help it safely and efficiently reach its destination” (Maxwell 1996, p 8) Monica Dalen, ISP,UiO

14 Monica Dalen, ISP,UiO

15 METODE Et sammenhengende sett av regler for: Kvalitative metoder
Innsamling av data Bearbeiding av data Tolkning og analyse av data Kvalitative metoder Kvantitative metoder Monica Dalen, ISP,UiO

16 ULIKE METODER FOR INNSAMLING AV DATA
FELTSTUDIER Observasjon Intervju Dokumentanalyse SURVEY-STUDIER Enquete EKSPERIMENT-STUDIER HISTORISKE ANALYSER Monica Dalen, ISP,UiO

17 EKSTENSIVE UNDERSØKELSER INTENSIVE UNDERSØKELSER PRIMÆR DATA
Data som er samlet inn spesielt for den aktuelle undersøkelsen SEKUNDÆR DATA Allerede eksisterende data innsamlet til andre formål Monica Dalen, ISP,UiO

18 FORSKNINGSPROSESSEN Valg av tema
Valg og utforming av problemstillinger Utvelging av enheter og variabler Innsamling av data Organisering og bearbeiding av data Tolkning og analyse Presentasjon av resultatene Formidling av resultatene Monica Dalen, ISP,UiO

19 Monica Dalen, ISP,UiO

20 KVALITATIVE METODER Ofte utsatte og ressursvake grupper
Ofte små, lett synlige grupper Vanskelig å få adgang til data Vanskelig å finne fram til forskningsmetoder som belyser det essensielle Vansker med å formidle forskningsresultatene Monica Dalen, ISP,UiO

21 KJENNETEGN VED KVALITATIVE TILNÆRMINGER
Direkte og nært forhold til det eller dem som utforskes Bruke av flere teknikker ved datainnsamling Hovedvekten legges på en fortolkning av språklige utsagn eller episoder Monica Dalen, ISP,UiO

22 KVALITATIVE FORSKNINGSMETODER
HOVEDMETODE Litteraturvitenskap Kunsthistorie Jus Sosialantropologi Etnografi Historie Teologi DELMETODE Spesialpedagogikk Psykologi Pedagogikk Sosiologi Sykepleiervitenskap Fysioterapi Monica Dalen, ISP,UiO

23 METODEPROBLEMER ANGST STIGMATISERING SOLIDARITET Monica Dalen, ISP,UiO

24 Laboratorium Feltstudier Deltakende
INTERVJU Gallup Åpent Telefon Livs- historie OBSERVASJON Laboratorium Feltstudier Deltakende Monica Dalen, ISP,UiO

25 Kvantifisert Hermeneutisk Tekstanalyse
DOKUMENTANALYSE Kvantifisert Hermeneutisk Tekstanalyse Monica Dalen, ISP,UiO

26 FELTFORSKNING Portvakter (”Gatekeepers”) Aktører med kontroll over viktige adkomstlinjer Tilgang (Access) Tilgang til nødvendige data Åpen/skjult tilnærming? Å forhandle om tilgang er en balansekunst Monica Dalen, ISP,UiO

27 Sponsor Mobilisering av eksisterende sosiale nettverk
Spane Få kartlagt miljøet i forveien Monica Dalen, ISP,UiO

28 10 stadier i intervjuprosessen
Tematikk Problemstillinger Valg av informanter Utarbeiding av intervjuguide Intervjuing Transkribering Bearbeiding og koding Tolkning og analysering Validering Rapportering Monica Dalen, ISP,UiO

29 Eksempler på noen intervjustudier
En informantgruppe Voksne Når veiene skilles (Sætersdal, 1985 og 1994) ”Det er jo annerledes…” – om foreldrerolle og foreldrekompetanse i familier med utenlandsadopterte barn (Vonheim, 2000) ”UPS & Downs” i skolen. Foreldres opplevelse av å ha et uvanlig barn i den vanlige skolen (Tiedemand-Andersen, 2000) ”Engler, - finnes de?” Hvordan foreldre til barn eller voksne med psykisk utviklingshemning har opplevd møtene med de offentlige ansatte (Ihlaug, 2003) Monica Dalen, ISP,UiO

30 To eller flere informantgrupper
Barn/Unge Elevmeninger om skolen (Lund, 1984) Barn av alkoholmisbrukere (Trydal, 1993) To eller flere informantgrupper ”Skal jeg fortelle deg noe!” Syv seksåringers opplevelse av sin verden, og de voksnes kjennskap til barnas opplevelser (Gamst & Langballe, 1988) Utenlandsadopterte barn og unge i Norge Dalen & Sætersdal, 1992 og 1999) Å være døv i en hørende familie (Dehli, 1996) Monica Dalen, ISP,UiO

31 Monica Dalen, ISP,UiO

32 INTERVJUGUIDE Bruk traktprinsippet
Ta utgangspunkt formulerte problemstillinger Unngå spørsmål som utløser ”ja” og ”nei” svar Forprøve Monica Dalen, ISP,UiO

33 INTERVJU er ikke en dialog eller en terapeutisk situasjon, men kan bli/være det er ikke en demonstrasjon av egne kunnskaper eller sjarm, men ”a social relationship” Monica Dalen, ISP,UiO

34 Hva som vil skje med materialet Hva du ikke kan gi, ikke kan love
FORTELL: Hvem du er Hvorfor du er der Hva du vil Hva som vil skje med materialet Hva du ikke kan gi, ikke kan love Hvordan tilbakeføringen og publisering skal skje Monica Dalen, ISP,UiO

35 Lytt til det som blir sagt! Avbryt ikke! Argumenter ikke!
Definer rammene! Lytt til det som blir sagt! Avbryt ikke! Argumenter ikke! Vær ikke moraliserende! Vær ikke redd for pauser!(Skapende pauser) Vær ikke ”besser-wisser! Hold deg selv i bakgrunnen! Monica Dalen, ISP,UiO

36 Løp ikke i vei etter intervjuet! Husk: Ingen liker forhør
Ingen liker å være objekt Ingen liker å være ”sommerfugl på nål” Monica Dalen, ISP,UiO

37 GODE RÅD Stol ikke på hukommelsen Finn fram til egnet noteringsteknikk
Avsett tid til notatskriving Registrer også forhold du ikke umiddelbart forstår Notater må bearbeides, utvides og omorganiseres Monica Dalen, ISP,UiO

38 Ta vare på de ordene folk virkelig bruker
Sett notatene inn I den aktuelle sammenhengen Ta vare på dine følelsesreaksjoner underveis Start tidlig med å lage analytiske notater (memos) Les teori underveis Monica Dalen, ISP,UiO


Laste ned ppt "SPESIALPEDAGOGIKK OG FORSKNING Kvalitative tilnærminger med fokus på intervju Monica Dalen Monica Dalen, ISP,UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google