Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Den kognitive revolusjon Geir Overskeid. 2 Alan Turing (1912-1954) Født i London –Fødehjemmet ble hotell, og Sigmund Freud tok inn her da han kom til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Den kognitive revolusjon Geir Overskeid. 2 Alan Turing (1912-1954) Født i London –Fødehjemmet ble hotell, og Sigmund Freud tok inn her da han kom til."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Den kognitive revolusjon Geir Overskeid

2 2 Alan Turing (1912-1954) Født i London –Fødehjemmet ble hotell, og Sigmund Freud tok inn her da han kom til England. Matematiker. La grunn- laget for utvikling av datamaskiner –“… these machines are intended to carry out any operations which could be done by a human computer.”

3 3 Turing og det mentale Tidlig på 1940-tallet ble Turing opptatt av problemløsning (sjakk). Han antok nå at beregnbare operasjoner kunne simulere alle mentale fenomener. I 1950 beskrev Turing en test der datamaskinen skulle imitere et menneske så godt at den ikke kunne avsløres

4 4 Hva Turing betydde Turings betydning for psykologi var betydelig –På en autoritativ liste over de 100 betydeligste arbeider innen kognisjon, er han den eneste med to blant de 15 på topp. Se: www.cogsci.umn.edu/OLD/calendar/past_events/millennium/final.html Computing machinery and intelligence (1950) –Sies ofte å være starten på den kognitive revolusjon i psykologien On computable numbers: With an application to the Entscheidungsproblem (1936)

5 5 Annen viktig påvirkning fra nabofag Kybernetikk –Læren om kommunikasjon og kontroll i maskiner og organismer. Fra omkring annen verdenskrig, i krysningspunktet mellom nevrologi, elektronisk nettverksteori og logikk. Matematikeren Norbert Wiener (1894-1964) fant på navnet Kunstig intelligens –Bygger direkte på Turing. Hvordan fremstille systemer som tenker og handler rasjonelt, eller som mennesker (hvilket ofte ikke er det samme). Har reist mange spørsmål om intelligens og bevissthet Navn: Herbert Simon (1916-2001, problemløsning, m.m.), Marvin Minsky (født 1927, nevrale nett, m.m.)

6 6 Annen viktig påvirkning fra nabofag Lingvistikk. Viktig mann: Noam Chomsky (født 1928).

7 7 Annen viktig påvirkning fra nabofag På 1950-tallet hadde Chomsky tre idéer som var betydningsfulle for psykologi –Utgangspunkt: Vi kan ha mentale tilstander (bevisst og ubevisst) som antagelser, tvil, etc. –Medfødte forutsetninger for mye av det vi lærer –Modularitet: Sinnet består av spesialiserte sub-systemer med begrenset kommunikasjon seg imellom Drepende anmeldelse av Skinners hovedverk Verbal Behavior i 1959

8 8 Informasjonsprosessering Turing og hans etterfølgere inspirerte “informasjonsprosesseringsparadigmet” i psykologi. Noen antagelser: –Mennesket er et informasjonsbehandlings- system. –Psykologiske teorier trenger ikke forholde seg til fysiologi –Datamaskiner er velegnet til å simulere psykologiske prosesser

9 9 George A. Miller (1920- 2012) beskrev det magiske tallet 7 - en begrensning i hvor mye informasjon vi kan behandle samtidig. Med kolleger skrev han Plans and the structure of behavior –Handling består av TOTE- sekvenser: Test, Operate, Test, Exit En informasjonsprosesseringspionér

10 10 Kognitiv terapi Samtidig med at eksperimentalpsykologien ble kognitiv, startet en beslektet utvikling i klinisk psykologi. Albert Ellis (1913-2007) hadde ifølge eget utsagn helbredet seg selv for angst ved å lese gamle filosofer og trene på det han var redd for Annen pionér: Aaron Beck (f. 1921)

11 11 Kognitiv terapi Ellis’ form for kognitiv terapi kalles Rational Emotive Behavior Therapy –Situasjoner er i seg selv ikke triste eller angstfremkallende. Det er tankene våre som gjør dem slik. –Mange psykiske lidelser kommer av bestemte tankevaner, ofte automatiserte. Ved å endre tenkemåte kan man få det bedre.

12 12 Kognitiv terapi: Tanker som kan gi dårlige følelser Alt eller intet-tenkning –Gjør jeg ikke oppgaven perfekt, er den verdiløs Overgeneralisering –Hvis noe dårlig har skjedd, vil ting alltid gå dårlig Mentalt filter –Konsentrasjon om det negative, utelukkelse av det positive Forstørrelse –Alle ens dårlige egenskaper er er av stor betydning, de gode er uviktige

13 13 Kognitiv terapi Kognitiv terapi bygde på en langt eldre tradisjon enn den dominerende psykodynamiske tradisjonen. –Likevel var dette en ny innfallsvinkel til psykologisk behandling Skilte seg fra psykodynamisk behandling bl.a. ved vekt på –Nåtid fremfor fortid –Bevissthet fremfor “det ubevisste” –Liten vekt på sex hvis ikke sex var problemet –Krav til pasienten: Lekser, trening

14 14 Ikke i isolasjon Samtidig som psyko- logien ble påvirket av andre fag, påvirket den andre tilbake. Kognisjonsvitenskap som område har også røtter fra 1950-tallet, ble klarere definert som felt i 1970-åra.

15 15 I hvor stor grad var det en revolusjon? Som behaviorismen den sprang ut av, har kognitiv psykologi røtter i den amerikanske funksjonal- ismen. William James (1890) mente blant annet: –Psykologien må studere menneskers tilpasning –Bevissthetens funksjon er overlevelse –Psykologi er biologisk vitenskap –Mennesker er ikke særlig rasjonelle –Tenkning påvirkes av vår fysiologi –Antagelser bestemmes i stor grad av følelser

16 16 I hvor stor grad var det en revolusjon? Behaviorismen vektla noen av James’ funksjonalistiske teser, den kognitive psykologien som fulgte la vekt på andre I dag vil mange psykologer være enige i alle James’ punkter på forrige plansje

17 17 Hva er igjen i dag? Mye! At det igjen ble tillatt å lage teorier om mentale hendelser skyldes i stor grad den kognitive revolusjonen. Samtidig kan informasjonsprosesserings- psykologien i sin klassiske form synes å være på vikende front –Mye ny kunnskap om sammenhengen mellom hjerne, adferd, tenkning og følelser

18 18 Hva mer er igjen? Følelser var også blitt forstått kognitivt etter den kognitive revolusjon I dag mener mange med Robert Zajonc (1923- 2008) at “preferences need no inferences” Trolig er det heller ikke bare kognitive tolkninger som avgjør følelsers valens –Trolig flere fysiologiske forskjeller mellom følelser enn tidligere antatt, f.eks. av Schachter & Singer.


Laste ned ppt "1 Den kognitive revolusjon Geir Overskeid. 2 Alan Turing (1912-1954) Født i London –Fødehjemmet ble hotell, og Sigmund Freud tok inn her da han kom til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google