Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om arbeidsledighet og inflasjon – med utgangspunkt i nobelprisvinner Edmund Phelps

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om arbeidsledighet og inflasjon – med utgangspunkt i nobelprisvinner Edmund Phelps"— Utskrift av presentasjonen:

2 Om arbeidsledighet og inflasjon – med utgangspunkt i nobelprisvinner Edmund Phelps
Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Foredrag Faglig-pedagogisk dag, 3. januar 2007

3 Hallvard Bakke om Phelps (Klassekampen 20. oktober)
Edmund Phelps fortjener ikke nobelprisen i økonomi Han (Phelps) hevdet at det finnes en ”naturlig arbeidsløshet” … Dette er naturligvis en teori som appellerer til høyresiden. Derfor har den holdt seg populær, enda det for lengst er klart at det finnes ingen slik naturlig ledighet Den svenske tildelingskomiteen har rett i at teorien til Phelps har hatt stor politisk betydning. Og dessverre ført til en langt høyere ledighet i mange land enn den behøvde å være. Mange økonomer, også i Norge, er gått på limpinnen…..

4 Edmund S. Phelps

5 Disposisjon Phelps’ bidrag innen vekstteori
Golden rule of capital accumulation Dynamisk ineffisiens Phelps’ bidrag om inflasjon og ledighet Phillipskurven utvides med forventet inflasjon Likevektsledighet Mikrofundament for makro, effektivitetslønn Likevektsledighet – noen ord om status nå

6 Nyklassisk vekstteori, 1960 Robert Solow og Trevor Swan
Økonomisk vekst skyldes teknologisk fremgang og økt realkapitalbeholdning (flere maskiner og fabrikker) Høyere sparing fører til økning i realkapitalbeholdningen per sysselsatt, og høyere produksjon per sysselsatt Men høyere sparing innebærer også at en mindre andel av produksjonen går til konsum Hvilken sparerate (sparing som andel av produksjonen) gir det høyeste konsumnivå som kan opprettholdes over tid?

7 Phelps (AER, 1961). The golden rule of accumulation: A fable for growthmen
Once upon a time the Kingdom of Solovia was gripped by a great debate. ”This is a growing economy, but it can grow faster..” A task force was appointed Forget grand optimality. We need a simple policy. Find the best value of s, the fixed investment ratio Soon a brilliant peasant, Oiko Nomos, claimed the prize for the Theorem: Along the optimal golden-age path, under conditions of natural growth, the rate of investment is equal to the competitive rate of profits

8 Ser på steady-state med gitt sparerate
Phelps (AER, 1961). The golden rule of accumulation: A fable for growthmen Ser på steady-state med gitt sparerate Hvilken sparerate gir høyest mulig konsumnivå som er opprettholdbart over tid? Svar – dette gjelder når: Spareraten = kapitalens andel av nasjonalinntekten eller Kapitalavkastningen (renten) = vekstraten i økonomien

9 Phelps (AER, 1965). Second essay GR: Dynamisk ineffisiens
Høyere sparerate enn ved Golden Rule Ulempe for oss, men fordel for fremtidige generasjoner? Nei, høyere sparerate enn Golden Rule gir dynamisk ineffisiens Alle generasjoner kan få høyere konsumnivå dersom spareraten reduseres Alle generasjoner tjener på at spareraten er lavere taper på at realkapitalbeholdningen er lavere Men dersom kapitalavkastningen er lavere enn vekstraten i økonomien, er tapet ved lavere realkapitalbeholdning mindre enn gevinsten ved lavere sparerate

10 Phillips-kurven før Phelps
Lønnsvekst Inflasjon Ledighet Phillips (1958): empirisk sammenheng mellom lønnsvekst og arbeidsledighet Samuelson & Solow (1960): meny på kort sikt, mellom inflasjon og arbeidsledighet Mange empiriske undersøkelser, en del støtte Erkjent at Phillips kurven var ustabil

11 Phillips-kurven med forventet inflasjon I (Phelps, Economica, 1967)
u* Ledighet (u) Phillips-kurven må avhenge av forventet inflasjon Inflasjonen øker en-for-en med forventet inflasjon, slik at π=f(u) + πE Likevektsledigheten, u*, er det eneste nivå på ledigheten der π=πE, dvs at f(u*) = 0

12 Hvis u < u*, blir inflasjonen høyere enn forventet.
Forventet inflasjon avhenger av historisk inflasjon (adaptive forventninger) Inflasjon Økende inflasjon Redusert inflasjon u* Ledighet Hvis u < u*, blir inflasjonen høyere enn forventet. Dermed øker inflasjonen Hvis u > u*, da blir inflasjon høyere enn forventet. Dermed reduseres inflasjonen

13 Phelps (JPE, 1968): Money-wage dynamics and labor market eq.
Keynes (1936): Minimums-ledighet mulig uten inflasjon Robinson, Dunlop: Fagforeninger gir inflasjon også ved ledighet over minimum Phelps Fagforeninger gir høyere reallønn, ikke nødvendigvis lønnsvekst Bedrifter setter lønn for å få tak i arbeidskraft (effektivitetslønn, mikrofundament for makro) Lønnsvekst kan oppstå ved høyere ledighet enn minimum, selv uten fagforeninger

14 Phillips-kurve: teori før Phelps
Sysselsetting Arbeidstilbud Etterspørsel etter arbeidskraft Reallønn W Overskuddstilbud av arbeid i noen delmarkeder, og overskuddsetterspørsel i andre Arbeidsledighet = summen av overskuddstilbud Lønnsvekst i delmarkeder m/ overskuddsetterspørsel

15 Phelps: Lønnskurve - bedriftene setter høyere lønn jo lavere ledigheten er
Sysselsetting Arbeidstilbud Lønnsk. Etterspørsel etter arbeidskraft Reallønn likevektsledighet W A Økt lønn gjør det lettere å rekruttere og holde på arbeidskraften Dette er viktigere, jo lavere ledigheten er => stigende lønnskurve

16 Friedman med likevektsledighet med motsatt kausalitet
Milton Friedman: Overraskende økning i inflasjonen π>πE Bedriftene hever lønnen i takt med inflasjonen. Bedriften ansetter arbeidskraft etter faktisk reallønn Arbeidstilbud avhenger av forventet reallønn (arbeidstakere tror reallønnen har økt) Kausalitet: π>πE => u < u*

17 Phillipskurven brøt sammen etter 1970
π

18 Likevektsledigheten - noen ord om status nå
Bred enighet om likevektsledighet som minimumsnivå for ledigheten på varig basis Lønnsvekst og inflasjon vil stadig øke dersom arbeidsledigheten er lavere enn minimumsnivået Kan ikke bruke penge- og finanspolitikk til å få lavere ledighet enn likevekts (minimums) nivået Viktig forutsetning for inflasjonsmål, fordi kostnader ved moderat inflasjon er små Viktig årsak til finanspolitikken i de fleste land tar mer hensyn til langsiktige mål Derimot grunn til å tro at høyere ledighet enn likevektsnivået kan være mer langvarige Phelps argumenterte for at likevektsledigheten varierer over tid Høyere realrente gir høyere likevektsledighet

19 Bred enighet om likevektsledighet som et minimumsnivå for ledigheten
Bred enighet om at lønnsveksten og inflasjonen vil øke dersom arbeidsledigheten er lavere enn et visst minimumsnivå Kan ikke bruke penge- og finanspolitikken til å få ledigheten under dette minimumsnivået Minimumsnivået for ledigheten avhenger av Institusjoner på arbeidsmarkedet (organisasjonsgrad, lovverk) Koordinering i lønnsfastsettelsen, inntektspolitikk Arbeidsmarkedspolitikk, ledighetstrygd Mistilpasning i arbeidsmarkedet

20 Lønnsvekst og arbeidsledighet Lønnsvekst, gjennomsnitt alle grupper, og arbeidsledighetsrate (AKU). Inflasjonsrapport 3/2006 Årslønnsvekst Arbeidsledighetsrate

21 Hvordan kan vi ha så lav inflasjon og så lav ledighet nå?
Inflasjonen påvirkes av Lønnsvekst Produktivitetsvekst i Norge Prissetting i Norge (konkurranseforhold) Importert prisvekst Høy produktivitetsvekst, økt konkurranse og lav importert prisvekst holder inflasjonen nede Økt konkurranse i arbeidsmarkedet (arbeidsinnvandring og utflytting av arbeidsplasser) holder lønnsvekst nede Minimumsnivå for ledigheten kan reduseres, men blir ikke null

22 Ledighet over likevektsledigheten kan derimot bli langvarig
Høy ledighet har svak dempende effekt på lønnsveksten ”Insiders” foretrekkes fremfor ”outsiders” Vanskelig å få lønnsveksten ned mot null Tvilsom effekt av lavere lønns- og prisvekst på samlet etterspørsel Hysterese-effekter kan virke motsatt vei Arbeidslediges kvalifikasjoner svekkes over tid, slik at høy ledighet gir økt likevektsledighet Behov for effektiv pengepolitikk for å motvirke langvarige lavkonjunkturer

23 Har stram pengepolitikk i Europa på 1980-tallet bidratt til langvarig høy ledighet?
4 5 6 7 8 9 10 11 1980 1985 1990 1995 2000 EU-ledighet USA-ledighet

24 Oppsummering MANGE, VIKTIGE bidrag til litteraturen
Uvanlig innovativ på tunge felt Senere forskning har fulgt opp mange av Phelps’ bidrag Modell-teknisk fremstilling er ikke av de enkleste Stor innflytelse på økonomisk politisk-tenkning Økt forståelse for stabiliseringspolitikkens begrensninger Likevektsledighetsteori kan trekkes for langt Viktig å bruke stab.pol for å motvirke høy ledighet Phelps har selv pekt på betydningen av andre forhold, og at likevektsledigheten vil variere over tid Urimelig å laste Phelps for at noen land, i noen perioder, har ført for restriktiv pengepolitikk,

25 Noe helt annet Jeg skriver nå lærebok i samfunnsøkonomi for den videregående skolen Cappelen forlag Samarbeid med Nina Caspari Faget er veldig spennende, og vi håper at læreboka kan gjøre det enda mer spennende Gi boka en sjanse!


Laste ned ppt "Om arbeidsledighet og inflasjon – med utgangspunkt i nobelprisvinner Edmund Phelps"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google