Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyere teoretiske perspektiver (iflg) Hall – 4 stykker her også

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyere teoretiske perspektiver (iflg) Hall – 4 stykker her også"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyere teoretiske perspektiver (iflg) Hall – 4 stykker her også
1) Sektorbasert styring 2) Desentralisert koordinering 3) Varities of Capitalism 4) Nye koalisjonsteorier (interessebasert)

2 Sektorbasert styring Hvorfor viktig: Mesokorporatisme
Inter-selskaps relasjoner varierer også på sektornivå Hvorfor viktig: Selskapsrelasjoner er mer enn markedskonkurranse Selskapsrelasjoner påvirkes av offentlig politikk Relasjoner og nettverk påvirker bedriftsstrategier

3 Desentralisert koordinering
Mikro- og aktørfokus: Institusjoner er mer tøyelige I dette perspektivet: “Structure follows strategy” Selskaper eksperimenterer med prosesser, produkter og organisasjonsformer utenfor sin kjerneorganisasjon Utvikler mer avanserte monitor-systemer for å fremme systematisk læring. Lærende organisasjoner.

4 Varieties of capitalism –
Fokus på fire subsystemer Corporate governance and financial system Industrial relations Inter-firm relations Training and innovation system Nøkkelen ligger i samspillet mellom (incentivene skapt innenfor) disse institusjonelle sfærene

5 Nye koalisjonsteorier
Politikk endres som respons på at koalisjoner endres som en reaksjon på endring i internasjonale markedsforhold Blitt mer teoretisk sofistikert etter hvert basert på tradisjonelle økonomiske modeller Rogowski: Samuelsen-Stolper: Forholdet mellom produksjonsfaktorer Frieden: Økonomiske sektorer og ”asset specificity”

6 Noen hovedtrekk i teoriutviklingen
Fra fagbevegelse til arbeidsgiverorganisering Fra aggregater til selskaper Nasjonale-regional splitten – kan den overskrides Vekk fra det monokausale over mot samspillsresonnementer Sentralbank OG lønnsforhandlingsstrukturer Corporate governance OG industrial relations

7 Endringer i økonomisk politikk
Finanspolitikken har mistet kraft som konjunkturstyringsinstrument Handelsvekst og handelslekkasje Frykt for inflasjon Keynesianske konsensus gikk i oppløsning – paradigmeskifte Nytt fokus på tilbudssidepolitikk Arbeidsmarkedspolitikk Teknologipolitikk Liberalisering

8 Bakgrunn for varieties of capitalism – institusjonell teori
Kalde krigens slutt åpnet feltet Tidligere mest raddisser som studerte inntektspolitikk under overskriften korporatisme Likte å vise at sterke fagorganisasjoner var samfunnsøkonomisk gunstig Og studier av næringsinteressers privilegerte adgang til det politiske system Nå folk fra handelshøyskoler som studerer ”business-systems” under overskrifter som ”employers matter”

9 Teknologihistorisk bakgrunn
I utgangspunktet opptatt av variasjon over tid, ikke i rom Lang tradisjon for å sette teknologi som uavhengig variabel Fof opptatt av økonomisk vekst: Sykler og stafetter Noen teorier kobler også opp det institusjonelle Gerschenkron og eierskapets organisasjon Chandler og bedriftens organisasjon Reguleringsskolen og samfunnets organisasjoner under fordismen

10 VOC i dag: Nøkkelbegrep og implikasjoner
Fra ”best practice” til ”comparative institutional advantage” Gir andre prediksjoner mht globalisering enn de konvensjonelle Nøkkelbegrepet er komplementaritet når prisen på brød stiger synker etterspørselen etter smør Eks. på debatter som kan gis bedre ankerfeste: Inntektspolitikken Hva slags corporate governance? Nye finanshelter eller industrielle eiere, Røkke-tolkninger Statlig eierskap/investorforums dagsorden Industripolitikken Innovasjonspolitikk Konkurranse-, og forbrukerpolitikk

11 Varieties of capitalism – ved Hall & Soskice
Fem subsystemer, men employers satt i sentrum – definerende trekk Koordinasjon er nøkkeltema Gjennom markeder og hierarkier(anglosaksisk modell) Også gjennom institusjoner som gjør det mulig å: Dele informasjon Holde oppsikt med atferd (monitoring) Sanksjonere ikke-samarbeidsatferd

12 Fem subsystemer som modellene varierer langs
Finans og markedet for kontroll Voice versus exit Bedrifts-interne autoritetsforhold Konsensuspress vs enevelde Forhold som gjelder mellom selskap Samarbeid versus konkurranse Forholdet mellom partene i arbeidslivet Stillingssikkerhet og tarifflønn vs fleksibilitet og incentivlønn FOU, utdannelse og opplæring Selskapsspesifikke ferdigheter vs generell kompetanse

13 Finans og markedet for kontroll
Tyskland: Tålmodig bankkapital avhengig av “inside” informasjon som går i tette nettverk skapt ved a) kunde og leverandør-relasjoner b) krysseierskap og c) næringsorganisasjoner Svakere venture-marked Reguleringer oppfordrer ikke til fiendtlige oppkjøp USA: Reguleringer legger til rette for fiendtlige oppkjøp Avhengig av finansmarkedets vurdering for alle former for finansiering Viktig med standardisert åpenhet Topplederlønninger nært knyttet til aksjekursutviklingen Sterkere venture-marked

14 Bedrifts-interne autoritetsforhold
Tyskland: Konsensusstrukturen tvinger fram en prioritering av nettverk og framdyrking av renomé USA: Sjefen er nesten allmektig, arbeidstagere ikke godt representert i selskapsstyringen

15 Forhold som gjelder mellom selskap
Tyskland Sterke bransjeorganisasjoner legger til rette for: Kooperativ standardetablering Kooperativ teknologioverføring Nisjekonkurranse og slapp konkurransepolitikk USA: Svake bransjeorganisasjoner Markedsbasert standardsetting Teknologioverføring gjennom markedet Hardere konkurransepolitikk Høyt spesifiserte kontrakter

16 Forholdet mellom partene i arbeidslivet
Tyskland: Koordinert lønnsfastsettelse – industritariffer Sterkt oppsigelsesvern USA: Marked for lønn – vanlig å “rappe” gode medarbeidere Svakt oppsigelsesvern “easy hire and fire”

17 FOU, utdannelse og opplæring
Tyskland Sterk lærlinge-ordning Mye arbeidsplass-spesifikk kompetanse Ingeniørutdanningen direkte koblet industrien USA: Svak lærlinge-ordning De (høyt) utdannede satser mer på (høy) almenfaglige kompetanse

18 Hva kan forklares med dette utgangspunktet?
Preferanser I mulitlaterale forhandlinger Strategi I tilfelle motgang Innovasjonsstrategier

19 Kritikk av den tyske modellen
Lite gjennomskinnelig – statusbevarende for insidere Legger til rette for korrupsjon? Går svak konkurransepolitikk utover forbrukerene? Eller overvurderer vi betydningen av konkurranse på bekostning av yrkesstolthet og laugsvesen?

20 Kritikk av den amerikanske modellen
Efficient markets Definerer ut alle sosiologiske innsikter og makt- asymmetrier og gjør oss insensitiv overfor rollekonflikter Share holder value Skiller ikke mellom korte og lange børsbevegelser Skape interessesammenfall gjennom incentiver Skaper sterke motiver for kortsiktig manipulasjon Rollekonfliktene blir dermed særs problematiske


Laste ned ppt "Nyere teoretiske perspektiver (iflg) Hall – 4 stykker her også"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google