Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for tillitsvalgte i Grimstad Onsdag 13.april 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for tillitsvalgte i Grimstad Onsdag 13.april 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for tillitsvalgte i Grimstad Onsdag 13.april 2011

2 Marit Grefstad Innholts2 Saker i dag: Resultatet etter Lokale forhandlinger Orienteringer Informasjon fra drøftingsmøter Medarbeiderundersøkelsen 2011

3 Lokale forhandlinger kap.4 høsten 2010, 4C KravBegrunnelseResultatKommentar Lektorer med tillegg, tillegg Kompetanse Lektorer, tillegg Kompetanse Lektor med tillegg med ytterligere videreutdanning, 60 studiepoeng = studiepoeng = Kompetanse 60 studiepoeng = studiepoeng = Gjelder en person Adjunkt med tillegg m ytterligere videreutdanning, 60 studiepoeng = studiepoeng = Kompetanse 60 studiepoeng = studiepoeng = Gjelder tre personer Adjunkt med ytterligere videreutdanning 30 studiepoeng = Kompetanse30 studiepoeng = Gjelder tre-fire personer Marit Grefstad Innholts3

4 4C fortsatt KravBegrunnelseResultatKommentar Spesialpedagogisk koordinator Funksjonstillegg til totalt Kompetanse til totalt Sosiallærer og Rådgiver Funksjonstillegg til totalt Kompetanse til totalt Marte – Meo terapeut, tillegg Kompetanse7 500 Arbeidsplasstillitsvalgte, tillegg Kompetanse0 Mentor, tillegg Kompetanse0 Marit Grefstad Innholts4

5 4C fortsatt KravBegrunnelseResultatKommentar Fagleder/inspektør, ny årslønn Ledelse Gjelder Fevik skole, Landvik skole, Frivoll skole, Fjære ungdomsskole og Jappa skole Trinnleder, ny årslønn Ledelse Gjelder GUS, Langemyr, Eide, Fjære barneskole og Holviga skole Kontaktlærere, Funksjonstillegg til totalt Ledelse Generelt tillegg + 0,4% til alle i 4C med unntak av fagledere, trinnledere og lektorgruppene Prosentvis utbetalt (ikke til fagledere, trinnledere og lektorgruppene) Halvparten utbetalt pr. 1.8, og resterende utbetalt pr. 1.1 Marit Grefstad Innholts5

6 Lokale forhandlinger kap.4 høsten 2010, 4B KravBegrunnelseResultatKommentar Ped ledere med videreutdanning 60 studiepoeng = studiepoeng = Kompetanse 60 studiepoeng = studiepoeng = Gjelder tre personer ”Pedagoger over 55 år” Kompetanse0 Arbeidsplasstillitsvalgte Kompetanse0 Miljøterapeut boveileder/helsetjenesten Kompetanse6 000 PP-rådgiver PPT Ny årslønn KompetanseNy årslønn Marit Grefstad Innholts6

7 4B fortsatt KravBegrunnelseResultatKommentar Pedagogiske ledere med assisterende styreransvar Ledelse0 Pedagogiske ledere Full utbetaling av funksjonstillegg på til pedagogiske ledere med minimum 60 % stilling Ledelse Tillegg i funksjonstillegget på til totalt Daglig leder SFO med høyskoleutdanning Ny årslønn LedelseNy årslønn SFO ledere med videreutdanning 60 studiepoeng = studiepoeng = Ledelse og kompetanse0 Leder PPT Ny årslønn LedelseNy årslønn Marit Grefstad Innholts7

8 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2011 og omfattet alle fast ansatte og vikarer i Grimstad kommune. Spørreskjema ble sendt ut til 1571 medarbeidere. Det ble registrert 1144 besvarelser, som gir en svarprosent på 72. Antallet besvarelser og svarprosenten er svært tilfredsstillende På 6 av 11 tema/dimensjoner er GK bedre enn landsgjennomsnitt –Bedring på 5 av 11 områder fra 2009 til 2011 –Ingen områder har tilbakegang i samme periode –Størst fremgang fra 2009 på lederdimensjonene –Overordnet ledelse har bedre resultat i alle sektorer Marit Grefstad Innholts8

9 Besvarelsene og svarprosentene fordeler seg slik: Antall svarSvarprosent Ledelse3993 Helse og sosial45363 Sentrale støttefunksjoner4588 Teknisk10067 Kultur og oppvekst50782 Grimstad kommune Marit Grefstad Innholts9

10 Hovedoppsummering Landet 2010Grimstad 2011 Helse og Sosial 2011 Kultur og Oppvekst 2011 Teknisk 2011 Støtte- funksjoner 2011 Ledelse 2011 Organisering av arbeidet 4,4 4,544,44,7 Innhold i jobben 4,9 554,84,95,1 Fysiske arbeidsforhold 4,1 44,34,54,8 Samarbeid med kolleger 55,15,3554,85,3 Mobbing, diskriminering og varsling 4,74,9 54,34,45,2 Nærmeste leder 4,54,64,74,63,74,14,7 Overordnet ledelse 3,93,73,83,63,544,8 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,24,43,94,44,6 Systemer for lønns- og arbeidstids- ordninger 3,94,03,84,13,844,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,74,8 54,33,94,9 Helhetsvurdering- trivsel 4,54,6 4,74,144,7 Snitt totalt: 4,5 4,14,34,8 Marit Grefstad Innholts10

11 Rapporter på enkeltenheter er Internt arbeidsdokument unntatt offentlighet, j.fr Offentleglova §14 Kommunalsjefer og Rådmann vurderer hvordan HTV involveres på sektornivå, i enhetene er det plasstillitsvalgte som er samarbeidspart Marit Grefstad Innholts11

12 Hovedinntrykk Manglende tid til å gjøre jobben. (denne er også meget lav i landet) Manglende tid til brukere Ressursmangel til brukere Høy tilfredshet med kollegafellesskap og samarbeid (5,1) En svært stor del av de ansatte vil anbefale andre å søke jobb i GK:5,0, landet 4,8 Marit Grefstad Innholts12

13 Prosessen Felles handling/ oppfølging 3. Felles tolkning og tiltaksdiskusjon 2. Måling/ analyse 1.Forberedelser Informere ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, AMU Tilrettelegge for måling min per ansatt Gjennomføre og følge opp tiltak i det daglige Lokal workshop alle ansatte Kilde: NAV

14 Orienteringer Arbeidsgruppe seniortiltak Arbeidsgruppe ufrivillig deltid Arbeidsgruppe ressursfordeling ledelse og funksjonsstillinger i skolen Arbeidsgruppe kvalitetsutvikling skolen Arbeidsgruppe kompetanseplan barnehagen Arbeidsgruppe Vurdering for læring Referansegruppe Marte Meo Marit Grefstad Innholts14

15 Orienteringer fortsatt Møter mellom de HT og Hovedverneombudet Samrådsmøter med Rådmannen Møter iht. enkeltsaker på ulike arbeidsplasser Personalsaker Drøftingsmøter med kommunalsjef Intervjuer og tilsetting PPT Særskilte forhandlinger etter HTA Klubbmøter på Fjære barnetrinn, Frivoll skole, Eide skole, Grimstad ungdomsskole og Langemyr skole og ressurssenter Diverse politiske utvalg Marit Grefstad Innholts15

16 Saker fra sist drøftingsmøte Årsregnskap 2010, videre arbeid Lærere ansatt på kommunalt nivå, ambulerende team? Ny stilling K&O Stillingen må lyses ut i april/mai. Tema på drøftingsmøtene fremover. Se på oppgaver og fordeling. Langemyr skoles fremtid Leksehjelp, hvordan fungerer dette i Grimstad? Kompetanse for kvalitet, videreutdanning 40/40/20 Utdanningsforbundet kommer til å følge prosessen fremover Marit Grefstad Innholts16

17 Drøftingsmøte fortsatt Arbeidstid i Grimstadskolen Utdanningsledelse Partene må jobbe sammen om skoleutvikling Barnehageledermøte Ressursfordelingsmodellen Gruppen har levert sin ”innstilling”, og modellen har blitt justert noe. Kommunen bør komme frem til en norm for funksjonsstillingene. Utdanningsforbundet vil gjerne være med underveis i prosessen. BKP tar kontakt med gruppen og gir beskjed om at UDF deltar videre Marit Grefstad Innholts17


Laste ned ppt "Samling for tillitsvalgte i Grimstad Onsdag 13.april 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google