Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for tillitsvalgte i Grimstad Onsdag 13.april 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for tillitsvalgte i Grimstad Onsdag 13.april 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for tillitsvalgte i Grimstad Onsdag 13.april 2011

2 Marit Grefstad Innholts2 Saker i dag: Resultatet etter Lokale forhandlinger Orienteringer Informasjon fra drøftingsmøter Medarbeiderundersøkelsen 2011

3 Lokale forhandlinger kap.4 høsten 2010, 4C KravBegrunnelseResultatKommentar Lektorer med tillegg, tillegg 10 000 Kompetanse10 000 Lektorer, tillegg 10 000 Kompetanse10 000 Lektor med tillegg med ytterligere videreutdanning, 60 studiepoeng = 20 000 30 studiepoeng = 10 000 Kompetanse 60 studiepoeng = 20 000 30 studiepoeng = 10 000 Gjelder en person Adjunkt med tillegg m ytterligere videreutdanning, 60 studiepoeng = 20 000 30 studiepoeng = 10 000 Kompetanse 60 studiepoeng = 20 000 30 studiepoeng = 10 000 Gjelder tre personer Adjunkt med ytterligere videreutdanning 30 studiepoeng = 10 000 Kompetanse30 studiepoeng = 10 000Gjelder tre-fire personer Marit Grefstad Innholts3

4 4C fortsatt KravBegrunnelseResultatKommentar Spesialpedagogisk koordinator Funksjonstillegg + 8 000 til 26 000 totalt Kompetanse+ 6 000 til 24 000 totalt Sosiallærer og Rådgiver Funksjonstillegg + 4 000 til 22 000 totalt Kompetanse+ 3 000 til 21 000 totalt Marte – Meo terapeut, tillegg 5 000 Kompetanse7 500 Arbeidsplasstillitsvalgte, tillegg 10 000 Kompetanse0 Mentor, tillegg 5 000 Kompetanse0 Marit Grefstad Innholts4

5 4C fortsatt KravBegrunnelseResultatKommentar Fagleder/inspektør, ny årslønn 520 000 Ledelse515 000 Gjelder Fevik skole, Landvik skole, Frivoll skole, Fjære ungdomsskole og Jappa skole Trinnleder, ny årslønn 490 000 Ledelse490 000 Gjelder GUS, Langemyr, Eide, Fjære barneskole og Holviga skole Kontaktlærere, Funksjonstillegg + 4 000 til 22 000 totalt Ledelse21 100 Generelt tillegg + 0,4% til alle i 4C med unntak av fagledere, trinnledere og lektorgruppene Prosentvis utbetalt (ikke til fagledere, trinnledere og lektorgruppene) Halvparten utbetalt pr. 1.8, og resterende utbetalt pr. 1.1 Marit Grefstad Innholts5

6 Lokale forhandlinger kap.4 høsten 2010, 4B KravBegrunnelseResultatKommentar Ped ledere med videreutdanning 60 studiepoeng = 20 000 30 studiepoeng = 10 000 Kompetanse 60 studiepoeng = 20 000 30 studiepoeng = 10 000 Gjelder tre personer ”Pedagoger over 55 år” + 10 000 Kompetanse0 Arbeidsplasstillitsvalgte + 10 000 Kompetanse0 Miljøterapeut boveileder/helsetjenesten + 20 000 Kompetanse6 000 PP-rådgiver PPT Ny årslønn 470 000 KompetanseNy årslønn 470 000 Marit Grefstad Innholts6

7 4B fortsatt KravBegrunnelseResultatKommentar Pedagogiske ledere med assisterende styreransvar + 10 000 Ledelse0 Pedagogiske ledere Full utbetaling av funksjonstillegg på 15 000 til pedagogiske ledere med minimum 60 % stilling Ledelse Tillegg i funksjonstillegget på 2 000 til totalt 17 000 Daglig leder SFO med høyskoleutdanning Ny årslønn 400 000 LedelseNy årslønn 415 000 SFO ledere med videreutdanning 60 studiepoeng = 20 000 30 studiepoeng = 10 000 Ledelse og kompetanse0 Leder PPT Ny årslønn 510 000 LedelseNy årslønn 510 000 Marit Grefstad Innholts7

8 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar 2011 og omfattet alle fast ansatte og vikarer i Grimstad kommune. Spørreskjema ble sendt ut til 1571 medarbeidere. Det ble registrert 1144 besvarelser, som gir en svarprosent på 72. Antallet besvarelser og svarprosenten er svært tilfredsstillende På 6 av 11 tema/dimensjoner er GK bedre enn landsgjennomsnitt –Bedring på 5 av 11 områder fra 2009 til 2011 –Ingen områder har tilbakegang i samme periode –Størst fremgang fra 2009 på lederdimensjonene –Overordnet ledelse har bedre resultat i alle sektorer Marit Grefstad Innholts8

9 Besvarelsene og svarprosentene fordeler seg slik: Antall svarSvarprosent Ledelse3993 Helse og sosial45363 Sentrale støttefunksjoner4588 Teknisk10067 Kultur og oppvekst50782 Grimstad kommune114472 Marit Grefstad Innholts9

10 Hovedoppsummering Landet 2010Grimstad 2011 Helse og Sosial 2011 Kultur og Oppvekst 2011 Teknisk 2011 Støtte- funksjoner 2011 Ledelse 2011 Organisering av arbeidet 4,4 4,544,44,7 Innhold i jobben 4,9 554,84,95,1 Fysiske arbeidsforhold 4,1 44,34,54,8 Samarbeid med kolleger 55,15,3554,85,3 Mobbing, diskriminering og varsling 4,74,9 54,34,45,2 Nærmeste leder 4,54,64,74,63,74,14,7 Overordnet ledelse 3,93,73,83,63,544,8 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,24,43,94,44,6 Systemer for lønns- og arbeidstids- ordninger 3,94,03,84,13,844,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,74,8 54,33,94,9 Helhetsvurdering- trivsel 4,54,6 4,74,144,7 Snitt totalt: 4,5 4,14,34,8 Marit Grefstad Innholts10

11 Rapporter på enkeltenheter er Internt arbeidsdokument unntatt offentlighet, j.fr Offentleglova §14 Kommunalsjefer og Rådmann vurderer hvordan HTV involveres på sektornivå, i enhetene er det plasstillitsvalgte som er samarbeidspart Marit Grefstad Innholts11

12 Hovedinntrykk Manglende tid til å gjøre jobben. (denne er også meget lav i landet) Manglende tid til brukere Ressursmangel til brukere Høy tilfredshet med kollegafellesskap og samarbeid (5,1) En svært stor del av de ansatte vil anbefale andre å søke jobb i GK:5,0, landet 4,8 Marit Grefstad Innholts12

13 Prosessen 13 4. Felles handling/ oppfølging 3. Felles tolkning og tiltaksdiskusjon 2. Måling/ analyse 1.Forberedelser Informere ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, AMU Tilrettelegge for måling 10-12 min per ansatt Gjennomføre og følge opp tiltak i det daglige Lokal workshop alle ansatte Kilde: NAV

14 Orienteringer Arbeidsgruppe seniortiltak Arbeidsgruppe ufrivillig deltid Arbeidsgruppe ressursfordeling ledelse og funksjonsstillinger i skolen Arbeidsgruppe kvalitetsutvikling skolen Arbeidsgruppe kompetanseplan barnehagen Arbeidsgruppe Vurdering for læring Referansegruppe Marte Meo Marit Grefstad Innholts14

15 Orienteringer fortsatt Møter mellom de HT og Hovedverneombudet Samrådsmøter med Rådmannen Møter iht. enkeltsaker på ulike arbeidsplasser Personalsaker Drøftingsmøter med kommunalsjef Intervjuer og tilsetting PPT Særskilte forhandlinger etter HTA Klubbmøter på Fjære barnetrinn, Frivoll skole, Eide skole, Grimstad ungdomsskole og Langemyr skole og ressurssenter Diverse politiske utvalg Marit Grefstad Innholts15

16 Saker fra sist drøftingsmøte Årsregnskap 2010, videre arbeid Lærere ansatt på kommunalt nivå, ambulerende team? Ny stilling K&O Stillingen må lyses ut i april/mai. Tema på drøftingsmøtene fremover. Se på oppgaver og fordeling. Langemyr skoles fremtid Leksehjelp, hvordan fungerer dette i Grimstad? Kompetanse for kvalitet, videreutdanning 40/40/20 Utdanningsforbundet kommer til å følge prosessen fremover Marit Grefstad Innholts16

17 Drøftingsmøte fortsatt Arbeidstid i Grimstadskolen Utdanningsledelse Partene må jobbe sammen om skoleutvikling Barnehageledermøte Ressursfordelingsmodellen Gruppen har levert sin ”innstilling”, og modellen har blitt justert noe. Kommunen bør komme frem til en norm for funksjonsstillingene. Utdanningsforbundet vil gjerne være med underveis i prosessen. BKP tar kontakt med gruppen og gir beskjed om at UDF deltar videre Marit Grefstad Innholts17


Laste ned ppt "Samling for tillitsvalgte i Grimstad Onsdag 13.april 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google