Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012
://www. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 Mål og gevinster

2 Agenda Agenda Bokserie Om oss Bakgrunn for prosjektet
Prosjektleveranser Styringsgruppens målsetninger med prosjektet Prosjektorganisering Prosjektgjennomføring Fokus på livssyklusperspektivet Prosjektets utfordringer Gevinster på kort og lang sikt Erfaringsoverføring Nettsiden Oppsummering

3

4 Om oss De tre eiendomsforetakene står sammen for om lag 90 prosent av Oslo kommunes bygningsmasse Prosjektet ble satt i gang februar 2010 og er basert på politiske føringer og krav vedtatt i Oslo kommune, og innsamling av erfaringer ved bygging og drift og vedlikehold av kommunens eiendommer Felles kravspesifikasjon strukturerer blant annet prosessene i tilknytning til byggeprosjekter, gir en mer enhetlig drift og vedlikeholdsplan og samler gjeldende politiske vedtak og ivaretakelsen av disse i forhold til energi-, klima- og miljøkvalitet

5 Bakgrunn for prosjektet
Oslo byråd sitt forslag til budsjett 2010 og økonomiplan del 2 (side 45 Blåboka kapittel 9) ”Bystyret har vedtatt følgende målsetning for kommunens eiendomsforvaltning: Forvaltningen av kommunens eiendomsforvaltning skal være kostnadseffektiv.” ”Ved valg av løsninger som dekker bestillers behov, skal foretaket tilby det prosjektet som gir den mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen samlet. Ved nybygging og rehabilitering skal det legges vekt på standardiserte løsninger for å redusere kommunens kostnader. Der det avvikes fra standardiserte løsninger, skal dette begrunnes særskilt.” For å velge den mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen samlet sett, bør byggeier og virksomheten i bygget synliggjøre summen av byggets og virksomhetens årlige kostnader.

6 Prosjektleveranser Overordnede bøker FKOK Overordnede krav
FKOK Miljø og livssykluskostnader FKOK Merkesystem FKOK FDV leveransekrav FKOK DAK-manual FKOK Drift- og vedlikehold (FKOK BIM manual) Formålsbygg FKOK Barnehager FKOK Sykehjem FKOK Omsorgsboliger FKOK Skoleanlegg Del 1 Virksomhetskrav Del 2 Romskjema m/tekniske spesifikasjoner Del 3 Tekniske krav FKOK Boliger FKOK Enkeltleiligheter

7 Styringsgruppens målsetning med prosjektet
Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å utvikle entydige og felles kravspesifikasjoner for livsløpet til Oslo kommunes bygningsmasse Effektmål Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet, med lave virksomhetskostnader Enhetlig drift og vedlikehold med optimale og forutsigbare livssykluskostnader Strukturert prosess for rett omfang på prosjekter, sikre tilbakeføring av erfaringer Standardisert bygningsmasse Oppnå stordriftsfordeler Få et verktøy for beregning av virksomhetens årlige kostnader og byggets årskostnader som gir den mest kostnadsoptimale løsningen for kommunen samlet. Dette for å sikre et enhetlig og godt grunnlag for KS1 og KS2. Samle gjeldende politiske vedtak og ivaretakelse av disse, herunder energi-, klima- og miljøkvalitet Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning

8 Prosjektorganisering
Styringsgruppe bestående av: Undervisningsbygg Oslo KF v/Tore Fredriksen Omsorgsbygg Oslo KF v/Trygve Berg Boligbygg Oslo KF Hanne Berg (tidligere v/Kristin Sommerfelt) Byrådsavdeling for kultur og næring v/Laila Sundsvalen Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning v/Bjørn Gaarder Johansen Byrådsavdeling for byutvikling v/Håkon Ødegårdstuen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester v/Eva Hurtig Bymiljøetaten v/David Brasfield Prosjektansvarlig Arbeidet ledes av Undervisningsbygg Oslo KF på vegne av de andre aktørene. Prosjektansvarlig Helen Knutsen Arbeidsgrupper/representanter: Representanter fra prosjekt-, utvikling-, utbyggings- og eiendomsavdelingene i foretakene, bestillerenhetene (byrådsavdelinger/etater), HMS-seksjon, S-AMU, EHVO, fagforbund, driftsledere hos leietaker, Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten Prosjektledelse: OEC Consulting AS er engasjert som prosjektledere av Undervisningsbygg Oslo KF

9 Prosjektgjennomføring
For å imøtekomme bystyrets vedtak om standardisering og kostnadseffektiv forvaltning gikk foretakene og byrådsavdelingene sammen i februar 2010 og etablerte prosjektet ”Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune”. På denne måten kunne foretakene og byrådsavdelingene effektivt trekke på hverandres erfaringer og kompetanse i arbeidet med kravspesifikasjonene Styringsgruppe ble opprettet med representanter fra foretakene og byrådsavdelingene Mandatdokument for prosjektet vedtatt av styringsgruppen Bred medvirkning hos bestiller og foretakene i utarbeidelse av prosjektleveransene Prosjektleveranser gjenstand for bystyrevedtak høsten 2012

10 Fokus på livssyklusperspektivet
Mål: Synliggjøre totale kostnader forbundet med en investering. Målet er å danne et helhetlig kostnadsbilde av et produkts livssyklus Gevinster: Oppfyller § 6 i Lov om offentlige anskaffelser som stiller krav om å ”ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen” Gir en optimal balanse mellom kapital- og driftskostnader, for å oppnå lavest mulig LCC kostnad. Muliggjør sammenligning av alternativer sett over hele livsløpet Muliggjør livsløpsplanlegging

11 Prosjektets utfordringer
Konkretisere krav som sikrer et optimalt verdibevarende vedlikeholdsnivå. Samle og nedfelle erfaring og kompetanse i trykte publikasjoner. Innføring og bruk av kravspesifikasjonene krever at brukerne har eller får et eierskap til innholdet. Samarbeidspartnere og leverandører må ta i bruk Kravspesifikasjonen og forholde seg til at kommunen stiller tekniske krav til leveransen. Tar tid å innføre kravspesifikasjonene og gjøre den kjent (kontrakter, rammeavtaler, kurs, opplæring, forankring) Krevende å finne de gode løsninger med brukererfaring – best practice. Hvordan fraviksbehandle de løsninger som ikke tilfredsstiller kravspesifikasjonen

12 Gevinster på kort og lang sikt
Generelt Konkretisering og ivaretakelse av politiske vedtak som er gjeldende for virksomhetene og foretakene i kommunen Skapt et godt samarbeidsklima på tvers av foretakene Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet, med lave virksomhetskostnader og lengre levetid Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning Synliggjøring og fokus på livsløpskostnader Lettere å sammenligne nøkkeltall internt og eksternt både mhp investeringskostnad, samt drift og vedlikehold Prosjektutvikling Enhetlige modenhets- og leveransekrav for de prosjekterende Smidigere og hurtigere utviklingsprosess da kravene er kjente og standardiserte Enklere å konkretisere og håndtere omfanget i prosjektene Kontrollert fraviksprosess Enhetlig nivå på beslutningsgrunnlag Kjente løsninger som gjør rehabilitering enklere Prosjektgjennomføring Enklere for leverandørene å vite hva de skal levere til Oslo kommune Lettere å følge opp administrativt og på byggeplass siden det er samme løsningene

13 Gevinster på kort og lang sikt forts.
Drift og vedlikehold Standardisering gir enhetlig drift og vedlikehold med optimale og forutsigbare livssykluskostnader Standardisert bygningsmasse – stordriftsfordeler Erfaringsutveksling Erfaringsutveksling UBF, BBY og OBY (ikke lenger utvikling på hver sin tue…) Strukturert erfaringsoverføring Vi har mange fagforumer i dag (eks. Brannforum, Risikovurdering (Oslo forsikring) etc.) Markedsføring Oslo kommune blir sett på som en foregangskommune i utviklingen av bygg- og anleggsbransjen FKOK er kjent og blir benyttet av fylkeskommuner og kommuner over hele landet til utvikling, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg

14 Erfaringsoverføring Erfaringsoverføring
Bøkene i serien vil årlig eller etter behov gjennomgå en evaluering for å ivareta erfaringer fra gjennomføring av prosjekter, drift og bruk av byggene, samt bruk av bøkene.  Innsamling av erfaring skjer ved Generell tilbakemelding Alle brukerne av bøkene oppfordres til å gi tilbakemelding på bøkene. Alle tilbakemeldinger vil bli periodisk evaluert og vurdert innarbeidet

15 Erfaringsoverføring forts.
Evaluering av fravik Alle fravik vil bli periodisk evaluert og vurdert innarbeidet Fraviksskjemaene har en egen kolonne for å markere om endret krav burde innarbeides. Spørsmål og svar (SOS) For å kunne gi brukerne erfaringer underveis med bruk av bøkene, er det opprettet en SOS på denne vil inneholde tips og info om bøkene og bruken basert på erfaring.

16 Erfaringsoverføring forts.
Innsamling av erfaringstall Erfaringstall for utvalgte prosjekter samles inn fra foretakene og brukes som grunnlag for oppdatering av nøkkeltall. Dette gjelder for beregninger av livssykluskostnadene, virksomhetskostnader, vann- og energi­forbruk og avfall/sorteringsgrad. Oversikt over nøkkeltall ligger på Basert på en evaluering av innsamlet erfaring formidles dette via: Korreksjonslister Gjeldende korreksjonsliste vil være tilgjenglig på

17 Erfaringsoverføring forts.
 Revisjon av bøkene Bøkene revideres og utgis periodisk hvert 5. år, eller etter behov. Oppdaterte nøkkeltall Oppdaterte nøkkeltall publiseres på

18

19 For mer info Kontaktinfo Er det fortalt noe om OEC Consulting?
Undervisningsbygg Oslo KF (Helen Knutsen, ansvarlig prosjektleder) Omsorgsbygg Oslo KF (Kristin F. Sommerfelt) Boligbygg Oslo KF (Hanne Kristin Berg) Er det fortalt noe om OEC Consulting?

20


Laste ned ppt "Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google