Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen Dekanus Ingvald Strømmen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen Dekanus Ingvald Strømmen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen Dekanus Ingvald Strømmen
26/8-2010

2 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiFakultet for arkitektur og billedkunst
Oppfølging Arbeidmiljøundersøkelsen v/IVT’s fak.-adm. Allmøte 26/8-2010 Agenda: IVT-fakultetets organisasjon Status for prosjekt videreutvikling av fak.adm. Medvirkning fra fak.-adm til IVTs strategidokument Styringsparametre for fak.adm. Fakultetet vil følge opp tiltak med arbeidsmiljøundersøkelsen i rapport for 2. tertial 2010. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

3 Organisasjonskart Rektor Styret DEKANUS Fak.adm. Inst. Inst. Inst.
Pdu Pdf Fak.adm. Fd Sl Inst. Inst. Inst. ------ SP SP SP ------ TSO ----

4 Fakultetsstyret (styringsreglement pr
Fakultetsstyret (styringsreglement pr. 25/2-2009) Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette overordnete mål, prioriteringer og strategier innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Fakultetsstyret tar selv stilling til: Enhetens strategi og overordenete faglige prioriteringer Budsjett og hovedfordeling Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning Rapportering om måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett

5 Dekanens oppgaver (styringsreglement pr
Dekanens oppgaver (styringsreglement pr. 25/2-2009) Fakultetets daglige leder Påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og fakultetstyrets vedtak Har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til fakultetsstyret Har fullmakt til å avgjøre løpende saker Rapporterer til styret i saker som inngår i styrets fullmakter og for øvrig til rektor Inngår i rektors ledergruppe

6 Dekanens viktigste oppgaver er Lede og utvikle virksomheten ved fakultetet med fokus på kjerneoppgavene Forberede saker for fakultetsstyret og iverksette fakultetsstyrets vedtak Lede fakultetets ansettelsesutvalg Delta i NTNUs strategiske arbeid og sørge for at fakultetet har oppdaterte strategier Skape positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø Påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av virksomheten Representer og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid Legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved fakultetet Sørge for at intern kontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner

7 Dekanens møtearenaer i dag (1): Ledermøter fakultetet (20) Dekanmøter og-seminarer (30) Postmøter (40) Bedriftsforsamling Statoil (6) Rådet i SINTEF Teknologi og samfunn (6) Styret i SFI Norman (4) Styret i SFI Integrerte operasjoner (4) Styret i SimLab (4) (Asbjørn vara) Styreleder i CeSOS Styringsdialog/allmøter med 10 institutter og ledergrupper

8 Dekanens møtearenaer i dag (2): TSO Marin, styremøte (2) + møte med ledelsen (2-4) TSO Energi, styremøte(4) + møte med ledelsen (4-6) Styringsdialog rektorat TSO (6) Styringsdialog Rektorat med IVT (1) Statusmøter DNV med og uten rektor/adm.dir. (2) Styringskomitemøter med Siemens (2) Styringskomitemøter med AKSO (2) Styremøter fakultetet (4) Studieprogramråd Design(2) LOSAM (6)

9 Dekanens møtearenaer i dag (3): Fakultetets ansettelsesutvalg (8) NFR referansegruppe næringsph.d (2-4) Oslo Knowledge Maritime Hub sammen Harald Ellingsen (4) TSO Medisin, styringskomite (2) NTNU’s likestillingskomite (2-4) Technoport, leder av priskomite (1-2) Møter med eksterne universiteter, bedrifter, gjester etc. (20-30) Stand in for rektor (Eks. Regjereingens miljøutvalg) Evt. Nye møtearenaer: -Styringsdialog med fakultetsadministarsjonen (1) -Styringsdialog med studieprogrammene (8) -Allmøte på fakultetsadministrasjonen (8) -Kollegasamtaler, fak.adm. (25) -Strategimøter med fakultetets undervisningsutvalg , forskningskomite og organisasjons/budsjettkomite (ikke fast medlem)

10 Mandat fakultetsdirektør
Lede arbeidet med personaladministrasjon og økonomi. Lede arbeidet med overordnet ressursforvaltning inklusive IT/infrastruktur ved fakultetsadministrasjonen Lede budsjettkomiteen ved fakultetet Utarbeide langsiktig plan for budsjettfordeling på grunnlag av forventede økonomiske rammer og strategier/handlingsplaner Lede forskningsadministrativt arbeid Gjennomføre administrative oppgaver knyttet til HMS Lede arbeidet med etablering og drift av administrative støttesystemer og rutiner Representere fakultetet ved ulike markeringer

11 Arbeidsform fakultetsdirektør
Bistå og rådgi dekanus innen mandatet Være sekretær for instituttledergruppen, fakultetsrådet og forskningskomiteen Bistå og rådgi prodekan for forskning og nyskaping Utvikle medarbeidere og gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte innenfor personal, økonomi, forskning og IT ved fakultetsadministrasjonen Delta aktivt i relevante utvalg og prosjekter på NTNU Sørge for forankring og gjennomføring av handlinger ved fakultetets enheter Holde tett dialog med og utarbeide innstillinger til dekanus Stillingen rapporterer til dekanus

12 Organisasjons- og budsjettkomiteen
Fakultetsdirektør (leder) Instituttledere: Marit Støre Valen (BAT) Olav Bolland (EPT) Kontorsjefer Albert Verhagen (BAT) Jorunn Fransvåg (IMT) Laboratoriene Morten Grønli (EPT) Hege Lid (sekretær) (evt. Line Husberg)

13 Hva gjør organisasjons- og budsjettkomiteen?
Organisasjons- og budsjettkomiteen er et rådgivende organ for dekanus innen sitt område Fokusområdene er: Strategisk personalplan Tydeliggjøring av roller og funksjoner på ulike nivåer Legge til rette for at organisasjonen har nødvendig infrastruktur Prinsipper for langtidsbudsjett Prinsipper for årlige budsjetter Prinsipper for inntektsfordelingsmodell ved fakultetet Utvikling og opplæring av medarbeidere og ledere ved IVT Årshjul Sikre medvirkning Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen Prinsipper for ivaretakelse av HMS

14 Mandat prodekanus forskning
Lede arbeidet med å utvikle fakultetets strategier for forskning og nyskaping Lede arbeidet med å utvikle fakultetets handlingsplaner for forskning og nyskaping basert på strategiplanene Sørge for god forankring av strategi- og handlingsplanene ved fakultetets enheter Følge opp gjennomføringen av handlingsplanene ved fakultetets enheter Stedfortreder for dekanus

15 Arbeidsform prodekan forskning
Ta initiativer i forhold til internasjonale og nasjonale forskningsprogrammer samt næringsliv og forvaltning Ta initiativer i forhold til oppgradering av vitenskapelig utstyr Sørge for god kopling mot NTNU’s sentrale strategi og handlingsplaner for forskning og nyskaping Representere fakultetet i forskningskomiteer ved NTNU Lede fakultetets komité for forskning og nyskaping Være aktiv i forhold til fakultetets vitenskapelige publisering i godkjente publiseringskanaler Delta aktivt i fakultetets dekanat med kunnskap og kompetanse, også i saker som ligger utenfor mandatet Holde tett dialog med og utarbeide innstillinger til dekanus

16 Forskningskomiteen Prodekanus (leder) TSO Yngvar Olsen Arne Bredesen
Roy Johnsen Doktorgradsutvalget Torgeir Moan Instituttene Jon Kleppe Per Jostein Hovde Administrasjonen Astrid Vigtil Erik Lund

17 Hva gjør forskningskomiteen?
Rådgivende organ for dekanatet Forbereder saker for ledermøtet og dekanus Utarbeider forslag til strategier Følger opp handlingsplanen Benytter underutvalg

18 Sakstyper SO-stillinger Søknader til Forskningsrådet og EU
Vitenskapelig utstyr og lab Publiseringskanaler Koordinering mot TSO Industriavtaler Nyskapingsseminar Gode faggrupper Brosjyre og omtale

19 Mandat pro-dekanus for Utdanning og læringskvalitet
Lede arbeidet med å utvikle fakultetets strategier for utdanning og læringskvalitet (inkl. etter- og videreutdanning) Lede arbeidet med å utvikle fakultetets handlingsplaner for utdanning og læringskvalitet basert på strategiplanene Sette i gang og følge opp kvalitetsarbeidet ved fakultetet i henhold til KVASS Sørge for god forankring av strategi- og handlingsplanene i fakultetets studieprogrammer og institutter Følge opp gjennomføringen av handlingsplanene i fakultetets studieprogrammer og institutter Pro-dekan utdanning og læringskvalitet, mandat og oppgaver

20 Arbeidsform Pro-dekan utdanning og læringskvalitet, mandat og oppgaver
Bidra til god kontakt mellom brukere i industri og forvaltning og våre studieprogrammer Sørge for god kopling mot NTNU’s sentrale strategi og handlingsplaner for utdanning og læringskvalietet Lede fakultetets studieprogramledergruppe Representere fakultetet i de sentrale utdanningskomiteer ved NTNU (FUS, UU-NTNU o. a.) Delta aktivt i fakultetets dekanat med kunnskap og kompetanse, også i saker som ligger utenfor mandatet Holde tett dialog med og utarbeide innstillinger til dekanus Pro-dekan utdanning og læringskvalitet, mandat og oppgaver

21 Utdanningsutvalget – IVT, medlemmer
Pro-dekanus utdanning og læringskvalitet (leder) Seksjonsleder studie- og rekrutteringsseksjonen Studieprogramlederne 5-årige program Fakultetsrepresentantene i Studentrådet Studieveilederne Rekrutteringsmedarbeiderne ved fakultetet Sekretær FUS (observatør) Pro-dekan utdanning og læringskvalitet, mandat og oppgaver

22 Noen sentrale oppgaver UU-IVT
Utdanningsledelse i forhold til studieprogrammene Rådgi dekanus i saker som gjelder utdanning Utarbeide forslag til strategi- og handlingsplaner innen utdanning og læringskvalitet Følge opp handlingsplanen IVT Iverksette oppgaver knyttet til utdannings- og undervisningsledelse fra UU-NTNU og FUS Koordinere og rapportere arbeidet med utdanningskvalitet/kvalitetssikring ved IVT til Rektor Utvikling av studieprogramporteføljen nasjonalt og internasjonalt Pro-dekan utdanning og læringskvalitet, mandat og oppgaver

23 Utdrag av mandat for Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) ved NTNU
FUS er Forvaltningsutvalg for sivilingeniørutdanningen ved NTNU og rapporterer til Rektor. FUS ledes av Dekan for siv.ing-utdanningen (møte- og talerett i Utdanningsutvalget). Noen viktige arbeidsoppgaver i mandatet til FUS: Vedta læringsmål for sivilingeniørutdanningen I samarbeid med fakultetene og de lokale studieprogramrådene, påse at NTNUs kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor sivilingeniørutdanningen Gi råd om strategier for og strukturen i sivilingeniørutdanningen Vedta studieplaner for studieprogrammene i sivilingeniørutdanningen I samarbeid med fakultetene, foreslå dimensjonering av og opptaksrammer for studieprogrammene i sivilingeniørutdanningen Vedta endringer i Utfyllende regler for sivilingeniørutdanningen Ivareta NTNUs interesser angående sivilingeniørutdanningen i relevante nasjonale og internasjonale fora

24 Viktige siv.ing-elementer i mandatet for Utdanningsutvalget NTNU (Styret 2005)
Gi råd om strategier for sivilingeniørutdanningen ved NTNU Vedta strukturen i sivilingeniørutdanningen Gi råd om etablering eller nedleggelse av studieprogram Vurdere samsvaret mellom målsetting, oppgaver for og ressurser til sivilingeniørutdanningen Utvikle felles normer og definere kvalitetskrav for studieprogrammene Gi forslag til NTNUs styre om dimensjonering av programmene Føre tilsyn med sivilingeniørvirksomheten ved NTNU Medvirke i budsjettprosessen slik at det blir konsistens mellom faglige og strategiske prioriteringer og økonomi/ressurser Behandle alle saker om sivilingeniørutdanningen som skal til NTNUs styre Pro-dekan utdanning og læringskvalitet, mandat og oppgaver

25 Mandat Seksjonsleder for studie og rekrutteringsseksjonen
Lede studie- og rekrutteringsseksjonen ved fakultets-administrasjonen. (Med rekruttering menes i denne sammenheng studentrekruttering) Lede Ph.d.-administrativt arbeid Delta i studieprogramledergruppen Delta i arbeidet med å utvikle og gjennomføre fakultetets strategier og handlingsplaner for utdanning og læringskvalitet Delta i komite for organisasjonsutvikling (endret) Delta i arbeidet med å utvikle fakultetets strategier og handlingsplaner for organisasjonsutvikling

26 Arbeidsform seksjonsleder seksjon for utdanning og læringskvalitet
Bistå og rådgi prodekan for utdanning og læringskvalitet Være sekretær for studieprogramledergruppen Delta aktivt i relevante utvalg og prosjekter på NTNU Utvikle medarbeidere og gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte i studie- og rekrutteringsseksjonen Sørge for god forankring av strategi- og handlingsplan ved fakultetets enheter Holde tett dialog med og utarbeide innstillinger til dekanus Stillingen rapporterer til dekanus

27 Organisering av TSO, retningslinjer
Dynamisk organisasjon i tett samspill med linjeorganisasjonen Kombinerer faglig bredde med høy vitenskapelig kvalitet (Mange fakulteter er involvert) Alle TSO’er er knyttet til et vertsfakultet. IVT er vertsfakultet for TSO Energi og TSO Marin Vertsdekanen ivaretar på rektors vegne overordnet styring av området og har resultatansvar for virksomheten Det er etablert samhandlingsregler for samspillet mellom TSO’er og linjen: (eks: linjeledelsen skal ta TSOs behov i betraktning ved ressursfordeling) Av særlig betydning: TSO involveres i strategi, handlingsplan og personalplan-arbeid, utstyr og bruk av SO-stillinger

28 TSO Energi og Petroleum, Ressurser og Miljø Fakultet – Senter - Matrise


Laste ned ppt "Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen Dekanus Ingvald Strømmen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google