Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingshemmedes situasjon i dag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingshemmedes situasjon i dag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingshemmedes situasjon i dag
Jens Petter Gitlesen

2 Disposisjon NFU sine holdninger til ”tvungen omsorg”
Situasjonen til utviklingshemmede Forhold med spesiell relevans for tvungen omsorg

3 NFU sine holdninger til tvungen omsorg
Behovet kommer i stor grad av et svakt eller fraværende tjenestetilbud Kan erstattes med et godt tjenestetilbud, uten endringer i lovverket Sosialtjenestelovens § 4A bør også gjelde under tvungen omsorg. ”Skadeavvergende tiltak” som omtales i Sosialtjenestelovens § 4A hjemler hindring av alvorlig kriminelle handlinger. Snevre tolkninger av § 4A, vil gi mer kriminalitet blant utviklingshemmede. NFU etterlyser oppfølging av Mælandsutvalgets forslag om å utrede bruken av sosialtjenesteloven kapitel 4A.

4 NFU sine holdninger til tvungen omsorg
Feil part er ofte tiltalt I den grad økonomiske virkemidler har effekt, skal ordningen med tvungen omsorg gi uønskede tilpasninger av tjenestetilbudet Kritisk til rettsystemets evne til å behandle denne type saker Kritisk til sakkyndiges muligheter i forkant av domstolsbehandling Ser positivt på dagens praktisering fra Fagenheten, hvor tjenestetilbudet sikres i hjemstedskommunen

5 Situasjonen til utviklingshemmede i dag
Mange med utviklingshemning har et godt og aktivt liv Vi hører lite om disse Sannsynligheten for et godt og aktivt liv avtar med tjenestebehovet og øker med spesielle særegne handlinger og oppfatninger

6 Situasjonen til utviklingshemmede i dag
Materielt sett har det vært positiv utvikling, men trolig ikke samme positive utvikling som for resten av befolkningen Bruken av ”grov vold” fra tjenesteytere er svært redusert

7

8 Situasjonen til utviklingshemmede i dag
Økt segregering og store samlokaliseringer i boligtilbudet Samling av diagnosegrupper Sortering av beboere etter funksjonsnivå

9

10 Situasjonen til utviklingshemmede i dag
Kompetansemangel og små stillingsbrøker i kommunene

11

12 Situasjonen til utviklingshemmede i dag
Tjenester koples til bolig og er ikke individuelt tilpasset Når NFU Stavanger lokallag arrangerer juletrefest, forvinner halvparten av deltakerne kl pga. vaktskifte En av hovedårsakene til den store interessen for BPA

13 Situasjonen til utviklingshemmede i dag
Helsetilstanden og helsetilbudet er svakere enn for resten av befolkningen Disponert for somatiske, nevrologiske og psykiske lidelser Mindre i stand til å forstå egen helse Mindre i stand til å orientere seg i helsetilbudet Helsevesenet er mindre i stand til å fange opp behovene til personer med utviklingshemning En urovekkende stor andel (40% ?) får medisiner mot psykiske lidelser, en liten andel har psykiatriske diagnoser

14 Situasjonen til utviklingshemmede i dag
Manglende ambisjoner om inkludering av personer med kognitive funksjonsnedsettelser i arbeidslivet

15 Situasjonen til utviklingshemmede i dag
Sterk segregering i skolen Kommunale spesialavdelinger/spesialskoler har ca elever, vesentlig flere elever enn det noen gang var i de nedlagte statlige spesialskolene. Over et halvt årskull av grunnskolens elever, dvs. ca elever, mottar spesialundervisning alene eller i spesielle grupper på fem eller færre elever. Ingen er kjent med effektene av segregeringstiltakene, verken for elevene som blir skilt ut eller for de som ikke blir skilt ut. Selvbilde, toleranse

16 Forhold med spesiell relevans
Mange med utviklingshemning mangler diagnose Lindaker/Holden spekulerer i et omfang på – – personer Ofte andre diagnoser, spesifikke lærevansker, ADHD med mer Statistisk definisjon IQ < 70 – 2,27% -> IQ < 65 – 0,98% ->

17 Forhold med spesiell relevans
Mange får diagnosen utviklingshemning for sent

18 Forhold med spesiell relevans
Opplæringsloven: § 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

19 Forhold med spesiell relevans
Opplæringsloven § 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades.

20 Nasjonalt tilsyn med spesialundervisning i 2007 og 2008
Avvik i 9 av 10 tilsyn

21 Forhold med spesiell relevans
Elever med utviklingshemning kan gå gjennom hele grunnskolen uten rett diagnose Kosekvens: Manglende læringsutbytte Stor risiko for en begynnende uønsket karrierebane innen områder som dop, sex og kriminalitet Stor risiko for depresjon og andre psykiske reaksjoner på mangelfull oppfølging Ansvar: For personer med utvikingshemning, har ingen reelt ansvar Tilsynsorgan og klageinstans mangler sanksjonsmuligheter Vanskelig å dokumentere økonomisk tap Ikkeøkonomisk tap gir lav erstatning

22 Forhold med spesiell relevans
Tvang og makt: Lovreguleringens siktemål er å forhindre bruk av makt og tvang Systematisk kartlegging av inngripende tiltak Vurdering av alternativ til bruk av makt og tvang Regelverket åpner for læring og systemutvikling

23 Forhold med spesiell relevans
Status om tvang og makt: Antallet vedtak øker 655 godkjente vedtak i 2004 1268 godkjente vedtak i 2007 Antallet a-meldinger øker 22700 beslutninger om skadehindrende tiltak i nødssituasjoner i 2004 31533 beslutninger om skadehindrende tiltak i nødssituasjoner i 2007 Omfanget av ulovlig bruk av makt og tvang synes å være konstant

24 Forhold med spesiell relevans
Få forhold som kommer inn under tvungen omsorg oppstår plutselig Styrk kompetansen i alle ledd: Politikere og forvaltere har svært liten kjennskap til feltet Miljøarbeidere er en lite prioritert gruppe De akademiske institusjonene og profesjonene har lite fokus på personer med utviklingshemning Lite forskning på gruppen Utdanningsinstitusjonene har lite kompetanse på feltet Spesialisthelsetjenesten er preget av tilfeldigheter Utstrakt bruk av private konsulenter Stadig mer institusjonspreg og kommunal særomsorg Statpeds rolle er uklar Skole og ppt mangler kompetanse Registrer manglende kompetanse/tjenestetilbud Tilsyn og klageorgan må få sanksjonsmuligheter Loven får karakter av anmodning Lønnsomt for kommunene å bryte lovverket Misforstått lojalitet feil vei Interessen i ikke å se problemer kan være sterkere enn motivasjonen for å drive forebygging og tidlig innsats

25 Forhold med spesiell relevans
Prioriter det kommunale tjenestetilbudet Sett krav til skole, PPT, sosialtjeneste og arbeid (NAV). Veiledning, utdanning, kursing Sanksjoner Opplæring i bruk av individuell plan Styrk oppfølgingstjenesten i den videregående skolen Etabler klart lovverk for Statped (sammensatte lærevansker/atferdsproblemer) Etabler krav til helseforetakene om dimensjonering av spesialisthelsetjenesten Utvid henvisningsretten Sanksjonsmuligheter Evaluering av tiltak Kommunenes kostnader bør ikke reduseres som følge av dom om tvungen omsorg


Laste ned ppt "Utviklingshemmedes situasjon i dag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google