Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi velger selv hvilken historie vi vil fortelle Om rehabilitering i Omsorgsplan 2015 Seniorrådgiver Trond Nygaard 10. mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi velger selv hvilken historie vi vil fortelle Om rehabilitering i Omsorgsplan 2015 Seniorrådgiver Trond Nygaard 10. mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi velger selv hvilken historie vi vil fortelle Om rehabilitering i Omsorgsplan 2015 Seniorrådgiver Trond Nygaard 10. mai 2011

2 2 AKTIVITETSDOSETTEN http://www.oyane-sykehjem.no/

3 3 Kulturprosjekt ved Øyane sykehjem - på tvers av generasjoner

4 4 AKTIV OMSORG St meld nr 25 (2005-2006):  En av fem hovedstrategier for å møte framtidas omsorgsutfordringer  Kommunalt ansvar  Større faglig bredde  Dagaktivitetstilbud  Habilitering/Rehabilitering  Mat og måltider  Kultur og omsorg  Aktivitet og deltakelse  Transport

5 5 RUNDSKRIV I-5/2007 AKTIV OMSORG  …”Aktiv omsorg” som en hovedstrategi for framtidas omsorgstjenester. En slik strategi vil kreve større faglig bredde i omsorgssektoren med flere faggrupper og økt vekt på kulturtiltak, sosialpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi og sosialt arbeid.”  ”I lys av formålsparagrafen og kvalitetsforskriften omfatter kommunenes plikt derfor også tjenester som skal dekke den enkeltes behov for aktivitet. ”

6 6 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN  Samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. 28 mill kr i 2010.  Skal stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstjenesten i kommunene  Fått en overveldende respons. Nesten 232 søknader på til sammen 43 mill kr i 2009. 227 kommuner fikk tildelt tilskuddsmidler.

7 7 KOMPETANSELØFTET 2015  Tilskudd til videreutdanning av personell med videregående opplæring gjennom fagskolene. Dekker utdanningskostnadene.  Tilskudd til videreutdanning av høyskoleutdannet personell. Kommuner og utdanningsaktører kan søke Fylkesmannen om midler.  Læremateriell innen aktiv omsorg under utvikling.

8 8 DE NYE OG YNGRE BRUKERNE  Er blitt mange og har andre behov  Utviklingshemming  Psykiske og sosiale problemer,  Langvarig sykdom og funksjonshemming  Krever andre boformer og faggrupper  9 av 10 nye årsverk i 2002- 2007 har gått til brukere under 67 år

9 9 NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN OG NYE LOVER Stortingsmelding nr 16 (2010-2011):  Planperiode 2011-2015  Konkretiserer Samhandlingsreformen ytterligere på flere områder  Omfatter Omsorgsplan 2015  Understreker forebygging, tidlig intervensjon og utjevning av sosiale forskjeller Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Prop. 91 L (2010-2011)) Lov om folkehelsearbeid (Prop. 90 L (2010-2011))

10 10 FREDRICIA-MODELLEN  Prosjekt: ”Længst muligt i eget liv”  Delprosjekt: ”Hverdagsrehabilitering” (2008)  Alle søkere til hjemmehjelp vurderes (rehabiliteringspotensiale)  Utgangspunkt i personlige mål  ”Hjemmetrenere”  Tidlig innsats / massiv innsats i starten = god forebygging  Evalueringen viser:  Brukerne får en bedre livskvalitet (45 % uten behov for hjhj, 40 % delvis)  Kommunen sparer penger (13 mill / år)

11 11 FREDRICIA-MODELLEN www.lmiel.dk  Delprosjekt: ”Opptrenende hjemmehjelp” (2010)  Eksisterende hjemmehjelpsmottakere vurderes (rehabiliteringspotensiale)  Samme metode som hverdagsrehabilitering  Resultater så langt:  3,5 % uten behov for hjemmehjelp  6,5 % redusert behov

12 12 ÖSTERSUNDSMODELLEN  Hjemmerehabilitering siden begynnelsen av 2000-tallet  Har gitt inspirasjon til Fredricia kommune  Mye likheter, men noe ulikt organisert  Inngår i hjemmetjenesten, ikke som en egen enhet.  Maritha Månsson: ”Hemrehabilitering: vad, hur och för vem?” (2007)

13 13  Prosjekt HjemRehabilitering 2000-2002, Bærum kommune. Rapport ”Investert tid gir resultater” (2003)  Aktivisering, Lørenskog sykehjem, Lørenskog kommune: www.undervisningssykehjem.no/?page_id=342  Aktiv omsorg, Gimle sykehjem, Vestre Toten kommune Danmark (liste):  www.etf.dk/hverdagsrehabilitering/ Kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret:  Funn: Gruppeaktivitet kan bedre eldres sosiale deltakelse  http://www.kunnskapssenteret.no/6431.cms ANDRE ERFARINGER

14 14 Kilde: SvD, 24.10.2005

15 15 ÆLDRE SAGEN ”Fremtidsstudiet viser at fremtidens ældre kommer til at adskille sig fra nutidens ældre. Fremtidens ældre vil i endnu højere grad have et bedre helbred, en bedre økonomi, en bedre uddannelse og være politisk og samfunnsmæssigt engageret. Og de vil i højere grad end nutidens ældre forvente – og være vant til – at bestæmme over egen tilværelse.” (Ældre Sagen 2001)

16 16 EGEN NETTSIDE PÅ REGJERINGEN.NO http://www.regjeringen.no/omsorgsplan

17 17 TEMASIDE I HELSEDIREKTORATET http://www.helsedirektoratet.no/helseogomsorg

18 18 Å få henge som en dråpe http://www.bymisjon.no/Prosjekter/A-henge-som-en-drape/  Kreativ skriving for eldre mennesker - kurs i regi av Kirkens bymisjon


Laste ned ppt "Vi velger selv hvilken historie vi vil fortelle Om rehabilitering i Omsorgsplan 2015 Seniorrådgiver Trond Nygaard 10. mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google