Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring, samling 2. april 2009 Tonje Hellstrøm

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring, samling 2. april 2009 Tonje Hellstrøm"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring, samling 2. april 2009 Tonje Hellstrøm

2 Tonje Hellstrøm, 2. april 2009 Å formulere gode mål er

3 Hva er et mål?

4 In Ruth Sutton’s Ten Steps to Heaven, Step One is:
Identify the purpose of the learning and the important elements of the learning task. The teacher must be clear what (s)he wants the students to learn, not just what (s)he wants the students to do. This reminds us that at this stage we are not “activity planning” we are clarifying the “Learning Destination” Ann Davies, 2004.

5 Læringsmål er kommunikasjon
Hvem er målene formulert for? Hvilket tidsspenn lager vi målene for? 5

6 Mål i Kunnskapsløftet 2006 Tidsspenn: 2 år (1-2. og 3-4. trinn) eller 3 år (5-7. trinn) Målgruppe: Det pedagogiske fagmiljø 6

7 Klasseromsvurdering og læring Olga Dysthe Bedre skole 4, desember 2008
Om ulike spenn i vurderinga: Det lange tidsspennet: Ein termin - eit år Det mellomlange tidsspennet: Ein periode (1-4 v.) Det korte tidsspennet: Dag for dag, time for time 7

8 Det lange tidsspennet: ein termin - eit år
”Formålet er å følgje utviklinga over tid, for eventuelt å ta større grep… Nasjonale prøver, diagnostiske testar er viktige element… Elevsamtalen er sentralt reiskap…” MÅL: Nedbrutte mål frå LK 2006, årsplanar – halvårsplanar. 8

9 Det mellomlange tidsspennet: ein periode (t.d. 1-4 ve.)
”Det handlar om å justere nivå og opplegg undervegs, og få elevane sjølve involverte i vurderinga… Ulike former for vurdering avsluttar kvar bolk…” MÅL: Kompetansemål for perioden. Samarbeid med elevar om kriterium for det som er viktigast. 9

10 Det korte tidsspennet: dag for dag, time for time
”Kontinuerleg vurdering og tilpassing av undervisninga… Det handlar om å ha ein plan, men vere klar til å fråvike han når det trengs…” MÅL: Mål for timen/dagen. Stadig fokus på kriterium for viktige arbeid i perioden 10

11 Vurder! Nå kommer noen aktuelle målformuleringer
fra ”det mellomlange tidsspennet”. Vurder!

12 Skal vite hva som skal være med i innledningen til en fortelling (7)
Kan skrive tallene 1-5 og plukke ut femmermengder (1) Lære om samene (7) Kunne bøye noen sterke verb (eng 6) Bruke ulike skrifttyper og skriftstørrelser på en hensiktsmessig måte (6) Ekko og romklang (7) Kunne gjennomføre forsøk og skrive rapport (6)

13 Gode mål - gir uttrykk for en kompetanse, ikke for en aktivitet eller et tema

14 Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser

15 Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser

16 Kunne sette og redigere inn bilder, topptekst og bunntekst, og lage innholdsfortegnelse og forside i Word

17 Gode mål - gir uttrykk for en konkret, definert kompetanse

18 Få alt rett på diktatene

19 Få alt rett på diktatene

20 Skrive ord med sj-lyd riktig

21 Gode mål - er målbare eller observerbare, kan observeres i elevenes arbeid eller adferd

22 Vite hva de fire fortellermåter er

23 Vite hva de fire fortellermåter er

24 Kan forklare hva de fire fortellermåtene er, og veksle mellom dem i egen skriving

25 Gode mål - er utformet i et språk som passer målgruppa

26 Skal kunne identifisere og gi navn og egenskaper til forskjellige to- og tredimensjonale figurer

27 Skal kunne identifisere og gi navn og egenskaper til forskjellige to- og tredimensjonale figurer

28 Skal kjenne igjen, tegne og bruke riktig navn på kvadrat, terning, trekant og pyramide. Kan beskrive hjørner, kanter og sider.

29 Gode mål settes i elevenes utviklingssone

30 Hvordan oppfylte disse målene kriteriene?
Skal vite hva som skal være med i innledningen til en fortelling (7) Kan skrive tallene 1-5 og plukke ut femmermengder (1) Lære om samene (7) Kunne bøye noen sterke verb (eng 6) Bruke ulike skrifttyper og skriftstørrelser på en hensiktsmessig måte (6) Ekko og romklang (7) Kunne gjennomføre forsøk og skrive rapport (6)

31 Å vurdere vil si å se hvor elevene er, for å finne
en god måte å gå videre på. Eller fra elevens side: Å vurdere vil si å se hvor jeg er, for å finne en god måte å gå videre på.

32 SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET
Hvilke intensjoner ligger i malen?

33 Hvem skriver man for? Departementet? Byråden? Utdanningsetaten?
Rektor? Arkivet? Foresatte og eleven Hvem er målgruppa for den skriftlige vurderingen? Hvilket språk er hensiktsmessig? Skal fungere som kommunikasjon til noen. Huske de to nøklene

34 Kompetansemål for perioden Individuelle mål for perioden
FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden Individuelle mål for perioden Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Grunnleggende ferdigheter i faget Tidsperspektiv – målgruppe Konkrete, målbare kompetansemål. Ikke aktivitetsbeskrivelser

35 Kompetansemål for perioden
FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom de to forskriftfestede samtalene med hjemmet) Individuelle mål for perioden Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Her føres de mest aktuelle nedbrutte kompetansemålene fra lokal læreplan for den aktuelle perioden. (Jfr halvårsplanlegging) Grunnleggende ferdigheter i faget Her føres de grunnleggende ferdighetene som er spesielt vektlagt i den aktuelle perioden. Hva er perioden – hvorfor målene må være nedbrutte Ordet ”kompetansemål” betyr ikke mål fra Kunnskapsløftet, selv om det ofte forstås sånn. Hvem er målgruppa? (Halvårsplan er pedagogens arbeidsredskap, her er det info hjem) Hva skjer hvis man refererer til årsplaner på Fronter? ( Hva betyr ”de mest aktuelle” nedbrutte (altså ikke hele halvårsplanen) Planlegg vurderingen i forkant! Slik at det er en naturlig vurderingsform i forhold til det som skal vurderes. Fyll ut vurderingsfeltet etter hvert. etter hvert Grunnleggende ferdigheter – som det faller naturlig. IKT? Lesing av tabeller og grafer i matematikk? (Norsk – 1. klasse?)

36 Kompetansemål for perioden
FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom de to forskriftfestede samtalene med hjemmet) Individuelle mål for perioden . (Dette er mål eleven selv skal fokusere på i sitt faglige arbeid) Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Her føres de mest aktuelle nedbrutte kompetansemålene fra lokal læreplan for den aktuelle perioden. (Jfr halvårsplanlegging) Her føres elevens individuelle mål, dvs. oppsummeringen fra forrige foreldresamtale.. .. og andre individuelle mål som framkommer under opplæringen. Grunnleggende ferdigheter i faget Her føres de grunnleggende ferdighetene som er spesielt vektlagt i den aktuelle perioden. Ser annen bruk – intensjonen at dette var den enkelte elevs felt, til bevisstgjøring om egne behov. Etterslep fra sist, eller jobber eleven på et høyere nivå enn de andre?

37 Kompetansemål for perioden
FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom de to forskriftfestede samtalene med hjemmet) Individuelle mål for perioden . (Dette er mål eleven selv skal fokusere på i sitt faglige arbeid) Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) (Eleven vurderes i forhold til kompetansemålene for perioden) Mål for neste periode / kommentar Her føres de mest aktuelle nedbrutte kompetansemålene fra lokal læreplan for den aktuelle perioden. (Jfr halvårsplanlegging) Her føres elevens individuelle mål, dvs. oppsummeringen fra forrige foreldresamtale.. .. og andre individuelle mål som framkommer under opplæringen. Her føres resultater fra nasjonale prøver, osloprøver og andre standardiserte prøver, i tillegg til eventuelle resultater fra skriftlige prøver skriftlige produkter muntlige samtaler observasjoner annen relevant dokumentasjon Grunnleggende ferdigheter i faget Her føres de grunnleggende ferdighetene som er spesielt vektlagt i den aktuelle perioden. Vurdering av de utvalgte målene, både klassens og de individuelle. Må sees i forhold til det som står under kompetansemål Unngå årsaksforklaringer, og gode råd om veien videre. Dette er et summativt felt! Også unngå kommentarer om innsats, flid, sosiale relasjoner, finnes som eget ark.

38 FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom de to forskriftfestede samtalene med hjemmet) Individuelle mål for perioden . (Dette er mål eleven selv skal fokusere på i sitt faglige arbeid) Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) (Eleven vurderes i forhold til kompetansemålene for perioden) Mål for neste periode / kommentar (Feltet fylles ut i foreldresamtalen. Finnes igjen som individuelle mål ved neste skriftlige vurdering) Her føres de mest aktuelle nedbrutte kompetansemålene fra lokal læreplan for den aktuelle perioden. (Jfr halvårsplanlegging) Her føres elevens individuelle mål, dvs. oppsummeringen fra forrige foreldresamtale og andre individuelle mål som framkommer under opplæringen. Her føres resultater fra nasjonale prøver, osloprøver og andre standardiserte prøver, i tillegg til eventuelle resultater fra skriftlige prøver skriftlige produkter muntlige samtaler observasjoner annen relevant dokumentasjon Her føres oppsummeringen av foreldresamtalen og andre individuelle mål som framkommer i opplæringen Grunnleggende ferdigheter i faget Her føres de grunnleggende ferdighetene som er spesielt vektlagt i den aktuelle perioden. Skal ikke fylles ut ferdig ved utsendelse. Gangen er Skjema ut Foreldresamtale m utfylling (delvis erstatning for skriftlig referat fra foreldresamtalen?) Brukes i kolonne 2 ved neste korsvei Lett å være mottakerbevisst når mottakerne sitter der!

39 Matematikk høsten 2008 Kompetansemål for perioden Individuelle mål for perioden Vurdering (inkludert dokumentasjon / kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Kunne finne fram på tallinja Kunne regne addisjon (pluss) og subtraksjon (minus)-oppgaver under og over ti Kunne lage regne-fortellinger som samsvarer til oppstilte regnestykker Eleven kan løse pluss og minusstykker ved hjelp av tallinja. Hun mestrer også pluss og minusoppgaver over og under 10. Er litt usikker i tieroverganger. Hun forstår sammenhengen mellom enkle regnefortellinger og et oppstilt regnestykke så lenge ikke tallene blir for store og informasjonen blir for mye. Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne sette ord på matematiske tankeganger og samtale om disse med andre Å kunne mestre regneoperasjoner innenfor et tallområde For eksempel – hadde eget skriftlig referat fra forrige foreldresamtale, punkter kunne vært ført over til ”Individuelle mål” Så kommer foreldresamtalen.

40 FAGETS NAVN: Norsk Kompetansemål for perioden Individuelle mål for perioden Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Mestre enkel setningsanalyse, dvs finne subjekt, verbal og objekt Kunne skrive en lengre skjønnlitterær tekst med variert ordforråd, ulike setningskonstruksjoner og korrekt ortografi og tegnsetning. Kunne nyttiggjøre seg oppslagsverk og ordbøker i skolearbeidet Bruke ulike fonter og skriftstørrelser på en hensiktsmessig måte Kunne kjenne igjen, beskrive og skille mellom adjektiv og adverb Kunne hente ut informasjon av skriftlige veiledninger, og arbeide selvstendig på det grunnlaget Har skrevet boka ”Kald snø” der hun viser god rettskriving og tegnsetting. Eleven skriver et hverdagsnært språk med enkle setningskonstruksjoner. Eleven er flink til å slå opp i ordbøker, og kan ofte selv finne relevant stoff i oppslagsverk tilpasset aldersgruppen. Kan sette inn bilder i tekst, men behersker ikke bunntekst/topptekst, heller ikke innholdsfortegnelse. Lite planlagt bruk av fonter/skriftstørrelser Prøve i setningsanalyse: 23 av 35 poeng Leser aldersadekvate bøker med flyt og forståelse, kan med veiledning arbeide etter instrukser og oppskrifter. Aston index ordprøve: 14 av 20 riktige Skriver pen, funksjonell og sammenhengende håndskrift. Grunnleggende ferdigheter i faget Kunne sette inn og redigere bilder i egen tekst Kunne sette inn topptekst og bunntekst Kunne lage innholdsfortegnelse i Word Kompetansemål – sammenfattende Under den skjønnlitterære teksten ligger mange delmål!

41 Å vurdere vil si å se hvor elevene er, for å finne en god måte å gå videre på.
Dette gjelder også skriftlig vurdering på barnetrinnet.


Laste ned ppt "Vurdering for læring, samling 2. april 2009 Tonje Hellstrøm"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google