Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Du og jeg og vi to familiebarnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Du og jeg og vi to familiebarnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 Du og jeg og vi to familiebarnehage
Årsplan for Du og jeg og vi to familiebarnehage

2 Velkommen til Amigos Barnehage!
Amigos Barnehage LTD driver familiebarnehager med 4 og 8 barnsgrupper, som ligger i Oslo fordelt i forskjellige bydeler. Vår virksomhet startet høsten 2007. Familiebarnehagens virksomhet hører inn under lov om barnehager, og bydelens barnehagesektor har et løpende tilsynsansvar Vi er ledet av en førskolelærer/ pedagogisk veileder som har til oppgave å knytte barn og assistenter sammen i en fellesskap. Førskolelæreren har også ansvaret for veiledning av assistentene og å legge opp dagen til barna i samarbeid med assistentene, samt tilrettelegge for samarbeid med foreldrene. I Amigos Barnehagens familiebarnehager vil førskolelæreren/ pedagogisk leder arbeide en dag pr. uke. enhet. Oppgavene hennes fordeles på besøk i barnehagen, veiledningssamtaler, personal- og foreldremøter og planleggingsarbeid.

3 TOSPRÅKLIGE ASSISTENTER:
Da et av opptakskriteriene i Amigos barnehage er at barn har spansktalende bakgrunn, er det viktig med tospråklige assistenter. Den tospråklige assistenten skal i samarbeid med det øvrige personalet ha ansvar for integrering* i gruppa, og bidra til barns utvikling av tospråklighet og tokulturell identitet. En tospråklig assistent skal ha kunnskap om egen kultur og språk/norsk kultur og språk. Den tospråklige assistenten skal hjelpe barna med å forstå/bli forstått. Være bindeledd mellom to kulturer hjem og barnehage. Høytlesning og fortelling på morsmål og norsk. Vektlegge mangfold i aktiviteter slik at alle kan forstå og delta. Være med å sette mål for enkeltbarn. Hjelpe til med å utveksle informasjon mellom hjem og barnehage. Få faglig veiledning. Med integrering menes det: *At en bevarer noen trekk av sin egen kultur og gir avkall på andre for å skape en ny felleskultur.

4 Hva er en årsplan? Årsplan for Amigos barnehage er vårt arbeidsdokument, og det redskapet vi driver den daglige virksomhet etter. Årsplanen gir informasjon om barnehagens praksis, og er skrevet med basis i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vårt pedagogiske grunnsyn bygger på å se barnet som egenverdi. Der vi ser på barnet som selvstendige, tenkende mennesker, kreative og kunnskapssøkende, og likeverdige individer som skal bli sett og bli behandlet med respekt.  

5 Barnehagens Verdigrunnlag
Verdiene som preger vår barnehage og skal gå som en rød tråd gjennom alt arbeidet vårt, og styre vår pedagogikk og vår samhandling. Verdiene er; Varme Vi gir barnet omsorg og trygghet. I møtet med barn skal vår hjertevarme skape næring og vekstmulighet.  Ser barnet Vi ser det enkelte barns egenverdi. Barnet gis gode betingelser for læring og utvikling basert på vår anerkjennende væremåte. Inkluderende Vi skaper gode fellesskap, der alle barn blir sett og bekreftet. Det enkelte barn skal oppleve gleden av å tilhøre små og store fellesskap.

6 Barnehagelovens formål og innhold
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet er en forskrift til barnehageloven. Rammeplanen gir en forpliktende ramme å arbeide etter, i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Barnehagens læringsmiljø og barns medvirkning, er noen av utfordringene barnehagene blir stilt overfor i rammeplanen. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnhagens skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebjlær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter”. Barnehageloven § 2 barnehagens innhold. “Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosiale og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.” Rammeplanen s.5

7 Samarbeid med barns hjem
”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.” (barnehageloven §1) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. ( barnehageloven §4) Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Rådet skal fremme deres fellesinteresser, og bidra til samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget består av en foreldre, en ansatt og eier av barnehagen. Samarbeidsutvalget for år 2010/2011: Foreldrerepr.: Andreas Engelstad Eier: Aslaug Tørum Ansattrepresentant Samarbeidsformer: Oppstartsamtale i barnehagen, slik at vi kan gi hverandre gjensidig informasjon. Daglig dialog ved bringe- og hentesituasjon. Foreldretavle med forskjellig informasjon. Månedsplaner og ukeplaner. Foreldresamtaler -2 samtaler pr. År, flere ved behov. Foreldremøter 2møter pr. år Sammmenkomster i barnehagen (Lucia o.l.)

8 Omsorg og trygghet Vår visjon:
Ved å være gode rollemodeller, utvikler også barna evnen til å gi omsorg Amigos barnehage skal være et hvor alle opplever god omsorg og trygghet. Med god omsorg og trygghet mener vi at barna skal få dekket sine behov for mat og drikke, søvn og hvile, stell, nærhet og varme. Barna skal oppleve forutsigbarhet gjennom dagsrytmen, og føle tilhørighet og anerkjennelse gjennom voksne som grunnleggende kunnskaper om barn. De voksne skal bry seg, og gi barna tid og oppmerksomhet. I og med at barna tilbringer mesteparten av dagen i barnehage, er det viktig å gi dem følelse av å bli sett og tatt vare på.

9 Barns medvirkning ”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet” Barnehagenloven §3, barns rett til medvirkning) I Amigos barnehage tar vi utgangspunk i barns egne uttrykksmåter. Vi legger vekt på og følger opp ideer på barnas initiativ og gir utrykk for barnas meninger har betydning. Vi er bevisste på hvordan vi snakker sammen slik at barna føler seg trygge på at kan utøve sin selvbestemmelsesrett uten å føle seg krenket eller mobbet. Barns medvirkning krever tid og rom for lytting og samtaler og vi vil jobbe for å få dette naturlig inn i hverdagen. Det er viktig at barn opplever tydelige og ansvarsfulle voksne som kommuniserer og tar barn på alvor.

10 Lek Lek - har stor betydning for læring
Barna i Amigos barnehage skal få oppleve glede, erfaring og mestring gjennom lek og aktiviteter.  Vi mener det er viktig at barnehagen inkluderer lek som et virkemiddel for å skape et positivt og trygt læringsmiljø. Barn leker ut fra en indre motivasjon, mens ytre påvirkning stimulerer og utløser leken. Ved å tilrettelegge lek på barnets premisser og lekenivå, gir vi gode muligheter for grunnleggende ferdigheter. Lek - har stor betydning for læring - styrker selvfølelsen og barnets identitet - fremmer språkutvikling - er lystbetont - er spennende - skaper humor og glede

11 HVORDAN VI JOBBER I 1 – 3 ÅRS AVDELING
RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER Barnehagen skal gi barn varierte opplevelse og erfaringer for å fremme en allsidig utvikling. Rammeplanen har skissert syv fagområder som skal integreres i barnehagens hverdag og på denne måten kan vi som arbeide med barn orientere oss lettere i hva barn trenger og hva vi kan tilby. HVA FORTELLER FAGOMRÅDENE OSS? HVA ER BARNEHAGENS TILTAK? ”Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet” (Rpl06, s.4) De syv fagområdene KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET NATUR, MILJØ OG TEKNIKK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM

12 Barnehagens tiltak til de 7 fagområdene:
1. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: "Kommunikasjon er ikke bare ord." Mål: Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og språklig. Lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Bli kjent med bøker, rim og regler Barnehagens tiltak 1 – 3 års gruppe: Synge sanger, lese bøker, voksne prater tydelig, gjenta riktig ordlyd, holde øyekontakt, sette navn på forskjellige uttrykk, vise bilder, matche bilder med objekter.

13 2. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: "Barna skal følges - ikke fylles!”  
Mål: Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring og skaffe seg gode erfaringer og allsidige bevegelser og utfordringer.  Barnehagens tiltak 1– 3 års gruppe: Bevegelsesleker/sanger, bevisstgjøring av kroppen gjennom påkledning, stellesituasjoner, gå turer, serverer vann som tørstedrikk, god balanse mellom aktivitet og hvile, lage sunn og variert kosthold, bevisstgjøring av følelser og sansene.

14 3. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: "Barn skaper sin kultur ut fra egne opplevelse."
Mål: Barna opplever tilstedeværelse av kunst og kultur. Erfare gjennom alle sine sanser og ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barnehagens tiltak 1 – 3 års gruppe: Modellere med plastilina, dramatisere fortellinger, oppmuntre til skaperglede, tegne, lime, male, henge opp barnas kunst 

15 4. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: "Naturen er en kilde til undring"
Mål: Barna skal få gjøre erfaringer via alle sine sanser og oppleve naturen og undre seg over naturens mangfold. Barnehagens tiltak 1 – 3 års gruppe: Gå på tur i skogen og i nærmiljøet, bruke materialer fra naturen til forming, se på dyr og insekter, følge årstidene, være ute i alle slags vær, lære å ta vare på naturen.

16 5. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: "Filosofi betyr kjærlighet til visdom
Mål: Barna skal få tid og rom for undring. Tilegne seg samfunnets grunnleggende holdninger og verdier. Barnehagens tiltak 1 – 3 års gruppe:  Takke for maten, håndhilse når man kommer i barnehagen og når man går hjem, lære å rydde etter seg, undre seg sammen med barna, lære å ta vare på hverandre, lære å vente på tur når andre er opptatte med en leke, lære å ta vare på seg selv, markere høytidene.

17 6. NÆRMILJØ OG SAMFUNN: "Barnehagen skal bidra ti at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet." Mål: Barna skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelse og erfaringer i nærmiljøet. Erfare at alle mennesker, uansett erfaringer og forutsetninger inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Barnehagens tiltak 1 – 3 års gruppe: Turer i nærmiljøet - Vi lærer oss hva et samfunn er og hvordan forholde seg i et. (her er barnehagen et godt eksempel)

18 7. ANTALL, ROM OG FORM: "Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse." Mål: Barna skal få erfare en tidslinje som har med tid, rom og form gjennom alle sine sanser, og hverdagens rutiner. Barnehagens tiltak 1 – 3 års gruppe: Arbeide med gode rutiner i hverdagen slik at barnet er trygg i omgivelsen, lære barnet om rekkefølgeforståelse gjennom påklednings situasjoner, spise situasjoner, rydde etter seg, bruke begreper som foran, bak, over, under, få kjennskap til ulike former.

19 Tema for barnehageåret 2010/2011
August = Tilvenning September= Vennskap Oktober= , Høst , Halloween, Barnas dag, Dia del Niños (31. oktober) November= Kunst Desember= Vinter og Jul 2011 Januar= Eventyr, Reyes Magos (6. januar), Farsdag, Morsdag, Nasjonaldagsmarkeringer Februar= Karneval Mars= Påske og tradisjoner April= Fugler Mai= Flagg Juni/juli= sommer

20 Vurdering Personalet i barnehagen observerer og vurderer sitt arbeid daglig. I tillegg til dette vurderes de ulike planene som: årsplan, ukeplan/månedsplan.  Vurderingene vil foregå på avdelings møter, personalmøter, foreldremøter og leder møter. Vurderingen skal være med på å sikre kvalitet, utvikling og trivsel for det enkelte barn. Årlige brukerundersøkelser vil også være et godt materiale for vurdering av den jobben vi utfører.

21 Åpningstid og ferieavvikling
Barnehagens daglige åpningstid er kl 07:30-16:30. mandag – fredag. Familiebarnehagen holder stengt i juleferien (f.o.m. 22 desember t.o.m. 1 januar), og 4uker i juli måned. Vi holder stengt 4 planleggingsdager i året med minst en måneds varsel.

22 Foreldresamtaler i mars
Barnehagetidsplan for barnehageåret Amigos barnehage / 2011 MÅNED FRI DAGER/MØTER AUGUST Start: Mandag 2. August SEPTEMBER 1. barnehagen er stengt 1. september BARNEHAGEN ER STENGT! OKTOBER -Foreldremøte NOVEMBER 2. Pl. Dag Tirsdag DESEMBER Juleferie f.o.m JANUAR 3. Pl. dag 3.januar. Barnehagen er stengt! Barnehagen åpner 4 januar! FEBRUAR Foreldre møte MARS Foreldresamtaler i mars Foreldresamtaler for de som ønsker! APRIL - Påskefrokost Fridager/helgedager  21.04 22.04 og 25.04 MAI Dugnad Planleggings dag 17mai Pl.dag 18 mai. JUNI Sommerfest 28.06 2.06, 13.06 JULI Sommerferie


Laste ned ppt "Du og jeg og vi to familiebarnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google