Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skårderud om Next to normal 1 Dette er et kammerspill for fem personer, hvorav den ene er en vrangforestilling. Dette er eit kammerspel for fem personar,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skårderud om Next to normal 1 Dette er et kammerspill for fem personer, hvorav den ene er en vrangforestilling. Dette er eit kammerspel for fem personar,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skårderud om Next to normal 1 Dette er et kammerspill for fem personer, hvorav den ene er en vrangforestilling. Dette er eit kammerspel for fem personar, der den eine er ei vrangførestilling. Så helt normalt er det jo ikke. Så heilt normalt er det jo ikkje. To psykiatere trer også inn i dramaet, og slik får vi bekreftet at dette er next to normal. To psykiatrar kjem også inn i dramaet, og slik får vi stadfesta at dette er next to normal. 1

2 Skårderud om Next to normal 2 Dette er en følelsesmessig bevegende musikal. Dette er ein musikal som rører ved kjenslene. Når denne tungt prisbelønte oppsetningen nå har Europapremiere i Oslo, møter vi et verk som er åpnende. Når denne oppsetninga som har vunne mange prisar no har Europa- premiere i Oslo, møter vi eit verk som er opnande. Det er en kritisk musikal om psykisk lidelse og behandling. Det er ein kritisk musikal om psykisk liding og behandling. Det kan være enkelt, noen ganger for enkelt, å være svært kritisk til forsøkene på å møte og behandle psykiske lidelser, simpelthen fordi slike møter kan være meget vanskelige; og det gjøres feil. Det kan vere enkelt, somme gonger for enkelt, å vere svært kritisk til freistnadene på å møte og behandle psykiske lidingar, rett og slett fordi slike møte kan vere svært vanskelege; og det blir gjort feil. 2

3 Skårderud om Next to normal 3 En slik kritikk kan lukke for undringen, og i stedet utarte til en stillingtaken for eller imot. Ein slik kritikk kan stengje for undringa, og i staden utarte til at ein tek stilling for eller imot. Bekjennelsen kan skygge for erkjennelsen. Vedkjenninga kan skyggje for erkjenninga. En av de store kvalitetene i ”Next to normal” er at den er fjernt fra en slik tilnærming, og i stedet kombinerer både tekst, musikk, koreografi og instruksjon til å åpne opp for både undring og underholdning, latter og medfølelse. Ein av dei verdfulle eigenskapane i ”Next to normal” er at stykket er fjernt frå ei slik tilnærming, og i staden er både tekst, musikk, koreografi og instruksjon kombinert slik at stykket opnar opp for både undring og underhaldning, latter og medkjensle. 3

4 Skårderud om Next to normal 4 Temaene er mangfoldige og krevende: Temaa er mangfaldige og krevjande: Traumer, psykose, depresjon, rus, familieliv, behandling, feilbehandling, flukt, frihet, håp, kjærlighet – og så videre. Det kunne sikkert blitt for mye. Traume, psykose, depresjon, rus, familieliv, behandling, feilbehandling, flukt, fridom, håp, kjærleik, og så vidare. Det kunne sikkert blitt for mykje. Men stykket åpner opp fordi disse temaene beskrives innenfra, med perspektivene til dem som er rammet av den psykisk familiesmerten. Men stykket opnar opp fordi desse temaa blir skildra innanfrå, med perspektiva til dei som er råka av den psykiske familiesmerta. De gjør så godt de kan og klamrer seg til sine løsninger. Teksten identifiserer seg med og empatiserer like godt med alle i familien. Og alle er både ofre og aktører. Dei gjer så godt dei kan og klamrar seg til sine løysingar. Teksten identifiserer seg med og empatiserer like godt med alle i familien. Og alle er både offer og aktørar. 4

5 Skårderud om Next to normal 5 Det begynner i det velkjente. Moren Diana sitter oppe om natten og venter på at sønnen skal komme hjem. Det begynner i det velkjende. Mora Diana sit oppe om natta og ventar på at sonen skal komme heim. Han kommer, og dagen gryr for familien som lever forstadslivet. Han kjem, og dagen gryr for familien som lever forstadslivet. Mor og far har sex i seksti sekunder, den overambisiøse og stressete datteren roes ned, og familiemedlemmene har et krampaktig sterkt behov for å fortelle seg selv og hverandre at alt kommer til å bra. Mor og far har sex i seksti sekund, den overambisiøse og stressa dottera blir roa ned, og familiemedlemmene har eit krampaktig sterkt behov for å fortelje seg sjølve og kvarandre at alt kjem til å gå bra. 5

6 Skårderud om Next to normal 6 Det går ikke bra. Moren tyvstarter på å lage lunsj, og det ender i psykotisk kaos og søl med matvarer over det hele. Det går ikkje bra. Moren tjuvstartar på å lage lunsj, og det endar i psykotisk kaos og søl med matvarer over det heile. Raskt forstår vi at alt er i skjønneste uorden. Vi lærer at moren Diana har levd med en alvorlig sinnslidelse i lang tid. Raskt forstår vi at alt er i skjønnaste uorden. Vi får greie på at mora Diana har levd med ei alvorleg sinnsliding i lang tid. Bipolar lidelse kaller vi det nå på norsk. Før het det gjerne manisk-depressiv sinnslidelse. Bipolar liding kallar vi det no på norsk. Før het det gjerne manisk-depressiv sinnsliding. Høyt og lavt, hektisk og utslått, opp og ned, frem og tilbake, håp og nederlag. Det svinger i denne musikalen. Høgt og lågt, hektisk og utslått, opp og ned, fram og tilbake, håp og nederlag. Det svingar i denne musikalen. 6

7 Skårderud om Next to normal 7 Lidelsen har en lei tendens til å rekruttere nye medlemmer. Lidinga har ein lei tendens til å rekruttere nye medlemmer. Hva menes med det? Kva vil det seie? Når den psykiske lidelsen rammer ett familiemedlem, vil den ramme alle. Det kan gjelde både på godt og vondt. Når den psykiske lidinga råkar éin familiemedlem, vil ho råke alle. Det kan gjelde både på godt og vondt. På godt kan slike familieerfaringer bidra til nødvendige innsikter i livets realiteter. Man har fått med seg en bagasje som er nyttig i møte med andre menneskers lidelser. På godt kan slike familieerfaringar gi folk nødvendig innsikt i realitetane i livet. Ein har fått med seg ein bagasje som er nyttig når ein møter lidingar hos andre menneske. På vondt kan noen erfare så mye fravær av det gode og for mye nærvær av noe vondt, som gjør at man selv blir den som blir psykisk lidende. På vondt kan somme oppleve så mykje fråvære av det gode og for mykje av noko vondt, som gjer at ein sjølv blir den som blir psykisk lidande. 7

8 Skårderud om Next to normal 8 Psykisk smerte er en sterk kraft som er vanskelig å isolere. Psykisk smerte er ei sterk kraft som er vanskeleg å isolere. Det henger ikke minst sammen med at vi som mennesker er svært avhengige av hverandre. Det heng ikkje minst saman med at vi som menneske er svært avhengige av kvarandre. Vi er avhengige av kjærlighet, og særlig når det er underskudd, blir kjærligheten fengslende. Vi er avhengige av kjærleik, og særleg når det er underskot, blir kjærleiken fengslande. Vi har overdrevne ideer om hvor selvstendige vi er. Vi har overdrivne idear om kor sjølvstendige vi er. 8

9 Skårderud om Next to normal 9 La oss ta barnet: Når vi vokser opp, blir vi ikke oss selv av oss selv. La oss ta barnet: Når vi veks opp, blir vi ikkje oss sjølve av oss sjølve. Vi blir oss selv gjennom møtene med andre. Det gjelder ikke minst gjennom foreldrenes omsorg og omtanke. Vi blir oss sjølve gjennom møta med andre. Det gjeld ikkje minst gjennom omsorg og omtanke frå foreldra. Jeg er, fordi du tenker på meg. Den mor eller far som er rammet av smerte, vil ofte vende seg mot seg selv og sin egen lidelse. Eg er, fordi du tenkjer på meg. Den mor eller far som er råka av smerte, vil ofte vende seg mot seg sjølv og si eiga liding. Det kan være vanskelig å ha blikket på de andre når sinnet river. Det kan vere vanskeleg å ha blikket på dei andre når sinnet riv. 9

10 Skårderud om Next to normal 10 Det er ikke selvopptatthet som en overdreven selvinteresse, men som et vanskelig uunngåelig faktum når det gjør vondt. Det er ikkje det å vere oppteken av seg sjølv som ei overdriven interesse for eins eigen person, men som eit faktum ein vanskeleg kjem utanom når det gjer vondt. Og da kan det bli for lite av det gode og nødvendige for andre. Dette stykkets datter Natalie er nok en av dem som har fått for lite. Og da kan det bli for lite av det gode og nødvendige for andre. Dottera i dette stykket, Natalie, er nok ei av dei som har fått for lite. Men hun forsøker å gjøre det beste ut av det og å kompensere for mangelen. Dels gjør hun det gjennom å sitt eget rom i musikken. Men ho prøver å gjere det beste ut av det og å kompensere for mangelen. Dels gjer ho det gjennom å skape sitt eige rom i musikken. 10

11 Skårderud om Next to normal 11 Dels gjør hun det ved å prestere som den ytelesessyke. Og dels gjør hun det gjennom å ruse seg. Dels gjer ho det ved å prestere som den (n)ytingssjuke(?). Og dels gjer ho det gjennom å ruse seg. Dette er velkjent inntil det plagsomme. Å fylle seg med rus kan være å dekke over indre mangler. Dette er velkjent inntil det plagsame. Å fylle seg med rus kan vere å dekkje over indre manglar. Og så den voksne: Ektemannen Dan forsøker også så godt han kan. Han trøster, støtter og han forsøker å forstå. Og så den vaksne: Ektemannen Dan prøver også så godt han kan. Han trøystar, støttar, og han prøver å forstå. 11

12 Skårderud om Next to normal 12 Mot slutten av stykket søker han selv hjelp for sine egne besværligheter. Mot slutten av stykket søkjer han sjølv hjelp for sine eigne problem. I en familie med slike lidelser er det slett ikke gitt at den som kvalifiserer for en diagnose er den som lider mest. I ein familie med slike lidingar er det slett ikkje gitt at den som kvalifiserer for ein diagnose, er den som lid mest. Den manisk oppstemte kan le sin hektiske latter mens de andre fortviler. Den manisk oppstemde kan le sin hektiske latter mens dei andre fortvilar. Og tilsvarende kan bedring og tilfriskning dra de andre opp. Få menneskelige fenomener er mer smittsomme enn følelser. Og tilsvarande kan betring og tilfriskning dra dei andre opp. Få menneskelege fenomen er meir smittsame enn kjensler. 12

13 Skårderud om Next to normal 13 Lidelsen rekrutterer også hjelperne. Lidinga rekrutterer også hjelparane. Det absolutte berettigete spørsmålet i denne teateropplevelsen er selvsagt om hjelperne gjør mest gang eller ugagn. Det absolutte rettkomne spørsmålet i denne teateropplevinga er sjølvsagt om hjelparane gjer mest gagn eller ugagn. Portrettene er psykiaterne er noe karikerte, men egentlig også ganske treffende. Portretta av psykiatrane er noko karikerte, men eigentleg også ganske treffande. Alt i alt bidrar ”Next to normal” til både et kritisk og et nyansert blikk på hjelpeprofesjonene. Alt i alt er ”Next to normal” med til å skape både eit kritisk og eit nyansert blikk på hjelpeprofesjonane. 13

14 Skårderud om Next to normal 14 Og jeg blir påminnet om et begrep fra den antikke greske medisinen: iatrogene lidelser. Og eg blir mint på eit omgrep frå den antikke greske medisinen: iatrogene lidingar. Det betyr lidelser påført av legen. Også de velmenende kan skade. Det vil seie lidingar påførte av legen. Også dei velmeinande kan skade. Pilletrilleren dr. Frisch finnes absolutt i en noe moderert versjon. Pilletrillaren dr. Frisch finst absolutt i ein noko moderert versjon. Dette er opprinnelig en amerikansk teatertekst, og den farmasøytiske industrien har for tiden et meget sterkt grep om de amerikanske sinnene. Dette er opphavleg ein amerikansk teatertekst, og den farmasøytiske industrien har for tida eit svært sterkt grep om dei amerikanske sinna. 14

15 Skårderud om Next to normal 15 Vi omgir oss fortsatt med myter om at amerikanere legger seg på den terapeutiske divanen ved den minste motstand, á la Woody Allen. Vi omgir oss framleis med mytar om at amerikanarar legg seg på den terapeutiske divanen ved den minste motstand, á la Woody Allen. Det er fjernt fra sannheten. Det er fjernt frå sanninga. Humanistisk medisin i form av psykoterapi er truet i dagens USA, og det er de farmakologiske tilnærmingene som i stor grad støttes av de private helseforsikringene. Humanistisk medisin i form av psykoterapi er truga i dagens USA, og det er dei farmakologiske tilnærmingane som i stor grad blir støtta av dei private helseforsikringane. Dr. Gahlén er lettere å like. Ja, han blir idealisert, som en rockestjerne. Dr. Gahlén er lettare å like. Ja, han blir idealisert, som ei rockestjerne. 15

16 Skårderud om Next to normal 16 Men slike høyder kan han ikke leve opp til. Men slike høgder kan han ikkje leve opp til. Han mislykkes med mye, og slik blir også han troverdig. Jeg fristes til et lite forsvar for ulven mot lammene, altså for denne legen i forhold til hans feil og utilstrekkeligheter. Han mislykkast med mykje, og slik blir også han truverdig. Eg blir freista til å komme med eit lite forsvar for ulven mot lamma, altså for denne legen trass i alle hans feil og manglar. Familien erfarer lidelsen fra innsiden, mens denne velmenende legen ser det hele utenfra. Familien erfarer lidinga frå innsida, mens denne velmeinande legen ser det heile utanfrå. Han forsøker å forstå, og han forsøker å nyttiggjøre seg den oppdaterte psykiatriske fagligheten. Han prøver å forstå, og han prøver å dra nytte av den oppdaterte psykiatriske faglege innsikta. 16

17 Skårderud om Next to normal 17 Men han er også en som må kjempe med den avmakten som sterk lidelse kan skape. Men han er også ein som må kjempe med den avmakta som sterk liding kan skape. Mot galskapen må vi av og til innse at hjelpen kan være begrenset. Mot galskapen må vi av og til innsjå at hjelpa kan vere avgrensa. En psykose er å erfare en annen virkelighet, og det er det ofte slik at vi ikke når den andre der vi står dypt plantet i vår virkelighet. Ein psykose er å erfare ein annan røyndom, og da er det ofte slik at vi ikkje når den andre der vi står djupt planta i vår røyndom. Vi lever i fysiske samme verdener, mens de mentale verdenene kan være atskilte. Vi lever fysisk i den same verda, mens dei mentale verdene kan vere åtskilde. 17

18 Skårderud om Next to normal 18 Ikke minst bidrar musikalens form til at dette er et åpnende verk. Ikkje minst bidrar musikalforma til at dette er eit opnande verk. Stoffet er bokstavelig talt dramatisk, og det kunne blitt en krevende kveld i teateret. Stoffet er bokstaveleg tala dramatisk, og det kunne blitt ein krevjande kveld i teateret. En risiko kunne være gravalvoret, mens en annen kunne være sentimentaliteten. Ein risiko kunne vere gravalvoret, mens ein annan kunne vere sentimentaliteten. Den svært varierte musikken og det episodiske i fortellermåten bidrar til en lekenhet som gjør at vi kan gå ut og inn av erfaringene, ta dem til oss, men også betrakte på avstand; og til sist fordøye. Den svært varierte musikken og det episodiske i forteljemåten gjer stykket leikfullt, noko som gjer at vi kan gå ut og inn av erfaringane, ta dei til oss, men også betrakte på avstand; og til sist fordøye. 18

19 Skårderud om Next to normal 19 Stykket forener opplevelsene både innenfra og utenfra, både innlevelse og distansert betraktning. Stykket foreiner opplevingane både innanfrå og utanfrå, både innleving og distansert betraktning. Det hele avsluttes med et Nora-tema. Moren Diana river seg løs fra familien. Det hele blir avrunda med eit Nora-tema. Mora Diana riv seg laus frå familien. Alle prøver seg for å få det bedre, og hun prøver noe helt annet for å få et friskere og friere liv. Sluttscenen handler om håp. Alle prøver seg for å få det betre, og ho prøver noko heilt anna for å få eit friskare og friare liv. Sluttscenen handlar om håp. Så er det opp til oss å tenke over hva og hvor mye hun kan håpe på; og hvordan det vil gå for dem alle. Så er det opp til oss å tenkje over kva og kor mykje ho kan håpe på; og korleis det vil gå for dei alle. 19


Laste ned ppt "Skårderud om Next to normal 1 Dette er et kammerspill for fem personer, hvorav den ene er en vrangforestilling. Dette er eit kammerspel for fem personar,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google