Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Velkommen til foreldremøte for 10. trinn Rusundersøkelsen v/ SaLTo-koordinator TonjeTovik Videregående.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Velkommen til foreldremøte for 10. trinn Rusundersøkelsen v/ SaLTo-koordinator TonjeTovik Videregående."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Velkommen til foreldremøte for 10. trinn Rusundersøkelsen v/ SaLTo-koordinator TonjeTovik Videregående skole v/rådgiver Astrid Gillespie Informasjon om standpunktkarakterer, eksamen og klagerett Klassemøter

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Informasjon om søknad på videregående skole Informasjonen hentes på vilbli.novilbli.no Elevene registrerer seg som brukere av MinID på vigo.no vigo.no Elevene søker på vigo.novigo.no 2

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Søking Alle elever må søke 3 utdanningsprogram og kan velge inntil 6 ulike skoler pr. utdanningsprogram. Alle kommer inn på ett av valgte utdanningsprogram, men man er ikke garantert å komme inn på de skolene man ønsker. Alle oppførte kombinasjoner av skole/utdanningsprogram blir vurdert før eleven blir tilfeldig plassert på skoler de ikke har søkt. Usikkerhet rundt hvordan nytt inntaksreglement vil påvirke "snittene" på de ulike skolene. 3

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole UTDANNINGSPROGRAM STUDIEFORBEREDENDE Studiespesialisering med eller uten formgivningsfag (ST) Musikk, dans og drama (MDD) Idrettsfag YRKESFAGLIG Design og håndverk Helse- og oppvekstfag Restaurant- og matfag Elektrofag Teknikk og ind.prod. Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel Medier og kommunikasjon* Naturbruk* 4

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Kjernefag vg1+vg2+vg3 Yrkesfag Engelsk KRØ Matematikk 1PY/1TY Naturfag Norsk Samfunnsfag Studieforberedende Engelsk Fremmedspråk Geografi KRØ Matematikk1T/1P Matematikk 2T/2P, R1/S1 Naturfag Norsk Samfunnsfag Historie Religion og Etikk 5

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole PÅBYGNING TIL GENS (vg3 for yrkesfag) Historie KRØ Matematikk Naturfag Norsk (281 timer mot 168 på vg3 studieforberedende) 140 timer programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 6

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Ved endelig ajourhold av inntaket 30.08.2013: - 96,3 % av inntatte Osloelever til ordinære Vg1 var tatt inn til primært ønsket utdanningsprogram (95,4 % i fjor) - 69,9 % av inntatte Osloelever til ordinære Vg1 var tatt inn til primært ønske skole- og utdanningsprogram (64,1 % i fjor) Markert økning STUSP1; fra 62,1 til 66,8 % 7

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Fremmedspråk Elever som velger studieforberedende utdanningsprogram må ha ett fremmedspråk i tillegg til engelsk. Elevene har to muligheter: 1) Gå videre med det fremmedspråket de allerede har hatt, og ta nivå II på vg1 og vg2. Noen skoler tilbyr også nivå III som programfag på vg3.(Dette gir ett ekstrapoeng. 2) Velge et nytt fremmedspråk og ta nivå I på vg1 og vg2. Noen skoler tilbyr også nivå II som programfag på vg3. Det varierer fra år til år hvilke språk som tilbys på nivå I 8

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Norsk- og engelsk fordypning Har man ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må man: –Begynne på nivå I i et fremmedspråk og ta dette på vg1 og vg2 –Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket på Vg3. –På Vg3 får man da færre timer til programfag. 9

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole …..et yrkesfaglig utdanningsprogram Et fremmedspråk i tillegg til engelsk er ikke obligatorisk på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom eleven etter 2 år på for eksempel Medier og kommunikasjon bestemmer seg for å ta påbygning til generell studiekompetanse, kan eleven velge fremmedspråk som programfag i påbygningsåret. 10

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole UTDANNINGSPROGRAM OG MATEMATIKK Studieforberedende ST (m/u forming), MMD, ID: 2 år med matte nødvendig Yrkesfaglige (alle de andre inkl. MK) 1 år med matte nødvendig. Hvis man ønsker å bygge på til GENS må man ta 2.-årsmatten 3. året.

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole MATEMATIKKFAGENE VG1 1P(praktisk): Alle studieforberedende utdanningsprogram (ST, ID, MDD) Du kan velge S1 på vg2, men ikke R1. 1PY: Alle yrkesfaglige utdanningsprogram 1T(teoretisk): Alle studieforberedende utdanningsprogram (ST, ID, MDD) Du kan velge enten S1 eller R1 på vg2 1TY: Alle yrkesfaglige utdanningsprogram

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Nyttig: Alle kan få utstyrsstipend Varierer fra ca. 930-2970 Husk å sjekke at karakterene er riktige på www.vigo.no www.vigo.no 13

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Frister 1. mars: Søknadsfrist for ordinært inntak. Lurt å forhåndssvare: JA TIL PLASS + JA TIL VENTELISTE. 23. juni: Siste frist for ettersending av dokumentasjon til inntakskontoret om flytting og endring av vitnemål. 14

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole forts. frister Ca. 8. juli: 1. inntak er klart. Svarfristen står på vigo for de som ikke har forhåndssvart. Ca. 8. august: 2. inntak er klart. Svar ved å møte opp på skolen første skoledag. Mandag 18. august: Første skoledag høstsemesteret 2014. Tidspunktet står i svarmeldingen som elevene finner på vigo.no Elever som ikke møter første dag mister plassen! 15

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole VENTELISTER Elever som ikke får innfridd sitt førstevalg, kan stå på venteliste. Den enkelte videregående skole administrerer ventelistene etter skolestart. Ring og mas! Ca. 1. september ledige plasser offentliggjøres i Aftenposten og på Utdanningsetatens hjemmesider LYKKE TIL PÅ VGS 16

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Karakterer Standpunktkarakterer (Sluttvurdering) skal vise elevens kompetanse i forhold til målene i Kunnskapsløftet, jfr. Forskrift til OL § 3.18: "Standpunktkarakteren må baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen eleven har i faget, jf. § 3-3. Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren er fastsett. – 17

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole forts § 3.18: Eleven skal bli gjort kjend med kva det er lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter". –Vurdering og kommunikasjon underveis skal sikre at eleven og foresatte er kjent med faglærers vurdering –Skriftlig varsel hvis fare for at det ikke kan settes karakter (IV) –Kun i kroppsøving og orden/ oppførsel at det kan tas hensyn til elevens forutsetninger –Orden og oppførsel skal ikke tas med i vurdering i fag! 18

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Søknad om fritak for vurdering med karakter: Elever som har individuell opplæringsplan i et fag Søknad om fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål: Elever som har et annet morsmål og som følger undervisning i særskilt norskopplæring –Egne søknadsskjemaer fås av kontaktlærer, rektor behandler 19

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Standpunktkarakterer –Alle fag (inkl. musikk og mat og helse fra 9. trinn) Eksamenskarakterer –Skriftlig eksamen –Muntlig eksamen 20

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Skriftlig eksamen 2014 Eleven kommer opp i ett fag –15.05 : Opplysning om eksamensfag kl. 0900 –19.05:Eksamen i matematikk –20.05:Eksamen i engelsk –22.05:Eksamen i norsk hovedmål –23.05:Eksamen i norsk sidemål –Obligatorisk forberedelse på skolen –Ordinær undervisning og fremmøte – informasjon gis av lærerne 21

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Tilrettelegging på eksamen Utvidet tid – inntil 1 time –pga. f. eks. lese/-skrivevansker, allergier Foresatte må søke rektor– frist: 1.mai med dokumentasjon (Logoped, PPT, lege fra inneværende år) Sykdom og fravær (sykemelding må leveres!) – Ring skolen og gi beskjed! Regler og retningslinjer – eget hefte kommer når det nærmer seg (NB! IKKE MOBILTELEFON!) Fusk? – Mister både eksamens- og standpunktkarakter! 22

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Muntlig eksamen 2014 Alle kommer opp i ett fag norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, RLE eller språklig fordypning –1. halvpart : Opplysning om trekkfag 2. juni Eksamen 4. juni. –2. halvpart : Opplysning om trekkfag 4. juni. Eksamen 6. juni. 23

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Forts. muntlig eksamen Det opplyses om fag 48 timer før eksamen Tema/problemstilling deles ut 24 timer før Gruppe/par (individuell vurdering!) eller individuelt Inntil 30 min pr. elev, maks 10 min kan være en presentasjon Spørsmål fra hele "pensum"/ alle kompetansemål 24

25 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole De viktigste endringene 2014 Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen, Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet/problemstillingen som er forberedt i forberedelsesdelen. Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen, for eksempel PowerPoint, jf. § 3-31. 25

26 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Gjennomføring og vurdering, muntlig eksamen Det er også understreket at eleven ikke skal få vite hvilke spørsmål og problemstillinger som vil være gjenstand for eksamineringen. Forberedelsesdelen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget, noe som understreker betydningen av å bruke elevenes forberedte presentasjon som et utgangspunkt for videre samtale. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen. 26

27 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Klagerett Standpunkt og eksamenskarakterer er enkeltvedtak 10 dagers klagerett Formelle feil - ikke lærers vurdering –F.eks. ikke et bredt grunnlag Hvis… –be om begrunnelse fra faglærer –skriftlig klage, rettes til rektor, begrunnelse Saksbehandling tar tid… Se www.bjornsletta.gs.oslo.no, praktisk informasjon, eksamen og standpunktkarakterer.www.bjornsletta.gs.oslo.no 27

28 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Fravær og frisøknader Alt fravær fra alle de tre årene skrives på vitnemålet! Unngå å søke fri i denne perioden! Hvis man har vært syk og kan levere sykemelding, eller hvis man har fått innvilget permisjon kan man søke rektor om å få strøket inntil 10 dager pr. skoleår. 28

29 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Til slutt… Avslutning torsdag 19.6 – vitnemålsutdeling kl. 18.00 En hyggelig og verdig avslutning! Arrangementer gruppevis etterpå – foresatte har ansvar! 29


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Velkommen til foreldremøte for 10. trinn Rusundersøkelsen v/ SaLTo-koordinator TonjeTovik Videregående."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google