Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for 10. trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for 10. trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for 10. trinn
Rusundersøkelsen v/ SaLTo-koordinator TonjeTovik Videregående skole v/rådgiver Astrid Gillespie Informasjon om standpunktkarakterer, eksamen og klagerett Klassemøter

2 Informasjon om søknad på videregående skole
Informasjonen hentes på vilbli.no Elevene registrerer seg som brukere av MinID på vigo.no Elevene søker på vigo.no

3 Søking Alle elever må søke 3 utdanningsprogram og kan velge inntil 6 ulike skoler pr. utdanningsprogram. Alle kommer inn på ett av valgte utdanningsprogram, men man er ikke garantert å komme inn på de skolene man ønsker. Alle oppførte kombinasjoner av skole/utdanningsprogram blir vurdert før eleven blir tilfeldig plassert på skoler de ikke har søkt. Usikkerhet rundt hvordan nytt inntaksreglement vil påvirke "snittene" på de ulike skolene.

4 UTDANNINGSPROGRAM STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAGLIG
Studiespesialisering med eller uten formgivningsfag (ST) Musikk, dans og drama (MDD) Idrettsfag Design og håndverk Helse- og oppvekstfag Restaurant- og matfag Elektrofag Teknikk og ind.prod. Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel Medier og kommunikasjon* Naturbruk*

5 Kjernefag vg1+vg2+vg3 Yrkesfag Studieforberedende Engelsk KRØ
Matematikk 1PY/1TY Naturfag Norsk Samfunnsfag Engelsk Fremmedspråk Geografi KRØ Matematikk1T/1P Matematikk 2T/2P, R1/S1 Naturfag Norsk Samfunnsfag Historie Religion og Etikk

6 PÅBYGNING TIL GENS (vg3 for yrkesfag)
Historie KRØ Matematikk Naturfag Norsk (281 timer mot 168 på vg3 studieforberedende) 140 timer programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

7 Ved endelig ajourhold av inntaket 30.08.2013:
- 96,3 % av inntatte Osloelever til ordinære Vg1 var tatt inn til primært ønsket utdanningsprogram (95,4 % i fjor) ,9 % av inntatte Osloelever til ordinære Vg1 var tatt inn til primært ønske skole- og utdanningsprogram (64,1 % i fjor) Markert økning STUSP1; fra 62,1 til 66,8 %

8 Fremmedspråk Elever som velger studieforberedende utdanningsprogram må ha ett fremmedspråk i tillegg til engelsk. Elevene har to muligheter: 1) Gå videre med det fremmedspråket de allerede har hatt, og ta nivå II på vg1 og vg2. Noen skoler tilbyr også nivå III som programfag på vg3.(Dette gir ett ekstrapoeng. 2) Velge et nytt fremmedspråk og ta nivå I på vg1 og vg2. Noen skoler tilbyr også nivå II som programfag på vg3. Det varierer fra år til år hvilke språk som tilbys på nivå I

9 Norsk- og engelsk fordypning
Har man ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må man: Begynne på nivå I i et fremmedspråk og ta dette på vg1 og vg2 Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket på Vg3. På Vg3 får man da færre timer til programfag.

10 …..et yrkesfaglig utdanningsprogram
Et fremmedspråk i tillegg til engelsk er ikke obligatorisk på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom eleven etter 2 år på for eksempel Medier og kommunikasjon bestemmer seg for å ta påbygning til generell studiekompetanse, kan eleven velge fremmedspråk som programfag i påbygningsåret.

11 UTDANNINGSPROGRAM OG MATEMATIKK
Studieforberedende ST (m/u forming), MMD, ID: 2 år med matte nødvendig Yrkesfaglige (alle de andre inkl. MK) 1 år med matte nødvendig. Hvis man ønsker å bygge på til GENS må man ta 2.-årsmatten 3. året.

12 MATEMATIKKFAGENE VG1 1P(praktisk): Alle studieforberedende utdanningsprogram (ST, ID, MDD) Du kan velge S1 på vg2, men ikke R1. 1PY: Alle yrkesfaglige utdanningsprogram 1T(teoretisk): Alle studieforberedende utdanningsprogram (ST, ID, MDD) Du kan velge enten S1 eller R1 på vg2 1TY: Alle yrkesfaglige utdanningsprogram

13 Nyttig: Alle kan få utstyrsstipend Varierer fra ca. 930-2970
Husk å sjekke at karakterene er riktige på

14 Frister 1. mars: Søknadsfrist for ordinært inntak.
Lurt å forhåndssvare: JA TIL PLASS + JA TIL VENTELISTE. 23. juni: Siste frist for ettersending av dokumentasjon til inntakskontoret om flytting og endring av vitnemål.

15 Elever som ikke møter første dag mister plassen!
forts. frister Ca. 8. juli: 1. inntak er klart. Svarfristen står på vigo for de som ikke har forhåndssvart. Ca. 8. august: 2. inntak er klart. Svar ved å møte opp på skolen første skoledag. Mandag 18. august: Første skoledag høstsemesteret Tidspunktet står i svarmeldingen som elevene finner på vigo.no Elever som ikke møter første dag mister plassen!

16 VENTELISTER Elever som ikke får innfridd sitt førstevalg, kan stå på venteliste. Den enkelte videregående skole administrerer ventelistene etter skolestart. Ring og mas! Ca. 1. september ledige plasser offentliggjøres i Aftenposten og på Utdanningsetatens hjemmesider LYKKE TIL PÅ VGS 

17 Karakterer Standpunktkarakterer (Sluttvurdering)
skal vise elevens kompetanse i forhold til målene i Kunnskapsløftet, jfr. Forskrift til OL § 3.18: "Standpunktkarakteren må baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen eleven har i faget, jf. § 3-3. Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren er fastsett.

18 forts § 3.18: Eleven skal bli gjort kjend med kva det er lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter". Vurdering og kommunikasjon underveis skal sikre at eleven og foresatte er kjent med faglærers vurdering Skriftlig varsel hvis fare for at det ikke kan settes karakter (IV) Kun i kroppsøving og orden/ oppførsel at det kan tas hensyn til elevens forutsetninger Orden og oppførsel skal ikke tas med i vurdering i fag!

19 Søknad om fritak for vurdering med karakter:
Elever som har individuell opplæringsplan i et fag Søknad om fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål: Elever som har et annet morsmål og som følger undervisning i særskilt norskopplæring Egne søknadsskjemaer fås av kontaktlærer, rektor behandler

20 Standpunktkarakterer
Alle fag (inkl. musikk og mat og helse fra 9. trinn) Eksamenskarakterer Skriftlig eksamen Muntlig eksamen

21 Skriftlig eksamen 2014 Eleven kommer opp i ett fag
15.05 : Opplysning om eksamensfag kl. 0900 19.05: Eksamen i matematikk 20.05: Eksamen i engelsk 22.05: Eksamen i norsk hovedmål 23.05: Eksamen i norsk sidemål Obligatorisk forberedelse på skolen Ordinær undervisning og fremmøte – informasjon gis av lærerne

22 Tilrettelegging på eksamen
Utvidet tid – inntil 1 time pga. f. eks. lese/-skrivevansker, allergier Foresatte må søke rektor– frist: 1.mai med dokumentasjon (Logoped, PPT, lege fra inneværende år) Sykdom og fravær (sykemelding må leveres!) – Ring skolen og gi beskjed! Regler og retningslinjer – eget hefte kommer når det nærmer seg (NB! IKKE MOBILTELEFON!) Fusk? – Mister både eksamens- og standpunktkarakter!

23 Muntlig eksamen 2014 Alle kommer opp i ett fag
norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, RLE eller språklig fordypning 1. halvpart : Opplysning om trekkfag 2. juni Eksamen 4. juni. 2. halvpart : Opplysning om trekkfag 4. juni. Eksamen 6. juni.

24 Det opplyses om fag 48 timer før eksamen
Forts. muntlig eksamen Det opplyses om fag 48 timer før eksamen Tema/problemstilling deles ut 24 timer før Gruppe/par (individuell vurdering!) eller individuelt Inntil 30 min pr. elev, maks 10 min kan være en presentasjon Spørsmål fra hele "pensum"/ alle kompetansemål

25 De viktigste endringene 2014
Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen, Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet/problemstillingen som er forberedt i forberedelsesdelen. Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen, for eksempel PowerPoint, jf. § 3-31.

26 Gjennomføring og vurdering, muntlig eksamen
Det er også understreket at eleven ikke skal få vite hvilke spørsmål og problemstillinger som vil være gjenstand for eksamineringen. Forberedelsesdelen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget, noe som understreker betydningen av å bruke elevenes forberedte presentasjon som et utgangspunkt for videre samtale. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen.

27 Klagerett Standpunkt og eksamenskarakterer er enkeltvedtak
10 dagers klagerett Formelle feil - ikke lærers vurdering F.eks. ikke et bredt grunnlag Hvis… be om begrunnelse fra faglærer skriftlig klage, rettes til rektor, begrunnelse Saksbehandling tar tid… Se praktisk informasjon, eksamen og standpunktkarakterer.

28 Fravær og frisøknader Alt fravær fra alle de tre årene skrives på vitnemålet! Unngå å søke fri i denne perioden! Hvis man har vært syk og kan levere sykemelding, eller hvis man har fått innvilget permisjon kan man søke rektor om å få strøket inntil 10 dager pr. skoleår.

29 Til slutt… Avslutning torsdag 19.6 – vitnemålsutdeling kl. 18.00
En hyggelig og verdig avslutning! Arrangementer gruppevis etterpå – foresatte har ansvar!


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for 10. trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google