Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013
Temadag Svein Sandbakken

2 Kompensasjon for fusjonstap Endringer i kostnadsnorm
Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kompensasjon for fusjonstap Endringer i kostnadsnorm Endringer i inntektsramme Manglende rammevilkårsparametere Konsekvenser for incentiv Kommentarer til endringer i nettreguleringen

3 Forskriftsendringer

4 Forskriftsendringer – Mer-/mindreinntekt
Sletting av mindreinntekt > 25% av tillatt inntekt ekskl. KILE pr Rente på mindreinntekt = NIBOR Rente på merinntekt (< 25%) = NIBOR Rente på merinntekt (> 25%) = NVE-rente Regionalnettsordningen fra 2014 Overføring av eget Dnetts andel av mer-/mindreinntekt i Rnett fra Rnett til Dnett Øvrig mer-/mindreinntekt overføres til regionalnettsordningen (Mindreinntekt < X) Nettselskapene økonomisk indifferente i forhold til mer/mindeinntekt Fjerner incentiv til å ha billige ”lån” fra kundene Fornuftig Kommentarer til endringer i nettreguleringen

5 Forskriftsendringer – NVE-renten
Uro i finansmarkedene Redusert statsobligasjonsrente Redusert forskjell mellom NVE-rente og Nibor Økt risikopåslag fra bankene Behov for endring i grunnlaget for gjeldsdelen av NVE- renten Kommentarer til endringer i nettreguleringen

6 Forskriftsendringer – NVE-renten
NVEs forslag Gjeldsdelen av WACC Swap-rente + (Rente kraftobligasjoner – Swap- rente) = Rente kraftobligasjoner Faktisk finanskostnad = Gjeldsrente i WACC Egenkapitaldelen av WACC 2,5 % + KPI Eiernes tidshorisont – behov for KPI-justering? Kommentarer til endringer i nettreguleringen

7 Forskriftsendringer – Tapsprisen
Ingen endringer i beregning av tapspris Månedsveid (nasjonalt alminnelig forbruk) områdepris + 1,1 øre/kWh Manglende data Klagesaker 2010 Faktisk tapspris > Tapspris i inntektsramme Månedsvariasjon tap > Månedsvariasjon forbruk Variasjoner i tap innenfor måned (korrelasjon mellom tap og områdepris) Mulig løsning Månedsveid (kvadratet av selskapenes brutto forbruk) områdepris + 0,3 øre/kWh (handelskostnader og kostnader i regulerkraftmarkedet) Kommentarer til endringer i nettreguleringen

8 Kompensasjon for fusjonstap
Effektivitetsberegninger med gjennomsnittlige data for de siste 5 år 10  30 år Meget fornuftig Harmonieffekt (Det fusjonerte selskapets effektivitet etter at alle selskap før fusjonen er flyttet til fronten) * Totalkostnad * 60% ”Slanking” av DEA- modellen for Dnett viktigste bidrag til å redusere negative incentiv for fusjoner Dramatisk reduksjon i fusjonstap Nåverdi av fusjonstap over 30 år med kalkulasjonsrente lik 4,5 % Kommentarer til endringer i nettreguleringen

9 Endringer i kostnadsnorm

10 Kostnadsnorm – Gjennomsnittsfront
Bruk av gjennomsnittsfront Oppnådd effektivitet ved måling mot gjennomsnittsfront Prisjustering av gjennomsnittsfront Påvirker generelt effektivitetsnivå Kalibrering Stabilisering av effektivitetsfront Ingen selskap får effektivitet satt lik 100% Like incentiv for nesten alle selskap Frontselskapene (5 - 10) sammenlignes imidlertid nesten utelukkende med seg selv Meget positivt Kommentarer til endringer i nettreguleringen

11 Kostnadsnorm – Flytting Rnett – Dnett
Ikke lenger flytting av små Rnett til Dnett eller vice versa Samme oppgave for alle Dnett (ikke noen med grenseskille og andre uten) Fornuftig Kommentarer til endringer i nettreguleringen

12 Kostnadsnorm – DEA-modell Dnett
Lengde høyspentnett Antall nettstasjoner Antall fritidskunder Antall kunder totalt Antall andre kunder Energioverføring Skogparameter Snøparameter Kystklimaparameter Kun de mest kostnadsdrivende parametere i DEA-modellen Dramatisk reduksjon i slakk – Ikke lenger høy effektivitet som følge av spesialitet Mer rettferdig effektivitetsmåling Meget fornuftig Kommentarer til endringer i nettreguleringen

13 Kostnadsnorm – DEA-modell Dnett
Dramatisk reduksjon i DEA- effektivitet for en del selskap Selskap med DEA-effektivitet satt lik 100 % Selskap med spesialiteter Kommentarer til endringer i nettreguleringen

14 Kostnadsnorm – DEA-modell Dnett
Få oppgaveparametere  Få referanseselskap (6) Effektivitet avhengig av få referanseselskap Askøy Energi Referanseselskap for 97 selskap Samlet referanseandel = 161 ganger seg selv Torgersens Rho = 0,6 (Krødsherad = 0,43) NVE-fokus på data for referanseselskap Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

15 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
RVK 2010 RVK 2011 Installert ytelse i småkraftverk Grenseskilleparameter Skogparameter Antall øyer Kystklimaparameter Lukkede fjorder – øyer Andel høyspent jordkabel Avstand til vei Grisgrendthet Korreksjon for avvik mellom selskapets og mønsterselskaps rammevilkår Fornuftig Kommentarer til endringer i nettreguleringen

16 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
For å kontrollere begrunnelsen for de forskjellige rammevilkårsparametrene, er det i det følgende sett på sammenhengen mellom DEA-effektivitet og forskjellen i rammevilkårsparametrene mellom selskapet selv og mønsterselskapet Det presiseres at dette ikke er noen statistisk signifikanskontroll Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

17 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Forklarer 3,7% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen

18 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Forklarer 3,1% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen

19 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Forklarer 7,6% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen

20 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Forklarer 4,6% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen

21 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Forklarer 8,1% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen

22 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Forklarer bare 1,3% av variasjonene i DEA- effektiviteten Klart svakeste begrunnelse Kommentarer til endringer i nettreguleringen

23 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Basert på vurderingene foran, er det nærliggende å ekskludere grisgrendthetsparameteren som rammevilkårsparameter I det følgende er det derfor sett på sammenhengen mellom effektivitet inkl. RVK (ekskl. grisgrendthetsparameteren) og forskjellen i rammevilkårsparametrene mellom selskapet selv og mønsterselskapet Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

24 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Sammenheng mellom avstand til vei og effektivitet er borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen

25 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Sammenheng mellom kabelandel og effektivitet er nesten borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen

26 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Sammenheng mellom kystklima og effektivitet er nesten borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen

27 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Sammenheng mellom småkraft og effektivitet er borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen

28 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Sammenheng mellom skog og effektivitet er nesten borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen

29 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett
Betydelig økning i sammenhengen mellom grisgrendthet og effektivitet Sterkere begrunnelse for grisgrendthets- parameteren enn de øvrige parametrene Kommentarer til endringer i nettreguleringen

30 Kostnadsnorm – Effektivitet Dnett
Mindre reduksjon i Effektivitet enn i DEA- effektivitet Økte RVK- tillegg Kommentarer til endringer i nettreguleringen

31 Kostnadsnorm – DEA-modell Rnett
Luftlinje vektet Jordkabler vektet Sjøkabler vektet Stasjonsparameter vektet Skogparameter OK, men til dels stor slakk for selskap med stor andel sjøkabler Videre arbeid med vekter – sammenslåing av oppgaveparametere Kommentarer til endringer i nettreguleringen

32 Kostnadsnorm – DEA-modell Rnett
Betydelige endringer i DEA- effektivitet for en del selskap Selskap med DEA-effektivitet satt lik 100 % Selskap med spesialiteter Kommentarer til endringer i nettreguleringen

33 Kostnadsnorm – Rammevilkår Rnett
RVK 2010 RVK 2011 Skogparameter Helningsparameter OK Kommentarer til endringer i nettreguleringen

34 Kostnadsnorm – Effektivitet Rnett
Økning i effektivitet for mange selskap; større reduksjon for andre Både positive og negative korreksjoner for RVK Kommentarer til endringer i nettreguleringen

35 Kostnadsnorm – Spesialbehandling Rnett
Samlet oppgave DEA < 10000 Sammenlignes med seg selv Oppgave/Kostnad (året versus snitt 5 år) Ikke kalibrering av kostnadsnorm Ikke incentiv til effektivisering Kostnadsreduksjon 2011 Effektivitetsøkning 2011 Effektivitetsreduksjon 2012 – 2015 Kommentarer til endringer i nettreguleringen

36 Kostnadsnorm – Konsekvenser
Til dels betydelige endringer i effektivitet med spesialbehandling Behov for denne spesial- behandlingen ? Kommentarer til endringer i nettreguleringen

37 Kostnadsnorm – Konsekvenser
Endringer i inntektsramme med opp til ± 15% Omfordeling av ca mill kr av samlet inntektsramme Økt inntektsramme for selskap med lav ”kalibrert” effektivitet før endringen Kommentarer til endringer i nettreguleringen

38 Endringer i inntektsramme

39 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

40 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

41 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

42 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

43 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

44 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

45 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

46 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

47 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

48 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

49 Inntektsramme – DEFOs medlemmer
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

50 Inntektsramme – KS-Bedrifts medlemmer
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

51 Inntektsramme – Variasjoner
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

52 Inntektsramme – Variasjoner
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

53 Inntektsramme – Variasjoner
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

54 Inntektsramme – Variasjoner
Kommentarer til endringer i nettreguleringen

55 Manglende rammevilkårsparametere ?

56 Manglende rammevilkårsparametere ?
Sammenslåing av fritidskunder og andre kunder Mange selskap med stor effektivitetsreduksjon Andel fritidskunder som rammevilkårsparameter ? Fjerning av snøparameter som rammevilkårsparameter Ny snøparameter som RVK ? Fjerning av antall øyer som rammevilkårsparameter Ny øyparameter som RVK ? By – land Nettlengde pr kunde 400 Volt – 230 V Færre og større fordelingstrafoer Vekstområder Nyere nett Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

57 Manglende rammevilkårsparametere ?
Ingen sammenheng mellom effektivitet og andel fritidskunder Ingen forklaringskraft i andel fritidskunder Uaktuell parameter Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

58 Manglende rammevilkårsparametere ?
Feil sammenheng mellom effektivitet og snøparameter Svak forklaringskraft i snøparameter Uaktuell parameter Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

59 Manglende rammevilkårsparametere ?
Ingen sammenheng mellom effektivitet og øyparameter Svært svak forklaringskraft i antall øyer Uaktuell parameter Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

60 Manglende rammevilkårsparametere ?
Ingen sammenheng mellom effektivitet og øyparameter Svært svak forklaringskraft i antall øyer Uaktuell parameter Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

61 Manglende rammevilkårsparametere ?
Ingen sammenheng mellom effektivitet og nettlengde pr kunde Ingen forklaringskraft i nettlengde pr kunde Uaktuell parameter Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

62 Manglende rammevilkårsparametere ?
Ingen sammenheng mellom effektivitet og trafoytelse pr nettstasjon Ingen forklaringskraft i trafoytelse pr nettstasjon Uaktuell parameter Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

63 Manglende rammevilkårsparametere ?
Svak sammenheng mellom effektivitet og vekst Liten forklaringskraft i trafoytelse pr nettstasjon Lite aktuell parameter Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

64 Incentiv – konsekvenser

65 Stor reduksjon i effektivitet for Dnett
Incentiv Stor reduksjon i effektivitet for Dnett Reduksjon i samlet DEA-norm (ΣKi * EFFi) ”Kalibreringspott” for Dnett 3-dobles (fra 690 til mill kr) Endringer i incentiv Ubetydelige endringer i effektivitet for Rnett Ingen endringer i incentiv Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

66 Store variasjoner i RVK i Dnett
Incentiv Store variasjoner i RVK i Dnett Fra -8% til 29% Stor variasjon i effektivitet som er upåvirket av kostnad Variasjon i incentiv for kostnadsendringer Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

67 Incentiv – Kostnadsendring
Økning i inntektsramme fra 40% av kostnadsøkning for selskap med størst negativ RVK til 60% for selskap med størst positiv RVK Samme for DV, AVS, KILE og Tap Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

68 Incentiv – Kostnadsendring
Økning i inntektsramme fra 125% av kostnadsøkning for selskap med størst negativ RVK til 145% for selskap med størst positiv RVK Dramatisk forskjell sammenlignet med andre kostnader Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

69 Incentiv – Reinvestering
Dramatisk økning sammenlignet med eksisterende regulering Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

70 Incentiv – Reinvestering
Positivt driftsresultat tom Dramatisk endring sammenlignet med eksisterende regulering Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

71 Incentiv – Reinvestering
”Brukbar” avkastning i 15 år Nåverdi av framtidig inntektsramme lik ca 91% av investering Ubetydelig kostnadsreduksjon nødvendig for å oppnå normalavkastning ved reinvesteringer For gode incentiv ? Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

72 Incentiv – Reinvestering
Varierende RVK – Varierende investerings- incentiv Nåverdi av inntektsramme varierende fra 83% til 103% av investeringen Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

73 Incentiv – Aktiveringspraksis
Større inntektsramme med aktivering enn kostnadsføring allerede etter 6 år Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

74 Incentiv – Anleggsbidrag
Egenfinansiering – Tilskuddsfinansiering Investering uten endring i oppgave Egenfinansiering Økning i inntektsramme Tilskuddsfinansiering Redusert effektivitet – redusert inntektsramme Forskjell mellom egenfinansiering og tilskuddsfinansiering Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

75 Incentiv – Anleggsbidrag
Finansiering med anleggsbidrag Reduksjon i inntektsramme øker med økende DEA- effektivitet Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

76 Incentiv – Anleggsbidrag
Incentiv til egenfinansiering økende med økende effektivitet Incentiv til egenfinansiering for alle selskap Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

77 Incentiv – Anleggsbidrag
Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

78 Incentiv – Oppsummering
Dramatisk økning i investeringsincentiv 90% dekning av reinvesteringer uten reduksjon i andre kostnader Liten kostnadsreduksjon nødvendig for å oppnå normalavkastning på reinvesterinegr For gode investeringsincentiv ? Dramatisk økning i incentiv til aktivering Økte incentiv til egenfinansierng fremfor tilskuddsfinansiering Konsekvenser av endringer i nettreguleringen

79 Oppsummering

80 I hovedsak fornuftige endringer
Oppsummering I hovedsak fornuftige endringer Mer rettferdig effektivitetsberegning Like incentiv for ”alle” selskap Men Spesialbehandling av små regionalnett For stor økning i investeringsincentivene for Dnett? Kommentarer til endringer i nettreguleringen

81


Laste ned ppt "Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google