Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Temadag 13.09.2012 Svein Sandbakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Temadag 13.09.2012 Svein Sandbakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Temadag 13.09.2012 Svein Sandbakken

2 Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kompensasjon for fusjonstap Endringer i kostnadsnorm Endringer i inntektsramme Manglende rammevilkårsparametere Konsekvenser for incentiv Kommentarer til endringer i nettreguleringen2

3 Forskriftsendringer

4 Forskriftsendringer – Mer- /mindreinntekt Sletting av mindreinntekt > 25% av tillatt inntekt ekskl. KILE pr 31.12.2014 Rente på mindreinntekt = NIBOR Rente på merinntekt (< 25%) = NIBOR Rente på merinntekt (> 25%) = NVE-rente Regionalnettsordningen fra 2014 Overføring av eget Dnetts andel av mer-/mindreinntekt i Rnett fra Rnett til Dnett 31.12.2013 Øvrig mer-/mindreinntekt overføres til regionalnettsordningen (Mindreinntekt < X) Nettselskapene økonomisk indifferente i forhold til mer/mindeinntekt Fjerner incentiv til å ha billige ”lån” fra kundene Fornuftig Kommentarer til endringer i nettreguleringen4

5 Uro i finansmarkedene Redusert statsobligasjonsrente Redusert forskjell mellom NVE-rente og Nibor Økt risikopåslag fra bankene Behov for endring i grunnlaget for gjeldsdelen av NVE- renten Kommentarer til endringer i nettreguleringen5 Forskriftsendringer – NVE-renten

6 NVEs forslag  Gjeldsdelen av WACC Swap-rente + (Rente kraftobligasjoner – Swap- rente) = Rente kraftobligasjoner Faktisk finanskostnad = Gjeldsrente i WACC  Egenkapitaldelen av WACC 2,5 % + KPI Eiernes tidshorisont – behov for KPI-justering? Kommentarer til endringer i nettreguleringen6

7 Forskriftsendringer – Tapsprisen Ingen endringer i beregning av tapspris Månedsveid (nasjonalt alminnelig forbruk) områdepris + 1,1 øre/kWh Manglende data Klagesaker 2010 Faktisk tapspris > Tapspris i inntektsramme Månedsvariasjon tap > Månedsvariasjon forbruk Variasjoner i tap innenfor måned (korrelasjon mellom tap og områdepris) Mulig løsning Månedsveid (kvadratet av selskapenes brutto forbruk) områdepris + 0,3 øre/kWh (handelskostnader og kostnader i regulerkraftmarkedet) Kommentarer til endringer i nettreguleringen7

8 Effektivitetsberegninger med gjennomsnittlige data for de siste 5 år Harmonieffekt (Det fusjonerte selskapets effektivitet etter at alle selskap før fusjonen er flyttet til fronten) * Totalkostnad * 60% Nåverdi av fusjonstap over 30 år med kalkulasjonsrente lik 4,5 % 10  30 år Meget fornuftig ”Slanking” av DEA- modellen for Dnett viktigste bidrag til å redusere negative incentiv for fusjoner Dramatisk reduksjon i fusjonstap Kommentarer til endringer i nettreguleringen8 Kompensasjon for fusjonstap

9 Endringer i kostnadsnorm

10 Kostnadsnorm – Gjennomsnittsfront Bruk av gjennomsnittsfront Oppnådd effektivitet ved måling mot gjennomsnittsfront Prisjustering av gjennomsnittsfront Påvirker generelt effektivitetsnivå Kalibrering Stabilisering av effektivitetsfront Ingen selskap får effektivitet satt lik 100% Like incentiv for nesten alle selskap Frontselskapene (5 - 10) sammenlignes imidlertid nesten utelukkende med seg selv Meget positivt Kommentarer til endringer i nettreguleringen10

11 Kostnadsnorm – Flytting Rnett – Dnett Ikke lenger flytting av små Rnett til Dnett eller vice versa Samme oppgave for alle Dnett (ikke noen med grenseskille og andre uten) Fornuftig Kommentarer til endringer i nettreguleringen11

12 Kostnadsnorm – DEA-modell Dnett Kommentarer til endringer i nettreguleringen12 Dnett 2010 Lengde høyspentnett Antall nettstasjoner Antall fritidskunder Antall andre kunder Energioverføring Skogparameter Snøparameter Kystklimaparameter Dnett 2011 Lengde høyspentnett Antall nettstasjoner Antall kunder totalt Kun de mest kostnadsdrivende parametere i DEA-modellen Dramatisk reduksjon i slakk – Ikke lenger høy effektivitet som følge av spesialitet Mer rettferdig effektivitetsmåling Meget fornuftig

13 Kostnadsnorm – DEA-modell Dnett Kommentarer til endringer i nettreguleringen13 Dramatisk reduksjon i DEA- effektivitet for en del selskap Selskap med DEA-effektivitet satt lik 100 % Selskap med spesialiteter

14 Kostnadsnorm – DEA-modell Dnett Konsekvenser av endringer i nettreguleringen14 Få oppgaveparametere  Få referanseselskap (6) Effektivitet avhengig av få referanseselskap Askøy Energi  Referanseselskap for 97 selskap  Samlet referanseandel = 161 ganger seg selv  Torgersens Rho = 0,6 (Krødsherad = 0,43) NVE-fokus på data for referanseselskap

15 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett Kommentarer til endringer i nettreguleringen15 RVK 2010 Installert ytelse i småkraftverk Grenseskilleparameter Antall øyer RVK 2011 Installert ytelse i småkraftverk Skogparameter Kystklimaparameter Lukkede fjorder – øyer Andel høyspent jordkabel Avstand til vei Grisgrendthet Korreksjon for avvik mellom selskapets og mønsterselskaps rammevilkår Fornuftig

16 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett Konsekvenser av endringer i nettreguleringen16 For å kontrollere begrunnelsen for de forskjellige rammevilkårsparametrene, er det i det følgende sett på sammenhengen mellom DEA-effektivitet og forskjellen i rammevilkårsparametrene mellom selskapet selv og mønsterselskapet Det presiseres at dette ikke er noen statistisk signifikanskontroll

17 Forklarer 3,7% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen17 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

18 Forklarer 3,1% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen18 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

19 Forklarer 7,6% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen19 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

20 Forklarer 4,6% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen20 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

21 Forklarer 8,1% av variasjonene i DEA- effektiviteten Kommentarer til endringer i nettreguleringen21 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

22 Forklarer bare 1,3% av variasjonene i DEA- effektiviteten Klart svakeste begrunnelse Kommentarer til endringer i nettreguleringen22 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

23 Konsekvenser av endringer i nettreguleringen23 Basert på vurderingene foran, er det nærliggende å ekskludere grisgrendthetsparameteren som rammevilkårsparameter I det følgende er det derfor sett på sammenhengen mellom effektivitet inkl. RVK (ekskl. grisgrendthetsparameteren) og forskjellen i rammevilkårsparametrene mellom selskapet selv og mønsterselskapet

24 Sammenheng mellom avstand til vei og effektivitet er borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen24 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

25 Sammenheng mellom kabelandel og effektivitet er nesten borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen25 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

26 Sammenheng mellom kystklima og effektivitet er nesten borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen26 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

27 Sammenheng mellom småkraft og effektivitet er borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen27 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

28 Sammenheng mellom skog og effektivitet er nesten borte Kommentarer til endringer i nettreguleringen28 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

29 Betydelig økning i sammenhengen mellom grisgrendthet og effektivitet Sterkere begrunnelse for grisgrendthets- parameteren enn de øvrige parametrene Kommentarer til endringer i nettreguleringen29 Kostnadsnorm – Rammevilkår Dnett

30 Kostnadsnorm – Effektivitet Dnett Kommentarer til endringer i nettreguleringen30 Mindre reduksjon i Effektivitet enn i DEA- effektivitet Økte RVK- tillegg

31 Kostnadsnorm – DEA-modell Rnett Kommentarer til endringer i nettreguleringen31 Rnett 2010 Luftlinje vektet Jordkabler vektet Sjøkabler vektet Stasjonsparameter vektet Skogparameter Rnett 2011 Luftlinje vektet Jordkabler vektet Sjøkabler vektet Stasjonsparameter vektet OK, men til dels stor slakk for selskap med stor andel sjøkabler Videre arbeid med vekter – sammenslåing av oppgaveparametere

32 Kostnadsnorm – DEA-modell Rnett Kommentarer til endringer i nettreguleringen32 Betydelige endringer i DEA- effektivitet for en del selskap Selskap med DEA-effektivitet satt lik 100 % Selskap med spesialiteter

33 Kostnadsnorm – Rammevilkår Rnett Kommentarer til endringer i nettreguleringen33 RVK 2010 RVK 2011 Skogparameter Helningsparameter OK

34 Kostnadsnorm – Effektivitet Rnett Kommentarer til endringer i nettreguleringen34 Økning i effektivitet for mange selskap; større reduksjon for andre Både positive og negative korreksjoner for RVK

35 Kostnadsnorm – Spesialbehandling Rnett Samlet oppgave DEA < 10000  Sammenlignes med seg selv Oppgave/Kostnad (året versus snitt 5 år)  Ikke kalibrering av kostnadsnorm  Ikke incentiv til effektivisering Kostnadsreduksjon 2011 Effektivitetsøkning 2011 Effektivitetsreduksjon 2012 – 2015 Kommentarer til endringer i nettreguleringen35

36 Til dels betydelige endringer i effektivitet med spesialbehandling Behov for denne spesial- behandlingen ? Kommentarer til endringer i nettreguleringen36 Kostnadsnorm – Konsekvenser

37 Endringer i inntektsramme med opp til ± 15% Omfordeling av ca 250 mill kr av samlet inntektsramme Økt inntektsramme for selskap med lav ”kalibrert” effektivitet før endringen Kommentarer til endringer i nettreguleringen37 Kostnadsnorm – Konsekvenser

38 Endringer i inntektsramme

39 Kommentarer til endringer i nettreguleringen39 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

40 Kommentarer til endringer i nettreguleringen40 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

41 Kommentarer til endringer i nettreguleringen41 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

42 Kommentarer til endringer i nettreguleringen42 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

43 Kommentarer til endringer i nettreguleringen43 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

44 Kommentarer til endringer i nettreguleringen44 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

45 Kommentarer til endringer i nettreguleringen45 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

46 Kommentarer til endringer i nettreguleringen46 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

47 Kommentarer til endringer i nettreguleringen47 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

48 Kommentarer til endringer i nettreguleringen48 Inntektsramme – Regionvise konsekvenser

49 Kommentarer til endringer i nettreguleringen49 Inntektsramme – DEFOs medlemmer

50 Kommentarer til endringer i nettreguleringen50 Inntektsramme – KS-Bedrifts medlemmer

51 Kommentarer til endringer i nettreguleringen51 Inntektsramme – Variasjoner

52 Kommentarer til endringer i nettreguleringen52 Inntektsramme – Variasjoner

53 Kommentarer til endringer i nettreguleringen53 Inntektsramme – Variasjoner

54 Kommentarer til endringer i nettreguleringen54 Inntektsramme – Variasjoner

55 Manglende rammevilkårsparametere ?

56 Konsekvenser av endringer i nettreguleringen56 Sammenslåing av fritidskunder og andre kunder Mange selskap med stor effektivitetsreduksjon Andel fritidskunder som rammevilkårsparameter ? Fjerning av snøparameter som rammevilkårsparameter Ny snøparameter som RVK ? Fjerning av antall øyer som rammevilkårsparameter Ny øyparameter som RVK ? By – land Nettlengde pr kunde 400 Volt – 230 V Færre og større fordelingstrafoer Vekstområder Nyere nett

57 Manglende rammevilkårsparametere ? Konsekvenser av endringer i nettreguleringen57 Ingen sammenheng mellom effektivitet og andel fritidskunder Ingen forklaringskraft i andel fritidskunder Uaktuell parameter

58 Manglende rammevilkårsparametere ? Konsekvenser av endringer i nettreguleringen58 Feil sammenheng mellom effektivitet og snøparameter Svak forklaringskraft i snøparameter Uaktuell parameter

59 Manglende rammevilkårsparametere ? Konsekvenser av endringer i nettreguleringen59 Ingen sammenheng mellom effektivitet og øyparameter Svært svak forklaringskraft i antall øyer Uaktuell parameter

60 Manglende rammevilkårsparametere ? Konsekvenser av endringer i nettreguleringen60 Ingen sammenheng mellom effektivitet og øyparameter Svært svak forklaringskraft i antall øyer Uaktuell parameter

61 Manglende rammevilkårsparametere ? Konsekvenser av endringer i nettreguleringen61 Ingen sammenheng mellom effektivitet og nettlengde pr kunde Ingen forklaringskraft i nettlengde pr kunde Uaktuell parameter

62 Manglende rammevilkårsparametere ? Konsekvenser av endringer i nettreguleringen62 Ingen sammenheng mellom effektivitet og trafoytelse pr nettstasjon Ingen forklaringskraft i trafoytelse pr nettstasjon Uaktuell parameter

63 Manglende rammevilkårsparametere ? Konsekvenser av endringer i nettreguleringen63 Svak sammenheng mellom effektivitet og vekst Liten forklaringskraft i trafoytelse pr nettstasjon Lite aktuell parameter

64 Incentiv – konsekvenser

65 Stor reduksjon i effektivitet for Dnett Reduksjon i samlet DEA-norm ( ΣK i * EFF i ) ”Kalibreringspott” for Dnett 3-dobles (fra 690 til 2060 mill kr) Endringer i incentiv Ubetydelige endringer i effektivitet for Rnett Ingen endringer i incentiv Konsekvenser av endringer i nettreguleringen65 Incentiv

66 Store variasjoner i RVK i Dnett Fra -8% til 29% Stor variasjon i effektivitet som er upåvirket av kostnad Variasjon i incentiv for kostnadsendringer Konsekvenser av endringer i nettreguleringen66 Incentiv

67 Incentiv – Kostnadsendring Konsekvenser av endringer i nettreguleringen67 Økning i inntektsramme fra 40% av kostnadsøkning for selskap med størst negativ RVK til 60% for selskap med størst positiv RVK Samme for DV, AVS, KILE og Tap

68 Incentiv – Kostnadsendring Konsekvenser av endringer i nettreguleringen68 Økning i inntektsramme fra 125% av kostnadsøkning for selskap med størst negativ RVK til 145% for selskap med størst positiv RVK Dramatisk forskjell sammenlignet med andre kostnader

69 Incentiv – Reinvestering Konsekvenser av endringer i nettreguleringen69 Dramatisk økning sammenlignet med eksisterende regulering

70 Incentiv – Reinvestering Konsekvenser av endringer i nettreguleringen70 Positivt driftsresultat tom 2034 Dramatisk endring sammenlignet med eksisterende regulering

71 Incentiv – Reinvestering Konsekvenser av endringer i nettreguleringen71 ”Brukbar” avkastning i 15 år Nåverdi av framtidig inntektsramme lik ca 91% av investering Ubetydelig kostnadsreduksjon nødvendig for å oppnå normalavkastning ved reinvesteringer For gode incentiv ?

72 Incentiv – Reinvestering Konsekvenser av endringer i nettreguleringen72 Varierende RVK – Varierende investerings- incentiv Nåverdi av inntektsramme varierende fra 83% til 103% av investeringen

73 Incentiv – Aktiveringspraksis Konsekvenser av endringer i nettreguleringen73 Større inntektsramme med aktivering enn kostnadsføring allerede etter 6 år

74 Incentiv – Anleggsbidrag Konsekvenser av endringer i nettreguleringen74 Egenfinansiering – Tilskuddsfinansiering Investering uten endring i oppgave Egenfinansiering Økning i inntektsramme Tilskuddsfinansiering Redusert effektivitet – redusert inntektsramme Forskjell mellom egenfinansiering og tilskuddsfinansiering

75 Incentiv – Anleggsbidrag Konsekvenser av endringer i nettreguleringen75 Finansiering med anleggsbidrag Reduksjon i inntektsramme øker med økende DEA- effektivitet

76 Incentiv – Anleggsbidrag Konsekvenser av endringer i nettreguleringen76 Incentiv til egenfinansiering økende med økende effektivitet Incentiv til egenfinansiering for alle selskap

77 Incentiv – Anleggsbidrag Konsekvenser av endringer i nettreguleringen77

78 Incentiv – Oppsummering Konsekvenser av endringer i nettreguleringen78 Dramatisk økning i investeringsincentiv 90% dekning av reinvesteringer uten reduksjon i andre kostnader Liten kostnadsreduksjon nødvendig for å oppnå normalavkastning på reinvesterinegr For gode investeringsincentiv ? Dramatisk økning i incentiv til aktivering Økte incentiv til egenfinansierng fremfor tilskuddsfinansiering

79 Oppsummering

80 I hovedsak fornuftige endringer Mer rettferdig effektivitetsberegning Like incentiv for ”alle” selskap Men Spesialbehandling av små regionalnett For stor økning i investeringsincentivene for Dnett? Kommentarer til endringer i nettreguleringen80 Oppsummering

81


Laste ned ppt "Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Temadag 13.09.2012 Svein Sandbakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google